Uredba o uslovima vršenja konverzije utvrđenih potraživanja i registraciji, načinu isplate i povlačenju obveznica izdatih po osnovu uplate deviznih sredstava Zajma za privredni razvoj

Na osnovu člana 12. stav 5. Zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj („Službeni glasnik RS”, broj 43/04),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O USLOVIMA VRŠENjA KONVERZIJE UTVRĐENIH POTRAŽIVANjA I REGISTRACIJI, NAČINU ISPLATE I POVLAČENjU OBVEZNICA IZDATIH PO OSNOVU UPLATE DEVIZNIH SREDSTAVA ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi vršenja konverzije utvrđenih potraživanja iz člana 8. stav 2. Zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj („Službeni glasnik RS”, broj 43/04 – u daljem tekstu: Zakon), u obveznice Republike Srbije (u daljem tekstu: obveznice), način njihove registracije kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d. Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar), način isplate tih obveznica, kao i povlačenje postojećih obveznica.

Član 2.

Licima koja ostvaruju pravo po osnovu uplate deviznih sredstava, utvrđena potraživanja iz člana 1. ove uredbe konvertuju seu obveznice izdate Odlukom o izdavanju obveznica Republike Srbije radi regulisanja obaveza po osnovu zajma za privredni razvoj („Službeni glasnik RS”, broj 78/04), i to:

– -u visini do 530 evra, s rokom dospeća 31. avgust 2004. godine;

– -u visini do 1.060 evra, s rokom dospeća 31. avgust 2005. godine;

– -u visini do 5.000 evra, s rokom dospeća 31. avgust 2006. godine;

– -do iznosa konačne obaveze, s rokom dospeća 31. avgust 2007. godine.

Član 3.

Konverziju utvrđenih potraživanja iz člana 1. ove uredbe u obveznice, registraciju obveznica u Centralnom registru, izdavanje potvrda o konverziji i registraciji vlasništva, isplatu obveznica, kao i povlačenje postojećih obveznica vrši banka izabrana u skladu sa članom 12. Zakona (u daljem tekstu: Banka).

Član 4.

Banka preuzima bazu podataka od Komisije za utvrđivanje visine potraživanja lica koja ostvaruju prava po osnovu uplate deviznih sredstava zajma za privredni razvoj obrazovane u skladu sa članom 8. stav 1. Zakona (u daljem tekstu: Komisija), koju čine podaci iz rešenja kojima je Komisija utvrdila visinu potraživanja za svako lice koje ostvaruje pravo po osnovu uplate deviznih sredstava.

Član 5.

Banka vrši konverziju utvrđenih potraživanja u obveznice, kada joj lice koje ostvaruje prava po osnovu uplate deviznih sredstava (u daljem tekstu: lice koje ostvaruje pravo na obveznice) podnese rešenje o utvrđivanju visine potraživanja koje je donela Komisija (u daljem tekstu: rešenje).

Uz rešenje iz stava 1. ovog člana, lice koje ostvaruje pravo na obveznice, dostavlja Banci i originalnu dokumentaciju prema specifikaciji koja čini sastavni deo tog rešenja.

Član 6.

Banka preuzima od lica koje ostvaruje pravo na obveznice originalnu dokumentaciju i upoređuje je sa podacima iz člana 4. ove uredbe.

Član 7.

Banka, na osnovu rešenja Komisije, licu koje ostvaruje pravo na obveznice, izdaje Potvrdu o izvršenoj konverziji utvrđenih potraživanja po osnovu uplate deviznih sredstava zajma za privredni razvoj i registraciji obveznica Republike Srbije na računu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Potvrda), na obrascu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Prilikom konverzije, Banka, u okviru svog računa hartija od vrednosti, licu koje ostvaruje pravo na obveznice, otvara račun hartija od vrednosti u Centralnom registru.

Potvrda glasi na ime lica koje ostvaruje pravo na obveznice i izdaje se u dva primerka, od kojih jedan zadržava Banka, a drugi se uručuje licu kao dokaz da je izvršena konverzija utvrđenog potraživanja u obveznice i njihova registracija na računu hartija od vrednosti.

Član 8.

Ako se pri konverziji i registraciji obveznica, istovremeno isplaćuju i dospele obveznice – Banka je dužna da podatke o tim isplatama navede u Potvrdi.

Član 9.

Podatke iz Potvrde, Banka elektronskim putem dostavlja Centralnom registru, na osnovu specifikacije za razmenu podataka.

Član 10.

Pre predaje Potvrde, Banka na originalnoj dokumentaciji (štedna knjižica, ugovor, izjava, potvrda i dr.) stavlja naznaku „konvertovano u obveznice”, poništava je i vraća licu koje ostvaruje pravo na obveznice, ako ovom uredbom nije drukčije određeno.

Član 11.

Ako je licu koje ostvaruje pravo na obveznice, pravo na potraživanje utvrđeno po osnovu obveznica, kao i kupona koji glase na strana sredstva plaćanja, Banka, pre predaje Potvrde, povlači postojeće obveznice, odnosno kupone, na čijem naličju stavlja naznaku „konvertovano”, pečat i potpis ovlašćenog lica.

Član 12.

Banka dnevno, elektronskim putem, dostavlja Narodnoj banci Srbije podatke o povučenim obveznicama, odnosno kuponima iz člana 11. ove uredbe, koji sadrže oznaku serije, oznaku valute, serijski broj, redni broj kupona i vrednost kupona.

Član 13.

Povučene obveznice, odnosno kupone iz člana 11. ove uredbe Banka sortira i dostavlja amanetnom pošiljkom Narodnoj banci Srbije – Sektoru za poslove monetarnog sistema i politike – Odeljenju za praćenje devizne štednje (u daljem tekstu: Odeljenje), svakog desetog u mesecu za prethodni mesec, uz specifikaciju koja sadrži podatke iz člana 12. ove uredbe.

Član 14.

Banka dnevno, elektronskim putem, dostavlja Odeljenju podatke o ukupno izvršenoj konverziji, odnosno registraciji obveznica Republike Srbije, po rokovima dospeća, na Obrascu 1 koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Izveštaj o ukupno izvršenoj konverziji, odnosno registraciji obveznica Republike Srbije, na mesečnom nivou, Banka dostavlja Odeljenju svakog desetog u mesecu za prethodni mesec, na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 15.

Obveznice, u rokovima i iznosima iz člana 2. ove uredbe, isplaćuju banke u okviru čijih računa hartija od vrednosti se vode računi hartija od vrednosti vlasnika tih obveznica.

Član 16.

Kod Narodne banke Srbije otvoriće se posebni računi na koje će Republika Srbija uplaćivati sredstva radi isplate obveznica.

Član 17.

Isplatu obveznica u roku dospeća vrši banka u evrima ili, na zahtev vlasnika obveznica, u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kupovnom kursu Narodne banke Srbije koji važi u momentu isplate obveznica.

Član 18.

Banka koja vrši isplatu obveznica dostavlja Centralnom registru, prema specifikaciji za elektronsku razmenu podataka, podatke o pojedinačno izvršenim isplatama obveznica vlasnicima tih obveznica.

Član 19.

Narodna banka Srbije prenosi banci sredstva za isplatu obveznica, sa posebnih računa iz člana 16. ove uredbe.

Član 20.

Radi isplate obveznica u evrima, odnosno u dinarskoj protivvrednosti, banka dostavlja Odeljenju Zahtev za avansni prenos deviznih sredstava, na Obrascu 3, odnosno Zahtev za avansni prenos dinarskih sredstava, na Obrascu 4, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Zahtevi se numerišu hronološkim redom od broja 1 sa slovnom oznakom AE, odnosno AD, do kraja otplatnog perioda.

Član 21.

Banka koja vrši isplatu obveznica otvara komisioni račun kod Narodne banke Srbije, na koji Narodna banka Srbije prenosi dinarska sredstava za isplatu obveznica u dinarskoj protivvrednosti.

Član 22.

Banka koja vrši isplatu obveznica dnevno, elektronskim putem, dostavlja Odeljenju podatke o ukupno izvršenim isplatama obveznica, na Obrasacu 5, radi pravdanja avansno primljenih deviznih, odnosno dinarskih sredstava, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 23.

Banka koja vrši isplatu obveznica, svakog desetog u mesecu, za prethodni mesec, dostavlja Odeljenju Izveštaj o isplaćenim obveznicama na Obrascu 6, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 24.

Poslove u vezi sa isplatom obveznica koji se odnose na otvaranje posebnih računa, evidenciju uplate sredstava, prodaju, otkup i konverziju deviznih sredstava, prenos sredstava bankama, praćenje dinamike konverzije, odnosno registracije obveznica i isplata obveznica, knjigovodstveno evidentiranje promena, amortizaciju povučenih obveznica i druge poslove u smislu ove uredbe, u ime i za račun Republike Srbije, obavlja Narodna banka Srbije, u skladu sa članom 61. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03 i 55/04).

Radi obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana, Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije zaključiće ugovor.

Član 25.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-5742/2004-002

U Beogradu, 19. avgusta 2004. godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik,

Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar