Uredba o korišćenju sredstava za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta u 2007. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA KALCIFIKACIJU KISELOG OBRADIVOG POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U 2007. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja sredstava za kalcifikaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: sredstva za kalcifikaciju) na teritoriji Republike Srbije van teritorija autonomnih pokrajina.

Član 2.

Pravo na korišćenje sredstava za kalcifikaciju imaju fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05 – u daljem tekstu: Uredba) koja su vlasnici, odnosno korisnici obradivog poljoprivrednog zemljišta od prve do pete katastarske klase (u daljem tekstu: korisnici) na čijem zemljištu je agrohemijskom analizom utvrđena pH vrednost do pet i koja sprovode postupak kalcifikacije.

Član 3.

Sredstva za kalcifikaciju obezbeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Korisnici obezbeđuju materijal za kalcifikaciju od isporučioca materijala koji ima sertifikat o kvalitetu mlevenog krečnjaka sa minimalnim sadržajem kalcijum-karbonata od 90% i granulacijom 80% do 0,2 mm i 20% do 0,5 mm. Materijal za kalcifikaciju mora biti registrovan kao đubrivo.

Isporuka materijala za kalcifikaciju vrši se u opštini prebivališta korisnika, franko utovareno u vozilo korisnika.

Član 4.

Zahtev za korišćenje sredstava za kalcifikaciju podnosi se poljoprivrednoj stručnoj službi (u daljem tekstu: služba) prema mestu gde se poljoprivredno zemljište nalazi, do 31. oktobra 2007. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana služba dostavlja Ministarstvu:

1) spisak fizičkih lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa podacima o broju poljoprivrednog gazdinstva, jedinstvenom matičnom broju, mestu i adresi boravka fizičkog lica, površini parcele, kulturi, katastarskoj klasi, broju katastarske parcele, potesu, katastarskoj opštini i nazivu opštine;

2) pH vrednost zemljišta sa podatkom o potrebnoj količini materijala za kalcifikaciju;

3) sertifikat za materijal;

4) rešenje o registraciji đubriva;

5) program kalcifikacije za svakog korisnika;

6) fakturu – račun za isporučeni materijal sa troškovima prevoza do opštine prebivališta korisnika;

7) fakturu – račun službe za izrađen program kalcifikacije za svakog korisnika;

8) naziv banke i broj tekućeg računa korisnika;

9) ukupan iznos sredstava za isporučioce materijala sa nazivom banke i brojem tekućeg računa;

10) ukupan iznos sredstava za službu sa nazivom banke i brojem tekućeg računa.

Na osnovu zahteva iz stava 1. ovog člana i potpune dokumentacije iz stava 2. ovog člana, korisnik sredstava zaključuje ugovor sa Ministarstvom.

Član 5.

Ministarstvo priznaje račun za isporučeni materijal franko utovareno u vozilo korisnika u iznosu navedenom u računu, a najviše do 2.800 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost po toni, kao i račun službe za izradu programa kalcifikacije i stručnim nadzorom nad primenom materijala u iznosu od 1.000 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost po korisniku.

Član 6.

Novčanom kaznom do 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – korisnik ako ostvari pravo na korišćenje sredstava za kalcifikaciju, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Član 7.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar