Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75, deonica Beograd – Niš

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 − ispravka, 64/10 − US, 24/11, 121/12, 42/13 −US, 50/13 − US i 98/13 −US) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBUO IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU

PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75, DEONICA BEOGRAD – NIŠ

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75, deonica Beograd – Niš („Službeni glasnik RS”, broj 69/03), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja infrastrukturnog koridora, na delovima teritorija gradova Beograda, Smedereva, Jagodine i Niša, i opština Smederevska Palanka, Velika Plana, Lapovo, Batočina, Svilajnac, Ćuprija, Paraćin, Ćićevac, Ražanj i Aleksinac.”

Član 2.

U članu 4. posle reči: „sprovođenje” tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „kao i neposredno izdavanjem lokacijske dozvole.”

Član 3.

Član 5. briše se.

Član 4.

„1. Položaj koridora i plan razmeštaja pratećih objekata autoputa E-75(Referalna karta broj 4.)

Položaj koridora autoputa E-75

U odnosu na morfološke karakteristike i izgrađenost prostora, koridor autoputa E-75 (DP IA reda br.1; M-1, prema Uredbi o kategorizaciji državnih puteva („Službeni glasnik RS”, br. 105/13 i 119/13 −u daljem tekstu: Uredba), deonica Beograd – Niš, ukupne dužine oko 310 km, ima sledeći položaj i tehničke karakteristike po deonicama:

1) kroz Beograd, Batajnica – Zemun i Dobanovci – Bubanj Potok

(1) Batajnica – Zemun (od preseka granice Generalnog plana Beograda i K.o. Batajnica sa koridorom autoputa E-75 do km 572+976,14) – izgrađena deonica autoputa pruža se kroz građevinsko područje Beograda u dužini od 14 km, pored naselja Batajnica, Zemun Polje i Zemun, do petlje T-6 za Novi Sad na stacionaži km 572+976,14;

(2) Dobanovci – Bubanj Potok (km 562+400,00 – km 599+000,00) – izgrađena deonica autoputa započinje na preseku granice Generalnog plana Beograda i K.o. Dobanovci sa koridorom autoputa E-70, na stacionaži km 562+400,00 (po kilometraži iz glavnog projekta autoputa E-70) i pruža se kroz uže gradsko područje Beograda. Trasa autoputa na petlji T-6, stacionaža km 572+976,14 se spaja sa autoputem E-75 Beograd – Novi Sad, prolazi kroz Novi Beograd, prelazi na desnu obalu Save mostom „Gazela”, na stacionaži km 580+074,85 i preko Dušanovca i Velikog Mokrog Luga, spušta se u dolinu vrčinskog potoka kod Bubanj Potoka i dalje nastavlja prema Vrčinu, gde izlazi iz prostora obuhvaćenog Generalnim planom Beograda, na granici K.o. Vrčin, u opštini Grocka, na stacionaži km 599+000,00.

Dužina deonice Batajnica – Zemun iznosi oko 14000 m, a Dobanovci – Bubanj Potok 33877 m. Ukupna dužina postojećeg autoputa kroz građevinsko područje grada Beograda iznosi oko 51000 m, sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila 80-120 km/h, maksimalnim podužnim nagibom od 6% na usponu (deonica na pravcu kod Velikog Mokrog Luga) i 7% na padu (smer prema Bubanj Potoku).

Deonica autoputa kroz Beograd, od petlje „Tošin Bunar” do petlje „Lasta”, po stavljanju u funkciju obilaznice iz podtačke 2), postaće „gradska avenija” – zona budućeg trgovinsko-poslovnog centra Beograda (sa uslužnim, poslovnim, servisnim i drugim sadržajima, koji će se bliže definisati odgovarajućim urbanističkim planom).

2) obilaznica Beograda, Batajnica – Dobanovci – Ostružnica – Bubanj Potok – Vinča (Dunav)

(1) Batajnica – Dobanovci (petlja „Batajnica”, km 176+000 – petlja „Dobanovci”, km 563+850) – koridor autoputa pružaće se novom trasom, pravcem sever – severozapad, na ravničarskom terenu na području Generalnog plana Beograda, između naselja Batajnica i Dobanovci;

(2) Dobanovci – Ostružnica – Bubanj Potok (km 563+850 – km 597+217) – zadržava se kao stečena obaveza deonica autoputa u izgradnji na području Generalnog plana Beograda, koja se od Dobanovaca do reke Save pruža ravničarskim terenom, prelazi mostom sa leve na desnu obalu reke Save na stacionaži km 576+000, prolazi pored Ostružnice, obilazi Železnik sa južne strane i ukršta se sa državnim putem IB reda br.22 (M-22) Beograd – Ljig (Ibarska magistrala), na stacionaži km 585+520, obilazi Resnik sa južne strane i pružajući se duž postojećeg državnog puta IIA reda br.154 (R-251) Železnik – Boleč, penje na prevoj Straževica, na stacionaži km 588+000, silazi u dolinu rakovičkog potoka, ide grebenom Jajinci – Avala gde se ukršta sa državnim putem IIA reda br.149 (R-200) (Beograd – Mladenovac), na stacionaži km 592+500, spušta se u dolinu vrčinskog potoka i kod petlje „Bubanj Potok” uklapa u trasu postojećeg autoputa E-75 Beograd – Niš na stacionaži km 597+217.

Ukupna dužina obilaznice autoputa E-75 oko Beograda iznosi oko 43000 m, od toga Batajnica – Dobanovci oko 7000 m, Dobanovci – Bubanj Potok 35 867 m (duža je od postojeće deonice autoputa kroz Beograd za 1990 m, km 597+217 po kilometraži obilaznice jednak je km 595+227 po kilometraži postojećeg puta kroz Beograd), sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h i podužnim nagibima u granicama od 0 do 3%.

Ovim prostornim planom se rezerviše prostor za deonicu posebne trase autoputa (oko 7000 m), Bubanj Potok – Vinča (Dunav) (km 596+500 petlja „Bubanj Potok” – reka Dunav), koja će se pružati od Bubanj Potoka, pored Leštana i Boleča do Vinče, odnosno reke Dunav, gde će preći mostom sa desne na levu stranu i nastaviti prema Pančevu, odnosno Rumuniji.

3) Bubanj Potok – Trupale

(1) Bubanj Potok – Ralja (km 599+000 – km 645+147,82) – izgrađena deonica autoputa pruža se od granice Generalnog plana Beograda, dolinom vrčinskog potoka, prolazi kroz naselje Vrčin, penje se na prevoj Begaljičko brdo, na stacionaži km 610+000, spušta kod naselja Mali Požarevac u dolinu reke Ralje, na stacionaži km 618+000, čijom se desnom obalom, obilazeći naselja Umčari, Vodanj i Kolari sa južne strane, pruža do naselja Ralja; dužina deonice Bubanj Potok – naselje Ralja iznosi 46,1 km sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h i podužnim nagibima u granicama od 0 do 5%;

(2) Ralja – Batočina (km 645+147,82 – km 695+379,00) – izgrađena deonica autoputa pruža se na kontaktu široke doline Velike Morave i pobrđa na levoj obali Velike Morave, obilazi naseljena mesta i prolazi delimično kroz naselja Krnjevo i Veliku Planu; dužina deonice Ralja – Batočina iznosi 50,2 km sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h i podužnim nagibima u granicama od 0 do 2%;

(3) Batočina – Pojate (km 695+379,00 – km 753+600,00) – izgrađena deonica autoputa pruža se dolinom Velike Morave, u Bagrdanskom tesnacu od stacionaže km 705+500 do km 707+000 prolazi neposredno pored Velike Morave, obilazi Jagodinu, Ćupriju i Paraćin sa istočne strane, kod sela Mijatovac (km 725+000) mostom prelazi sa leve na desnu stranu reke Velike Morave čijom dolinom nastavlja do Pojata; dužina deonice Ralja – Batočina iznosi 58,2 km sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h i podužnim nagibima u granicama od 0,2 do 4%;

(4) Pojate – Deligrad (km 753+600,00 – km 774+000,00) – izgrađena deonica autoputa koja je u pogledu morfologije terena i geotehničkih uslova za izgradnju i održavanje najteža od Beograda do Niša, napušta dolinu Velike Morave i preko prevoja „Mečka”, na stacionaži km 764+500, ispred naselja Ražanj spušta se u dolinu Južne Morave, kod naselja Deligrad i pruža se na kontaktu pobrđa i desne obale Južne Morave; dužina deonice Pojate – Deligrad iznosi 20,4 km sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 100 do 120 km/h i podužnim nagibima u granicama od 0,3 do 5%;

(5) Deligrad – Trupale (km 774+000,00 – km 815+000,00) – izgrađena deonica autoputa pruža se dolinom Južne Morave na kontaktu pobrđa i desne obale Južne Morave ravničarskim terenom, obilazeći sva naselja i Aleksinac sa zapadne strane, ukršta se kod naselja Trupale sa pravcem E-80 (Pirot – granica sa Republikom Bugarskom) i nastavlja ka Republici Makedoniji, od granice katastarske opštine Trupale i grada Niša; dužina deonice Deligrad – Trupale iznosi 41,0 km sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h i podužnim nagibima u granicama od 0,3 do 5%.

1.2. Razmeštaj pratećih sadržaja u koridoru autoputa E-75

Prateći sadržaji autoputa se dele na:

1) funkcionalne sadržaje putnog saobraćaja za održavanje, upravljanje i obezbeđenje bržeg, sigurnijeg, udobnijeg i pouzdanijeg transporta robe i ljudi na autoputu: a) baze za održavanje puta, b) objekti kontrole i upravljanja i v) objekti naplate putarine;

2) prateće sadržaje za potrebe korisnika u saobraćaju: a) parkirališta; i b) uslužni centri (stanice za snabdevanje pogonskim gorivom (u daljem tekstu: benzinske stanice), moteli, restorani, TIR centri i dr).

Utvrđuju se sledeći osnovni kriterijumi za razmeštaj pratećih sadržaja u koridoru autoputa E-75:

1) razmeštaj pratećih sadržaja obezbediće funkcionalno zadovoljavanje:

(a) osnovnih zahteva bezbednosti saobraćaja – nepovoljnim se smatraju sve lokacije pratećih sadržaja na samoj petlji i u njenoj neposrednoj blizini, ulaznim i izlaznim kracima petlje; obezbeđenje veze sa autoputem se vrši posebnim ulaznim i izlaznim saobraćajnim trakama prema kriterijumima koji se primenjuju za petlje;

(b) konfora korisnika autoputa i konfora korisnika pratećeg sadržaja – lokacija pratećeg sadržaja ne sme da predstavlja mesto „nasilnog” usporenja na autoputu; i

(v) osnovnih zahteva u pogledu sadašnjih i budućih potreba i mogućnost fazne realizacije pratećih sadržaja, u zavisnosti od porasta saobraćaja i neophodnih rekonstrukcija;

2) bezbednost saobraćaja se može obezbediti formiranjem paralelnih servisnih saobraćajnica sa jednom ulivnom i jednom izlivnom trakom za više pratećih sadržaja;

3) poštovanje optimalnih funkcionalnih rastojanja između pratećih sadržaja, uz uvažavanje specifičnosti zatečenog stanja, odnosno stečenih obaveza vezanih za postojeće objekte za koje su izdate građevinske i upotrebne dozvole;

4) ravnomerno raspoređivanje pratećih sadržaja na celoj deonici autoputa, radi obezbeđenja ravnomernije raspodele direktnih i indirektnih koristi za lokalnu zajednicu, mogućnosti zapošljavanja, prihoda lokalnih zajednica od poreza na profit objekata i dr;

5) na jednoj lokaciji može biti po pravilu jedna dominantna funkcija pratećeg sadržaja autoputa sa po jedinim dopunskim, kompatibilnim sadržajem sa više korisnika, sa jednom ulaznom saobraćajnicom sa autoputa i jednom izlaznom saobraćajnicom na autoput;

6) odstupanje od kriterijuma 2) i 3) i gušći raspored pratećih sadržaja na Koridoru X moguć je kod urbanih centara (glavnog grada, međunarodnog, državnog i regionalnog značaja), utvrđenih Zakonom o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 88/10), (Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Jagodina, Leskovac i Vranje) i na prilazu putnim graničnim prelazima koji se nalaze na Koridoru X (Batrovci, Horgoš i Preševo), zbog veće frekvencije ulaznog i izlaznog saobraćaja na autoputu;

7) rangiranje deonica prema verovatnoći korišćenja pratećih sadržaja u koridoru autoputa na osnovu prosečnog godišnjeg dnevnog saobraćaja i svojstva uticajnog područja posmatrane deonice autoputa (rang ukrštanja, godišnji obim i neravnomernost ulazno-izlaznog saobraćaja);

8) stacionaža određenog sadržaja predstavlja stacionažu na sredini dužine u odnosu na izliv i uliv sa autoputa; stacionaže za postojeće prateće sadržaje (kao i planirane sa rešenjem o lokacijskoj dozvoli) su date tačno, dok su za planirane prateće sadržaje autoputa, za koje nije izdato rešenje o lokacijskoj dozvoli, date orijentaciono (sa tačnošću maksimum +/- 1000 m), i biće bliže definisane kroz primenu Prostornog plana.

U izgradnji pratećih sadržaja u koridoru autoputa preporučuje se poštovanje principa: bio-klimatske arhitekture i ekoloških kriterijuma sa malim stepenom uticaja na sredinu; korišćenja obnovljivih izvora energije i naprednih tehnika gradnje koje koriste sunce za grejanje i vetar za klimatizaciju, kao i lokalne građevinske materijale; uklapanja u pejzaž i dr.

Pre izgradnje objekata duž koridora autoputa, a koji se pružaju iznad visine od 20m i koji su izvan naseljenih mesta, neophodno je pribaviti saglasnost Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.

1.2.1. Funkcionalni sadržaji

1) Baze za održavanje puta

Baze za održavanje puta imaju osnovnu ulogu servisiranja svih potrebnih radova zimskog i letnjeg održavanja puta, a komplementarni su im i objekti u funkciji informatike (telefonske veze, regulisanje i kontrola saobraćaja i sl.).

Utvrđuju se sledeći posebni kriterijumi za izbor lokacija baza za održavanje puta:

(1) blizina naselja, mogućnost opremanja komunalnom infrastrukturom, ekološka pogodnost;

(2) funkcionalno rastojanje od 50 do 70 km;

(3) mogućnost manipulisanja vozila (petlje, naplata putarine);

(4) površina od 2 do 3 ha.

U koridoru autoputa E-75, deonica Beograd – Niš predviđene su sledeće baze za održavanje puta:

(1) „Konjarnik” – sa leve strane autoputa istočno od petlje „Konjarnik”, u funkciji održavanja autoputa kroz grad Beograd, od petlje „Aerodrom” do petlje „Bubanj Potok” u dužini od oko 32 km, do izgradnje obilaznice autoputa;

(2) „Dobanovci” – sa leve strane autoputa, severo-zapadno od petlje „Dobanovci” – (alternativno „Aerodrom” – sa desne strane autoputa, jugo-zapadno od petlje „Aerodrom”), u funkciji održavanja dela autoputa od petlje „Šimanovci” (E-70) i „Stara Pazova” (E-75) do petlje „Ostružnica”, u dužini od oko 58 km;

(3) „Bubanj Potok” – sa desne strane autoputa, zapadno od petlje „Bubanj Potok”, (alternativno „Orlovača”) u funkciji održavanja dela autoputa od petlje „Ostružnica” do petlje „Mali Požarevac” u dužini od oko 41 km;

(4) „Smederevo” – sa desne strane autoputa, jugo-zapadno od petlje „Smederevo”, u funkciji održavanja dela autoputa od petlje „Mali Požarevac” do petlje „Velika Plana” u dužini od oko 55 km;

(5) „Lapovo” – sa desne strane autoputa, severo-zapadno od petlje „Batočina/Kragujevac”, u funkciji održavanja dela autoputa od petlje „Velika Plana” do petlje „Ćuprija” u dužini od oko 56,5 km;

(6) „Ražanj” – sa leve strane autoputa, zapadno od petlje „Ražanj”, u funkciji održavanja dela autoputa od petlje „Ćuprija” do petlje „Aleksinački rudnici” u dužini od oko 56 km;

(7) „Severni Bulevar” – sa leve strane autoputa, severo-istočno od petlje „Severni Bulevar”, u funkciji održavanja dela autoputa od petlje „Aleksinački rudnici” do petlje „Pečenjevci” u dužini od 60 km.

Raspored baza dat je sa orijentacionim položajem i može biti korigovan u skladu sa programom razvoja JP „Putevi Srbije”, kao Upravljača puta (u skladu sa Zakonom o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13), i razradom Prostornog plana (pri čemu će se odrediti tačna stacionaža).

U zavisnosti od namenjenih aktivnosti predviđenih baza za održavanje puta odrediće se njihov osnovni sadržaj: magacin soli, pokrivena skladišta, otvorena skladišta, garaže za razne vrste vozila, remontna radionica, magacin rezervnih delova, upravna zgrada, komunalni objekti, pumpe za gorivo, parking vozila, pristupni putevi baza-autoput i dr.

2) Objekti i službe kontrole i upravljanja

Objekti i službe kontrole i upravljanja saobraćajem koje imaju osnovnu namenu nadgledavanja odvijanja saobraćaja, policijske kontrole (stanice), informacionog centra i pružanja pomoći (punkta), obično se lociraju kod baza za održavanje puta u zavisnosti od njihovog ranga (od Beograda do Republike Makedonije predviđena je jedna centralna baza „Severni Bulevar” kod Niša).

Lokacije objekata kontrole i upravljanja mogu se, u skladu sa programom razvoja JP „Putevi Srbije”, odrediti i u okviru ostalih funkcionalnih sadržaja (po potrebi i parkirališta) u koridoru autoputa. U koridoru autoputa E-75, deonica Beograd – Niš, planirana je izgradnja posebnog punkta – informacionog centra i pomoći na putu AMS Srbije (desno, oko km 753+100), u sklopu postojećeg parkirališta „Rubin”, sa pristupom na autoput (na izlaznom kraku petlje „Pojate” prema Nišu).

3) Objekti naplate putarine

Za obezbeđenje zatvorenog sistema naplate putarine predviđeno je jedno čeono naplatno mesto (ČNM) na autoputu E-75, deonica Beograd – Niš (uz napomenu da se sistem naplate putarine, odnosno status ČNM može korigovati u skladu sa politikom Upravljača autoputa, JP „Putevi Srbije”):

(1) planirano ČNM posle petlje „Vrčin” (oko km 605+635), po ukidanju postojećeg ČNM u Bubanj Potoku na km 597+716 ;

(2) postojeće ČNM pre petlje „Trupale” (km 807+688), koje je predviđeno za ukudanje po uspostavljanju ČNM u blizini graničnog prelaza „Preševo”;

(3) kao i bočne ulivno-izlivne naplatne stanice (BNS) uključujući i prema autoputskim pravcima Južnom Jadranu i Pančevu i granici sa Rumunijom.

Grad Beograd (deonice autoputa kroz grad i obilaznica) nije u sistemu naplate putarine.

Potrebna površina za ČNM iznosi oko 3 ha, a za BNS oko 0,3 ha. Na ČNM i BNS biće omogućen i elektronski vid naplate putarine.

1.2.2. Prateći sadržaji za korisnike puta

1) Parkirališta

Parkirališta površine 1,5-5 ha imaju osnovnu funkciju obezbeđenja sigurnog i konfornog putovanja, u prvom redu odmora, i dopunsku funkciju promocije turizma u okruženju.

Utvrđuju se sledeći posebni kriterijumi za izbor lokacija parkirališta:

(1) tehnički zahtevi saobraćaja (u podnožju, na sredini ili vrhu putnog uspona i slično); poželjna je blizina većih ili manjih naselja, poseban prostor za parkiralište za automobile, teretna vozila i autobuse;

(2) funkcionalno rastojanje od 10 do 20 km – obostrano i naizmenično razmeštanje parkirališta za kraće zaustavljanje vozila i zadržavanje putnika sa potrebnim konforom za kraće zadržavanje i predah (od 15 do 30 minuta);

(3) opremljenost ili pogodnost lokacije za opremanje komunalnom infrastrukturom (za vodu za piće i sanitarni čvor) i telefonskim vezama za pružanje pomoći vozačima.

Osnovni sadržaji parkirališta (prva faza):

(1) zeleno razdelno ostrvo, ulazna i izlazna kolovozna traka su obavezni;

(2) parking putničkih automobila sa minimum 20 mesta, parking teretnih vozila sa minimum osam mesta i autobusa sa minimum dva mesta (po mogućstvu sa nadstrešnicama i senicima za zaštitu vozila od sunca);

(3) javna česma, sanitarni čvor (minimum 40 m2 bruto);

(4) mesta za odmor i sedenje za minimum 50 osoba, nadstrešnice, telefonska govornica i pejzažno uređena površina za odmor od 500 do 1000 m2;

(5) tabla sa nazivom i planom parkirališta na ulazu u parkiralište (informacije o neposrednom okruženju i njegovim motivima) i tabla na izlazu sa parkirališta sa osnovnim informacijama o daljem putu (o glavnim saobraćajnim skretanjima prema gradovima, banjama, turističkim destinacijama, prirodnim i kulturnim dobrima i dr.);

(6) ostali funkcionalni sadržaji putnog saobraćaja.

Dodatni sadržaji parkirališta (druga faza):

(1) manji kafe/restoran, manja prodavnica, manje igralište (za odbojku ili košarku);

(2) mini-pijaca za prodaju lokalnih poljoprivrednih i tradicionalnih zanatskih proizvoda, sa natkrivenim prostorom sa tezgama i pratećim sanitarnim uređajima;

(3) moguće informativno-turistički punkt u funkciji promocije turizma (sa javnim i službenim telefonom ili upotrebom mobilnog telefona i detaljnijim informacijama o neposrednom okruženju i saobraćajnim skretanjima prema turističkim motivima i dr.);

(4) prostor za priručna sredstva prve pomoći i pomoći na putu za putničke automobile (minimum 30 m2);

(5) po potrebi službeni objekat za nužni smeštaj zaposlenih na parkiralištu i svratište inspekcije i policije.

U koridoru autoputa E-75, deonica Beograd – Niš predviđeno je 30 parkirališta (u pravcu rasta stacionaže – 15 desno, od toga 10 planiranih, i 15 levo od toga 11 planiranih) i to na sledećim lokacijama:

(a) postojeća samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Begaljičko Brdo” – desno (km 610+900) i levo (km 611+650);

(b) postojeća samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Dražanj” – desno, (km 620+600) i levo (km 620+700);

(v) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Malo Orašje” (Stari put) desno (oko km 628+900) i „Živkovac” levo (oko km 628+100);

(g) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Vrbovac” (Stari put) desno (oko km 639+600) i „Kolari” levo (oko km 640+700);

(d) planirano samostalno obostrano smaknuto parkiralište „Dobri Do” desno (oko km 655+000) i postojeće „Lozovička česma” levo (km 656+200);

(đ) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Orašje” desno (oko km 667+700) i levo (oko km 668+500);

(e) planirano samostalno obostrano smaknuto parkiralište „Stara Ciglana” desno (oko km 678+380), i postojeće „Novo Selo” levo (km 683+300);

(ž) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Kočino Selo” desno (oko km 712+500) i levo (oko km 712+600);

(z) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Ćuprija” desno (oko km 732+000) i levo (oko km 732+100);

(i) postojeće samostalno obostrano smaknuto parkiralište „Krežbinac” desno (km 747+500) i planirano „Drenovac” levo (oko km 750+000); parkirališta su i u funkciji prezentacije kulturno istorijskih vrednosti (arheološko nalazište i dr.);

(j) postojeće parkiralište „EUROPA – Rubin 2” desno (km 753+100); parkiralište poseduje komercijalni objekat i sadržaje za pružanje ugostiteljskih usluga i odmor korisnika (na izlaznom kraku petlje „Pojate” prema Nišu); u sklopu parkirališta planira se i punkt za informacije i pomoć na putu;

(k) planirano samostalno obostrano smaknuto parkiralište „Bračin 2” desno (oko km 759+500) i ”Bračin 1” levo (oko km 757+000);

(l) planirano parkiralište „Vukašinovac” levo (oko km 775+800);

(lj) postojeće samostalno obostrano smaknuto parkiralište „Bobovište” desno (km 782+800) i planirano levo (oko km 783+600);

(m) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Bujmir” desno (oko km 796+200) i levo (oko km 796+300);

(n) planirana samostalna obostrana smaknuta parkirališta „Trupale” desno i levo (oko km 807+688). Predmetni prostor razraditi planovima nižeg reda na lokalnom nivou, sa potrebnim uslovima posebnih organa i organizacija.

2) Uslužni centri

2.1) Benzinske stanice

Benzinske stanice na autoputu su obavezni prateći sadržaji u koridoru autoputa i predstavljaju punktove manje i srednje veličine, pretežno sa specijalizovanim saobraćajnim sadržajima za snabdevanje pogonskim gorivom, priborom i rezervnim delovima, za pružanje usluga opravke vozila, pranja vozila i dr, uz odgovarajuće zadovoljavanje potreba (predah, uzimanje hrane, kupovina i sl.) u toku kraćeg i srednjeg zadržavanja putnika, sa mogućnošću dužeg zadržavanja u slučaju ozbiljnije opravke vozila i pešačke veze benzinske stanice sa parkiralištem ili motelom. Benzinske stanice mogu biti samostalni objekti ili u sklopu motela.

Utvrđuju se sledeći posebni kriterijumi za izbor lokacija benzinskih stanica:

(1) funkcionalno rastojanje od 20 do 30 km – obostrano i naizmenično razmeštanje samostalnih benzinskih stanica tipa I (benzinsko-putnička stanica) i tipa II (benzinsko-servisna stanica). Ukoliko zbog razmeštaja postojećih benzinskih stanica, prolaska kroz urbane centre glavnog grada, međunarodnog, državnog i regionalnog značaja i prilaza putnim graničnim prelazima nije moguće ispoštovati to pravilo, dozvoliće se odstupanje u smicanju;

(2) benzinske stanice u sastavu motela manjeg su kapaciteta i imaju osnovnu namenu usluge gostiju motela;

(3) poželjno je obezbeđenje obostranog pristupa (sa autoputa i sa državnog puta ili javnog opštinskog puta) gde je to moguće;

(4) površina od 1,5 do 3 ha.

Tip I, benzinsko-putnička stanica, može da ima sledeće sadržaje (u prvoj fazi):

(1) zeleno razdelno ostrvo, ulazna i izlazna kolovozna traka su obavezni;

(2) pumpna stanica sa orjentaciono 10 točionih mesta i to: osam za putnička vozila (za benzin, dizel, tečni naftni gas (TNG), komprimovani prirodni gas (KPG), a u perspektivi i za punjenje automobila na električni pogon) i dva za teretna vozila (benzin, dizel, TNG i KPG), sa prodajom ostalih potrošnih materijala i sitnih rezervnih delova za automobile i dr;

(3) parking za 40 i više putničkih vozila, za 16 i više teretnih vozila i za četiri i više autobusa, sa potrebnim prolaznim trakama;

(4) javna česma i javni mokri čvor, po pravilu u okviru benzinske stanice (muški i ženski, za osobe sa invaliditetom i roditelje sa malom decom, minimum 80 m2 bruto) i privremeno dnevno sabiralište smeća sa stanice (površina po proračunu);

(5) tabla sa nazivom i planom benzinske stanice na ulazu u stanicu;

(6) informativno-turistički punkt na izlazu sa stanice (sa javnim i službenim telefonom i informacijama o neposrednom okruženju i njegovim motivima, o glavnim saobraćajnim skretanjima prema gradovima, banjama, turističkim destinacijama, prirodnim i kulturnim dobrima i dr.);

(7) služba pomoći i  informacija, sa službenim i javnim telefonom;

(8) restoran sa kuhinjom, otvorenim i zatvorenim prostorom za goste, kao i prostorom za igru i animaciju dece;

(9) prodavnica opšte potrošnje: piće, hrana, cigarete, štampa i dr;

(10) službeni smeštaj osoblja restorana i pumpne stanice, svratište inspekcije, policije i dr, nužan smeštaj zaposlenih sa ostavom materijala, alata i dr.

Tip II, benzinsko-servisna stanica, može da ima sledeće dodatne sadržaje u drugoj fazi realizacije (u odnosu na tip I):

(1) prodavnica rezervnih delova i opreme za najzastupljenije marke automobila (minimum 100 m2 bruto);

(2) servis za opravku vozila (odvojeno za putnička vozila od kamiona i autobusa, sa šlep-službom, zaklonjenim parkingom za havarisana vozila i dr) lociran na izlaznom delu benzinske stanice.

U koridoru autoputa E-75, deonica Beograd – Niš predviđeno je 58 benzinskih stanica (u pravcu rasta stacionaže – desno 28 i levo 30), i to na:

(1) deonici kroz Beograd (Batajnica – Zemun i Dobanovci – Bubanj Potok) ukupno 19 benzinskih stanica (osam desno, od toga dve planirane, i 11 levo, od toga tri planirane):

(a) planirana obostrana samostalna benzinska stanica „Renzo-NL1041” (levo, oko km 178+000, na lokaciji Batajnica – ciglana), i postojeća „Crnomraković-HL1046” (desno, km 178+000) na deonici Batajnica – Zemun;

(b) planirana obostrana samostalna benzinska stanica „NL1056” (levo, oko km 179+000), i „NL1063” (desno, oko km 179+000) na deonici Batajnica – Zemun;

(v) postojeća obostrana samostalna benzinska stanica „OMV-NL1038” (levo, km 181+000), i planirana „NL1047” (desno, oko km 183+000) na deonici Batajnica – Zemun;

(g) postojeća samostalna benzinska stanica „MM-NP030” (levo, km 183+500) na deonici Batajnica – Zemun;

(d) postojeća samostalna benzinska stanica „OMV-NP030” (levo, 1 km od petlje za Novi Sad km 573+000, deonica Batajnica – Zemun) na deonici Batajnica – Zemun;

(đ) postojeća samostalna benzinska stanica „BL030- LUKOIL” (levo, km 565+500) na deonici Dobanovci – Bubanj Potok;

(e) planirana samostalna benzinska stanica „NL1064” (levo, oko km 570+000) na deonici Dobanovci – Bubanj Potok;

(ž) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Zmaj 1”- levo i „Zmaj 2”- desno („NIS Petrol”, km 573+500);

(z) postojeća samostalna benzinska stanica u sastavu motela „Nacional” (desno, km 574+600);

(i) postojeća samostalna benzinska stanica „Blok 22-NL1044” („ELP”, levo, km 577+800);

(j) postojeća samostalna benzinska stanica BIP („NIS Petrol”, desno, km 581+700);

(k) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Slap” kod petlje „Konjarnik”, (levo, 588+400) i postojeća benzinska stanica „Energy PP022” pre petlje „Konjarnik” („Avia”, desno, km 588+200);

(l) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Veliki Mokri Lug-1” („NIS Petrol”, desno, km 590+800) i „Veliki Mokri Lug-2” („NIS Petrol”, levo, km 590+800).

(2) deonici obilaznice Batajnica – Dobanovci – Ostružnica – Bubanj Potok – Vinča (Dunav) ukupno šest benzinskih stanica (tri desno, od toga tri planirane, i tri levo od toga dve planirane):

(a) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „P1082 – Surčin” (levo, km 566+408) i planirana benzinska stanica „P083 – Dobanovci” (desno, oko km 566+083);

(b) planirana samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Jakovo 1” i „Jakovo 2” (oko km 573+000) u sastavu turističko-rekreativnog kompleksa motela „Jakovo 1” i „Jakovo 2”;

(v) planirana samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Železnik 1” i „Železnik 2” u sastavu turističko-rekreativnog kompleksa motela „Železnik” (oko km 583+250).

(3) deonica od Bubanj Potoka do Trupala, ukupno 33 benzinske stanice (17 desno, od toga tri planirane, i 16 levo, od toga jedna planirana):

(a) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Vrčin 1” („ELP”, desno, km 601+300) i „Vrčin 2” („EKO”, levo, km 601+600);

(b) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „MAG” („EKO”, desno, km 616+500) i „Mali Požarevac” („NIS Petrol”, levo, km 616+600);

(v) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Kolari” („NIS Petrol”, desno, km 636+800 – potencijalno se ukida uz mogućnost izgradnje parkirališta) i „MV Kolari” u sastavu motela (levo, km 637+595, u rekonstrukciji);

(g) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Mihajlovac 2” („LUKOIL”, desno, km 647+438) i „Mihajlovac 1” („LUKOIL”, levo, km 647+715);

(d) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Lozovička česma 1” („NIS Petrol”, desno, oko km 658+000) i planirana „Lozovička česma 2” (levo, oko km 658+000) u sastavu postojećeg (rekonstruisanog) i planiranog turističko-rekreativnog kompleksa motela „Lozovička česma 1” i „Lozovička česma 2”;

(đ) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Velika Plana 1” u sastavu motela Velika Plana („NIS Petrol”, desno, km 672+450) i „Velika Plana 2” („NIS Petrol”, levo, km 671+900);

(e) postojeća benzinska stanica u okviru kompleksa motela „Stari hrast” („EKO”, desno, km 684+850);

(ž) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Oaza 1” („OMV”, desno, km 688+650) i „Oaza 2” („OMV”, levo, km 688+850);

(z) postojeća samostalna benzinska stanica „Bagrdan” u sastavu planiranog turističko-rekreativnog kompleksa motela „Bagrdan” („ELP”, levo, km 707+700);

(i) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Jagodina 1” („LUKOIL”, desno, km 718+600) i „Jagodina 2” („Mol”, levo, km 718+000); kao i planirana benzinska stanica „Konvoj” u sastavu planiranog turističko-rekreativnog kompleksa motela „Konvoj” (desno, oko km 719+500);

(j) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Ćuprija 1” („EKO”, desno, km 727+000) i „Ćuprija 2” („EKO”, levo, km 726+500);

(k) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Paraćin 2” („NIS Petrol”, desno, km 735+750) i „Paraćin 1” („NIS Petrol”, levo, km 736+300) sa parkiralištem (u okviru/zaleđu benzinske stanice) u funkciji pristupa turističkom kompleksu Karađorđevo brdo;

(l) planirana benzinska stanica „EUROPA – Rubin 2” (desno, oko km 753+100);

(lj) planirana samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Pojate 2” (desno, oko km 755+000) i postojeća „Pojate 1” u sastavu (rekonstruisanog) turističko-rekreativnog kompleksa motela „Rubin 1” („Araus” i „NIS Petrol”, levo, km 753+200);

(m) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Lipovica” („OMV”, levo, km 770+500) i „Deligrad” („OMV”, desno, km 774+850);

(n) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Aleksinac I” („NIS Petrol”, desno, km 788+850 – potencijalno se ukida uz mogućnost izgradnje parkirališta) i „Aleksinac II” („LUKOIL”, levo, km 788+950);

(o) postojeća samostalna obostrana smaknuta benzinska stanica „Nais 1” („NIS Petrol”, levo, km 808+400) sa potrebom rekonstrukcije uključenja/isključenja na autoput (kojim bi se izvršila izmena režima saobraćaja uz nove saobraćajne uslove: saobraćajnim rešenjem predvideti samo isključivanje sa autoputa, uz formiranje saobraćajne trake potrebne dužine, saglasno mišljenju JP „Puteva Srbije” posl. br. 953-16203/13-1 od 1. oktobra 2013. godine), i „Nais 2” („NIS Petrol”, desno, km 808+700), u sastavu turističko-rekreativnog kompleksa motela „Nais I” i „Nais II”.

2.2) Moteli

Moteli u koridoru autoputa predstavljaće punktove sa najbogatijim sadržajima, za najduže zadržavanje putnika radi potreba saobraćaja, odmora, rekreacije i turizma (koji podrazumeva najmanje jedno noćenje).

Utvrđuju se sledeći posebni kriterijumi za izbor lokacija motela:

(1) funkcionalno rastojanje 30-60 km (tip I), odnosno 80-160 km (tip II). Ukoliko zbog razmeštaja postojećih motela, prolaska kroz urbane centre glavni grad, međunarodnog, državnog i regionalnog značaja i prilaza putnim graničnim prelazima nije moguće ispoštovati to pravilo, dozvoliće se odstupanje u smicanju;

(2) po pravilu moteli će biti organizovani kao tip I (standardni motel) i tip II (motel u turističko-rekreativnom kompleksu). U zavisnosti od pogodnosti lokacije, moteli će se graditi sa obe strane autoputa, radi racionalizacije poslovanja i korišćenja izgrađenih kapaciteta, sa međusobnom pešačkom i kolsko-službenom vezom. Moguće je i premostiti autoput objektom koji u svom sklopu ima sadržaje;

(3) lokacije su uslovljene položajem postojećih motela, prirodnim i stvorenim vrednostima, blizinom naselja, mogućnošću povezivanja sa državnim putevima i javnim opštinskim putevima, odnosno uz najveća saobraćajna čvorišta, posebno prema najznačajnijim turističkim destinacijama;

(4) površina tip I okvirno od 0,8 ha do 2 ha i tip II od 2 ha pa naviše, s time da ako je u njegovom sklopu i benzinska stanica, površine se sabiraju. Prateći sadržaji motela mogu da budu i izvan zone autoputa povezani pešačkom komunikacijom.

Tip I (standardni motel) može da ima sledeće sadržaje u funkciji saobraćaja, tranzitne rekreacije i turizma na autoputu:

(1) zeleno razdelno ostrvo, ulazna i izlazna kolovozna traka;

(2) po pravilu okvirno 50-100 ležajeva sa restoranom otvorenog tipa od okvirno 80-160 mesta u zatvorenom prostoru i okvirno 100-200 mesta na terasi, kuhinjom odgovarajućeg kapaciteta, prodavnicom (suvenira i dr) i mokrim čvorom. Objekat veličine 1500-4000 m2;

(3) parking za 50-100 putničkih vozila, 20-40 teretnih vozila i 5-10 autobusa, sa potrebnim prolaznim trakama;

(4) javna česma, zaseban javni mokri čvor (ženski i muški, za osobe sa invaliditetom i roditelje sa malom decom, 50-100 m2 bruto) i privremeno dnevno sabiralište smeća sa punkta (površina po proračunu);

(5) tabla sa nazivom motela i planom motelskog kompleksa na ulazu u punkt;

(6) turističko-informativni sadržaji;

(7) službeni smeštaj osoblja motela, turističko-informativnog objekta i održavaoca punkta, prostorije za policiju, svratište za inspekciju u sastavu motela;

(8) sadržaji za odmor i relaksaciju (nadstrešnice, uređene slobodne zelene površine, kao i sadržaji za odmor – staze, klupe i stolovi sedišta, korpe za otpatke i dr). Pored prostora za odmor i rekreaciju, moguće je uređenje i opremanje odgovarajućih površina za kampovanje;

(9) pejzažno uređene i održavane slobodne površine (zelene, relaksacione i dr.i dr.).

Tip II (motel u turističko-rekreativnom kompleksu) može da ima sledeće sadržaje u funkciji saobraćaja, tranzitne rekreacije i turizma na autoputu:

(1) zeleno razdelno ostrvo, ulazna i izlazna kolovozna traka;

(2) više od 100 ležajeva sa restoranom u zatvorenom prostoru i na terasi, kuhinjom odgovarajućeg kapaciteta, moguć je i fri-šop i prodavnica (etno-zanatskih proizvoda, suvenira i dr.), mokrim čvorom (sa ženskim i muškim delom, za osobe sa invaliditetom i roditelje sa malom decom);

(3) parking za više od 100 putničkih, 40 teretnih vozila i 10 autobusa, sa potrebnim prolaznim trakama (za više od 560 jednovremenih korisnika);

(4) zaseban objekat (objekti) restorana i kafea;

(5) javne česme i javni mokri čvorovi (sa ženskim i muškim delom, za osobe sa invaliditetom i roditelje sa malom decom, za korisnike koji nisu obuhvaćeni mokrim čvorovima u motelu i posebnim ugostiteljskim objektima) i privremena dnevna sabirališta smeća sa kompleksa (površina po proračunu);

(6) tabla sa nazivom i planom motelskog kompleksa na ulazu u kompleks;

(7) turističko-informativni i promotivno-propagandni sadržaji, kao što su turistički biro, turistička izložba, video projekcije i dr, sa javnim i službenim telefonima i informacijama o okruženju kompleksa, glavnim saobraćajnim skretanjima prema gradovima, banjama, turističkim destinacijama, prirodnim i kulturnim dobrima i dr;

(8) policijska stanica;

(9) pošta i filijala banke sa menjačnicom;

(10) prostor za službeni smeštaj osoblja motela, turističko-informativnih sadržaja i dr. (po pravilu za 1/2 osoblja smene), kao i službene prostorije za inspekcije i dr;

(11) zatvoreni objekti za sportsku rekreaciju (teretana, stoni tenis, skvoš, kuglana, streljaštvo iz vazdušnog oružja i dr.);

(12) otvoreni sportsko-rekreativni tereni (tenis, odbojka, košarka, mali fudbal, mala trim-staza i dr.);

(13) zatvoreni objekti za relaksaciju i zabavu (sauna, masaža, bilijar, šah, fliperi, kompjuterske igre i dr.);

(14) specijalni zatvoreni i otvoreni rekreativni sadržaji, zavisno od prirodno turističkih resursa (termo-akvatički sadržaji sa termalnim bazenima i dr.);

(15) sadržaji za odmor i relaksaciju u etno-ambijentu (otvoreni paviljoni, nadstrešnice, zakloni od vetra, vatrišta, uređene slobodne zelene površine, sa sadržajima za odmor – staze, klupe, stolovi, korpe za otpatke). Pored prostora za odmor i rekreaciju obavezno je uređenje i opremanje odgovarajućih površina za kampovanje;

(16) pejzažno uređene i održavane slobodne površine (zelene, rekreativne, relaksacione, kamp i dr.).

U koridoru autoputa E-75, deonica Beograd – Niš, predviđeno je 25 motela i to 12 motela tip I i 13 motela tip II (u pravcu rasta stacionaže – desno 16, od toga sedam planiranih, i levo devet, od toga šest planiranih), i to na:

(1) deonici kroz Beograd (Batajnica – Zemun i Dobanovci – Bubanj Potok) predviđen je jedan motel – postojeći motel „Nacional” tip I (desno, km 574+600) u blizini petlje „Novi Sad”.

(2) deonici obilaznice Batajnica – Dobanovci – Ostružnica – Bubanj Potok – Vinča (Dunav) predviđeno je pet motela tip II (desno tri planirana i levo dva planirana) i to:

(a) planirani motel „Dobanovci” (desno, oko km 566+419);

(b) planirani obostrani smaknuti motel „Jakovo 1” i „Jakovo 2” (oko km 573+000);

(v) planirani obostrani smaknuti motel „Železnik 1” i „Železnik 2” (oko km 583+250).

(3) deonici od Bubanj Potoka do Trupala, predviđeno je 19 motela i to 11 tip I i osam motela tip II (desno 12, od toga četiri planirana, i levo sedam, od toga četiri planirana), i to:

(a) planirani motel „Mali Požarevac” tip I (levo, oko km 617+100) u blizini petlje „Mali Požarevac”;

(b) postojeći motel „Jerina” tip I (desno, km 630+410);

(v) postojeći motel „MV Kolari” tip I (levo, km 637+230, u rekonstrukciji) – u blizini petlje „Kolari”;

(g) obostrani smaknuti motel, i to postojeći „Lozovička česma 1” tip II (desno, km 658+028), i planirani motel „Lozovička česma 2” tip II (levo, oko km 658+028);

(d) postojeći motel „Krnjevo” tip I (desno, km 665+000);

(đ) postojeći motel „Velika Plana 1” tip I (desno, km 672+650);

(e) planirani motel „Velika Plana 2” tip I (levo, oko km 674+000);

(ž) postojeći motel „Stari Hrast” tip I (desno, km 684+850);

(z) postojeći motel „Košuta” tip I (desno, km 695+100);

(i) planirani motel „Bagrdan” tip II (levo, oko km 707+750);

(j) planirani motel „Konvoj” tip II (desno, oko km 719+500);

(k) postojeći motel „Ravanica” tip I (desno, km 729+537);

(l) planirani motel, „EUROPA – Rubin 2”, tip I (desno, oko km 753+100) (sa obezbeđenim zemljištem adekvatne površine);

(lj) obostrani smaknuti motel, i to postojeći motel „Rubin 1” tip II (levo, km 753+200) i planirani motel „Rubin 2” tip II (desno, oko km 755+000);

(m) postojeći motel „Morava” tip I (desno, km 789+050) sa funkcijom obostranog pristupa uz mogućnost dopune obaveznih sadržaja izgradnjom komercijalnih sadržaja: park-šop, bazen, teniski i drugi sportski tereni ili akvapark, a koji su u saglasnosti sa osnovnom namenom turizma;

(n) obostrani smaknuti motel, i to:

– postojeći motel „Nais 1” tip II (levo, km 808+700, sa potrebom rekonstrukcije uključenja/isključenja na autoput) za koji se planira dopuna sadržaja preko servisne saobraćajnice, koja je delom izgrađena, što će se bliže razraditi planovima nižeg reda na lokalnom nivou, sa potrebnim uslovima posebnih organa i organizacija;

– planirani motel „Nais 2” tip II (desno, oko km 808+400).

2.3) TIR centri

TIR centri („International Road Transports”) u koridoru autoputa predstavljaće punktove prvenstveno za teška transportna vozila sa osnovnim i specijalizovanim sadržajima: za servisiranje, snabdevanje pogonskim gorivom, priborom i rezervnim delovima, pranje vozila i dr, uz odgovarajuće zadovoljavanje ostalih potreba (predah, higijena, uzimanje hrane, kupovina i sl); parkingom za minimum 50 teretnih vozila i više putničkih vozila i autobusa, sa potrebnim prolaznim trakama, zelenim razdelnim ostrvom i ulaznim i izlaznim kolovoznim trakama.

Utvrđuju se sledeći posebni kriterijumi za izbor lokacija TIR centara: funkcionalno rastojanje od oko 200 km; na prilazu većim saobraćajnim čvorištima; mogućnost infrastrukturnog opremanja; površina od 3 do 5 ha.

U koridoru autoputa E-75, deonica Beograd – Niš, planirana je izgradnja dva TIR centra (levo, oko km 695+100 i desno, oko km 695+300).”

Posle odeljka 5. Položaj koridora elektroenergetske mreže, dodaju se odeljci 5a Položaj koridora produktovoda, i 5b Položaj koridora transnacionalnog gasovoda, koji glase:

„5a Položaj koridora produktovoda

Položaj koridora produktovoda (naftnih derivata) kroz Republiku Srbiju u infrastrukturnom koridoru autoputa E-75 (deonica Pančevo – Beograd – Smederevo – Jagodina – Niš) u većoj meri prati koridor autoputa Beograd – Niš (u skladu sa smernicama utvrđenim Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju (Sombor – Novi Sad – Pančevo –Beograd – Smederevo – Jagodina – Niš) („Službeni glasnik RS”, broj 19/11), i to:

od Pančeva do Beograda (van područja Prostornog plana) – trasa produktovoda je data u tri varijante za koje je potrebno obezbediti prelazak podzemno ispod korita Dunava (dužina prve varijante deonice do terminala „Beograd” u Velikom Selu iznosi 7,8 km; druga moguća lokacija do Vinče i industrijske zone Leštane iznosi 14,7 km; treća varijanta koja se razmatra vodi do terminala „Beograd” u Gornjem Zemunu i dužina trase je 22,5 km);

od Smedereva do Jagodine – trasa polazi od terminala „Smederevo” i vodi do terminala „Jagodina” u dužini od oko 92 km, najvećim delom sa leve strane koridora autoputa između autoputa i reke Velike Morave; trasa produktovoda ulazi na područje Prostornog plana kod mesta Vranovo, područje grada Smedereva, iz pravca severoistoka, i pruža se kroz poljoprivredno zemljište; sa trasom autoputa ukršta se kod petlje „Požarevac” na stacionaži km 644+100; na stacionaži km 669+500 kod Velikog Orašja prelazi na desnu stranu autoputa (veza sa magistralnim gasovodom) da bi se posle 500 m trasa vratila na levu stranu autoputa na stacionaži km 670+000; dalje preseca reku Jasenicu, i prateći koridor autoputa na udaljenosti od oko 800 do 300 m pruža se do petlje „Markovac”, i dalje do Jagodine;

od Jagodine do Niša – trasa polazi od terminala „Jagodina” i vodi do terminala „Niš” u dužini od oko 102 km, pružajući se u koridoru autoputa, uz trasu postojećeg magistralnog i razvodnog gasovoda; od terminala koji se nalazi u K.o. Kočino selo trasa ide sa leve strane koridora autoputa do stacionaže km 716+100, gde se jedan krak izdvaja i prelazi na desnu stranu (veza sa gasovodom); od stacionaže km 735+000, trasa se udaljuje istočno od autoputa zaobilazeći Karađorđevo brdo (K.o. Paraćin); od stacionaže km 740+000 trasa produktovoda ulazi u koridor autoputa sve do naselja Striže; na stacionaži km 743+100 prelazi na desnu stranu i ide paralelno sa autoputem i DP IIA reda br.158 (R-214) do GRČ Pojate (stacionaža km 750+000) nakon čega prelazi na levu stranu autoputa, zaobilazi područje Drenovca, Pojata i Bračina, sve do stacionaže km 758+000 kada se ukršta sa DP IIA reda br.217 (R-121a) i prati koridor i pravac autoputa do Bobovišta; na stacionaži km 783+600 preseca DP IIA reda br.158 (R-214) i autoput i prelazi na desnu stranu autoputa; na stacionaži km 799+000 preseca DP IIA reda br.158 (R-214) i prelazi na levu stranu autoputa kojom se pruža do petlje „Trupale”, nakon čega prelazi na desnu stranu do terminala „Niš”.

U neposrednom okruženju i na području Prostornog plana nalaze se terminali: „Beograd”, „Smederevo” (uz skladište NIS-a), „Jagodina” (u zoni autoputa E-75 i Nove industrijske zone „Jagodina”) i „Niš” (uz postojeće skladište NIS-a).

Mere zaštite životne sredine sprovodiće se u skladu sa odredbama Poglavlja III Planska rešenja, 1. Uticaj na prirodna, kulturna dobra, životnu sredinu i mere zaštite, utvrđenih Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju (Sombor – Novi Sad – Pančevo – Beograd – Smederevo – Jagodina – Niš).

5b Položaj koridora transnacionalnog gasovoda „Južni tok”

Položaj koridora transnacionalnog gasovoda „Južni tok” kroz Republiku Srbiju delom se nalazi u infrastrukturnom koridoru autoputa E-75. Koridor gasovoda prati koridor autoputa od opštine Paraćin do grada Smedereva (u dužini od oko 99 km, tj. od stacionaže gasovoda km 82 do km 181). Koncepcija razvoja i mere zaštite životne sredine transnacionalnog gasovoda „Južni tok” sprovodiće se u skladu sa odredbama utvrđenim Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, br. 119/12 i 98/13).”

U Odeljku 6. Plan veza infrastrukturnih sistema s okruženjem, stav 1. menja se i glasi:

„Na području Prostornog plana potrebno je ostvariti međusobne veze svih postojećih i planiranih infrastrukturnih sistema s ciljem:

1) obezbeđenja dobre pristupačnosti (dovoljnog broja petlji), uz korišćenje alternativnih putnih pravaca i što racionalnije uključivanje na autoput, poštujući uslove bezbednosti saobraćaja;

2) obezbeđenja dovoljnog broja železničkih stanica ili stajališta, radi odvijanja lokalnog prevoza putnika i robe železnicom;

3) obezbeđenja razvojnih uslova u domenu telekomunikacija, što podrazumeva dovoljan broj funkcionalnih veza magistralnog optičkog kabla s automatskim telefonskim centralama na području Prostornog plana;

4) obezbeđenja boljeg energetskog snabdevanja područja, ostvarivanjem veza razvodnog gasovoda preko priključnih stanica na sve opštinske i centre zajednice sela;

5) realizacije planiranih elektroenergetskih objekata;

6) zaštite od poplava i unapređenja sistema navodnjavanja u dolini reke Velike Morave, do utvrđivanja konačnog rešenja za plovni put i odgovarajuće regulacije vodotoka.”

Pododeljak 6.1. Plan veza autoputa E-75 s okruženjem, menja se i glasi:

„6.1. Plan veza autoputa E-75 s okruženjem

Veze autoputa E-75 sa okruženjem ostvarivaće se putem petlji i denivelisanih ukrštanja, primenom sledećih kriterijuma:

1) obezbeđenje veza sa autoputem na mestima ukrštanja s državnim putevima I reda i saobraćajno najfrekventnijim državnim putevima II reda ili javnim opštinskim putevima, uz korišćenje alternativnih putnih pravaca;

2) obezbeđenje veze sa autoputem ka gradskim i opštinskim centrima u okruženju koridora, po mogućnosti na mestu postojećih ukrštanja sa pravcima glavnih gradskih saobraćajnica;

3) obezbeđenje veze sa autoputem za pojedina područja (planirana za razvoj turizma od međunarodnog i nacionalnog značaja) i značajne prostorno-razvojne strukture (industrija, robno-transportni centri i dr.).

6.1.1. Petlje

Utvrđen je sledeći broj i položaj petlji, za deonice koridora autoputa E-75:

1) Kroz Beograd (Batajnica – Zemun i Dobanovci – Bubanj potok), 15 petlji na kojima se neće vršiti naplata putarine, i to:

(1) petlja „Batajnica” (km 176+000) – u funkciji račvanja autoputa E-75 iz pravca Novog Sada na pravce autoputa kroz grad Beograd i pravac prema obilaznici Batajnica – Dobanovci – Bubanj Potok;

(2) petlja „Dobanovci” (km 563+850) – u funkciji povezivanja autoputa E-70 iz pravca hrvatske granice i autoputa E-75 (obilaznice iz pravca Novog Sada) i račvanja na pravce kroz grad Beograd, pravac obilaznice Dobanovci – Bubanj Potok i dalje prema Nišu;

(3) petlja „Aerodrom” (km 566+121) – u funkciji račvanja autoputa E-75 ka aerodromu „Nikola Tesla” i postojećem putu, E-75 – aerodrom – Surčin;

(4) petlja „Novi Sad” (km 572+976) – u funkciji račvanja autoputa E-75 ka pravcu za Novi Sad;

(5) petlja „Bežanijska kosa” (km 575+250) – u funkciji račvanja autoputa E-75 ka ulicama grada Beograda;

(6) petlja „Tošin Bunar” (km 575+820) – u funkciji račvanja autoputa E-75 ka ulicama grada Beograda i državnog puta IIA reda br.120 (R-153a) (Zemun – Bečmen);

(7) petlja „Omladinskih brigada” (km 576+917) – u funkciji račvanja autoputa E-75 ka ulicama grada Beograda;

(8) petlja „Limes” (km 577+300) – u funkciji račvanja autoputa E-75 ka ulicama grada Beograda i pristupa kompleksu „Kombank Arene”;

(9) petlja „Sava Centar” (km 578+121) – u funkciji račvanja autoputa E-75 ka ulicama grada Beograda;

(10) petlja „Kneza Miloša” (km 580+978) – u funkciji račvanja autoputa E-75 ka ulicama grada Beograda;

(11) petlja „Autokomanda” (km 582+508) – u funkciji račvanja autoputa E-75 ka ulicama grada Beograda;

(12) petlja „Dušanovac” (km 586+815) – u funkciji račvanja autoputa E-75 ka ulicama grada Beograda;

(13) petlja „Konjarnik” (km 588+510) – u funkciji račvanja autoputa E-75 ka ulicama grada Beograda;

(14) petlja „Lasta” (km 590+132) – u funkciji račvanja autoputa E-75 ka ulicama grada Beograda;

(15) petlja „Bubanj potok” (km 593+534) – (po kilometraži postojećeg autoputa kroz Beograd) u funkciji veze autoputa sa delovima područja grada Beograda preko DP IIA reda br.154 (R-251) (Leštane – Železnik, kružni put) i račvanja na pravac autoputa kroz grad Beograd i pravac autoputa ka Nišu, do izgradnje obilaznice i planirane nove petlje „Bubanj Potok”;

2) Na obilaznici Beograda, Batajnica – Dobanovci – Ostružnica – Bubanj Potok, (od čega se od (1) do (7) petlje neće vršiti naplata putarine), i to:

(1) petlja „Batajnica” (km 176+000) – u funkciji račvanja autoputa E-75 iz pravca Novog Sada na pravac autoputa kroz grad Beograd i pravac prema obilaznici Batajnica – Dobanovci – Bubanj Potok;

(2) petlja „Dobanovci” (km 563+850) – u funkciji račvanja autoputa E-70 iz pravca hrvatske granice, obilaznice autoputa E-75 iz pravca Novog Sada, (početak obilaznice iz pravca Batajnice) na pravce kroz grad Beograd i dalji pravac obilaznice Dobanovci – Bubanj Potok i dalje prema Nišu;

(3) petlja „Surčin” (km 567+276) – u funkciji veze obilaznice autoputa sa delom područja grada Beograda (naselja Batajnica, Dobanovci, Surčin i druga), preko ukrštanja sa DP IIB reda br.319 (R-267) Batajnica – Surčin, kao i vezom sa državnim putem IIA reda br.120 (R-153a) (deonica: Surčin – Novi Beograd); petlja „Surčin” je u funkciji do realizacije punog profila autoputa;

(4) planirana petlja „Južni Jadran” (oko km 571+450) – u funkciji veze obilaznice sa planiranim pravcem autoputa Beograd – Južni Jadran (levom obalom) i delovima područja grada Beograda i to: planiranom saobraćajnicom ka Novom Beogradu i planiranom servisnom saobraćajnicom između petlji „Južni Jadran” i „Dobanovci” (kojom se ostvaruje veza sa naseljima Batajnica, Dobanovci i Surčin, kao i sa državnim putevima IIB reda br.319 (R-267), Batajnica – Surčin i IIA reda br.120 (R-153a), Surčin – Novi Beograd);

(5) petlja „Ostružnica” (km 577+750) – u funkciji veze obilaznice autoputa sa delom područja grada Beograda (naselja Ostružnica, Umka, Velika Moštanica i druga), preko (ukrštanja) državnog puta IB reda br.26 (M-19) (Beograd – Obrenovac) i lokalne putne mreže, kao i sa planiranim pravcem autoputa Beograd – Južni Jadran (desnom obalom);

(6) petlja „Orlovača” (km 585+500) – u funkciji veze obilaznice autoputa sa delom područja grada Beograda (naselja Železnik, Sremčica, Vidikovac i druga), preko (ukrštanja) državnog puta IB reda br.22 (M-22) (Beograd – Lazarevac – Ibarska magistrala) i Kružnog puta DP IIA reda br.154 (R-251), (sa petljom „Petlovo Brdo” u funkciji veze Ibarske magistrale i Kružnog puta);

(7) planirana petlja „Avala” (oko km 593+000) – u funkciji veze obilaznice autoputa sa delom područja grada Beograda (naselja Jajinci, Beli Potok, Rakovica, Zuce i druga), preko ukrštanja sa državnim putem IIA reda br.154 (R-251) Leštane – Železnik – Kružni put (kojim se posredno ostvaruje veza sa DP IIA reda br.149 (R-200) Beograd – Mladenovac – Avalski put i IIA reda br.153 (R-100b) Beli Potok – Mali Mokri Lug);

(8) planirana petlja „Bubanj potok” (oko km 596+500) – u funkciji veze obilaznice autoputa sa delovima područja grada Beograda i račvanja na pravce autoputa kroz grad Beograd, pravac za planirani autoput za Pančevo i postojećeg autoputa ka Nišu; u okviru saobraćajnog rešenja petlje „Bubanj Potok” uzet je u obzir i budući pravac ka Vinči (ka Dunavu);

3) Od Bubanj Potoka do Trupala, 26 petlji (kod kojih će se od petlje „Mali Požarevac” do petlje „Glogovica” na 20 BNS vršiti naplata putarine), i to:

(1) petlja „Tranšped” (km 599+816) – u funkciji veze autoputa sa naseljima Vrčin i Zuce preko (ukrštanja) lokalnog puta i veze sa državnim putem IIA reda br.149 (R-200) (Beograd – Beli Potok – Mladenovac);

(2) petlja „Vrčin” (km 604+212) – u funkciji veze autoputa sa područjem opštine Grocka, opštinskim centrom Grocka i naseljem Vrčin, preko (ukrštanja) postojećeg DP IIB reda br.347 (R-204), Ripanj – Vrčin;

(3) petlja „Mali Požarevac” (km 618+504) – u funkciji veze autoputa sa područjem opština Mladenovac, Sopot i Grocka, preko (ukrštanja) postojećeg državnog puta IIB reda br.350 (R-201a), Barajevo – Umčari i DP IB reda br.25 (M-23) (Mali Požarevac – Aranđelovac);

(4) petlja „Umčari” (km 624+961) – u funkciji veze sa južnim delom opštine Grocka, naseljem Umčari preko (ukrštanja) postojećeg DP IIB reda br.351 (R-100.a), Grocka – Umčari;

(5) petlja „Vodanj” (km 630+604) – u funkciji veze autoputa sa gradom Smederevom i severnim delom opštine Mladenovac, preko (ukrštanja) državnog puta IIA reda br.155 (R-202), Vodanj – Mladenovac;

(6) petlja „Kolari” (km 637+167) – u funkciji veze autoputa sa južnim delom područja grada Smedereva i severnim delom područja opštine Smederevska Palanka preko (ukrštanja) postojećeg DP IIB reda br.352 (R-109), Smederevo – Kolari – Smederevska Palanka – Velika Plana;

(7) petlja „Smederevo” (km 642+800) – u funkciji veze autoputa sa područjem grada Smedereva i gradskim centrom Smederevo, preko (ukrštanja) postojećeg državnog puta IB reda br.14 (M-24) (Kovin – Smederevo – Požarevac);

(8) petlja „Požarevac” (km 644+100) – u funkciji veze autoputa sa južnim delom područja grada Smedereva, područjem grada Požarevca i gradskim centrom Požarevac, područjem opštine Smederevska Palanka i opštinskim centrom Smederevska Palanka preko (ukrštanja) postojećeg državnog puta IB reda br.14 (M-24) (Kovin – Smederevo – Požarevac) i postojećeg DP IIA reda br.156 (R-109b) (Smederevska Palanka – Mala Krsna);

(9) planirana petlja „Smederevska Palanka” (oko km 659+145) – u funkciji veze autoputa sa delom područja opštine Smederevska Palanka i opštinskim centrom Smederevska Palanka, delom područja opštine Velika Plana, naseljem Lozovik, Golobok, Miloševac, Krnjevo (sa preko 20000 stanovnika) i industrijskom zonom u Krnjevu, preko ukrštanja sa postojećim javnim opštinskim putem (za šta je urađeno idejno rešenje rekonstrukcije puta, koji treba da dobije kategoriju državnog puta II reda);

(10) petlja „Velika Plana” (km 673+259) – u funkciji veze opštinskog centra Velika Plana i ostalih naselja u opštini, kao i veze državnih puteva IIA reda br.147 (R-107) (Velika Plana – Žabari) i deonice Smederevska Palanka – Velika Plana i IIA reda br.158 (R-214) (Mala Krsna – Niš) sa autoputem;

(11) petlja „Markovac” (km 684+822) – ostaje u funkciji povezivanja južnih delova područja opštine Velika Plana, zapadnih delova područja opštine Svilajnac i opštinskog centra Svilajnac, preko (ukrštanja) veze postojećeg državnog puta IB reda br. 27 (M-4) (Topola – Svilajnac) sa autoputem, do izgradnje nove petlje „Lapovo sever” iz podtačke (12), kada će dobiti funkciju nadvožnjaka uz obavezno povezivanje adekvatnim saobraćajnim pristupnim putem na planiranu petlju „Lapovo sever” (čime će se obezbediti svi uslovi koji utiču na stečene obaveze za razvoj ovog dela opštine Svilajnac);

(12) planirana petlja „Lapovo sever” (oko km 686+550) – u funkciji veze planiranog državnog puta IB reda br. 27 (M-4) (Markovac – Bor) sa autoputem i povezivanja južnih delova područja opštine Velika Plana, zapadnih delova područja opštine Svilajnac i opštinskog centra Svilajnac (uz saobraćajnu vezu sa nadvožnjakom „Markovac”); planski horizont uslovljen realizacijom planiranog državnog puta IB reda br. 27 (M-4);

(13) petlja „Lapovo centar” (km 691+186) – u funkciji povezivanja područja opštine Lapovo i opštinskog centra Lapovo sa autoputem;

(14) petlja „Batočina/Kragujevac” (km 695+003) – u funkciji povezivanja područja opštine Lapovo, dela područja opštine Batočina, opštinskog centra Batočina i grada Kragujevca sa autoputem, kao i veze državnog puta IB reda br.24 (M-1.11) (Batočina – Kragujevac) sa autoputem; petlja se planira za rekonstrukciju koja će biti usklađena sa izgradnjom planiranog pravca Batočina – Kragujevac;

(15) petlja „Jagodina” (km 717+000) – u funkciji povezivanja delova područja grada Jagodine, gradskog centra Jagodina i ostalih naselja u gradu, kao i veze državnog puta IIA reda br.185 (R-110), deonica Jagodina – Glogovac sa autoputem;

(16) planirana petlja „Jagodina jug” (oko km 722+068) – uslovljena realizacijom planiranog RTC Jagodina u funkciji rasterećenja naselja Jagodina od tranzitnog saobraćaja iz RTC i povezivanja južnog dela područja grada Jagodina, gradskog centra Jagodina, industrijske zone i ostalih naselja u južnom delu, kao i veze postojećeg javnog opštinskog i državnih puteva IIA reda br.187 (R-217) (Varvarin – Jagodina) i br.158 (R-214) (Mala Krsna – Niš) sa autoputem;

(17) petlja „Ćuprija” (km 729+730) – u funkciji povezivanja delova područja opštine Ćuprija, opštinskog centra Ćuprija i ostalih naselja u opštini, kao i veze postojećeg državnog puta IIA reda br.160 (R-103) (Svilajnac – Ćuprija) sa autoputem;

(18) planirana petlja „Ćuprija/Paraćin” (oko km 734+000) – u funkciji povezivanja industrijskih zona Ćuprije i Paraćina sa autoputem, preko ukrštanja sa planiranom lokalnom saobraćajnicom (veza autoputa, inudstrijske zone i DP IIA reda br.158 (R-214)); planirana petlja je i u funkciji rasterećenja tranzitnog saobraćaja kroz opštine Paraćin i Ćuprija;

(19) petlja „Paraćin” (km 740+462) – u funkciji povezivanja delova područja opštine Paraćin, opštinskog centra Paraćin i ostalih naselja u opštini sa autoputem, preko ukrštanja sa postojećim državnim putem IB reda br.36 (M-5) (Zaječar – Paraćin) i veze sa državnim putem IIA reda br.158 (R-214) (Mala Krsna – Niš);

(20) petlja „Pojate” (km 752+950) – u funkciji povezivanja delova područja opštine Ćićevac, opštinskog centra Ćićevac i ostalih naselja u opštini, grada Kruševca i turističkog centra Kopaonik sa autoputem, preko (ukrštanja) postojećeg državnog puta IB reda br.23 (M-5) (Pojate – Kruševac);

(21) petlja „Ražanj” (km 765+385) – u funkciji povezivanja delova područja opština Ražanj, opštinskog centra Ražanj i Sokobanje sa autoputem preko (ukrštanja) postojećeg državnog puta IIA reda br.158 (R-214) (Mala Krsna – Niš) i planiranog DP II reda Ražanj – Sokobanja;

(22) planirana petlja „Sokobanja” (oko km 779+056) – u funkciji ostvarivanja najkraće veze i povezivanja delova područja opština Sokobanja i Knjaževac, kao i turističke destinacije Stara planina sa autoputem, preko (ukrštanja) sa postojećim lokalnim putem L-19, deonica Mali Cvet – Rutevac (veza državnih puteva IIA reda br.217 (R-121) i br.158 (R-214));

(23) petlja „Aleksinački rudnici” (km 785+773) – u funkciji povezivanja delova područja opštine Aleksinac, opštinskog centra Aleksinac i ostalih naselja u opštini sa autoputem, preko (ukrštanja) postojećih državnih puteva IIA reda br.158 (R-214), Mala Krsna – Niš i br.217 (R-121), Aleksinac – Sokobanja – Knjaževac i veze sa planiranom obilaznicom;

(24) petlja „Glogovica” (km 790+756) – u funkciji povezivanja delova područja opštine Aleksinac, opštinskog centra Aleksinac i ostalih naselja u opštini sa autoputem, preko (ukrštanja) postojećeg državnog puta IIA reda br.158 (R-214) (Mala Krsna – Niš);

(25) petlja „Trupale” (km 812+000) – u funkciji račvanja autoputa iz pravca Beograd – Niš (E-75) na pravce prema Republici Makedoniji (E-75) i Bugarskoj (E-80);

(26) petlja „Severni Bulevar” (km 815+884) – u funkciji veze autoputa sa područjem grada Niša.

Stacionaže za planirane petlje autoputa date su orijentaciono i biće bliže definisani kroz primenu Prostornog plana.

6.1.2. Denivelisana ukrštanja

Denivelisanim ukrštanjima se obezbeđuje kvalitetno povezivanje i prohodnost lokalne saobraćajne mreže na području Prostornog plana, putem prelaza iznad ili ispod autoputa E-75.

U koridoru autoputa E-75, deonica Beograd – Niš planira se izgradnja denivelisanog ukrštanja na stacionaži oko km 693+200 (između petlji „Lapovo” i „Lapovo jug”).

Razmeštaj postojećih denivelisanih ukrštanja (dat u narednom stavu), kao i predlog planiranih denivelisanih ukrštanja utvrdiće se kroz primenu Prostornog plana u skladu s poštovanjem sledećih kriterijuma:

1) zadržavanjem postojećih trasa svih javnih opštinskih puteva i njihovog denivelisanog ukrštanja sa autoputem;

2) obezbeđenjem denivelisanog ukrštanja za sve nekategorisane opštinske puteve (atarske puteve – poljski, šumski), s tim da mesto ukrštanja može biti pomereno sa trase atarskog puta na distanci maksimalne dužine 500 m, u kom slučaju se obezbeđuje izgradnja deonice nekategorisanog opštinskog puta duž ograde autoputa do pogodnog mesta za ukrštanje;

3) obezbeđenjem, ukoliko je to potrebno, bar jednog denivelisanog ukrštanja za područje jedne katastarske opštine čiju teritoriju preseca autoput;

4) razmeštajem denivelisanih ukrštanja javnih i nekategorisanih opštinskih puteva sa autoputem obezbediće se udaljenost susednih ukrštanja koja je veća od 2 km, a manja od 4 km;

5) na otvorenom prostoru, po pravilu, prednost će imati nadvožnjaci, a u naseljima podvožnjaci, dok će ostali nadzemni vodovi (vodoprivredni, energetski i dr.) biti provedeni ispod trase, u slučaju da to diktiraju lokalni uslovi (struktura tla, reljef itd) i u slučaju da je navedeno tehničko rešenje prihvatljivo za subjekat, u čijoj je nadležnosti nadzemni vod;

6) dimenzionisanje nadvožnjaka ili podvožnjaka omogućiće prolazak svih vrsta vozila (npr. poljoprivredne mehanizacije) za dvosmerni saobraćaj, uz minimalnu visinu podvožnjaka 4,5 m i širinu 6 m;

7) propusti – mostovi (za premošćavanje vodotoka, suvih dolina i depresija) predvideće se kao višenamenski, sa mogućnošću korišćenja za kolski i pešački saobraćaj ili prolaz niske divljači;

8) instalacije i vodovi, koji su položeni uz autoput i prugu, smestiće se van ograđenog putnog ili pružnog pojasa, a ukoliko ne postoji adekvatno rešenje za njihovo izmeštanje, instalacijama i vodovima obezbediće se posebne mere pristupa i zaštite.

Denivelisana ukrštanja (prelazi preko/ispod) autoputa su:

1) Deonica Dobanovci – kroz Beograd – Bubanj Potok

Prelaz preko autoputa (Veliki Mokri Lug – Mali Mokri Lug) km 590+900

2) Deonica Dobanovci – Ostružnica – Bubanj Potok

Prelaz ispod autoputa km 565+129 Prelaz ispod autoputa (DP IIA reda br.120 (R-153a)) km 569+340 Prelaz ispod autoputa km 569+500 Prelaz ispod autoputa km 569+674 Prelaz ispod autoputa km 569+993 Prelaz preko autoputa (Jakovo) km 572+420 Prelaz ispod autoputa km 574+444 Prelaz ispod autoputa (reka Sava) km 576+211 Prelaz ispod autoputa km 577+151 Prelaz ispod autoputa km 580+396 Prelaz preko autoputa (Železnik) km 581+850 Prelaz ispod autoputa km 582+699 Prelaz preko autoputa (prelaz Kružnog puta) km 583+100 Prelaz ispod autoputa km 583+682 Prelaz ispod autoputa km 585+055 Prelaz ispod autoputa km 586+142 Prelaz ispod autoputa km 586+941 Prelaz ispod autoputa km 587+767 Prelaz preko autoputa (put za naselje Jelazovac) oko km590+263 Prelaz ispod autoputa km 590+985 Prelaz preko autoputa (lokalni put, Beli potok) oko km 593+900 Prelaz preko autoputa (lokalni put) oko km 595+250 Prelaz preko autoputa oko km 595+970

3) Deonica Bubanj Potok – Batočina

Prelaz preko autoputa (Vrčin) km 603+500 Prelaz ispod autoputa km 606+100 Prelaz preko autoputa (Begaljičko brdo) km 610+000 Prelaz ispod autoputa (Mali Požarevac, pruga) km 617+188 Prelaz preko autoputa (Mali Požarevac) km 617+831 Prelaz preko autoputa (Šepšin – Dražanj) km 620+752 Prelaz ispod autoputa (Umčari) km 622+770 Prelaz preko autoputa (Vodanj) km 633+283 Prelaz preko autoputa (DP IIA reda br.156 (R-109b)) km 643+960 Prelaz ispod autoputa km 645+800 Prelaz ispod autoputa (Konjska reka) km 649+070 Prelaz preko autoputa km 650+409 Prelaz preko autoputa km 652+234 Prelaz preko autoputa km 653+624 Prelaz preko autoputa (kod postećeg parkirališta Lozovička česma) km 656+920 Prelaz ispod autoputa (Lozovička česma) km 658+610 Prelaz preko autoputa (planirana petlja) km 659+145 Prelaz preko autoputa km 660+922 Prelaz ispod autoputa km 661+689 Prelaz preko autoputa km 662+701 Prelaz ispod autoputa km 664+500 Prelaz ispod autoputa (Krnjevo) km 664+738 Prelaz preko autoputa km 668+072 Prelaz preko autoputa km 669+860 Prelaz ispod autoputa (reka Jasenica) km 670+550 Prelaz ispod autoputa (pruga) km 671+210 Prelaz preko autoputa (DP IIA reda br.158 (R-214)) km 672+858 Prelaz preko autoputa (Velika Plana) km 673+683 Prelaz preko autoputa km 675+288 Prelaz preko autoputa km 676+810 Prelaz preko autoputa km 678+459 Prelaz preko autoputa km 680+461 Prelaz ispod autoputa km 681+329 Prelaz preko autoputa km 681+875 Prelaz ispod autoputa km 684+040 Prelaz ispod autoputa km 685+350 Prelaz ispod autoputa (pruga, reka Rača) km 686+474

4) Deonica Batočina – Pojate

Prelaz preko autoputa km 689+939 Prelaz preko autoputa (Kronospan) oko km 693+200 Prelaz ispod autoputa km 693+450 Prelaz ispod autoputa (reka Lepenica) km 694+663 Prelaz ispod autoputa (Kijevski put) km 695+748 Prelaz ispod autoputa km 697+420 Prelaz preko autoputa km 698+572 Prelaz ispod autoputa km 700+086 Prelaz preko autoputa km 701+214 Prelaz ispod autoputa (Bagrdan) km 704+470 Prelaz ispod autoputa (Bagrdan – Vojska) km 704+862 Prelaz ispod autoputa (Osanica) km 705+139 Prelaz ispod autoputa (reka Belica) km 711+547 Prelaz preko autoputa km 712+313 Prelaz ispod autoputa (Nova Bara) km 713+001 Prelaz preko autoputa km 714+713 Prelaz preko autoputa km 717+426 Prelaz preko autoputa km 718+957 Prelaz ispod autoputa (reka Lugomir) km 719+985 Prelaz ispod autoputa km 721+560 Prelaz preko autoputa km 722+068 Prelaz ispod autoputa km 723+595 Prelaz ispod autoputa (reka Velika Morava) km 725+236 Prelaz preko autoputa (Ćuprija) km 727+863 Prelaz preko autoputa km 728+787 Prelaz ispod autoputa km 731+045 Prelaz ispod autoputa km 731+752 Prelaz ispod autoputa km 735+874 Prelaz iznad autoputa (planirano prema PGR Paraćin) oko km 736+537 Prelaz ispod autoputa km 736+829 Prelaz ispod autoputa km 737+675 Prelaz ispod autoputa km 737+929 Prelaz ispod autoputa km 738+619 Prelaz iznad autoputa (putni i železnički) km 739+752 Prelaz ispod autoputa (reka Crnica) km 740+455 Prelaz ispod autoputa km 739+850 Prelaz iznad autoputa km 742+392 Prelaz ispod autoputa km 742+955 Prelaz ispod autoputa (selo Lebina) km 743+733 Prelaz ispod autoputa km 744+833 Prelaz ispod autoputa km 746+595 Prelaz preko autoputa km 747+800 Prelaz ispod autoputa (planirano uređenje sa prilaznim putevima) km 748+100 Prelaz ispod autoputa (planirano uređenje sa prilaznim putevima) km 749+500 Prelaz ispod autoputa km 750+365 Prelaz ispod autoputa km 751+310

5) Deonica Pojate – Deligrad

Prelaz ispod autoputa (prilaz motelu „Rubin”) km 754+175 Prelaz ispod autoputa (Jovanovačka reka) km 756+215 Prelaz ispod autoputa (za Bračin) km 758+215 Prelaz ispod autoputa km 763+000 Prelaz ispod autoputa km 765+700 Prelaz ispod autoputa (Ražanjska reka) km 766+350 Prelaz ispod autoputa km 766+780 Prelaz preko autoputa km 767+714 Prelaz ispod autoputa km 768+500 Prelaz ispod autoputa km 770+260 Prelaz ispod autoputa km 772+530 Prelaz ispod autoputa (Deligrad, DP IIA reda br.158 (R-214)) km 773+533

6) Deonica Deligrad – Niš/Trupale

Prelaz preko autoputa (Deligrad) km 774+330 Prelaz preko autoputa (Vukašinovac) km 776+266 Prelaz ispod autoputa km 776+817 Prelaz preko autoputa (Rutevac) km 777+740 Prelaz ispod autoputa (Mozgavačka reka) km 778+711 Prelaz preko autoputa (Rutevac – Bradarac) km 779+056 Prelaz preko autoputa km 780+230 Prelaz ispod autoputa (kod parkirališta Bobovište) km 783+221 Prelaz ispod autoputa km 786+562 Prelaz ispod autoputa (reka Moravica) km 787+788 Prelaz preko autoputa km 787+950 Prelaz preko autoputa (put za Žitkovac) km 789+050 Prelaz ispod autoputa km 790+020 Prelaz preko autoputa km 791+570 Prelaz ispod autoputa km 793+730 Prelaz preko autoputa km 794+712 Prelaz preko autoputa km 797+099 Prelaz ispod autoputa (Katunska reka) km 797+118 Prelaz ispod autoputa (Belobreška reka) km 800+490 Prelaz preko autoputa (Draževac) km 800+677 Prelaz preko autoputa km 803+600 Prelaz ispod autoputa km 803+725 Prelaz preko autoputa km 803+910 Prelaz ispod autoputa (Donja Toponica) km 805+413 Prelaz ispod autoputa (Toponička reka) km 806+853 Prelaz ispod autoputa (motel „Nais”) km 809+000 Prelaz preko autoputa (Vrtište) km 809+549 Prelaz ispod autoputa km 810+262 Prelaz ispod autoputa (selo Trupale) km 811+280

6.1.3. Paralelni alternativni putni pravci

1) Alternativni putni pravac

Osnovne funkcije alternativnog putnog pravca autoputa E-75 su:

(1) obezbeđivanje alternativnog saobraćajnog pravca sever-jug u Infrastrukturnom koridoru, radi omogućavanja obavljanja dela saobraćaja na ovom pravcu bez naplate putarine;

(2) prijem saobraćaja sa poprečnih putnih pravaca i usmeravanje na autoput preko najbližih petlji;

(3) povezivanje državnih puteva II reda i opštinskih puteva i zadovoljenje lokalnih saobraćajnih potreba u Infrastrukturnom koridoru.

Polazeći od osnovnih funkcija, položaj koridora alternativnog putnog pravca utvrđen je primenom sledećih kriterijuma: (a) da se nalazi u blizini koridora autoputa, i (b) da povezuje gradske i opštinske centre i veća naselja u okruženju koridora.

Koridor alternativnog putnog pravca pružaće se paralelno koridoru autoputa deonicama sa leve i desne strane, čije će se funkcionalno povezivanje ostvariti petljama u denivelisanim ukrštanjima, i to:

(1) sa leve strane – od Beograda prema Nišu poklapa se sa državnim putem IIA reda br.153 (R-100) koji pored Kaluđerice, Boleča i Grocke obalom Dunava dolazi do Smedereva; od Smedereva uključenje na autoput predstavlja državni put IIA reda br.155 (R-202) kod Živkovca (petlja „Vodanj” km 630+604), državni put IIA reda br.156 (R-109) kod Kolara (petlja „Kolari” km 637+167) ili državni put IB reda br.14 (M-24) (petlja „Smederevo” km 642+800); od Male Krsne do Velike Plane poklapa se sa državnim putem IIA reda br.158 (R-214) (koji kod Velike Plane prelazi na desnu stranu autoputa), a od Velike Plane do Svilajnca uklapa se u trasu državnog puta IIA reda br.160 (R-103); od Svilajnca do Ćuprije nastavlja postojećim DP IIB reda br.383 (R-108) (koji u zoni Ćuprije prelazi na desnu stranu autoputa, km 727+863,20); od Ćuprije do Pojata nema alternativnog pravca u široj zoni sa leve strane autoputa, od Pojata do Aleksinačkih rudnika alternativni put je državni put IIA reda br.217 i br.218 (R-121a i R-121), a dalje do Niša državni put IIA reda br.158 (R-214);

(2) sa desne strane – od Beograda prema Nišu, poklapa se sa državnim putem IIA reda br.149 (R-200) koji prolazi pored Pinosave, Avale, Trešnje, Popovića i Đurinaca, uključuje na državni put IB reda br.25 (M-23) kod Vlaške i dalje dolazi do Mladenovca; od Mladenovca se poklapa sa državnim putem IIA reda br.155 (R-202), koji se kod Živkovca (petlja „Vodanj” km 630+604) uključuje na autoput, ili državnim putem IIA reda br.147 (R-107) koji se preko Smederevske Palanke i Velike Plane, uključuje na državni put IIA reda br.158 (R-214) koji se preko petlje „Velika Plana” (km 673+259) uključuje na autoput; od Velike Plane do Aleksinca, alternativni put predstavlja državni put IIA reda br.158 (R-214), a od Aleksinca do Niša nema alternativnog pravca sa desne strane autoputa.

Na području Generalnog plana grada Beograda, alternativni putni pravac obilaznice Beograda predstavlja autoput kroz grad, s kojim će se funkcionalno povezivanje ostvariti preko petlji „Dobanovci” km 563+850 i „Bubanj Potok” km 596+500, a po potrebi i preko drugih petlji na obilaznici.

2) Paralelne servisne saobraćajnice

Osnovne funkcije paralelnih servisnih saobraćajnica autoputa E-75 su:

(1) obezbeđenje paralelne servisne saobraćajnice na deonicama koridora autoputa na prilazu i građevinskom području naselja i gradova;

(2) prijem saobraćaja s paralelnih servisnih magacinskih, trgovinsko-ugostiteljskih i sportsko-rekreativnih sadržaja (uslužnih centara) pored autoputa i usmeravanje na autoput.

Položaj trase i pravila gradnje servisnih saobraćajnica utvrđivaće se odgovarajućim urbanističkim planom za naseljeno mesto, odnosno primenom prostornog plana jedinice lokalne samouprave. Ovim prostornim planom su definisana usmeravajuća pravila uz poštovanje kriterijuma priključenja servisnih saobraćajnica na autoput na petljama.

Izuzetno od kriterijuma iz prethodnog stava paralelne servisne saobraćajnice se mogu priključivati na autoput ulivnim i izlivnim trakama u nivou sa maksimalnom preglednošću:

na deonici autoputa kroz Beograd (Batajnica – Zemun i Dobanovci – Bubanj Potok) na minimum 1 km rastojanja, koje pri uključenju na autoput omogućavaju ubrzanje do 60 km/h;

na deonici autoputa od Beograda do Niša u slučaju postojanja više pratećih sadržaja autoputa (na jednoj servisnoj saobraćajnici), sa dužinom trake za uključenje na autoput koja je planirana za računsku brzinu od 120 km/h.

Servisne saobraćajnice po deonicama autoputa su:

(1) kroz Beograd :

– Batajnica – Zemun i Dobanovci – Bubanj Potok:

(a) planirana – na desnoj i levoj strani autoputa od petlje „Aerodrom” (km 566+121) do petlje „Novi Sad” (km 572+976);

(b) postojeća – od benzinske stanice „Zmaj” prema petlji „Bežanijska kosa” (km 575+250) sa leve i desne strane;

(2) na obilaznici Beograda:

– Batajnica – Dobanovci – Bubanj Potok:

(a) planirana – na desnoj i levoj strani autoputa od petlje „Batajnica” (km 176+000) do petlje „Dobanovci” (km 563+850);

(b) planirana – na desnoj i levoj strani autoputa od petlje „Dobanovci” (km 563+850) do petlje „Južni Jadran” (oko km 571+450).

(3) na ostalim deonicama:

– Bubanj Potok – Vrčin:

(a) planirana – na desnoj strani autoputa od denivelisanog prelaza državnog puta IIA reda br.154 (R-251) za Leštane km 592+000, sa mogućnošću ulivanja i izlivanja u oba smera autoputa (petlje „Bubanj Potok” oko km 596+500), do petlje „Vrčin” km 604+212, u funkciji rasterećenja pritiska autoputa na ulasku u Beograd od lokalnog i prigradskog saobraćaja (Vrčina, Zuca, Belog Potoka i drugih podavalskih naselja) i veze autoputa sa Avalom (rekreativno-izletničkog i memorijalnog kompleksa);

(b) kao i druge servisne saobraćajnice za kojima se ukaže interes lokalne zajednice, a zadovoljavaju kriterijume utvrđene ovim prostornim planom i uslove po posebnim propisima (npr. od petlje „Lapovo centar” (km 691+186) do petlje „Batočina/Kragujevac” (km 695+003), desna strana).

– Beograd (Dobanovci) – granica Hrvatske (E-70): planirano – sa leve i desne strane autoputa od stacionaže oko km 557+981 do oko km 559+914, sa po dva kompleksa benzinskih stanica sa pratećim sadržajima.”

„1. Prioriteti sprovođenja Prostornog plana

Ciljevi, planske koncepcije i rešenja Prostornog plana sprovode se:

1) primenom utvrđenih kriterijuma;

2) neposrednom primenom pojedinačnih politika i pravila;

3) poštovanjem utvrđenih normativa i standarda;

4) ugrađivanjem i razradom Prostornim planom utvrđenih ciljeva i koncepcija kroz planske dokumente i druge planove i programe razvoja opština, užih teritorijalnih celina, naselja, javnih preduzeća, kao i kroz druge programe i projekte;

5) nastavkom istraživanja i planiranja, izradom tehničke dokumentacije, monitoringom promena u prostoru i operacionalizacijom osnovnih koncepcija Prostornog plana.

1.1. Opšti prioriteti

U sprovođenju planskih ciljeva i koncepcije, kao i u primeni definisanih kriterijuma, mera i instrumenata, normativa i standarda, prioritet ima:

1) obezbeđenje neophodnih uslova i smanjenje na prihvatljivi nivo prostornih ograničenja za izgradnju, opremanje i funkcionisanje infrastrukturnih sistema u koridoru u skladu sa zakonskim propisima, opštim razvojnim opredeljenjima i postavkama Prostornog plana;

2) sanacija do sada nastalih šteta od postojećih infrastrukturnih sistema i buduće rigorozno sprečavanje svih direktnih i indirektnih negativnih uticaja;

3) socijalna, ekonomska i ekološka zaštita stanovništva i kulturnih dobara (spomenika kulture i arheoloških lokaliteta) u Infrastrukturnom koridoru, koje je ugroženo izgradnjom i funkcijom infrastrukturnih sistema;

4) primena prostorno-planskih, urbanističkih i ekoloških mera koje su utvrđene Prostornim planom, opštih propisa u pogledu zaštite životne sredine, kulturnih dobara i neposrednih tehničko-tehnoloških mera zaštite;

5) stimulisanje, u prvom redu poreskim i kreditnim merama, onih delatnosti i aktivnosti koje na planskom području najbrže povećavaju zaposlenost i ostvarivanje dobiti;

6) izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekata pratećih sadržaja autoputa neophodno je da bude izvedena u skladu sa važećim zakonskim, tehničkim propisima, standardima i merama zaštite od požara;

7) obezbeđivanje institucionalnih, organizacionih i informatičkih uslova za sprovođenje Prostornog plana, kao i uslova za nastavak započetih istraživanja, izradu odgovarajućih programa, planova i projekata od interesa za razvoj područja.

1.2. Prioritetna planska rešenja i projekti do 2017. godine

Utvrđuju se sledeći prioriteti sprovođenja Prostornog plana do 2017. godine na:

1) izgradnji i opremanju autoputa E-75:

(1) završetak izgradnje obilaznice Batajnica – Bubanj Potok (deonica Ostužnica – Bubanj potok);

(2) izgradnja funkcionalnih sadržaja autoputa i to: baza za održavanje puta Severni Bulevar, Surčin, Ražanj, Bubanj Potok, Smederevo i Batočina;

(3) izgradnja pratećih sadržaja za potrebe korisnika autoputa, i to:

(a) uređenje postojećih i izgradnja planiranih parkirališta;

(b) rekonstrukcija i kompletiranje sadržaja postojećih benzinskih stanica;

(v) izgradnja planiranih benzinskih stanica (utvrđenih u poglavlju IV);

(g) izgradnja planiranih motela, i to: „Železnik 1”, „Železnik 2” i „Nais 2” i rekonstrukcija i kompletiranje postojećih motela.

U skladu sa raspoloživim sredstvima, u planskom periodu daje se mogućnost fazne izgradnje pratećih sadržaja autoputa, koja će biti bliže definisana razradom ovog prostornog plana planom detaljne regulacije, odnosno lokacijskom dozvolom.

2)modernizaciji magistralne međunarodne prugeBeograd – Niš, rekonstrukcijom alternativnih pravaca preko Mladenovca i Male Krsne sa tehničkim parametrima za saobraćaj vozova brzinama 120-160 km/h.

3) razvoju saobraćajnih veza sa okruženjem:

(1) izgradnja i rekonstrukcija pojedinih deonica državnog puta IA reda br.5 (M-5) Pojate – Kruševac, državnog puta IB reda br.24 (M-1.11) Batočina – Kragujevac, kao i državnih puteva II reda Smederevska Palanka – Golobok – Lozovička česma, dela državnog puta IIA reda br.217 (R-121) naselje Kraljevo – Aleksinački rudnici – autoput E-75, deonica državnog puta IB reda br.27 (M-4) Markovac – Bor, i ostalih deonica koridora državnih puteva I i II reda od značaja za razvoj, sve u skladu sa propozicijama ovog prostornog plana;

(2) izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija pružnih veza za povezivanje delova magistralne mreže na pravcima između železničkih stanica Beli Potok – Vinča (Dunav), Smederevo – Mala Krsna, Lapovo – Kragujevac i Paraćin – Zaječar.

4) korišćenju i zaštiti zemljišta, voda i vodoprivredne infrastrukture:

(1) obezbeđenje zaštite obradivog poljoprivrednog zemljišta od prve do pete klase, naročito onog koje je uređeno postupkom komasacije; težnja da se pri realizaciji putne i železničke infrastrukture (sa pratećim sadržajima), gde je moguće, izbegne iskorišćavanje kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno da se koristi zemljište slabije bonitetne klase i neobradivo poljoprivredno zemljište;

(2) realizacija regionalnih sistema za snabdevanje stanovništva vodom i rečnog sistema za korišćenje i zaštitu voda: (a) izgradnjom magistralnih cevovoda Savsko-beogradskog (istočni krak), Moravsko-mlavskog, Ibarsko-šumadijskog, Rasinsko-pomoravskog regionalnog sistema i Moravičkog podsistema; i (b) preduzimanjem planiranih mera racionalizacije korišćenja voda, zaštite od erozije i bujica i zaštite od voda: povećanjem stepena zaštite u zoni Ćuprije regulacijom Ravanice na širem potezu grada, ojačavanjem/rekonstrukcijom nedovoljno pouzdanih zona nasipa na toku Velike Morave i revitalizacijom i završetkom regulacije sledećih pritoka Velike Morave – Jasenice u donjem toku (posebno u zoni Velike Plane), Lepenice i Rače u donjem toku (posebno u zoni Lapova i Batočine), Resave u donjem toku (posebno u zoni ušća), reke Ralje i više manjih bujičnih tokova koji do sada nisu bili obuhvaćeni regulacijom (posebno Smilovačke reke na području opštine Ražanj); razvoj sistema za navodnjavanje poljoprivrednih površina u zoni Jezave i na već formiranim „kasetama” (Žabarskoj, Dragonjež, Rača, Batočina);

(3) razvoj sistema za odvodnjavanje revitalizacijom i održavanjem postojećih sistema u Velikoj Moravi, radi obezbeđenja upravljanih režima podzemnih voda u moravskoj dolini; i

(4) razvoj kanalizacionih sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u zaštitnim zonama izvorišta vodosnabdevanja i naseljima Aleksinac, Ćuprija, Jagodina, Lapovo, Smederevska Palanka, Ćićevac, Batočina i Svilajnac.

5) rekonstrukciji i revitalizaciji postojeće i izgradnji nove elektroprenosne mreže i transformatorskih postrojenja: uvoćenje DV 400 kV br. 401/1 TS Beograd 8 – RP Drmno u postojeću TS 220/110 kV Smederevo 3 (koja treba da se rekonstruiše na napon 400/110 kV); rekonstrukcija DV 2h110 kV br. 101 AB TS Beograd 3 – TE Kostolac; opremanje drugog sistema na postojećem dalekovodu DV 110 kV br. 104/3 TS Beograd 5 – TS Beograd 9; rekonstrukcija i uvođenje DV 110 kV br.101A/1 TS Beograd 3 – TS Smederevo 2 u planiranu TS Beograd 42 (Grocka); rekonstrukcija DV 110 kV br. 121/1 TS Beograd 2 – TS Beograd 22; uvođenje DV 110 kV br. 117/1+1180A TS Beograd 2 – TS Beograd 35 u planiranu TS Beograd 43 (Železnik); uvođenje DV 110 kV br. 1223 TS Smederevo 3 – Smederevska Palanka u planiranu TS Smederevska Palanka 2; uvođenje postojećih dalekovoda 110 kV TS Beograd 3 – TS Beograd 19 (br. 129A i br. 129B) u TS Beograd 20; uvođenje DV 110 kV br. 108 TS Kruševac 1 – TS Jagodina1 u TS Paraćin 1; novi kablovski vod 110 kV TS Beograd 5 – TS Beograd 40; izgradnja TS 110/H kV Beograd 41 (Blok 23) sa priključenjem po principu ulaz-izlaz na kablovski vod TS Beograd 5 – TS Beograd 40; novi kablovski vod 110 kV TS Beograd 23 (Autokomanda) – Beograd 17; novi kablovski vod 110 kV TS Beograd 23 (Autokomanda) – TETO Beograd; izgradnja TS Beograd HH (Savski Amfiteatar) koja bi se priključila sa dva nova podzemna voda 110 kV, od planiranog podzemnog 110 kV voda TETO Beograd – TS Beograd 23 (Autokomanda), tako bi se formirao povezni vod 110 kV Beograd 17 – Autokomanda – Savski amfiteatar – TETO Beograd; DV 110 kV Kruševac-Jagodina; uvođenje DV 110 kV (br. 108) u TS Paraćin 3; izgradnja DV110 kV za priključenje planiranih TS 110/h (uz obezbeđenje nesmetanog pristupa i održavanja i funkcionisanja DV i TS, što uključuje i povremene veće radove na zameni opreme prilikom kojih se može pojaviti i potreba za kraćim zaustavljanjem saobraćaja, u koordinaciji sa JP „Putevi Srbije” i dr.);

U postojećim koridorima elektroenergetske infrastrukture mogu se obavljati radovi na održavanju, sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji, ako je potrebno zbog planiranih intervencija i revitalizacije elektroenergetskog sistema.

6) dogradnji postojećeg magistralnog gasovoda (MG-09 i dr.) i kompletiranju razvodne gasovodne mreže (ka Sopotu, Ćupriji, Paraćinu, Popovcu, Pojatama, Aleksincu, Ražnju, Nišu, Krnjevu, Miloševcu, Markovcu i Svilajncu sa merno regulacionim stanicama) kao i početak realizacije transnacionalnog gasovoda „Južni tok”.

Rastojanje sadržaja ostalih infrastrukturnih sistema u koridoru (objekata i instalacija) od magistralnih gasovoda definisano je Pravilnikom o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, broj 37/13).

7) izgradnji sistema produktovoda i terminala: deonica Smederevo – Jagodina i Jagodina – Niš, sa terminalima „Jagodina” i „Niš”.

8) razvoju telekomunikacione infrastrukture povezivanjem na magistralne optičke kablove i nacionalne čvorove Beograd i Niš: a) nacionalnog telekomunikacionog centra Kragujevac; b) regionalnih čvorova Požarevac, Smederevo, Petrovac na Mlavi, Jagodina, Paraćin i Aleksinac sa mrežom krajnjih centrala.

9) zaštiti životne sredine podizanjem novih šuma i zaštitnih šumskih pojasa:

(1) zaštitnih šumskih pojasa autoputa na deonici od Batajnice do Dobanovaca i u blizini građevinskih područja Lapova, Batočine, Ćuprije, Paraćina, Ražnja, Aleksinca i seoskih naselja;

(2) šumske (i vodne) rekultivacije pozajmišta za izgradnju autoputa i železničke pruge;

(3) zaštitnih šumskih pojasa u zonama izvorišta vodosnabdevanja „Šalinac” i „Godomin” na području grada Smedereva, „Livade” i „Trnovče” na području opštine Velika Plana, „Rogot” na području opštine Batočina, kao izvorišta vodosnabdevanja naselja Grocka, Mali Požarevac, Umčari, Mihajlovac, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Ćićevac, Žitkovac i Ražanj;

(4) preduzimanje bio-inženjerske zaštite klizišta kod Malog Mokrog Luga, Kolara i Ražnja;

(5) obnove priobalne vegetacije u Bagrdanskom klancu;

10) izvođenje geoloških istraživanja, nafte i gasa: istražni prostor broj 1915 na teritoriji Republike Srbije južno od Save i Dunava; izvođenje geoloških istraživanja, mineralnih resursa: (1) područje „Samanjac”, teritorija opštine Paraćin, Ražanj, Boljevac i Sokobanja; eksploatacionih polja, lokaliteti: (1) broj 476, opština Velika Plana; (2) broj 423, opština Smederevska palanka; (3) broj 527, opština Smederevo; (4) broj 269, opština Rakovica; (5) broj 554, opština Surčin; (6) broj 118, opština Aleksinac; overene rezerve mineralnih sirovina (lokalitet-sirovina): (1) Komarevac – opekarska glina; (2) Ševarike – pekoviti šljunak; (3) Jokovačka Kumša – pesak; (4) Dubrava, Aleksinac – uljni škriljci; (5) Ravnica – opekarska glina; (6) Smolnica – peskoviti šljunak; (7) Vrbovac – opeka; (8) Straževica – krečnjak; (9) podzemne vode pitke, termalne i mineralne.

2. Smernice za sprovođenje Prostornog plana

Prostorni plan se sprovodi:

1) donošenjem plana detaljne regulacije za:

(a) sve komercijalne sadržaje (odmorišta, sadržaje uz parkirališta, benzinske stanice, motele, TIR centre i dr.) na koridoru autoputa od Beograda do Niša;

(b) deonicu nastavka obilaznice oko grada Beograda, Bubanj Potok – Vinča – Pančevo sa pratećim komercijalnim sadržajima.

2) izdavanjem lokacijske dozvole na osnovu Prostornog plana za:

(a) trasu, petlje i prateće sadržaje u funkciji autoputa (baze za održavanje puta, tehničke centre tunela, objekte naplatnih stanica, objekte kontrole i upravljanja saobraćajem, parkirališta) sa svom pratećom infrastrukturom;

3) direktnim sprovođenjem prostornih planova jedinica lokalne samouprave ili njihovom razradom urbanističkim planom za alternativne putne pravce autoputu, servisne saobraćajnice paralelne sa autoputem, trasu biciklističke istočnoevropske transferzale broj 11 i dr.

Preostali prostor u obuhvatu ovog prostornog plana predstavlja zonu primene prostornih planova jedinice lokalne samouprave u delovima koji su usklađeni sa planskim rešenjima, pravilima i smernicima ovog prostornog plana.

2.1.Smernice za sprovođenje Prostornog plana u drugim planskim dokumentima

2.1.1. Usklađivanje važećih planskih dokumenata

Usklađivanje važećih planskih dokumenata (prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi) sa rešenjima, pravilima i smernicama ovog prostornog plana, nadležne jedinice lokalne samouprave će izvršiti kroz redovne procedure preispitivanja i izmene i dopune planskih dokumenata, ali u roku koji ne može biti duži od četiri godine od dana stupanja na snagu ovog prostornog plana.

Do usklađivanja, važeći planski dokumenti se ne mogu primenjivati u delovima koji su u suprotnosti sa planskim rešenjima, pravilima i smernicima ovog prostornog plana, koja se odnose na prateće sadržaje u funkciji autoputa (petlje i denivelisana ukrštanja), prateće sadržaje za potrebe korisnika puta (benzinske stanice, moteli i dr.), položaj magistralnih infrastrukturnih sistema u Infrastrukturnom koridoru i zaštitne pojaseve magistralnih infrastrukturnih sistema.

Usklađivanje urbanističkih planova koji obuhvataju delove područja magistralnih infrastrukturnih koridora, nadležne jedinice lokalne samouprave će izvršiti u rokovima usklađenim sa dinamikom kompletiranja i izgradnje tih sistema.

2.1.2. Usklađivanje drugih dokumenata i obaveze u sprovođenju Prostornog plana

Nadležna javna preduzeća i posebne organizacije u roku od najduže šest meseci od dana stupanja na snagu ovih izmena i dopuna Prostornog plana, uskladiće, po potrebi, sa planskim rešenjima, merama i smernicama ovog prostornog plana svoje srednjoročne i godišnje planove i tehničku dokumentaciju, a posebno planove rekonstrukcije i održavanja puteva, održavanja i izgradnje pruga, gasovoda, optičkih kablova i dr.

Prioritetne mere i obaveze za sprovođenje planskih rešenja i smernica su:

1) obezbeđenje mera pojačanog nadzora urbanističke i građevinske inspekcije radi kontrole korišćenja rezervisanog prostora za magistralne infrastrukturne koridore, do njegovog privođenja planiranoj nameni;

2) nadležna javna preduzeća i posebne organizacije obezbediće detaljno snimanje stanja izgrađenosti prostora i vlasništva nepokretnosti predviđenih za uklanjanje u neposrednim zaštitnim pojasima infrastrukturnih koridora (autoputa, pruge, gasovoda, optičkog kabla), a prema dinamici kompletiranja, izgradnje i modernizacije pojedinih infrastrukturnih sistema, utvrđenoj ovim prostornim planom;

3) nadležno javno preduzeće, JP „Putevi Srbije” utvrdiće i obavestiti nadležne gradske i opštinske službe o kriterijumima za finansijsko i materijalno obeštećenje kod preuzimanja nepokretnosti, ograničenja prava svojine i šteta nastalih pri izvođenju radova na izgradnji pojedinih infrastrukturnih sistema i objekata;

4) stručne službe nadležnih skupština gradova i opština informisaće, putem oglašavanja u sredstvima javnog informisanja, lokalnu zajednicu o donetim programima iz prethodne tačke, davati uputstva o pravima i obavezama vlasnika i korisnika obuhvaćenih nepokretnosti i druga potrebna obaveštenja u vezi sa sprovođenjem Prostornog plana;

5) u implementaciji planskih rešenja koridora autoputa, kroz izradu i verifikaciju projektne dokumentacije, potrebno je dokazati tehno-ekonomsku opravdanost izgradnje planiranih petlji.

3. Dalje aktivnosti na izmenama i dopunama Prostornog plana

Dopune i, eventualne, izmene Prostornog plana obaviće se po kompletiranju i/ili izmeni i verifikaciji tehničke dokumentacije za pojedine magistralne infrastrukturne sisteme u Infrastrukturnom koridoru na nivou generalnog i/ili idejnog projekta.

U etapi sprovođenja Prostornog plana do 2017. godine predviđena je dopuna planskih rešenja po ispunjenju uslova iz prethodnog stava, i to za koridor pruge za velike brzine i za druge infrastrukturne sisteme u koridoru.

4. Pretpostavke za praćenje sprovođenja Prostornog plana

JP „Putevi Srbije”, „Koridori Srbije” d.o.o, republička javna preduzeća (AD „Železnice Srbije”, JP „Srbijagas”, JP „Elektroprivreda Srbije”, JP „Pošta Srbije”, JVP „Srbijavode”), stručne službe Podunavskog, Šumadijskog, Pomoravskog, Rasinskog i Nišavskog upravnog okruga, grada Beograda, Smedereva, Jagodine i Niša i skupštine opština Sopot, Grocka, Velika Plana, Smederevska Palanka, Mladenovac, Batočina, Lapovo, Ćuprija, Paraćin, Svilajnac, Ćićevac, Ražanj i Aleksinac izveštavaće periodično, a najmanje jednom u dve godine, ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja o preduzetim aktivnostima i problemima u zaštiti i korišćenju zaštitnih pojasa postojećih i rezervisanog prostora za planirane koridore magistralnih infrastrukturnih sistema u Infrastrukturnom koridoru, odnosno o sprovođenju planskih rešenja, smernica i mera utvrđenih Prostornim planom.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja na osnovu izveštaja iz prethodnog stava izveštavaće Vladu o problemima i predlagati mere za efikasnije sprovođenje Prostornog plana.”

Član 5.

Grafički prikazi, referalne karte, i to: referalna karta broj 1. – „Položaj infrastrukturnih sistema u infrastrukturnom koridoru”; referalna karta broj 2. – „Plan namene površina”; referalna karta broj 3. – „Plan razvoja turizma i mere zaštite životne sredine”; i referalna karta broj 4. – „Karta postojećih i planiranih sadržaja autoputa sa sprovođenjem plana”, izrađene u razmeri 1 : 100 000, izmenjene i dopunjene u skladu sa ovom uredbom, overava svojim potpisom ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

Po jedan primerak grafičkog prikaza iz stava 1. ovog člana čuva se trajno u Vladi, ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja, ministarstvu nadležnom za poslove regionalnog razvoja, ministarstvu nadležnom za poslove lokalne samouprave, ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja, ministarstvu nadležnom za poslove građevinarstva i urbanizma, JP „Putevi Srbije”, „Koridori Srbije” d.o.o, skupštini gradova Beograda, Smedereva, Jagodine i Niša, i skupštini opština Smederevska Palanka, Velika Plana, Lapovo, Batočina, Svilajnac, Ćuprija, Paraćin, Ćićevac, Ražanj i Aleksinac, a po dva primerka u Republičkoj agenciji za prostorno planiranje.

Član 6.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i projekti uskladiće se sa odredbama ove uredbe na način utvrđen Prostornim planom.

Planovi i programi razvoja koji se donose po posebnim propisima, propisi i drugi opšti akti uskladiće se sa odredbama ove uredbe u roku od godinu dana od dana njenog stupanja na snagu.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanistički projekti, kao i planovi i programi razvoja doneti do dana stupanja na snagu ove uredbe, primenjuju se u delovima koji nisu u suprotnosti sa ovom uredbom.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

V L A D A

05 Broj:______________________ U Beogradu, __________________ PREDSEDNIK

Ostavite komentar