Uredba o korišćenju sredstava za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u 2007. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA KONTROLU PLODNOSTI

OBRADIVOG POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U 2007. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja sredstava za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta u 2007. godini od prve do pete katastarske klase na teritoriji Republike Srbije van teritorija autonomnih pokrajina.

Troškovi kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta iznose 1.450 dinara, po uzorku, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Član 2.

Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta obuhvata: uzimanje uzoraka, rad u laboratoriji, agrohemijsku analizu zemljišta (pH, sadržaj humusa, sadržaj P2O5, sadržaj K2O, sadržaj CaCO3 i ukupan N), očitavanje rezultata, preporuku za upotrebu mineralnih i organskih đubriva i druge mere za poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava zemljišta.

Kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta vrši poljoprivredna stručna služba (u daljem tekstu: služba) koja je ovlašćena od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 3.

Pravo na besplatnu kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ima fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05 – u daljem tekstu: Uredba), koje je vlasnik odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta od prve do pete katastarske klase i koje podnese zahtev službi.

Član 4.

Za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta Ministarstvo prenosi službi iznos sredstava iz člana 1. stav 2. ove uredbe.

Zahtev za vršenje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta služba podnosi Ministarstvu.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana služba je dužna da dostavi Ministarstvu Program kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, koji sadrži:

1) opšte karakteristike područja na kome se vrši kontrola plodnosti zemljišta (poljoprivredne proizvodnje i zemljišta);

2) naziv opštine, katastarske opštine i broj katastarske parcele na kojoj se vrši kontrola plodnosti;

3) spisak fizičkih lica koja su upisana u Registar u skladu sa Uredbom, sa jedinstvenim matičnim brojem građana i brojem registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;

4) broj uzetih uzoraka zemljišta.

Posle obavljene kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta služba je dužna da podnese Izvešaj o rezultatima ispitivanja, koji sadrži:

1) rezultate agrohemijske analize;

2) preporuku za upotrebu mineralnih i organskih đubriva i druge mere za poboljšanje hemijskih i bioloških svojstava zemljišta.

Izveštaj iz stava 4. ovog člana podnosi se Ministarstvu u pisanom i elektronskom obliku do 31. oktobra 2007. godine.

Član 5.

Novčanom kaznom od 200.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – služba ako pravo na korišćenje sredstava ostvari na osnovu netačnih podataka (član 4. st. 3. i 4).

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu – službi.

Član 6.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 30. avgusta 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar