Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANjU SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA

Član 1.

U Uredbi o osnivanju Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa („Službeni glasnik RS”, broj 61/06 – prečišćen tekst), iznad člana 3, naslov: „Rukovođenje Službom Koordinacionog tela” zamenjuje se naslovom: „Direktor Službe Koordinacionog tela”.

Član 2.

Posle člana 3. dodaje se član 3a koji glasi:

„Zamenik direktora Službe Koordinacionog tela

Član 3a

Direktor Službe Koordinacionog tela može da ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.

Zamenik direktora Službe Koordinacionog tela je državni službenik na položaju.”

Član 3.

Član 4. menja se i glasi:

„Položaj direktora Službe Koordinacionog tela i njegovog zamenika

Član 4.

Dok se direktor Službe Koordinacionog tela i njegov zamenik ne počnu postavljati kao državni službenici, direktor Službe Koordinacionog tela i njegov zamenik radiće prema propisima koji važe na dan kada su postavljeni, uključujući i pravila za slučaj prestanka dužnosti.”

Član 4.

Ovlašćuje se Republički sekretarijat za zakonodavstvo da utvrdi prečišćen tekst Uredbe o osnivanju Službe Koordinacionog tela Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa i da ga nakon stupanja na snagu ove uredbe dostavi „Službenom glasniku Republike Srbije” na objavljivanje.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7142/2005-2

U Beogradu, 10. januara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIKBožidar Đelić

Ostavite komentar