256. sednica Vlade Republike Srbije, 7. maj 2010. godine

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

„NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA”

I

Razrešava se Radovan Ninković dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora”, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3221/2010

U Beogradu, 7. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04 i 111/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Razrešava se Danijela Ćirić dužnosti člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3200/2010

U Beogradu, 7. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05-ispravka), člana 8. stav 1. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 55/04 i 111/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE

I

Imenuje se Gosko Milkov, tehničar za upravne poslove, „Triglav Kopaonik” a.d. Beograd, za člana Upravnog odbora Agencije za privredne registre.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3202/2010

U Beogradu, 7. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima („Službeni glasnik RS”, broj 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE”

I

Razrešava se Zoran Todosijević dužnosti vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3209/2010

U Beogradu, 7. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 16. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima („Službeni glasnik RS”, broj 115/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA „PUTEVI SRBIJE”

I

Imenuje se Golub Rajić, dipl. ekonomista, tehnički direktor JKP „Badnjevo” Negotin, za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Putevi Srbije”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3211/2010

U Beogradu, 7. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01-SUS i 36/02 i „Službeni glasnik RS”, broj 125/04-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U UPRAVNOM ODBORU KOMPANIJE „INTERNACIONAL CG” ZA MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNjU TRGOVINU, HOTELIJERSTVO, UGOSTITELjSTVO I VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ DP, BEOGRAD

– U RESTRUKTURIRANjU

I

Razrešava se Žika Gojković dužnosti predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća u Upravnom odboru Kompanije „Internacional CG” za međunarodnu i unutrašnju trgovinu, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i vazdušni saobraćaj DP, Beograd – u restrukturiranju, na lični zahtev.

II

U Upravni odbor Kompanije „Internacional CG” za međunarodnu i unutrašnju trgovinu, hotelijerstvo, ugostiteljstvo i vazdušni saobraćaj DP, Beograd – u restrukturiranju, za predstavnika društvenog kapitala izvan preduzeća imenuje se Branko Todorović, elektrotehničar iz Sremske Mitrovice.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3228/2010

U Beogradu, 7. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 37. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se Slavica Totić za pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3310/2010

U Beogradu, 7. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Žarko Savić dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za kontrolu u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3331/2010

U Beogradu, 7. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA PORESKE UPRAVE U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Postavlja se Slavica Arsić Jovičić za pomoćnika direktora Poreske uprave – Sektor za kontrolu u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3333/2010

U Beogradu, 7. maja 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar