Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Bugarske

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ – GRANICA BUGARSKE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Bugarske („Službeni glasnik RS”, broj 86/09), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja infrastrukturnog koridora na delovima teritorija gradova Niša i Pirota i opština Bela Palanka i Dimitrovgrad.”

Član 2.

U članu 3. st. 1, 2. i 3. menjaju se i glase:

„Prostorni plan sastoji se iz tekstualnog dela, grafičkih prikaza i posebnog priloga koji se odnosi na posebne mere uređenja i pripreme teritorije za potrebe odbrane zemlje sa podacima o područjima i zonama objekata od posebnog značaja i interesa za odbranu zemlje.

Grafički prikazi (referalne karte) izrađeni u razmeri 1: 100 000 su:

Referalna karta broj 1: „Posebna namena prostora”;

Referalna karta broj 2: „Mreža naselja i infrastrukturni sistemi”;

Referalna karta broj 3: „Prirodni resursi, zaštita životne sredine i prirodnih i kulturnih dobara”;

Referalna karta broj 4: „Karta sprovođenja”.

Grafičke prikaze iz stava 2. ovog člana, izrađene u devet primeraka, svojim potpisom overava ovlašćeno lice organa koji je doneo planski dokument.”

Član 3.

Čl. 4, 5, 6. i 7, menjaju se i glase:

„Član 4.

Uređenje, korišćenje i zaštita područja sprovodiće se saglasno rešenjima iz Prostornog plana.

Član 5.

Grafički prikazi iz člana 3. stav 2. ove uredbe čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (dva kompleta), Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija (jedan komplet), u gradovima Nišu i Pirotu (po jedan komplet), u opštinama Bela Palanka i Dimitrovgrad (po jedan komplet) i u Javnom preduzeću „Putevi Srbije” (jedan komplet).

Analitičko – dokumentaciona osnova planskog dokumenta izrađuje se u dva primerka i trajno se čuva u ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja.

Član 6.

Prostorni plan je dostupan zainteresovanim licima, u elektronskom obliku, preko Centralnog registra planskih dokumenata, koji vodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra.

Član 7.

Usklađivanje važećih planskih dokumenata, planova i programa razvoja i tehničke dokumentacije sa rešenjima, pravilima i smernicama Prostornog plana izvršiće se na način utvrđen Prostornim planom.”

Član 4.

U Prostornom planu područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Bugarske, u tekstualnom delu, glava II. OBUHVAT I GRANICE PROSTORNOG PLANA, menja se i glasi:

„II. OBUHVAT I GRANICE PROSTORNOG PLANA

Prostorni plan obuhvata delove teritorija gradova Niša i Pirota i opština Bela Palanka i Dimitrovgrad.

Na teritoriji grada Niša obuhvata sledeće katastarske opštine: Čamurlija, Paljina, Rujnik, Donji Matejevac II, Knez Selo, Manastir, Prosek, Rautovo, Čukljenik, Kunovica, Sićevo, Ostrovica, Ravni Do, Bancarevo i delove katastarskih opština: Radikina Bara, Jelašnica, Pasi Poljana, Niš „Bubanj“, Novo Selo, Medoševac, Popovac, Trupale, Donji Komren, Niš „Crveni krst“, Niš „Ćele kula”, Niš „Pantelej”, Hum, Brenica, Kamenica, Donji Matejevac I, Gornji Matejevac, Donja Vrežina, Brzi Brod, Suvi Do, Prva Kutina, Niška Banja, Gornja Vrežina i Malča.

Na teritoriji opštine Bela Palanka, obuhvata sledeće katastarske opštine: Gradište I, Gradište II, Crnče, Dolac, Krupac, Lanište, Leskovik, Tamnjanica, Veta, Toponica, Vrandol, Draževo, Moklište, Crveni Breg, Glogovac, Crvena Reka, Špaj, Vrgudinac, Novo Selo, Mokra, Oreovac, Kremenica, Klisura, Telovac, Čiflik, Sinjac, Trešnjanci, Ljubatovica, Klenje, Bukurovac Dol, Dol, Bela Palanka (varoš) i Bela Palanka – van varoš.

Na teritoriji grada Pirota, obuhvata sledeće katastarske opštine: Vranište, Crnoklište, Crvenčevo, Kumanovo, Temska, Sopot, Nišor, Gradašnica, Berilovac, Izvor, Basara, Staničenje, Mali Suvodol, Veliki Suvodol, Gnjilan, Ponor, Blato, Kostur, Barje Čiflik, Rasnica, Pirot (grad), Pirot (van varoš), Poljska Ržana, Trnjana, Petrovac, Držina, Veliki Jovanovac, Mali Jovanovac, Veliko Selo, Krupac, Gradište, Činiglavci, Milojkovac, Obrenovac, Srećkovac, Sukovo i Vojnegovac.

Na teritoriji opštine Dimitrovgrad, obuhvata sledeće katastarske opštine: Paskašija, Gojin Dol, Željuša, Lukavica, Gradinje, Bačevo i Dimitrovgrad.

Prostorni plan naročito obuhvata:

1) koridor autoputa E-80, deonica Niš – granica Bugarske, ukupne dužine oko 105,4 km i širine od 200 m do 700 m (po 100 m odnosno 350 m od ose koridora autoputa) obuhvata trasu sa zaštitnim pojasevima (neposrednim zaštitnim pojasom – sa trasom, petljama, denivelisanim ukrštanjima i pratećim funkcionalnim sadržajima putnog saobraćaja, objektima za potrebe korisnika u saobraćaju, zaštitnim zelenilom i dr., i širim zaštitnim pojasom);

2) postojeće i planirane koridore drugih magistralnih infrastrukturnih sistema koji su u obuhvatu planskog područja, i to: železničke pruge, gasovode, dalekovode, optičke kablove i vodnu i vodoprivrednu infrastrukturu.

Prostorni plan će definisati: prateći alternativni putni pravac autoputa E-80 (bez naplate putarine); zonu uticaja koridora autoputa – prostor između koridora, to jest širih zaštitnih pojaseva pojedinih magistralnih infrastrukturnih sistema, koji su u fizičkoj i funkcionalnoj vezi sa koridorom autoputa (najbliža naselja, turistički prostori i sl.).

Ukupna površina Prostornog plana je oko 1150,65 km2.”

U glavi III. ZNAČAJ I FUNKCIJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ZA INTEGRACIJU PROSTORA, odeljak 1. Značaj i funkcija autoputa E-80 i odeljak 2. Značaj i funkcija železničke pruge za vozove velikih brzina E-70, menjaju se i glase:

„1. Značaj i funkcija autoputa E-80

Putni pravac E-80 Niš – granica Bugarske ima veoma značajnu saobraćajnu funkciju u Republici Srbiji (DP br. IA – A4) (M1.12), kao i u mreži E puteva srednje i jugoistočne Evrope. Funkcionalno predstavlja krak osnovnog magistralnog puta (DP br. IA – A1) (M-1), koji se pruža u pravcu Bugarske i Republike Turske odnosno zemalja Bliskog i Srednjeg Istoka, a saobraćajno – strateški se poklapa sa pravcem transevropskog (TEM) puta i krakom „C” Panevropskog multimodalnog koridora „10”. Kao sastavni deo optimalne putne veze između evropske i azijske putne mreže ima veliki značaj u komuniciranju Evrope sa Bliskim Istokom preko teritorije Republike Srbije i u povezivanju zemalja zapadno evropskog i alpskog područja sa zemljama na jugoistoku Evrope i području Azije.

Preko mreže TEM puteva koji se pružaju teritorijom Republike Srbije, put E-80 povezuje se sa:

zapadnom Evropom preko putnog pravca E-75 Niš – Beograd – Subotica;

Republikom Grčkom, preko putnog pravca E-75 Niš – granica Republike Makedonije;

srednjom i zapadnom Srbijom preko putnog pravca E-761 u dolini Zapadne Morave;

sa Crnom Gorom preko autoputa E-80 Niš – Priština-Kosovska Mitrovica – Rožaje;

sa istočnom Evropom preko putnog pravca E-70 Beograd – Pančevo – granica Rumunije;

sa Jadranom, putnim pravcem E-763 Beograd-Južni Jadran.

Funkcija autoputa E-80 Niš – granica Bugarske je prihvatanje planiranih i očekivanih saobraćajnih tokova i podsticanje razvoja područja u zoni uticaja planiranog autoputa, što podrazumeva:

obezbeđenje uslova za realizaciju saobraćajnih sistema velikog kapaciteta i visokog nivoa saobraćajne usluge za zadovoljenje očekivanih saobraćajnih tokova;

obezbeđenje ekonomičnijeg, efikasnijeg i bezbednijeg transporta;

neposredni podsticaj za privredni razvoj područja i obezbeđivanje većeg stepena funkcionalne integrisanosti;

podizanje tzv. „stepena investicione privlačnosti” okruženja (poboljšanja „regionalnog profila”), u prvom redu za razvoj aktivnosti i funkcija kojima će se valorizovati pogodnosti položaja u infrastrukturnom koridoru.

2. Značaj i funkcija železničke pruge E-70

Železničke pruge u koridoru „10” povezaće Republiku Srbiju sa svim delovima Evrope, kao i sa Bliskim i Dalekim istokom. Kracima koridora „10”, u kojima je i železnička pruga E-70, omogućiće se regulisanje železničkog saobraćaja i povezivanje velikih gradova Evrope sa gradovima Republike Srbije, dvokolosečnim prugama visokih performansi za mešoviti (putnički i teretni) saobraćaj i kombinovani transport sa projektovanim brzinama od 160 km/h, a gde je to moguće i brzinama do 220 km/h.

Na osnovu plana razvoja železničke mreže Evrope i potrebe razvoja železničkog saobraćaja u Republici Srbiji utvrđeno je da pruge visokih performansi predstavljaju nadgradnju na sistem dvokolosečnih pruga standardnih brzina. Ove pruge uklapaju se u mrežu pruga visokih performansi Evrope.

Železnička pruga visokih performansi E-70 Niš – granica Bugarske, definisana Zakonom o Prostornom planu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 88/10) od 2010. do 2020. godine, povezuje se sa planiranim prugama visokih performansi (E-85) Subotica-Beograd-Niš-granica Republike Makedonije, (E-66) Beograd – Pančevo – granica Rumunije i Beograd – Šid – granica Republike Hrvatske.

Funkcija železničkih pruga visokih performansi jeste da ispuni zahteve efikasnosti, bezbednosti i ekonomičnosti transporta putnika i robe poboljšanjem konkurentske osposobljenosti železničkog u odnosu na druge vidove saobraćaja.

Od strateškog je značaja rešavanje niškog železničkog čvora i izmeštanje železničke pruge iz centra grada, što podrazumeva izgradnju severne obilaznice oko grada Niša na deonici Niš putnička – Prosek u novom koridoru sa ciljem stvaranja uslova na ovoj deonici za funkcionisanje dvokolosečne železničke pruge visoke performanse.”

Odeljak 4. Značaj i funkcija magistralnog gasovoda, menja se i glasi:

„4. Značaj i funkcija magistralnog gasovoda

U infrastrukturnom koridoru Niš-granica Bugarske, Niš, svojim položajem u mreži planiranih magistralnih gasovoda, ima izuzetan značaj kao „čvorište iz koga se račvaju gasovodi za sve pravce južne i istočne Srbije.

Magistralni gasovodi MG-09 „Pojate-Niš” i MG-10 „Niš-Dimitrovgrad” koji se spajaju u izgrađenom GRČ-u „Niš” omogućavaju dvostrano snabdevanje gasom (iz pravca Mađarske i iz pravca Bugarske) teritorije Republike Srbije.

Magistralni gasovod MG-10 Niš – Dimitrovgrad predstavljaće integralni deo magistralne gasovodne mreže Republike Srbije i ima strateški značaj za razvoj sistema gasifikacije južnog i jugoistočnog dela Srbije. Izgradnja ovog dela gasovoda ima za cilj da obezbedi nastavak razvoja gasifikacije na teritoriji opština Nišavskog i Pirotskog upravnog okruga, pre svih gradova Niš i Pirot i opština Bela Palanka i Dimitrovgrad. Razvoj gasifikacije omogućava i stvara preduslove za ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mesta kao i poboljšanje kvaliteta životne sredine, uz mogućnost smanjenja razlika između razvijenijih i manje razvijenih delova teritorije Republike Srbije, kojima pripadaju opštine na istoku i jugoistoku Srbije.

Izgradnjom ovog dela magistralnog gasovoda visokog pritiska (pritiska do 55 bar) stvoriće se uslovi za dalji razvoj gasifikacije na teritoriji istočne i jugoistočne Srbije. Pored izgradnje gasovoda planira se i izgradnja glavnih merno regulacionih stanica (GMRS) i primopredajnih stanica (PPS) koje će uz magistralni gasovod predstavljati osnovu sistema razvoja i distribucije prirodnog gasa (PPS „Trupale”, GMRS „Niš 2”; GRČ „Knjaževac”, od koga se planira trasa gasovoda MG-12; BS „Niška Banja”, BS (blok stanica) „Crvena Reka”, GMRS „Bela Palanka”, za snabdevanje gasom opštine Bela Palanka; BS „Kremenica”; GMRS „Pirot”(sa BS), sa koje će se gasom snabdevati potrošači na području grada Pirota; GMRS „Dimitrovgrad”, sa koje će se gasom snabdevati potrošači na teritoriji opštine Dimitrovgrad; primopredajna stanica (PPS) „Gradinje”, koja se nalazi u neposrednoj blizini državne granice Republike Srbije i Bugarske.

Najveći planirani potrošači prirodnog gasa u delu konzumnog područja magistralnog gasovoda MG 10 su područja gradova Niša i Pirota i opština Bela Palanka i Dimitrovgrad.

Regionalni značaj razvoja sistema gasifikacije ogleda se u sigurnom, redovnom, kvalitetnom i pouzdanom snabdevanju energijom i energentima potrošača na jugu Srbije, kao i stvaranju uslova za pouzdan i bezbedan rad i održivi razvoj energetskih sistema. Ovo će omogućiti usklađivanje rada i razvoja energetskih proizvodnih sistema sa potrebama sektora potrošnje energije, kao i racionalizaciju potrošnje svih vidova energije.

Korišćenje prirodnog gasa kao energenta u industriji i u širokoj potrošnji ima za cilj i da se smanji potrošnja električne energije i na taj način oslobode određeni instalisani kapaciteti u elektropostrojenjima za potrebe novih potrošača.”

U glavi III. ZNAČAJ I FUNKCIJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ZA INTEGRACIJU PROSTORA, posle odeljka 6. Značaj i funkcija vodoprivrednih sistema dodaje se odeljak „7. Značaj i funkcija produktovoda”, koji glasi:

„7. Značaj i funkcija produktovoda

Produktovod predstavlja sistem cevovoda za transport tečnih derivata nafte – motornih goriva (motornih benzina i dizela).

Cevovodni transport naftnih derivata ima niz prednosti u odnosu na konvencionalni način transporta kamionskim transportom u cisternama ili železničkim – vagonima cisternama. Prednost cevovodnog sistema transporta se pre svega ogleda u: (a) efikasnijem i ekonomičnijem načinu transporta; (b) bezbednijem i ekološki prihvatljivijem načinu transporta; (v) smanjenju troškova za gorivo i održavanju putne i železničke infrastrukture; (g) smanjenju saobraćajnih opterećenja; (d) podsticanju konkurentnosti proizvođača i snabdevača; kao i (đ) uvođenju savremenih tehnologija u upravljanju tokovima naftnih derivata.

Cevovodnim transportom naftnih derivata omogućiće se: (a) uvođenje savremenog transporta derivata; (b) smanjenje transportnih tarifa u odnosu na druge vidove transporta, povećanje zaposlenosti (u toku izgradnje i u toku eksploatacije); (v) stvaranje nove društvene vrednosti i efikasnosti povećanjem društvene neto sadašnje vrednosti i društvene interne stope rentabilnosti; (g) viši stepen ekološke bezbednosti uz veću efikasnost i pouzdanost transporta.

Izgradnja produktovoda kroz Republiku Srbiju koncipira se kao jednocevni i dvocevni sistem za transport motornih goriva kojim bi bilo povezano sedam planiranih pripadajućih terminala sa upravljačko – distributivnim centrima. Terminali predstavljaju čvorna mesta na kojima se vrši merna regulacija, skladištenje, distribucija i dr. funkcije neophodne za nesmetan, pouzdan i bezbedan transport naftnih derivata.

Izgradnjom i radom sistema produktovoda, planira se da se pre svega opskrbi domaće tržište naftnih derivata, a u perspektivi i inostrana tržišta.

Vizija je da se pored snabdevanja domaćeg tržišta, kada se stvore uslovi, preuzme i snabdevanje pograničnih područja susednih zemalja, a u perspektivi da se razmotri mogućnost povezivanja sa sistemima produktovoda u Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj i drugim zemljama. U tom smislu terminal u Somboru bi bio orijentisan na snabdevanje tržišta u Republici Hrvatskoj i Mađarskoj, terminal u Jagodini za tržište u Republici Srpskoj (BiH), dok bi terminal i Nišu bio usmeren ka tržištima u Bugarskoj i Republici Makedoniji. Do izgradnje terminala u Prištini, u gravitaciji terminala u Nišu je područje AP Kosovo i Metohija.

Sastavne delove produktovoda predstavljaju i pumpne stanice, blok stanice, razvodni kolektori, merno – regulaciona oprema, sistemi katodne zaštite, telekomunikaciona mreža za potrebe sistema daljinskog nadzora i druga odgovarajuća postrojenja i uređaji. Cevovodi produktovoda uglavnom transportuju tečne naftne derivate u jednom smeru 333 dana u godini.

Ukupni kapacitet produktovoda kroz Republiku Srbiju planiran je na nivou od cca 4,3 mil. tona motornih goriva godišnje (1,6 mil. tona za motorni benzin i 2,7 mil. tona za dizel gorivo), od čega je oko 3,37 mil. tona namenjeno za plasman na domaće tržište (1,12 mil. tona benzina i 2,25 mil. tona dizel goriva) a 0,96 mil. tona (po 0,48 mil. tona benzina i dizel goriva) za plasman zemljama u okruženju.”

U glavi IV. CILJEVI I OSNOVNE POSTAVKE RAZVOJA PODRUČJA PROSTORNOG PLANA, odeljak 2. Posebni ciljevi, pododeljak 2.2. Saobraćaj i veze, menja se i glasi:

„2.2. Saobraćaj i veze

Ciljevi razvoja saobraćaja baziraju se na komparativnim prednostima saobraćajno – strateškog položaja Republike Srbije i područja Prostornog plana na raskrsnici koridora međunarodnih saobraćajnih pravaca E-75 i E-80, koji povezuju zemlje Evrope sa zemljama Bliskog istoka i Severne Afrike, a to su:

izgradnja autoputa – (DP IA – A4; (M1.12)) Niš – Pirot – Dimitrovgrad – državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Gradina), (međunarodnog saobraćajnog pravca E-80), kao kraka „C” Niš – Sofija – Istanbul multimodalnog koridora „10”;

uključivanje regiona u međunarodne tokove saobraćaja;

modernizacija, unapređenje i razvoj mreže državnih i opštinskih puteva;

izgradnja obilaznica na magistralnim pravcima oko Niša, Pirota i Dimitrovgrada;

rekonstrukcija, izgradnja i modernizacija postojećih pruga koridora „10”, E-85: Beograd – Niš, E-85: Niš – Preševo – granica Republike Makedonije, E-70: Niš – Dimitrovgrad – granica Bugarske, u dvokolosečne pruge visokih performansi za mešoviti (putnički i teretni) saobraćaj i kombinovani transport sa projektovanim brzinama od 160 km/h, a gde je to moguće i brzinama do 220 km/h, predstavljaće dugoročnu viziju;

izgradnja železničke obilaznice oko grada Niša na deonici Niš putnička-Prosek u novom koridoru, pri čemu se u prvoj fazi gradi kao jednokolosečna pruga;

rekonstrukcija i modernizacija postojeće jednokolosečne železničke pruge sa opremanjem pruge stabilnim postrojenjima električne vuče na deonici od Sićeva do Dimitrovgrada-državna granica (Dragoman);

izgradnja drugog koloseka na deonici Niš putnička – Prosek u novom koridoru, sa ciljem stvaranja uslova na ovoj deonici za funkcionisanje dvokolosečne železničke pruge visoke performanse;

izgradnja dvokolosečne železničke pruge visoke performanse na deonici Prosek – Dolac u novom koridoru, sa tunelskim vođenjem kroz masiv Sićevačke klisure;

rekonstrukcija železničkih kapaciteta u zoni Proseka i Dolca, sa ciljem stvaranja uslova za funkcionisanje dvokolosečne železničke pruge visoke performanse E-70 (Niš – Dimitrovgrad – granica Bugarske), kao i železnice u postojećem koridoru jednokolosečne železničke pruge na deonici Niška Banja – Prosek – Dolac;”

izgradnja robno – transportnih centara i uključenje u sistem evropskih robno-transportnih centara;

polaganje optičkih kablova i uključenje regiona u međunarodni telekomunikacioni sistem;

razvoj kablovske televizije i mobilne telefonije.”

U glavi V. ORGANIZACIJA I NAMENA PROSTORA, posle pododeljka 2.1.3. Vodno i ostalo zemljište, dodaje se pododeljak „2.1.4. Geološki resursi”, koji glasi:

„2.1.4. Geološki resursi

Na prostoru predmetnog prostornog plana, Ministarstvo rudarstva i energetike, Sektor za geologiju i rudarstvo je odobrilo izvođenje geoloških istraživanja mineralnih resursa, i to: nafte i gasa, južno od Save i Dunava; lokalitet Kopajska reka – Planinica, sirovina Cu, Ag; lokalitet Donja – Studena, sirovina Su, Ag; lokalitet Babin Kal, sirovina Au; i lokalitet Pirot, sirovina Su, Ag.

Na osnovu službene evidencije katastra eksploatacionih polja koje se vodi u Ministarstvu rudarstva i energetike utvrđeno je da postoje sledeća eksploataciona polja: Fabrika hemijskih proizvoda Pomoravlje; ležište Ostrovica – Sićevačka klisura, sirovina krečnjak; ležište Dolac, sirovina krečnjak; ležište Dolac II kod Bele Palanke, sirovina krečnjak; ležište Babin Kal, sirovina krečnjak kao TGK; ležište Kale – Mali Vrh, sirovina krečnjak; ležište Kitka – Severni revir, sirovina krečnjak; ležište Kitka – Južni revir, sirovina krečnjak; Rudnik mrkog uglja Jelašnica, ležište Jama Jelašnica, sirovina mrki ugalj.

Istražene su i overene rezerve sledećih mineralnih sirovina: lokalitet Ostrovica, sirovina krečnjak; lokalitet Dolac, sirovina krečnjak; lokalitet Dolac II, sirovina krečnjak TGK; lokalitet Babin Kal-Dušilovik, sirovina krečnjak TGK; lokalitet Mala Rudina – Mrtvine rudno telo 2, sirovina laporovita stena; lokalitet Kale, sirovina krečnjak; lokalitet Mali Vrh, sirovina krečnjak; lokalitet Berilovac, sirovina šljunak i pesak; lokalitet Kitka kod Pirota, sirovina krečnjak; lokalitet Tepoš, sirovina mermer; lokalitet Vištin kamen, sirovina krečnjak TGK.”

U glavi VI. RAZMEŠTAJ MAGISTRALNIH INFRASTRUKTURNIH SISTEMA U INFRASTRUKTURNOM KORIDORU, odeljak 1. Položaj koridora magistralnih infrastrukturnih sistema, pododeljci: 1.1. Položaj koridora autoputa E-80 Niš-granica Bugarske i 1.2. Položaj koridora pruge za vozove velikih brzina E-70, menjaju se i glase:

„1. Položaj koridora magistralnih infrastrukturnih sistema

1.1. Položaj koridora autoputa E-80 Niš-granica Bugarske

Koridor autoputa E-80 (DP IA – A4; (M1.12)), dužine oko 105.4 km počinje na njegovom ukrštanju sa koridorom autoputa E-75 (DP IA – A1; (M-1)) (na stacionaži autoputa E-75 km 435+007; odnosno na stacionaži autoputa E-80 km 000+000) severozapadno od Niša, na petlji „Trupale”, kod istoimenog naselja, a završava se na granici sa Bugarskom (na stacionaži km 105+405,96). Širina koridora iznosi od 200 do 700 m. Obuhvata autoputno zemljište (pojas autoputa) širine oko 70 m sa obostranim zaštitnim pojasom i pojasom kontrolisane izgradnje ukupne širine 130 m, odnosno 630 m.

U odnosu na morfološke karakteristike i izgrađenost prostora, kao i u odnosu na postojeću saobraćajnu mrežu, koridor autoputa E-80 (DP IA – A4; (M1.12)), deonica Niš – granica Bugarske ima sledeći položaj i tehničke karakteristike po deonicama:

1) Trupale – Prosek (km 000+000 – km 17+462.63) – izgrađena deonica autoputa pruža se na obe obale doline reke Nišave u dužini od 17,46 km, sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h sa četiri saobraćajne trake, dve zaustavne trake i razdelnim pojasom. Prolazi severnim obodom grada Niša, preseca formirane stambene zone i radnu zonu „Sever” sa Robno – transportnim centrom „Niš”, naselja Komren, Pantelej i Gornju Vrežinu razdvajajući ih od gradskog jezgra i već formiranih komunikacija. Ova deonica je na blago nagnutom terenu sa jako povoljnim elementima situacionog i nivelacionog pružanja. Na ovoj deonici nalaze se petlje: „Trupale”, „Komren”, „Centar I”, „Matejevac” i „Malča”, ukrštaj sa DP IB-35; (R-274) i više ukrštaja sa gradskim ulicama i lokalnim putevima kao i sa manjim rečnim tokovima;

2) Prosek – Crvena reka (km 17+462.63 – km 39+987.46) – deonica je sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h sa četiri saobraćajne trake, dve zaustavne trake i razdelnim pojasom. Na delovima trase u usponu pre i posle tunela Bancarevo, predviđeno je proširenje poprečnog profila uvođenjem trake za spora vozila. Ova deonica se sastoji iz dva dela (lota) Prosek – Bancarevo (km 18+125.17 – km 27+550.00), u dužini od 9,4 km i Bancarevo – Crvena reka (km 27+550.00 – km 40+650.00) u dužini od 13,1 km. Na prostoru iza sela Malča, trasa autoputa skreće na jugoistok, prelazi preko gradske saobraćajnice, preko postojeće pruge Niš – Dimitrovgrad i reke Nišave, napušta Sićevaćku klisuru, penje se do kote (499 m.n.v.) i tunelom Bancarevo od km 28+629 do km 29+347 dužine 718 m prolazi ispod vododelnice u dolinu Crvene Reke. Po visinskoj razlici koju savladava teren koridora autoputa bi se mogao svrstati u brdski do brdsko – planinski. Deonica Bancarevo – Crvena Reka na početku se nalazi u slivu Kunovačke reke, a onda na razvođu trasa ove deonice prelazi u sliv reke Draguše, odakle prelazi u dolinu Crvene Reke. Trasa prolazi kroz teren u kome se pri iskopu mogu javiti brojne nestabilne kosine, zbog kojih se moraju raditi mere sanacije i dodatne eksproprijacije.

Iza tunela na km 29+450 je Operativni centar za upravljanje tunelom Bancarevo. Na delu gde trasa autoputa zauzima položaj postojećeg državnog puta II B reda br. 427 Niška banja – Jelašnica – Crvena reka, predviđeno je njegovo izmeštanje. Na ovoj deonici autoputa su predviđene razne vrste objekata (mostovi, natputnjaci, potputnjaci, propusti) za prolaz vodotokova, železničke pruge, državnih puteva i lokalnih saobraćajnica, devijacije postojećih saobraćajnica, novi atarski putevi za prilaz njivama, regulacije vodotokova, objekti za provođenje atmosferskih voda i odvođenje do recipijenata.

Za snabdevanje tunela Bancarevo električnom energijom, u skladu sa uslovima „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd predviđene su dve TS 10/0.4 kV Tunel Bancarevo 1 i TS 10/0.4 kV Tunel Bancarevo 2, ispred i iza tunela. Za njihovo sigurno snabdevanje prema uslovima „EPS Distribucija” d.o.o. Beorad potrebna je izgradnja TS 35/10 kV Bancarevo, izgradnja DV 35 kV od TS 110/35 kV Svrljig do TS 35/10 kV Ostrovica, 35 kV voda od DV 35 kV Pirot – Niš (Ostrovica – Dolac) do TS 35/10 kV Bancarevo i rekonstrukcija DV 35 kV Pirot – Niš (priključak za TS Ostrovica – priključak za TS Dolac).

3) Crvena reka – Čiflik (km 39+987.46 – km 52+653.79) – deonica autoputa je dužine 12,67 km sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h sa četiri saobraćajne trake, dve zaustavne trake i razdelnim pojasom. Trasa autoputa na ovoj deonici se pruža rečnom dolinom Nišave u koridoru između reke, železničke pruge Niš – Dimitrovgrad i postojećeg DP IIA – 259 (M1.12). Na km 47+520 se ukršta sa DP IIA-223 (R244a). Na samom kraju deonice trasa autoputa se pruža preko postojećeg DP IIA – 259 (M1.12). Na km 46+490 se nalazi ,,petlja Bela Palanka”. Na ovoj deonici autoputa su predviđene razne vrste objekata (mostovi, natputnjaci, potputnjaci, propusti) za prolaz vodotokova, železničke pruge, državnih puteva i lokalnih saobraćajnica, devijacije postojećih saobraćajnica, novi atarski putevi za prilaz njivama, regulacije vodotokova, objekti za provođenje atmosferskih voda i odvođenje do recipijenata.

4) Čiflik – Staničenje (km 52+653.79 – km 64+726.21) ova deonica autoputa je dužine 11.48 km sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h sa četiri saobraćajne trake, dve zaustavne trake i razdelnim pojasom. Trasa autoputa na ovoj deonici se pruža preko postojećeg DP IIA – 259 (M1.12) uskom, vijugavom rečnom dolinom Nišave. U ovom koridoru se nalazi i železnička pruga Niš – Dimitrovgrad. Kako je trasa na ovoj deonici u koridoru postojećeg DP IIA – 259 (M1.12), predviđeno je proširenje postojećeg profila DP IIA – 259 (M1.12) do širine od 10,70 m na desnoj kolovoznoj traci i izgradnja nove leve kolovozne trake.

Na ovoj deonici autoputa su predviđene razne vrste objekata (mostovi, natputnjaci, potputnjaci, propusti) za prolaz vodotokova, železničke pruge, državnih puteva i lokalnih saobraćajnica, devijacije postojećih saobraćajnica, novi atarski putevi za prilaz njivama, regulacije vodotokova, objekti za provođenje atmosferskih voda i odvođenje do recipijenata.

5) Staničenje – Pirot istok (km 64+800 – km 81+450), dužina ove deonice autoputa iznosi 16,65 km i ona je sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h sa četiri saobraćajne trake, dve zaustavne trake i razdelnim pojasom. Trasa autoputa na ovoj deonici se pruža u koridoru postojećeg DP IIA – 259 (M1.12), na delu trase on predstavlja paralelni nekomercijalni put, a delom je njegova trasa izmeštena. Delom se pruža rečnom dolinom Nišave, a kasnije se reka Nišava ukršta sa autoputem i udaljava od njega. Autoput se oko Pirota kreće paralelno postojećem magistralnom putu, odnosno postojećoj obilaznici Pirota. Postojeća obilaznica Pirota DP IIA – 259 (M1.12) ostaje sa leve strane autoputa i koristiće se kao paralelni nekomercijalni put.

Severno od autoputa se pruža DP IIA reda br.221 (R121) Knjaževac – Pirot – Dimitrovgrad. Na mestu postojeće veze državnog puta IIA reda br. 221 i državnog puta IIA reda br. 259, koja je prekinuta izgradnjom autoputa, predviđena je nova veza ova dva državna puta kod km 66+450 (AP). Na deonici se nalazi: na km 69+743 petlja „Pirot- Zapad”, na km 80+561 petlja „Pirot – Istok”, dva tunela sa po dve tunelske cevi, tunel „Sopot” dužine 115 m (km 65+865 do km 65+980) i tunel „Sarlah” približne dužine 477 m (km 72+709 do km 73+186), kao i razne vrste objekata (mostovi, natputnjaci, potputnjaci, propusti) za prolaz vodotokova, železničke pruge, državnih puteva i lokalnih saobraćajnica, kao i za provođenje atmosferskih voda. Na km 73+400 autoput se ukršta sa DP IB-39 (M9) Pirot – Babušnica – Vlasotince – Leskovac – Lebane – Medveđa – Priština – Peć – državna granica sa Crnom Gorom.

Kod petlje „Pirot Istok” je baza za održavanje naspram km 80+500 (AP). Na ovoj deonici autoputa su osim navedenih objekata predviđene devijacije postojećih saobraćajnica, novi atarski putevi za prilaz njivama, regulacije vodotokova, objekti za provođenje atmosferskih voda i odvođenje do recipijenata.

Za snabdevanje tunela „Sopot” električnom energijom, prema uslovima „EPS Distribucija” d.o.o. Beorad predviđena je izgradnja TS 10/0.4 kV Sopotska petlja-tunel, u putnom pojasu, a u neposrednoj blizini postojeće TS 10/0.4 kV Sopotska petlja, čiji će vodovi biti prevezani na novu TS.

Za snabdevanje tunela „Sarlah” električnom energijom, prema uslovima „EPS Distribucija” d.o.o. Beorad predviđena je izgradnja TS 10/0.4 kV Tunel „Sarlah” koji će biti lociran ispred tunela „Sarlah”, a napajaće se 10 kV vodovima iz TS 35/10 kV Industrijski park i TS 35/10 kV Pirot 1, kao i sa stuba DV TS 10/0.4 kV Tunel – TS 10/0.4 kV IVK.

6) Pirot istok – Dimitrovgrad (km 81+450 – km 95+731), dužina ove deonice autoputa iznosi 14,29 km i sastoji se iz dva dela (lota) Pirot (istok) – Sukovo od km 81+450 do km 87+447.73, u dužini od 6 km i Sukovo – Dimitrovgrad od km 87+447.73 do km 95+731.17 u dužini od 8,3 km. Trasa autoputa je u koridoru postojećeg DP IIA – 259 (M1.12). Pruža se ravničarskim terenom i pretežno je u pravcu i sa minimalnim nagibom nivelete. Na deonici između Pirota i Dimitrovgrada javlja se više denivelisanih ukrštaja sa lokalnim putevima i sa DP IIA – 223 (R-244a). Na ovoj deonici je čeona naplatna rampa Dimitrovgrad na km 95+375. Predviđene su razne vrste objekata (mostovi, natputnjaci, potputnjaci, propusti) za prolaz vodotokova, državnih puteva i lokalnih saobraćajnica, novi atarski putevi za prilaz njivama, regulacije vodotokova, objekti za provođenje atmosferskih voda i odvođenje do recipijenata. U okviru ove deonice je predviđeno izmeštanje i osiguranje putnog prelaza preko železničke pruge, lokalitet Činiglavci na km 90+642.

7) Obilaznica Dimitrovgrad (km 95+647 – km 103+915), dužina ove deonice autoputa iznosi oko 8 km i ona je sa tehničkim karakteristikama za brzinu kretanja vozila od 120 km/h sa četiri saobraćajne trake, dve zaustavne trake i razdelnim pojasom. Trasa autoputa prati tok reke Nišave do ulaska u gradsko područje Dimitrovgrada. Zatim, obilazi Dimitrovgrad i prigradska naselja sa severne strane preko stabilnog, neplodnog i neizgrađenog zemljišta, što ne remeti postojeće funkcionisanje Dimitrovgrada i njegov budući prostorni razvoj. Na delu graničnog prelaza trasa autoputa se uklapa u postojeću saobraćajnicu. Položaj petlje „Dimitrovgrad” je zapadno od gradskog jezgra na km 93+450. Na predmetnoj deonici se nalaze dva tunela: „Pržojna padina” km 95+576 do km 95+948 približne dužine 0,37 km i „Progon” od km 96+834 do km 97+865 približne dužine 1,03 km. Iza izlaznog potala tunela „Pržojna padina” predviđen je Operativni centar „Dimitrovgrad” na km 96+215 za upravljanje tunelima „Progon”, „Pržojna padina”, „Sarlah” i „Sopot”. Na kraju deonice je petlja ,,Gradina”, nakon koje se autoput uklapa u ranije izvedenu deonicu do granice sa Bugarskom. Na petlji Gradina predviđena je kružna raskrsnica kojom se krakovi petlje povezuju sa postojećim DP IIA-259 i izlaznom saobraćajnicom sa teretnog graničnog terminala. Osim tunela na ovoj deonici su i: razne vrste objekata (mostovi, natputnjaci, potputnjaci, propusti) za prolaz železničke pruge, vodotokova, državnih puteva i lokalnih saobraćajnica, novi atarski putevi za prilaz njivama, regulacije vodotokova, objekti za provođenje atmosferskih voda i odvođenje do recipijenata.

1.1.1. Plan razmeštaja pratećih sadržaja u koridoru autoputa E-80

Osnovna podela podrazumeva sadržaje kojima se obezbeđuje funkcija puta – funkcionalni sadržaji i sadržaje za zadovoljenje potreba korisnika puta – sadržaji za potrebe korisnika. Funkcionalni sadržaji direktno utiču na ukupne eksploatacione uslove, a sadržaji za potrebe korisnika, osim toga što posredno doprinose bezbednosti i udobnosti vožnje, predstavljaju izvor dodatnog prihoda za upravljača puta i mogu biti razvojni podsticaj za gravitaciono područje puta.

1.1.1.1. Funkcionalni prateći sadržaji

Funkcionalni prateći sadržaji obuhvataju sve službe i objekte čija je osnovna namena održavanje i manje opravke putnih objekata i elemenata, kao i prateće servisne opreme.

Ta grupa pratećih sadržaja uključuje i službe i/ili objekte potrebne za kontrolu i upravljanje saobraćajem na putu.

Funkcionalni sadržaji direktno utiču na sve bitne uslove eksploatacije putnog pravca (npr. brzine vozila, protočnost, bezbednost i sigurnost saobraćaja, udobnost vožnje itd.).

Funkcionalni prateći sadržaji obuhvataju sledeće osnovne grupe:

1) Baze za održavanje puteva su kompleksi objekata u kojima se smeštaju sve službe i oprema za zimsko i letnje održavanje puta, organizuju se tako da pokriju celovitu putnu mrežu.

U koridoru autoputa E-80, deonica Niš – granica Bugarske predviđena je baza za održavanje puta: Pirot istok na km 80+500; i data je mogućnost za realizaciju dodatnih: Veta na km 35+310; i Dimitrovgrad na km 95+570, a u odnosu na morfološke, klimatološke i hidrološke karakteristike prostora i u skladu sa realnim potrebama upravljača JP „Putevi Srbije”.

2) Upravljanje i kontrola saobraćaja obuhvata službe za nadgledanje odvijanja saobraćaja, upravljanje saobraćajem i neposredne intervencije u slučaju poremećaja saobraćaja, organizuju se takođe, da pokriju celovitu putnu mrežu.

Prostornim planom se definišu tunelski operativni centri: ,,Bancarevo” na km 29+450 i tunelski operativni centar ,,Dimitrovgrad” na km 96+215, kao i njihovo povezivanje na ,,Regionalni centar za upravljanje u Nišu”.

Lokacije objekata kontrole i upravljanja mogu se, u skladu sa programom razvoja JP „Putevi Srbije”, odrediti i u okviru ostalih funkcionalnih sadržaja (po potrebi i parkirališta) u koridoru autoputa.

3) Naplata putarine obuhvata službe i objekte namenjene prikupljanju, obradi i kontroli naplate. Za obezbeđenje zatvorenog sistema naplate putarine predviđena su dva čeona naplatna mesta (ČNM): km 17+155 – Malča; km 95+375 – Gradina i četiri bočna (BNM): Veta – Glogovac, Bela Palanka, Pirot zapad i Pirot istok, uz napomenu da se sistem naplate putarine odnosno status ČNM i BNM može korigovati u skladu sa politikom upravljača autoputa JP „Putevi Srbije”.

1.1.1.2. Prateći sadržaji za potrebe korisnika

Prateći sadržaji za potrebe korisnika puta obuhvataju sve funkcije i objekte koji treba da obezbede bezbednije i komfornije putovanje. Uticaj tih sadržaja na pokazatelje eksploatacije puta je posredan u pogledu bezbednosti, sigurnosti i udobnosti u toku vožnje (npr. odmor vozača), ali istovremeno ti sadržaji otvaraju mogućnost ostvarenja direktnih prihoda i mogu poslužiti kao podsticaj razvoja neposrednog okruženja.

Na osnovu funkcionalnih karakteristika pratećih sadržaja za potrebe korisnika puta moguće je definisati sledeće funkcionalne vrste i tipove:

1) Parkirališta koja služe za kraće zadržavanje i predah (15 do 30 min.) bilo po potrebi, bilo po želji. Parking za putničke automobile razdvojen je od parkinga za teretna vozila i autobuse koji se parkiraju na istoj površini. Parkirališta se opremaju internim telefonom, sanitarnim prostorijama, vodom za piće, panoima s turističkim informacijama i manjim uređenim površinama za odmor. Taj tip pratećeg sadržaja moguće je dodatno opremiti manjim prodavnicama (npr. pokretne prodavnice sezonskog voća) i/ili kafeima koji rade tokom najopterećenijih meseci i to u časovima kada je najintenzivniji saobraćaj. Nadzor i održavanje svih parkirališta je povremen i sprovodi ga služba za održavanje puta s tim što je moguće da površine van kolovoza budu ugovorna obaveza za kupca prodavnice i/ili kafea.

Parkirališta se mogu u određenoj meri standardizovati.

U koridoru autoputa E-80, deonica Niš – granica Bugarske predviđeno je trinaest parkirališta (u pravcu rasta stacionaže – sedam desno i osam levo) i to na sledećim lokacijama:

samostalno jednostrano smaknuto parkiralište – levo (km 016+025);

samostalna obostrana smaknuta parkirališta – desno i levo (km 020+025);

samostalna obostrana smaknuta parkirališta – desno i levo (km 031+770);

samostalna obostrana smaknuta parkirališta – desno i levo (km 035+620);

samostalna obostrana smaknuta parkirališta – desno i levo (km 055+500);

samostalna obostrana smaknuta parkirališta – desno i levo (km 076+000);

samostalno jednostrano smaknuto parkiralište – desno (km 087+830);

samostalno jednostrano smaknuto parkiralište – levo (km 090+145).

2) Odmorišta podrazumevaju duže zadržavanje korisnika (30 do 90 min.) i imaju razdvojene površine za parkiranje putničkih vozila, autobusa, teretnih vozila i ako postoji potreba, turističkih vozila. Ona sadrže sve programe parkirališta kao i dodatno javni telefon, osvetljenje, restorane, prodavnice kafe itd. Na odmorištu mogu biti i pumpe za gorivo i auto – servisi za manje usluge i opravke. Slobodne površine su predviđene za odmor i kraću rekreaciju korisnika puta. Nadzor i održavanje kolovoznih površina je zadatak službe za održavanje putnog pravca, dok se sve ostale površine mogu ugovorno regulisati sa zakupcima sadržaja.

Odmorišta se mogu u određenoj meri standardizovati.

U koridoru autoputa E-80, deonica Niš – granica Bugarske predviđeno je devet odmorišta (u pravcu rasta stacionaže – tri desno i četiri levo) i to na sledećim lokacijama:

samostalna obostrana smaknuta odmorišta – levo i desno ,,Niš 1” (km 008+650);

samostalno jednostrano smaknuto odmorište – levo ,,Niš 2” (km 016+150);

samostalna obostrana smaknuta odmorišta – levo i desno ,,Bela palanka” (km 046+600);

samostalno jednostrano smaknuto odmorište – levo (km 067+500);

samostalno jednostrano smaknuto odmorište – desno (km 068+000);

samostalna obostrana smaknuta odmorišta – levo i desno ,,Pirot”(km 073+840).

3) Uslužni centri su celoviti multifunkcionalni prateći sadržaji koji prvenstveno služe za duže zadržavanje korisnika puta. Oni se pored prethodno navedenih elemenata opremaju motelima, kamping prostorom za rekreativna vozila, pumpama za gorivo, servisima i radionicama. Oni su mali i specifično urbanizovani kompleksi potpuno komunalno opremljeni. Interne saobraćajnice i površine za parkiranje se razdvajaju po vrstama vozila (putnički automobili, teretna vozila, autobusi), kao i po svrsi zadržavanja (npr. izdvojeno parkiralište za motel). Uslužni centri imaju veliki broj zaposlenih i lokalne korisnike iz šireg područja autoputa. Pristup uslužnom centru se obezbeđuje direktno sa putnog poteza (deonice) za korisnike autoputa, dok se za lokalne korisnike obezbeđuje pristup vozilima sa lokalne mreže. Parking se formira na posebnim površinama oslonjenim samo na lokalnu mrežu i pešačko kretanje do/od površina uslužnog centra. Takav koncept je obavezan za uslužne centre kako se ne bi mešalo daljinsko i lokalno kretanje. Uslužni centri rade 24 časa dnevno tokom cele godine. Nadzor i održavanje svih površina uslužnog centra su stalni uz moguću preraspodelu zadataka kao u slučaju odmorišta.

Uslužni centri su uvek specifični kompleksi pod značajnim uticajem karakteristika gravitacionog područja i lokacije. Za uslužne centre postavljaju se uslovi za obavezne i prihvatljive sadržaje, kao i uslovi povezivanja s putnim pravcem na koji su oslonjeni uz racionalnu procenu koliko sadržaji treba da se programiraju i oblikuju prema zahtevima drugih korisnika, odnosno korisnika iz šireg područja. Osnovni princip podrazumeva da uslužni centri prvenstveno služe korisnicima autoputa, pa su potrebe ostalih korisnika prihvatljive samo u onoj meri u kojoj ne ugrožavaju neophodan kvalitet usluge i nivo sigurnosti.

U koridoru autoputa E-80, deonica Niš – granica Bugarske predviđen je jedan uslužni centar ,,Dimitrovgrad – Gradina” na km 104+400. Njegov položaj je neposredno pre držane granice sa Bugarskom na mestu gde se sustiču DP IA – A4, Magistralna jednokolosečna železnička pruga broj 5: Niš – Dimitrovgrad – državna granica-(Dragoman) i DP IIA – 259. Preko DP IIA – 259 uslužni centar ,,Dimitrovgrad – Gradina” ostvaruje vezu sa širim gravitacionim područjem preko državnih puteva DP IIA – 221 i DP IIB – 429.

1.1.2. Elektroenergetski vodovi i postrojenja za potrebe napajanjasadržaja autoputa

Napajanje električnom energijom sadržaja autoputa i putnih objekata (tuneli, tehnički operativni centri, baze za održavanje, naplatne rampe, petlje itd.) obezbediće se priključenjem na postojeće i izgradnjom novih transformatorskih stanica, izgradnjom dalekovoda raznih naponskih nivoa kao i niskonaponske mreže (izvan neposrednog koridora autoputa).

1.2. Položaj koridora železničke pruge E-70

Dugoročna vizija, položaj, realizacija i izgradnja koridora železničke pruge E-70, predstavljena je na sledeći način: Koridor dvokolosečne elektrificirane železničke pruge visoke performanse za mešoviti (putnički i teretni) saobraćaj i kombinovani transport sa projektovanim brzinama od 160 km/h, a gde je to moguće i brzinama do 220 km/h (u daljem tekstu: koridor železničke pruge E-70), ukupne dužine oko 103,68 km, prati koridor (uz manja odstupanja radi neophodnog korigovanja radijusa krivina za potrebe velikih brzina) postojeće Magistralne jednokolosečne železničke pruge broj 5: Niš – Dimitrovgrad-državna granica – (Dragoman) osim, na deonicama:

od stanice Niš Putnička do Proseka i pruga (Crveni Krst) – odvojna skretnica 2 – odvojna skretnica 4 – (Ćele Kula) koje egzistiraju u okviru predmetnog plana, gde ih zamenjuje novi obilazni krak Magistralne jednokolosečne železničke pruge broj 5: Niš – Dimitrovgrad – državna granica – (Dragoman), ukupne dužine oko 20 km. Polazna tačka obilazne pruge je locirana na izlaznom grlu stanice Niš Ranžirna pruge Niš Ranžirna – Crveni Krst. Obilazna pruga se uvodi u buduću stanicu Sever bez ukrštanja sa postojećom prugom Beograd – Mladenovac – Lapovo – Niš – Preševo – granica Republike Makedonije. Iz stanice Sever se odvaja kolosek u pravcu stanice Crveni Krst i krak obilazne pruge u pravcu nove stanice Pantelej, iz koje se dalje odvaja regionalna pruga Crveni Krst – Zaječar – Prahovo Pristanište. Posle stanice Pantelej, trasa obilazne pruge vodi se paralelno sa autoputem E-80, korišćenjem krivina velikih radijusa koje dozvoljavaju brzinu do 160 km/h. Trasa obilazne pruge ide paralelno sa autoputem sve do uklapanja u postojeću Magistralnu jednokolosečnu železničku prugu broj 5: Niš – Dimitrovgrad – državna granica – (Dragoman) u reonu Proseka. Pruge od stanice Niš Putnička do Proseka i pruga (Crveni Krst) – odvojna skretnica 2 – odvojna skretnica 4 – (Ćele Kula) zadržavaju se za obavljanje putničkog i teretnog unutrašnjeg i međunarodnog železničkog saobraćaja do izgradnje i puštanja u eksploataciju jednokolosečne obilazne pruge oko Niša, nakon čega se ukidaju;

od Proseka do Dolca zbog tehničkih ograničenja koja postoje na ovom delu, oštrih krivina na prostoru Sićevačke klisure i zaštite Parka prirode Sićevačka klisura. Brzine kretanja vozova na postojećoj Magistralnoj jednokolosečnoj železničkoj pruzi broj 5. kroz Sićevačku klisuru su od 70 do 85 km/h. Planirani koridor železničke pruge E-70 od Proseka do Dolca prolazi kroz masiv Sićevačke klisure sa tunelskim vođenjem trase sve do uklapanja u koridor postojeće Magistralne jednokolosečne železničke pruge broj 5: Niš-Dimitrovgrad – državna granica – (Dragoman) u reonu Dolca.

Konačan položaj novog koridora pruge visoke performanse E-80 na deonici Prosek – Dolac, sa tunelskim vođenjem trase kroz masiv Sićevačke klisure, biće utvrđen po izradi i verifikaciji tehničke dokumentacije na nivou Generalnog projekta.

Dugoročna vizija i izgradnja dvokolosečne elektrificirane železničke pruge visoke performanse za mešoviti (putnički i teretni) saobraćaj i kombinovani transport sa projektovanim brzinama od 160 km/h, a gde je to moguće i brzinama do 220 km/h – Železničke pruge E-70, odvijaće se u tri faze.

U prvoj fazi izgradiće se obilazni krak Magistralne jednokolosečne železničke pruge broj 5: Niš – Dimitrovgrad – državna granica – (Dragoman), oko Niša, ukupne dužine oko 20 km, nakon čega će se izvršiti elektrifikacija jednokolosečne pruge i službenih mesta na celoj deonici od Niša do Dimitrovgrada-državne granice – (Dragoman).

U cilju realizacije rekonstrukcije i modernizacije predviđeno je sledeće:

1) brzine kretanja vozova su od 70 do 85 km/h (kroz Sićevačku klisuru) zbog tehničkih ograničenja koja postoje na tom delu, a do 120 km/h na delu od Staničenja do Dimitrovgrada;

2) minimalna širina planuma iznosi 6,60 m;

3) kategorija pruge D4, masa po osovini od 22,5 t/os i masa po dužnom metru od 8t/m’ i tovarnim profilom UIC-GC;

4) produženje prijemno – otpremnih staničnih koloseka sa ciljem da se obezbedi korisna dužina do 660 m za saobraćaj vozova od 120 km/h u svim stanicama, a u stanicama Ostrovica i Bela Palanka dužina po jednog preticajnog koloseka korisne od 750 m;

5) gornji stroj na otvorenoj pruzi, glavnim prolaznim i ostalim kolosecima su od šina tipa 60E1 na armirano betonskim pragovima dužine 2,60 m, sa elastičnim pričvrsnim priborom;

6) osiguranje službenih mesta je sa kompletnim elektronskim signalno sigurnosnim uređajima. Elektronski signalno – sigurnosni uređaji sadrže i interfejse za ETCS (za LEU – europetlje, za LEU – eurobalize i za RBC) koji omogućavaju naknadno uvođenje ETCS nivoa 1 ili 2, bez imena na elektronskoj postavnici, već samo uz ugradnju dodatne spoljne opreme (LEU-a za eurobalize i za europetlje, europetlji, eurobaliza i RBC) i kablova;

7) za putne prelaze koji ostaju u funkciji predviđeno je podizanje nivoa osiguranja automatskim elektronskim uređajima sa uključnim i isključnim tačkama i u zavisnosti sa izlaznim signalima susednih stanica;

8) elektrifikacija jednokolosečne pruge i službenih mesta železničke pruge Niš -Dimitrovgrad je sistemom vuče 25 kV/50Hz, sa daljinskim upravljanjem. Prema do sada izrađenoj tehničkoj dokumentaciji, predviđene lokacije elektrovučnih podstanica (EVP-a), vučnih eletroenergetskih postrojenja (PSN – postrojenje za sekcionisanje kod neutralnih sekcija) i postrojenja za sekcionisanje (PS) su sledeće:

PSN Niška Banja, predviđen je u km 10+280, sa leve strane postojeće pruge, na katastarskoj parceli broj 6093 KO Niška Banja,

PS Dolac, predviđen je u km 31+560, sa desne strane postojeće pruge, na katastarskoj parceli broj 2917 KO Dolac,

EVP Bela Palanka, u km 41+980, sa desne strane postojeće pruge, na delovima kat. parc. br. 876, 877 i 878 KO Novo Selo,

PS Čiflik u km 53+440, sa desne strane pruge u zoni stanice Čiflik, na katastarskoj parceli broj 1279 KO Čiflik,

PSN Staničenje u km 63+935, sa leve strane postojeće pruge, na katastarskoj parceli broj 8518 KO Staničenje,

PS Pirot u km 72+830, sa desne strane postojeće pruge, na katastarskoj parceli broj 4443/1 KO Pirot,

EVP Sukovo u km 87+330, sa desne uz postojeću prugu i asfaltni put, na delovima kat. parc. br. 8220/1, 857, 890, 891 i 892 KO Sukovo, grad Pirot.

U slučaju da se ukaže potreba za novim lokacijama moguća je izrada plana detaljne regulacije na pripadajućim područjima lokalnih samouprava u okviru koridora.

U prvoj fazi izgradnje potrebno je priključiti i modernizaciju i elektrifikaciju deonice Crveni Krst – Pantelej do mesta povezivanja sa obilaznicom, jer predmetna deonica zajedno sa novim koridorom železničke pruge Niš – Dimitrovgrad predstavlja funkcionalnu celinu.

U drugoj fazi izvršiće se rekonstrukcija i modernizacija jednokolosečne železničke pruge i izgraditi i elektrificirati i drugi kolosek od Dolca do Dimitrovgrada – državne granice – (Dragoman), kako bi se na ovoj deonici stvorili uslovi za funkcionisanje dvokolosečne elektrificirane železničke pruge visoke performanse.

U trećoj fazi od Proseka do Dolca izgradiće se tuneli i ostali objekti za dvokolosečnu elektrificiranu železničku prugu visoke performanse, kroz masiv Sićevačke klisure sa tunelskim vođenjem trase, kao i drugi kolosek železničke obilaznice oko grada Niša na deonici Niš putnička – Prosek u novom koridoru. Postojeća deonica od Proseka do Dolca koja prolazi kroz Sićevačku klisuru i Park prirode Sićevačka klisura i postojeća deonica Magistralne jednokolosečne železničke pruge broj 5: Niš – Dimitrovgrad – državna granica – (Dragoman) u zoni Proseka ka Niškoj Banji, zadržaće se kao transportni koridor, čija će se namena odrediti u budućnosti. Izvršiće se takođe, rekonstrukcija železničkih kapaciteta u zoni Proseka i Dolca, sa ciljem stvaranja uslova za funkcionisanje dvokolosečne železničke pruge visoke performanse E-70 (Niš – Dimitrovgrad – granica Bugarske), i transportne železnice u postojećem koridoru jednokolosečne železničke pruge na deonici Niška Banja-Prosek-Dolac.”

Pododeljak 1.4. Položaj koridora magistralnih gasovoda, menja se i glasi:

„1.4. Položaj koridora magistralnih gasovoda

Postojeći magistralni gasovod MG-09 Pojate – Niš ulazi u područje plana sa severozapadne strane i dolazi do Glavnog razdelnog čvora (GRČ) „Niš” i Glavne merno – regulacione stanice (GMRS) „Niš – 1”, u neposrednoj blizini naselja Čamurlija.

Od GRČ-a „Niš” ka jugu nastavlja magistralni gasovod MG-11 (Niš – Priština, odnosno Leskovac i Vranje).

Od glavnog razdelnog čvora „Niš” ka istoku protežu se magistralni gasovodi MG-10 Niš – Dimitrovgrad i MG-12 Niš – Prahovo. Koridor ovih gasovoda je zajednički od GRČ-a „Niš”, odakle gasovod prolazeći kroz primopredajnu stanicu PPS „Trupale”, prelazi DP IIA – 158 i nastavlja u pravcu severoistoka prelazeći preko Crvenog brega i Rujničke reke odakle skreće ka jugu i prolazi između naseljenih mesta Gornji Komren i Hum, nastavlja ka jugoistoku, prelazi Matejevački put i dolazi do GMRS „Niš 2”. Odatle gasovod prelazi Breničku i Matejevačku reku i nastavlja ka jugoistoku do GRČ „Knjaževac”, odakle se račva u dva kraka prema Prahovu (MG-12) i Dimitrovgradu (MG-10).

Odavde se magistralni gasovod (MG-10) pruža južno preko DP IA-A4 (M1.12), a potom skreće ka istoku i ide paralelno sa državnim putem u dužini od oko 5500 m, prelazi reku Nišavu i ide dalje ka jugu, gde prelazi Studenu reku i u pravcu jugoistoka prolazi kroz naseljeno mesto Jelašnica. Nastavljajući u pravcu jugoistoka, gasovod prelazi Sugarčev vrh, potoke Smrdenac i Moralija odakle ide paralelno sa DP IIB-427 Niška Banja – Jelašnica – Crvena reka do Starog garinja. Odavde se gasovod odvaja severno od DP IIB-427 do Raskrsja, a potom nastavlja duž DP IIB–427, prolazeći naizmenično sa leve i desne strane državnog puta. Dalje, gasovod skreće ka severoistoku i nastavlja do železničke pruge E-70, prelazi je i pruža se između reke i železničke pruge, a potom prelazi reku Nišavu. Odatle gasovod prolazi kroz Draževski brod, prelazi potok Krivi Dol i reku Nišavu, nastavlja ka jugoistoku, pa opet prelazi reku Nišavu i ulazi u GMRS „Bela Palanka”. Odatle gasovod u pravcu jugoistoka i istoka prati tok reke Nišave, a dalje skreće ka jugu do prelaska železničke pruge E-70, i DP IA-A4 (M1.12). Odatle gasovod skreće ka severu do naselja Kremenica, ide paralelno sa DP IA-A4 (M1.12) preko Misirkovog roga, nastavlja jugoistočno, dva puta prelazi DP IA-A4 (M1.12) i nastavlja ka istoku, prelazi potok Stubal i približava se DP IA-A4 (M1.12), ide dalje do naseljenog mesta Ponor i nastavlja istočno. Dalje gasovod prelazi potok Balvan i Maglićku reku, opštinski put za naseljeno mesto Blato, potom prelazi Rasničku reku, Bezdansku reku, potok Rogoz, seče opštinski put za Prisjan i u pravcu severoistoka i istoka nastavlja u dužini od oko 7400 m do GMRS „Pirot”. Od ovog objekta gasovod nastavlja u pravcu jugoistoka u dužini od oko 1200 m, ukršta se sa železničkom prugom E-70 i DP IA-A4 (M1.12), a potom skreće ka severoistoku i ide preko Bačevih livada. Dalje nastavlja jugoistočno i paralelno sa železničkom prugom E-70 i DP IA-A4 (M1.12), a potom prelazi reku Jermu. Dalje gasovod prelazi opštinski put ka Gradištu, tangira korito reke Nišave, a zatim nastavlja u pravcu jugoistoka i opet prelazi železničku prugu E-70 i DP IA-A4 (M1.12). Gasovod potom nastavlja u istom pravcu seče lokalne puteve i potok koji prolazi kroz Srećkovac i obilazi naseljeno mesto Srećkovac. Odavde se gasovod ukršta sa železničkom prugom E-70, DP IA-A4 (M1.12) i rekom Nišavom i nastavlja ka jugoistoku, a potom ka istoku do GMRS „Dimitrovgrad”. Odavde se gasovod pruža dalje ka jugoistoku preko Gladnog polja i Kandine bare i dolazi do PPS „Dimitrovgrad” koja se nalazi u neposrednoj blizini državne granice. Krajnja tačka je interkonekcija gasovoda na granici Republike Srbije i Bugarske.

Koncepcija razvoja i mere zaštite životne sredine koridora magistralnog gasovoda (MG-10) sprovodiće se u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora magistralnog gasovoda Niš – Dimitrovgrad sa elementima detaljne regulacije („Službeni glasnik RS”, broj 102/16).”

Odeljak 2. Plan veza infrastrukturnih sistema sa okruženjem, menja se i glasi:

„2. Plan veza infrastrukturnih sistema sa okruženjem

2.1. Plan veza autoputa E-80 s okruženjem

Veze autoputa E-80 s okruženjem ostvarivaće se putem petlji i denivelisanih ukrštanja, primenom sledećih kriterijuma:

uspostavljanjem veza s autoputem na mestima ukrštanja sa državnim putevima I reda i saobraćajno najfrekventnijim državnim putevima II reda i/ili javnim opštinskim putevima, uz korišćenje alternativnih putnih pravaca;

uspostavljanjem veza gradskih i opštinskih centara u okruženju koridora sa autoputem, po mogućstvu na mestima već postojećih ukrštaja sa pravcima glavnih gradskih – naseljskih saobraćajnica;

uspostavljanjem veza autoputa sa područjima značajnim za razvoj turizma, industrije, robno – transportnih centara i sl.

2.1.1. Petlje

Na koridoru autoputa E-80 od Trupala do granice Bugarske nalazi se 10 petlji i to:

petlja „Trupale” (km 435+007) (km 0+000) u funkciji račvanja autoputa iz pravca Bugarske (E-80) na pravce prema Beogradu (E-75) i Republici Makedoniji (E-75);

petlja „Niš sever” (km 002+250) preko koje se grad Niš (Bulevar „12. Februar”) i DP IIA – 158 (R-214) Aleksinac – Niš uključuju na autoput;

petlja „Niš istok” (km 009+315) nalazi se na ukrštanju autoputa sa DP IIB – 426 (R274) i gradskom magistralom „bulevar Medijana” i predstavlja izlaz grada Niša prema istoku;

petlja „Malča” (km 016+620) – preko koje su povezani DP IB – 35 (M-25) Zaječar – Niš sa autoputem E-80 i širom saobraćajnom mrežom.

planirana petlja „Veta” (km 034+500);

planirana petlja „Bela Palanka” (km 045+730) – preko koje su Bela Palanka i okolina povezani sa autoputem, DP IIA -259 (M1.12) Niš-Dimitrovgrad, DP IIA -223 (R-244a) Babušnica – Bela Palanka – Svrljig;

planirana petlja „Pirot zapad” (km 069+665) preko koje se ostvaruje veza sa DP IB -39 (M9), DP IIA -259 (M1.12) Niš – Dimitrovgrad, DP IIA-221(R121) i DP IIB – 428 (R262);

planirana petlja „Pirot istok” (km 080+617), preko koje Pirot ostvaruje vezu sa DP IB -39 (M9), DP IIA -259 (M1.12) Niš – Dimitrovgrad i DP IIA- 223 (R244a);

planirana petlja „Dimitrovgrad” (km 096+170) koja se nalazi zapadno od Dimitrovgrada, a neposredno pre ukrštanja autoputa sa rekom Nišavom i gradskim saobraćajnicama. U funkcionalnom smislu predstavlja vezu autoputa preko gradskih saobraćajnica sa DP IIA -259 (M1.12) Niš – Dimitrovgrad i DP IIA -221 (R121) i DP IIB -429 (R244);

planirana petlja „Gradina” (km 103+675) – veza autoputa sa graničnim prelazom i sa robno-transportnim centrom obavlja se preko petlje „Gradina”. Preko ove petlje se i postojeći put iz Dimitrovgrada uključuje na autoput E-80. Ona predstavlja istočnu vezu Dimitrovgrada sa autoputem E-80.

2.1.2. Denivelisana ukrštanja

Denivelisanim ukrštanjima se obezbeđuje kvalitetno povezivanje i prohodnost saobraćajne mreže na području infrastrukturnog koridora izgradnjom nadvožnjaka ili podvožnjaka, odnosno objekata iznad ili ispod autoputa E-80.

Utvrđuju se sledeći posebni kriterijumi za razmeštaj denivelisanih ukrštanja:

zadržavaju se postojeće trase svih državnih i javnih opštinskih puteva i njihovog denivelisanog ukrštanja sa autoputem;

obezbeđuje se denivelisano ukrštanje za sve nekategorisane opštinske puteve (atarske puteve – poljski, šumski), s tim da mesto ukrštanja može biti pomereno sa trase atarskog puta na distanci maksimalne dužine 0,5 km, u kom slučaju se obezbeđuje izgradnja deonice nekategorisanog opštinskog puta duž ograde autoputa do pogodnog mesta za ukrštanje;

ukoliko je potrebno obezbeđuje se bar jedno denivelisano ukrštanje za područje katastarske opštine čiju teritoriju preseca autoput;

razmeštajem denivelisanih ukrštanja javnih i nekategorisanih opštinskih puteva sa autoputem obezbediće se udaljenost susednih ukrštanja koja je veća od 2 km, a manja od 4 km;

na otvorenom prostoru, po pravilu, prednost će imati nadvožnjaci, a u naseljima podvožnjaci, dok će ostali nadzemni vodovi (vodoprivredni, energetski i dr.) biti provedeni ispod trase;

dimenzionisanjem nadvožnjaka ili podvožnjaka obezbeđuje se prolazak svih vrsta vozila (npr. poljoprivredne mehanizacije) za dvosmerni saobraćaj, tako da minimalna visina podvožnjaka iznosi 4,5 m, a širina 6 m;

mostovi (za premošćavanje vodotoka, suvih dolina i depresija) predvideće se kao višenamenski, sa mogućnošću korišćenja za kolski i pešački saobraćaj ili prolaz niske divljači;

instalacije i vodovi, koji su položeni uz autoput i prugu, smestiće se van ograđenog autoputnog ili pružnog pojasa, a ukoliko ne postoji adekvatno rešenje za njihovo izmeštanje, instalacijama i vodovima obezbediće se posebne mere pristupa i zaštite.

Denivelisana ukrštanja (prelazi preko/ispod) autoputa su:

Tabela 1: Spisak ukrštaja na autoputu E80, Niš – granica Bugarske

OBJEKAT stacionaža 1 nadvožnjak 2+497.00 2 podvožnjak 3+306.00 3 podvožnjak 4+715.00 4 podvožnjak 7+022.00 5 podvožnjak 7+868.00 6 podvožnjak 9+537.00 7 nadvožnjak 14+391.00 8 nadvožnjak 16+944.00 9 podvožnjak 18+340.00 10 podvožnjak 19+268.00 11 podvožnjak 19+940.00 12 podvožnjak 22+288.00 13 podvožnjak 25+588.00 14 tunel „Bancarevo” 27+973.00 28+696.00 15 podvožnjak 34+614.00 16 podvožnjak 37+535.00 17 nadvožnjak 38+994.00 18 podvožnjak 40+262.00 19 podvožnjak 42+055.00 20 podvožnjak 42+894.00 21 podvožnjak 43+775.00 22 podvožnjak 45+200.00 23 podvožnjak 45+830.00 24 podvožnjak 46+050.00 25 nadvožnjak 46+855.00 26 podvožnjak 47+425.00 27 nadvožnjak 49+626.00 28 podvožnjak 56+345.00 29 nadvožnjak 56+728.00 30 podvožnjak 59+266.00 31 nadvožnjak 60+109.00 32 podvožnjak 60+945.00 33 podvožnjak 61+962.00 34 nadvožnjak 63+080.00 35 podvožnjak 64+235.00 36 nadvožnjak 65+295.00 37 tunel „Sopot” 65+792.00 65+908.00 38 nadvožnjak 66+450.00 39 nadvožnjak 69+665.00 40 nadvožnjak 69+987.00 41 tunel „Sarlah” 72+640.00 73+127.00 42 podvožnjak 75+410.00 43 nadvožnjak 76+968.00 44 nadvožnjak 77+712.00 45 podvožnjak 78+912.00 46 podvožnjak 80+267.00 47 podvožnjak 80+467.00 48 podvožnjak 80+780.00 49 nadvožnjak 82+515.00 50 nadvožnjak 84+138.00 51 podvožnjak 87+562.00 52 podvožnjak 89+030.00 53 nadvožnjak 89+530.00 54 nadvožnjak 91+588.00 55 podvožnjak 92+288.00 56 podvožnjak 93+049.00 57 podvožnjak 94+046.00 58 podvožnjak 96+195.00 59 podvožnjak 97+546.00 60 tunel „Pržojna padina” 98+342.00 98+926.00 61 tunel „Progon” 99+535.00 100+640.00 62 podvožnjak 101+693.00 63 podvožnjak 102+502.00 64 podvožnjak 103+472.00 65 nadvožnjak 104+500.00

2.1.3. Paralelni alternativni putni pravci

2.1.3.1. Alternativni putni pravci

Osnovne funkcije alternativnog putnog pravca autoputa E-80 su:

obezbeđenje alternativnog putnog pravca iz pravca zapada prema istoku u Infrastrukturnom koridoru, radi omogućavanja obavljanja dela saobraćaja na ovom pravcu bez naplate putarine;

prijem saobraćaja sa poprečnih putnih pravaca i usmeravanje na autoput preko najbližih petlji;

uspostavljanje veze državnih puteva II reda, opštinskih puteva i frekventnijih gradskih saobraćajnica, kao i zadovoljenje lokalnih saobraćajnih potreba u Infrastrukturnom koridoru.

Koridor alternativnog putnog pravca pružaće se paralelno koridoru autoputa E-80 sa deonicama sa desne i leve strane, čije će se funkcionalno povezivanje ostvariti preko DP IIA-259 (M1.12) Niš – Dimitrovgrad odnosno, njegovim deonicama koje nisu obuhvaćene planiranom trasom autoputa E-80 i paralelnim nekomercijalnim putem Bela Palanka – Pirot.

2.1.3.2. Paralelni nekomercijalni put Bela Palanka – Pirot

Paralelni nekomercijalni put je podeljen na tri deonice.

Početak prve deonice (km 51+055.33) je na mestu gde projektovana osovina napušta DP IIA-259 (M1.12). Nakon toga paralelni put prolazi ispod mosta (km 51+255.88) na autoputu E-80, zatim mostom (km 51+855.72) preko železničke pruge Niš – Dimitrovgrad i reke Nišave i idući obalom Nišave se na km 52+700 uključuje u koridor lokalnog puta Klenje-Ljubatovica – Straža – Crnoklište. Do kraja deonice (km 55+288.49) trasa paralelnog puta je položena koridorom pomenutog lokalnog puta i udaljena je od autoputa E-80 do 1,7 km. Horizontalna geometrija trase diktirala je računsku brzinu od 60 km/h. Veza sa lokalnom putnom mrežom se ostvaruje preko raskrsnica i priključaka, a za svako naseljeno mesto predvideti bar po jedno autobusko stajalište. Na ovoj deonici su i: razne vrste objekata (mostovi, propusti) za prolaz železničke pruge, vodotokova, lokalnih saobraćajnica, novi atarski putevi za prilaz njivama, regulacije vodotokova, objekti za provođenje atmosferskih voda i odvođenje do recipijenata.

Deo paralelnog puta na početku druge deonice vodi se nezavisno od autoputa, prolazeći iznad sela „Selište”, koristeći delimično stari (zemljani) put koji je vodio do Pirota, do km 56+800.00 kada se približava autoputu. Na km 59+020.00, ponovo napušta koridor autoputa, dolazi do sela „Crnoklište” prelazeći mostom preko „Petrove” reke, i dalje prolazeći ispod sela. Geometriju trase je diktirala računska brzina od 60 km/h. Najvećim delom trasa paralelnog puta je vođena uz autoput. Paralelni put svojim trupom naleže na projektovanu kosinu nasipa autoputa, tako da pomenute saobraćajnice imaju zajednički trup, tampon se odvodnjava zajedničkim drenažnim sistemom. Veza sa lokalnom putnom mrežom se ostvaruje preko raskrsnica i priključaka, a za svako naseljeno mesto predvideti bar po jedno autobusko stajalište. Na ovoj deonici su i: razne vrste objekata (mostovi, propusti) za prolaz vodotokova i lokalnih saobraćajnica, novi atarski putevi za prilaz njivama, regulacije vodotokova, objekti za provođenje atmosferskih voda i odvođenje do recipijenata.

Treća deonica paralelnog nekomercijalnog puta na početku prati autoput sa leve strane, a zatim ispred tunela „Sopot” natputnjakom na km 65+370 (AP) prelazi sa desne strane autoputa, prolazi kroz postojeći tunel „Sopot” i ide sve do natputnjaka iza petlje „Pirot zapad” delom po postojećem DP IIA-259 (M1.12), a delom kao nova trasa. Natputnjakom na km 70+060 (AP) prelazi na levu stranu autoputa, sve do tunela ,,Sarlah”, gde se povezuje na postojeći DP IIA-259 (M1.12). Na mestu postojeće veze sa državnim putem IIA reda br. 221, koja je prekinuta izgradnjom autoputa, predviđena je nova veza ova dva državna puta kod km 66+450 (AP). Geometriju trase je diktirala računska brzina od 60 km/h. Veza sa lokalnom putnom mrežom se ostvaruje preko raskrsnica i priključaka, a za svako naseljeno mesto predvideti bar po jedno autobusko stajalište. Na ovoj deonici su i: razne vrste objekata (mostovi, propusti) za prolaz vodotokova i lokalnih saobraćajnica, novi atarski putevi za prilaz njivama, regulacije vodotokova, objekti za provođenje atmosferskih voda i odvođenje do recipijenata.

2.1.3.3. Paralelne servisne saobraćajnice

Osnovne funkcije paralelnih servisnih saobraćajnica autoputa E-80 su da:

na deonicama koridora autoputa obezbede prilaz građevinskom području naselja i gradova;

vrše prijem saobraćaja sa paralelnih servisnih magacinskih, trgovinsko – ugostiteljskih i sportsko – rekreativnih sadržaja pored autoputa i usmeravaju ih na autoput.

Položaj servisnih saobraćajnica utvrđivaće se odgovarajućim urbanističkim planom za naseljeno mesto, odnosno primenom prostornog plana jedinice lokalne samouprave uz poštovanje kriterijuma priključenja na autoput na petljama.”

U glavi VI. RAZMEŠTAJ MAGISTRALNIH INFRASTRUKTURNIH SISTEMA U INFRASTRUKTURNOM KORIDORU, posle pododeljka 1.6. dodaje se pododeljak „1.7. Položaj koridora produktovoda” koji glasi:

„1.7. Položaj koridora produktovoda

Položaj koridora produktovoda (naftnih derivata) kroz Republiku Srbiju (deonica Pančevo – Beograd – Smederevo – Jagodina – Niš) malim delom se nalazi u infrastrukturnom koridoru Niš – granica Bugarske (u dužini od oko 5,13 km) i to na području grada Niša (KO: Trupale, Popovac, Medoševac, Donji Komren i Niš – Crveni Krst).

Produktovod se uglavnom vodi ispod poljoprivrednog zemljišta na propisanom rastojanju od objekata, vodotoka, puteva, gasovoda i železničkih pruga. Na teritoriji predmetnog plana, dolazi iz pravca severozapada u koridoru autoputa E-75: Beograd – Niš, sa leve strane autoputa, obilazi petlju „Trupale” sa severoistočne strane, skreće prema jugoistoku i nastavlja koridorom autoputa E-80: Niš – granica Bugarske sa leve strane autoputa, dolazi do petlje „Niš sever”, kada prelazi na desnu stranu autoputa. Obilazi petlju „Niš sever” sa južne strane, prati koridor autoputa i dolazi do terminala „Niš”.

Terminal „Niš” se nalazi u okviru kompleksa postojećeg skladišta NIS „Petrola” sa aneksom neposredno uz kompleks čija je ukupna površina sa aneksom cca 5,03 ha.

Na prostoru kompleksa terminala planiraju se kao obavezni sadržaji sledeći objekti: postrojenja i uređaji neophodni za obavljanje gore navedenih funkcija terminala: rezervoari za skladištenje motornih goriva sa tankvanama, upravna zgrada, tehničko-servisni objekat (radionica, vatrogasnica i dr.), trafostanica, portirnica, interne saobraćajnice i platoi.

U okviru aneksa neposredno uz kompleks terminala potrebno je izgraditi: čistačko mesto, filtere, redukcionu stanicu, sistem za prikupljanje benzinskih para, pumpnu stanicu za produktovode, mernu stanicu za benzine, dizele i produktovode, i postrojenje za tretman zauljenih otpadnih voda.

Koncepcija razvoja i mere zaštite životne sredine koridora produktovoda sprovodiće se u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju (Sombor – Novi Sad – Pančevo – Beograd – Smederevo – Jagodina – Niš)  („Službeni glasnik RS”, broj 19/11).”

U glavi VII. ZAŠTITA PROSTORA, pododeljak 2.5. Zaštita prirodnih dobara, menja se i glasi:

„2.5. Zaštita prirodnih dobara

Planska rešenja koridora infrastrukturnih sistema ne indikuju značajnije nepovoljne uticaje na zaštićena prirodna dobra i ekološki značajna područja, a očekivani uticaji mogu se izbeći, smanjiti ili nadoknaditi.

Zaštićena prirodna dobra u obuhvatu predmetnog plana (ili njihovi delovi) (Prirodni spomenik „Kamenički vis 1”, Spomenik prirode „Dud zapis u Medoševcu”, Spomenik prirode „Novoselski brest – zapis”, Spomenik prirode „Beli dud u Niškoj banji”, Park prirode „Sićevačka klisura” – režimi zaštite II i III stepena, Specijalni rezervat prirode „Jelašnička klisura” – režim zaštite II stepena, Spomenik prirode „Krupačko vrelo”– režim zaštite II stepena, Specijalni rezervat prirode „Suva planina” – režim zaštite I i II stepena, Park prirode „Stara planina” – režim zaštite II i III stepena), štite se posebnim merama koje su utvrđene uredbama koje uređuju zaštitu ovih prirodnih dobara. Za razradu ovog prostornog plana planovima nižeg reda, kao i za sve radove na prostorima ovih prirodnih dobara obavezno je naknadno obezbediti posebne detaljne uslove Zavoda za zaštitu prirode Srbije i mišljenje upravljača zaštićenih prirodnih dobara.

U obuhvatu ovog prostornog plana nalaze se i dva dobra u postupku zaštite („Dva stabla hrasta medunca u Čukljeniku” i Specijalni rezervat prirode „Krupačko blato”). Takođe, u obuhvatu se nalaze i ekološki značajna područja i delovi Ekološke mreže Srbije (delovi IPA, IBA, RVA i EMERALD mreže) – „Kamenički vis 1”, „Suva planina”, „Sićevačka klisura”, „Jelašnička klisura”, „Šljivovički vis”, „Stara planina”, „Jerma”, „Dimitrovgrad-Golemi vrh”.

Na zaštićenom području uspostavljaju se sledeći režimi zaštite: 1) I stepena, 2) II stepena i/ili 3) III stepena.

Režim zaštite I stepena – stroga zaštita, sprovodi se na zaštićenom području ili njegovom delu sa izvornim ili malo izmenjenim ekosistemima izuzetnog naučnog i praktičnog značaja, kojom se omogućavaju procesi prirodne sukcesije i očuvanje staništa i životnih zajednica u uslovima divljine.

Režim zaštite I stepena:

1) zabranjuje korišćenje prirodnih resursa i izgradnju objekata;

2) ograničava radove i aktivnosti na naučna istraživanja i praćenje prirodnih procesa, kontrolisanu posetu u obrazovne, rekreativne i opštekulturne svrhe, kao i sprovođenje zaštitnih, sanacionih i drugih neophodnih mera u slučaju požara, elementarnih nepogoda i udesa, pojava biljnih i životinjskih bolesti i prenamnožavanja štetočina, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Režim zaštite II stepena – aktivna zaštita, sprovodi se na zaštićenom području ili njegovom delu sa delimično izmenjenim ekosistemima velikog naučnog i praktičnog značaja i posebno vrednim predelima i objektima geonasleđa.

U II stepenu zaštite mogu se vršiti upravljačke intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja zaštićenog područja, bez posledica po primarne vrednosti njihovih prirodnih staništa, populacija, ekosistema, obeležja predela i objekata geonasleđa, obavljati tradicionalne delatnosti i ograničeno koristiti prirodni resursi na održiv i strogo kontrolisan način.

Režim zaštite II stepena:

1) zabranjuje izgradnju industrijskih, metalurških i rudarskih objekata, asfaltnih baza, rafinerija nafte, kao i objekata za skladištenje i prodaju derivata nafte i tečnog naftnog gasa, termoelektrana i vetrogeneratora, luka i robno-trgovinskih centara, aerodroma, uslužnih skladišta, magacina i hladnjača, vikendica i drugih porodičnih objekata za odmor, eksploataciju mineralnih sirovina, treseta i materijala rečnih korita i jezera, preoravanje prirodnih travnjaka, privredni ribolov, unošenje invazivnih alohtonih vrsta, izgradnju objekata za reciklažu i spaljivanje otpada i obrazovanje deponija otpada;

2) ograničava regulaciju i pregrađivanje vodotoka, formiranje vodoakumulacija, melioracione i druge hidrotehničke radove, izgradnju hidroelektrana, solarnih elektrana i elektrana na bio-gas, objekata turističkog smeštaja, ugostiteljstva, nautičkog turizma i turističke infrastrukture i uređenje javnih skijališta, izgradnju objekata saobraćajne, energetske, komunalne i druge infrastrukture, stambenih i ekonomskih objekata poljoprivrednih gazdinstava, tradicionalno korišćenje kamena, gline i drugog materijala za lokalne potrebe, izgradnju ribnjaka, objekata za konvencionalno gajenje domaćih životinja i divljači, ribolov, lov, sakupljanje gljiva, divljih biljnih i životinjskih vrsta, gazdovanje šumama i šumskim zemljištem, formiranje šumskih i poljoprivrednih monokultura, unošenje vrsta stranih za divlji biljni i životinjski svet regije u kojoj se nalazi zaštićeno područje i primenu hemijskih sredstava.

Režim zaštite III stepena – proaktivna zaštita, sprovodi se na zaštićenom području ili njegovom delu sa delimično izmenjenim i/ili izmenjenim ekosistemima, predelima i objektima geonasleđa od naučnog i praktičnog značaja.

U III stepenu zaštite mogu se vršiti upravljačke intervencije u cilju restauracije, revitalizacije i ukupnog unapređenja zaštićenog područja, razvoj sela i unapređenje seoskih domaćinstava, uređenje objekata kulturno – istorijskog nasleđa i tradicionalnog graditeljstva, očuvanje tradicionalnih delatnosti lokalnog stanovništva, selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih resursa i prostora uz potrebnu infrastrukturnu i drugu izgradnju.

Režim zaštite III stepena:

1) zabranjuje izgradnju rafinerija nafte i objekata hemijske industrije, metalurških i termoenergetskih objekata, skladišta nafte, naftnih derivata i prirodnog gasa, unošenje invazivnih alohtonih vrsta i obrazovanje deponija;

2) ograničava izgradnju drugih industrijskih i energetskih objekata, asfaltnih baza, objekata turističkog smeštaja i javnih skijališta, infrastrukturnih objekata, skladišta industrijske robe i građevinskog materijala, vikendica, eksploataciju i primarnu preradu mineralnih sirovina, obrazovanje objekata za upravljanje otpadom, izgradnju naselja i širenje njihovih građevinskih područja, lov i ribolov, formiranje šumskih i poljoprivrednih monokultura, primenu hemijskih sredstava i druge radove i aktivnosti koji mogu imati značajan nepovoljan uticaj na prirodne i druge vrednosti zaštićenog područja.

Režim zaštitne zone zaštićenog područja zabranjuje i ograničava radove i aktivnosti za koje se (u postupku utvrđenim zakonom i drugim propisima) utvrdi da mogu imati značajan nepovoljan uticaj na biološku raznovrsnost, vrednosti geonasleđa i predela tog zaštićenog područja.

Određuju se sledeće mere i preporuke za izbegavanje, otklanjanje i umanjivanje nepovoljnih uticaja izgradnje infrastrukturnih sistema na prirodna dobra i prirodne vrednosti:

projektovati i izgraditi odgovarajuće ekološke prelaze shodno Pravilniku o specijalnim tehničko – tehnološkim rešenjima koja omogućavaju nesmetanu i sigurnu komunikaciju divljih životinja („Službeni glasnik RS”, broj 72/10), a zaštitno zelenilo formirati tako da osim osnovne funkcije (zaštita od vetra, buke, erozije i dr.) ima i ulogu očuvanja i unapređenja karakteristične slike predela;

seču šume i uklanjanje pojedinačnih stabala drveća, posebno na mestima premošćavanja reka, svesti na najneophodniji minimum;

ukoliko se u toku radova naiđe na geološka i paleontološka nalazišta (fosili, minerali, kristali i dr.), koja bi mogla predstavljati zaštićenu prirodnu vrednost nalazač je, shodno članu 99. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) dužan da o nalazu obavesti ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode u roku od osam dana od pronalaska i preduzme mere zaštite od uništenja, oštećivanja ili krađe do dolaska ovlašćenog lica;

u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09) i Uredbom o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (tačka 7. podtač. 1) i 2) („Službeni glasnik RS”, broj 114/08), investitor je obavezan da u postupku sprovođenja Prostornog plana, izradi Studiju o proceni uticaja izgradnje i eksploatacije planiranih infrastrukturnih objekata na životnu sredinu. Studija o proceni uticaja izrađuje se na nivou Idejnog projekta i bez saglasnosti na studiju, ne može se pristupiti izvođenju radova. U tom smislu je, a u skladu sa čl. 7, 8. i . Zakona o zaštiti prirode, obavezno obraćanje Zavodu za zaštitu prirode Srbije sa zahtevom za davanje detaljnijih uslova zaštite prirode za izradu Studije.”

U glavi VII. ZAŠTITA PROSTORA posle odeljka 2.10. dodaje se odeljak „2.11. Zaštita geoloških resursa”, koji glasi:

„2.11. Zaštita geoloških resursa

Za održivo i efektivno korišćenje poznatih (istraženih) i potencijalnih (pretpostavljenih ili delimično dokazanih) mineralnih resursa, osnovni preduslov jeste, izrada Dugoročne mineralne strategije i politike Republike Srbije, kao i realizacija više strateških dokumenata koji se direktno ili indirektno odnose na mineralne resurse.

Koncepcija održivog korišćenja mineralnih sirovina ovog područja zasniva se na:

stvaranju uslova za intenzivnije i kompleksnije korišćenje istraženog i bilansiranog mineralnog bogatstva, u prvom redu za dokazane rezerve uglja i više nemetala (građevinsko – tehnički kamen, krečnjak, peskovi i dr.), zatim ruda zlata, srebra, bakra i drugih pratećih elemenata;

stimulisanju rudarstva malih kapaciteta, odnosno optimalnog korišćenja malih ležišta, što je posebno interesantno kod zlata i kvalitetnijeg građevinsko – tehničkog kamena;

razradi strategije razmeštaja rudarskih proizvodnih kapaciteta, polazeći od lokacije rudnih ležišta, optimalnog izbora metoda otkopavanja, potrebnog prostora za odlagališta svih vrsta jalovine, eventualna buduća proširenja postojećih kapaciteta;

saniranju degradirane (zagađene, devastirane) površine oko postojećih rudarskih objekata (odlagališta iz rudarskih radova, flotacija, topionice i dr.) i razvoju projekata koji minimalno ugrožavaju životnu sredinu, primenom tzv. „zeleno inženjerstvo” i „tehnologije bez ili sa minimumom otpadaka”.”

U glavi VIII. PRAVILA ZA UREĐENJE I KORIŠĆENJE PROSTORA odeljak 1. Pravila za utvrđivanje potrebnog prostora za izgradnju infrastrukturnih sistema, pododeljak 1.1. Saobraćajna infrastruktura, menja se i glasi:

„1. Pravila za utvrđivanje razmeštaja i potrebnog prostora za izgradnju infrastrukturnih sistema

1.1. Saobraćajna infrastruktura

Utvrđuju se sledeći osnovni kriterijumi za razmeštaj pratećih sadržaja u koridoru autoputa E-80:

1) razmeštaj pratećih sadržaja obezbediće funkcionalno zadovoljavanje:

bezbednosti saobraćaja (nepovoljnim se smatraju lokacije na samoj petlji i u njenoj neposrednoj blizini, ulaznim i izlaznim kracima petlje),

komfora korisnika autoputa i pratećeg sadržaja (lokacija ne sme da bude mesto „nasilnog” usporenja na autoputu,

osnovnih zahteva u pogledu sadašnjih i budućih potreba i mogućnost fazne realizacije pratećih sadržaja u zavisnosti od intenziteta saobraćaja i neophodnih rekonstrukcija;

2) poštovanje optimalnih funkcionalnih rastojanja između pratećih sadržaja (ritam), uz uvažavanje postojećeg stanja, odnosno stečenih obaveza vezanih za postojeće objekte koji imaju građevinske ili upotrebne dozvole;

3) ravnomerno raspoređivanje pratećih sadržaja na celoj deonici autoputa, tako da svaka lokalna zajednica ima direktne i indirektne koristi u smislu zapošljavanja lokalnog stanovništva, prihoda od poreza na profit objekata i dr.;

4) da na jednoj lokaciji može da egzistira samo jedna dominantna funkcija sa dopunskim, kompatibilnim sadržajima, sa ulaznom i izlaznom saobraćajnicom na autoput;

5) odstupanje od kriterijuma 2) i 3) i gušći raspored pratećih sadržaja na koridoru 10c moguć je kod urbanih centara (međunarodnog i regionalnog značaja) utvrđenih Prostornim planom Republike Srbije (Niš i Pirot) i na prilazu putnim graničnim prelazima, koji se nalaze na koridoru 10c (Dimitrovgrad – Gradina), zbog veće frekvencije ulaznog i izlaznog saobraćaja na autoputu;

6) rangiranje deonica prema verovatnoći korišćenja pratećih sadržaja na osnovu prosečnog godišnjeg dnevnog saobraćaja i karakteristika gravitacionog područja posmatrane deonice autoputa (rang ukrštanja, godišnji obim i neravnomernost ulazno-izlaznog saobraćaja);

7) stacionaža određenog sadržaja predstavlja stacionažu na sredini dužine u odnosu na ulivne i izlivne trake autoputa. Stacionaže korišćene pri izradi Prostornog plana su orijentacione a preciznije će biti definisane nakon izrade tehničke dokumentacije, a prema potrebi i izradom geodetskih elaborata. Nakon završetka izgradnje autoputa potrebno je izraditi projekat izvedenog stanja, kojim će se utvrditi konačne stacionaže, a kao početak uzeti čvor br.148, Petlja „Trupale”, km 0+000,00. Stacionaže koje su date u Prostornom planu, orijentaciono (sa tačnošću +/- 1000 m), do poslednje deonice, omogućavaju usaglašavanje sa stacionažama datim u tehničkoj dokumentaciji.

Za izgradnju pratećih sadržaja u koridoru autoputa preporučuje se poštovanje ekoloških principa i kriterijuma sa malim stepenom uticaja na životnu sredinu i korišćenje obnovljivih izvora energije i naprednih tehnika gradnje koje koriste sunce i vetar, korišćenje lokalnog građevinskog materijala, uklapanje u pejzaž i dr.

Utvrđuju se sledeći kriterijumi za izbor lokacija funkcionalnih sadržaja u koridoru autoputa E-80:

1) baza za održavanje puta:

blizina naseljenog mesta, mogućnost opremanja komunalnom infrastrukturom, ekološka pogodnost;

funkcionalno rastojanje od 50 do 70 km;

mogućnost manipulisanja vozila (petlje, naplata putarine);

površina od 2 do 3 ha.

petlja:

površina oko 5 ha.

2) naplatna stanica:

površina oko 1,5 do 5 ha.

Utvrđuju se sledeći kriterijumi za izbor lokacija sadržaja za potrebe korisnika puta u koridoru autoputa E-80:

1) parkirališta:

tehnički zahtevi saobraćaja;

površina od 0,5 do 1,5 ha;

funkcionalno rastojanje od 10 do 20 km – obostrano i naizmenično;

poželjna je blizina naseljenih mesta ili prirodnog ambijenta – pejzaža;

opremljenost ili mogućnost opremanja lokacije komunalnom infrastrukturom.

2) odmorišta:

tehnički zahtevi saobraćaja;

površina od 0,5 do 5 ha;

funkcionalno rastojanje od 20 do 40 km – obostrano i naizmenično;

poželjna je blizina naseljenih mesta ili prirodnog ambijenta – pejzaža;

opremljenost ili mogućnost opremanja lokacije komunalnom infrastrukturom.

3) uslužnog centra:

tehnički zahtevi saobraćaja;

površina minimum 5 do 20 i više ha;

funkcionalno rastojanje od 80 do 160 km;

poželjna je blizina naseljenih mesta ili prirodnog ambijenta – pejzaža;

opremljenost ili mogućnost opremanja lokacije komunalnom infrastrukturom;

u zavisnosti od pogodnosti lokacije, uslužni centri će se graditi sa obe strane autoputa, radi racionalizacije poslovanja i korišćenja izgrađenih kapaciteta, sa međusobnom pešačkom i/ili kolsko – službenom vezom;

mogućnost povezivanja sa državnim putevima i javnim opštinskim putevima;

sadržaji uslužnog centra mogu da budu i izvan zone autoputa povezani sa pešačkom komunikacijom.

Položaj koridora alternativnog putnog pravca utvrđen je primenom sledećih kriterijuma: da je u neposrednoj blizini koridora autoputa E-80 i da povezuje gradske i opštinske centre i veća naselja u okruženju koridora.

Atarski putevi duž ograde autoputa gradiće se ukoliko se pogodno mesto ukrštanja postojeće trase atarskog puta sa autoputem pomera više od 500 m od postojećeg ukrštaja.

Površina železničke stanice (prosečno) – 1,5 ha, dok će se površine glavnih železničkih stanica u Nišu, Pirotu i Dimitrovgradu dimenzionisati po posebnom programu.”

Odeljak 5. Pravila za utvrđivanje zona zaštite magistralnih infrastrukturnih sistema i režim korišćenja prostora u njima, menja se i glasi:

„5. Pravila za utvrđivanje zona zaštite magistralnih infrastrukturnih sistema i režim korišćenja prostora u njima

5.1. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja koridora autoputa E-80

Utvrđuje se koridor autoputa u ukupnoj širini od 700 m izuzev na područjima: generalnih urbanističkih planova gradova Niša i Pirota i planova generalne regulacije opština Bela Palanka, Dimitrovgrada i naselja Crvena reka opštine Bela Palanka, gde je širine oko 200 m.

Prostornim planom se u koridoru autoputa rezerviše prostor orijentacione širine 70 m za autoputno zemljište (pojas autoputa), izuzev na područjima: generalnih urbanističkih planova gradova Niša i Pirota i planova generalne regulacije opština Bela Palanka, Dimitrovgrad i naselja Crvena reka opštine Bela Palanka, gde je širine oko 50 m. Širina autoputnog zemljišta (pojas autoputa) utvrđuje se regulacionom razradom i kreće se od 70 m do 150 m, u skladu sa promenom profila državnog puta. Regulacionom razradom utvrđuju se potrebne dodatne površine za objekte petlji i denivelisanih ukrštanja, funkcionalnih i pratećih sadržaja autoputa. Autoputno zemljište (pojas autoputa) i površine za objekte petlji i denivelisanih ukrštanja, funkcionalnih sadržaja, devijacije prekinutih državnih puteva i lokalnih saobraćajnica, regulacije vodotokova i odvođenja atmosferskih voda do recipijenata, kao i za elektroenergetska postrojenja i stubna mesta dalekovoda svih naponskih nivoa koji su u funkciji napajanja autoputnih objekata utvrđuju se ovim prostornim planom za zemljište javne namene.

Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja koridora autoputa utvrđuju se na osnovu čl. 28. 29. i 30. Zakona o javnim putevima (,,Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13).

U koridoru autoputa utvrđuju se sledeći obostrani pojasevi/zone zaštite autoputa:

zaštitni pojas – širine 50-75 m od krajnje tačke autoputnog zemljišta (pojasa autoputa) sa svake strane autoputa, koji se ovim prostornim planom utvrđuje za zemljište ostale namene (ukupne širine 100-150 m);

pojas kontrolisane izgradnje i zaštite životne sredine – širine 200-240 m od krajnje tačke zaštitnog pojasa sa svake strane autoputa, koji se ovim prostornim planom utvrđuje za zemljište ostale namene (ukupne širine 400-480 m).

U okviru autoputnog zemljišta (pojasa autoputa) i zaštitnog pojasa uspostavlja se trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za realizaciju i gazdovanje autoputem kod planiranja, projektovanja i izvođenja drugih građevinskih i zemljanih radova i prenamene površina.

Ustanovljava se sledeći režim korišćenja i uređenja prostora u koridoru autoputa za:

1) autoputno zemljište (pojas autoputa) – uspostavlja se režim zabrane izgradnje svih objekata koji nisu u funkciji izgradnje autoputa, funkcionalnih i pratećih sadržaja autoputa;

2) zaštitni pojas – uspostavlja se režim strogo kontrolisanog korišćenja prostora, kojim se:

zabranjuje otvaranje rudnika, kamenoloma i deponija komunalnog i drugog otpada,

dozvoljava izgradnja, odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije i drugih objekata tehničke infrastrukture po prethodno pribavljenim uslovima i saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za realizaciju i gazdovanje autoputem,

ne dozvoljava izgradnja novih objekata, izuzev objekata koji su u funkciji izgradnje trase i objekata, funkcionalnih i pratećih sadržaja autoputa, a prostor se van naselja može koristiti kao šumsko i poljoprivredno zemljište,

u okviru građevinskog područja naselja, po prethodno pribavljenim uslovima i saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za realizaciju i gazdovanje autoputem, dozvoljava se rekonstrukcija postojećih objekata ukoliko se tehničkim rešenjima obezbedi adekvatna zaštita od negativnih uticaja autoputa (od buke, vibracija i aerozagađenja).

3) pojas kontrolisane izgradnje i zaštite životne sredine – uspostavlja se režim kontrolisanog korišćenja prostora, kojim se:

ne dozvoljava izgradnja deponija komunalnog i drugog otpada, rudnika, kamenoloma, krečana, ciglana, stočnih pijaca, kvantaških pijaca i drugih objekata za koja se ograničenja utvrde u skladu sa posebnim propisima,

dozvoljava razvoj postojećih i novih aktivnosti koje nisu u koliziji sa funkcionalnim i tehničkim zahtevima postojećih i planiranih saobraćajnih i tehničkih infrastrukturnih sistema od nacionalnog i regionalnog značaja,

za proširenje i rekonstrukciju postojećih i izgradnju planiranih proizvodnih, skladišnih, distributivnih, uslužno – trgovinskih i drugih kapaciteta utvrđuje obaveza izrade procene uticaja na životnu sredinu, kojom će se, pored propisanog sadržaja, obuhvatiti i uticaji tih objekata na i od autoputa, s tim da troškove sprovođenja svih mera zaštite životne sredine snose investitori tih objekata.

5.2. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja železničke infrastrukture

Prostornim planom utvrđuje se novi koridor dvokolosečne železničke pruge visoke performanse E-70 na deonici Niš putnička – Prosek u ukupnoj širini od 200 m, a koji istovremeno predstavlja ukupni zaštitni pružni pojas. Prostornim planom se zadržava pružni pojas postojeće železničke pruge na deonici Niš putnička – Prosek, kao zemljište javne namene-građevinsko zemljište u javnoj svojini sa postojećom namenom za javni železnički saobraćaj, i to do izgradnje i puštanja u eksploataciju jednokolosečne železničke obilaznice oko grada Niša na deonici Niš putnička-Prosek u novom koridoru. Položaj novog koridora pruge visoke performanse E-70 na deonici Prosek – Dolac, sa tunelskim vođenjem kroz masiv Sićevačke klisure, biće utvrđen po izradi i verifikaciji tehničke dokumentacije na nivou Generalnog projekta. Prostornim planom zadržava se koridor postojeće železničke pruge na deonici Dolac – granica Bugarske kao zemljište javne namene-građevinsko zemljište u javnoj svojini sa postojećom namenom za javni železnički saobraćaj, pri čemu će se konačna ukupna širina pružnog pojasa dvokolosečne železničke pruge visoke performanse E-70 na predmetnoj deonici utvrditi po izradi i verifikaciji tehničke dokumentacije na nivou Idejnog projekta, kao i pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja železničke infrastrukture za potrebe rekonstrukcije železničkih kapaciteta u zoni Proseka i Dolca, sa ciljem stvaranja uslova za funkcionisanje dvokolosečne železničke pruge visoke performanse E-70 (Niš – Dimitrovgrad – granica Bugarske), i transportne železnice u postojećem koridoru jednokolosečne železničke pruge na deonici Niška Banja – Prosek – Dolac.

Prostornim planom utvrđuje se železničko područje, kao zemljišni prostor na kome se nalaze železnička pruga, objekti, postrojenja i uređaji koji neposredno služe za vršenje železničkog saobraćaja, prostor ispod mostova i vijadukata, kao i prostor iznad trase tunela.

Železnička infrastruktura obuhvata: donji i gornji stroj pruge, objekte na pruzi, stanične koloseke, telekomunikaciona, signalno-sigurnosna, elektrovučna, elektroenergetska i ostala postrojenja i uređaje na pruzi, opremu pruge, zgrade železničkih stanica sa pripadajućim zemljištem i ostale objekte na železničkim službenim mestima koji su u funkciji organizovanja i regulisanja železničkog saobraćaja sa zemljištem koje služi tim zgradama, pružni pojas i vazdušni prostor iznad pruge u visini od 12 m, odnosno 14 m kod dalekovoda napona preko 220 kV, računajući od gornje ivice šine. Železnička infrastruktura obuhvata i izgrađeni putni prelaz kod ukrštanja železničke infrastrukture i puta izveden u istom nivou sa obe strane koloseka u širini od tri metra računajući od ose koloseka, uključujući i prostor između koloseka kada se na putnom prelazu nalazi više koloseka.

Koridor železničke infrastrukture u širini zaštitnog pružnog pojasa (širi pojas zaštite) od 100 m, računajući od ose krajnjih koloseka sa obe strane pruge obuhvata:

infrastrukturni pojas (neposredni pojas zaštite) sa obe strane pruge, u širini od 25 m, mereći od ose krajnjih koloseka;

pružni pojas sa obe strane pruge, u širini od 8 m, u naseljenom mestu 6 m, mereći od ose krajnjih koloseka, zemljište ispod pruge i vazdušni prostor u visini od 14 m. Pružni pojas obuhvata i zemljišni prostor službenih mesta (stanica, ukrsnica, stajališta, rasputnica, putnih prelaza i slično) koji obuhvata sve tehničko – tehnološke objekte, instalacije i pristupno-požarni put do najbližeg javnog puta, prostor ispod mostova i vijadukata, kao i prostor iznad trase tunela.

U pružnom i infrastrukturnom pojasu zaštite uspostavlja se trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane upravljača javne železničke infrastrukture kod planiranja, projektovanja i izvođenja građevinskih i zemljanih radova.

Uspostavlja se sledeći režim korišćenja i uređenja prostora u koridoru železničke pruge za:

1) Pružni pojas zabrana izgradnje svih objekata koji nisu u funkciji železničkog saobraćaja;

2) Infrastrukturni pojas strogo kontrolisano korišćenje prostora, kojim se:

ne dozvoljava izgradnja deponija komunalnog i drugog otpada, rudnika, kamenoloma, industrija hemijskih i eksplozivnih proizvoda, kanalizacionih izliva i drugih objekata za koja se ograničenja utvrde u skladu sa posebnim propisima;

dozvoljava izgradnja putnih objekata, objekata za odvodnju atmosferskih voda, postavljanje kablova i elektroenergetskih niskonaponskih vodova (za osvetljavanje), vodovoda i kanalizacije, elektronskih vazdušnih linija i vodova i drugih sličnih objekata i postrojenja na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti od upravljača železničke infrastrukture;

na građevinskom području naselja izuzetno može dozvoliti izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih objekata koji nisu u funkciji železničkog saobraćaja na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti od upravljača železničke infrastrukture i pod uslovom da je izgradnja ili rekonstrukcija tih objekata predviđena odgovarajućim urbanističkim planom, a lokalna samouprava preuzima troškove sprovođenja propisanih mera njihove zaštite.

Zaštitni pružni pojas kontrolisano korišćenje prostora, kojim se na udaljenosti od 50 m od ose krajnjeg koloseka ne dozvoljava izgradnja deponija komunalnog i drugog otpada, rudnika, kamenoloma u kojima se koriste eksplozivna sredstva, industrija hemijskih i eksplozivnih proizvoda, postrojenja i drugih objekata za koja se ograničenja utvrde u skladu sa posebnim propisima.

5.3. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenjaelektronske infrastrukture

Prema Pravilniku o zahtevima za utvrđivanje zaštitnog pojasa za elektronske komunikacione mreže i pripadajućih sredstava, radio-koridora i zaštitne zone i načinu izvođenja radova prilikom izgradnje objekata („Službeni glasnik RS”, broj 16/12), utvrđuju se koridori za optičke kablove ukupne širine 5 m, po 2,5 m sa obe strane ose cevovoda.

U okviru ovog koridora pojas optičkog kabla ima širinu 1 m.

Duž pojasa optičkog kabla utvrđuje se zaštitni pojas širine 2 m od spoljne ivice sa obe strane optičkog kabla.

U koridoru optičkog kabla – pojasu optičkog kabla i zaštitnom pojasu ne dozvoljava se izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih objekata i podizanje trajnih zasada.

5.4. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenja

magistralnih gasovoda

Planskim rešenjem definiše se energetski koridor magistralnih i razvodnih gasovoda gasne interkonekcije u ukupnoj širini od 400 m, po 200 m sa obe strane ose cevovoda. U odnosu na odredbe Pravilnika o uslovima za nesmetan i bezbedan transport prirodnog gasa gasovodima pritiska većeg od 16 bar („Službeni glasnik RS”, br. 37/13 i 87/15), utvrđuju se sledeći pojasevi/zone zaštite:

Pojas neposredne zaštite koji obuhvata eksploatacioni pojas cevovoda ukupne širine 15 m (po 7,5 m sa obe strane ose cevovoda) i zonu opasnosti od eksplozije minimalne širine 3 m oko objekata koji predstavljaju sastavni deo gasovoda. U granicama pojasa neposredne zaštite može se utvrditi javni interes za potrebe izvođenja, eksploatacije i održavanja planiranih objekata i instalacija magistralnog gasovoda. Konačna trasa gasovoda i položaj objekta koji predstavljaju sastavni deo magistralnog gasovoda utvrđuje se u pojasu neposredne zaštite, a na osnovu tehničke dokumentacije na nivou projekta za građevinsku dozvolu.

Pojas uže zaštite koji se uspostavlja između pojasa neposredne zaštite i pojasa šire zaštite, a obuhvata, u najvećem delu, pojas duž cevovoda ukupne širine 60 m (po 30 m sa obe strane ose cevovoda) i pojas odgovarajuće širine oko objekata koji predstavljaju sastavni deo gasovoda. Pojas uže zaštite u najvećoj meri predstavlja i pojas detaljne regulacije.

Pojas šire zaštite, uspostavlja se između spoljne granice pojasa uže zaštite i granice energetskog koridora.

Pojasi zaštite uspostavljaju se po završetku izgradnje gasovoda.

Za potrebe izgradnje gasovoda može se uspostaviti radni pojas u ukupnoj širini do 24 m (po 12 m sa obe strane ose cevovoda).

Uspostavlja se sledeći režim korišćenja i uređenja prostora u energetskom koridoru:

U pojasu neposredne zaštite gasovoda mogu se graditi samo objekti koji su u funkciji gasovoda. U pojasu gasovoda ne smeju se izvoditi radovi i druge aktivnosti (postavljanje transformatorskih stanica, pumpnih stanica, podzemnih i nadzemnih rezervoara, stalnih kamp mesta, vozila za kampovanje, kontejnera, skladištenja silirane hrane i teško – transportujućih materijala, kao i postavljanje ograde sa temeljom i sl.) izuzev poljoprivrednih radova dubine do 0,5 m bez pismenog odobrenja operatora transportnog sistema. Zabranjeno je saditi drveće i drugo rastinje čiji koreni dosežu dubinu veću od 1 m, odnosno, za koje je potrebno da se zemljište obrađuje dublje od 0,5 m.

U pojasu uže zaštite zabranjena je izgradnja objekata i drugih javnih površina koji podrazumevaju trajni ili privremeni boravak ljudi. Postojeća putna i druga infrastruktura se zadržava kao stečeno stanje uz mogućnost usaglašavanja/izmeštanja, što se rešava kroz projektnu dokumentaciju gasovoda i uz saradnju sa vlasnikom/upravljačem predmetne infrastrukture. Izgradnja nove putne i druge infrastrukture je moguća, uz obavezujući uslov obezbeđenja saradnje sa upravljačem gasovoda.

U pojasu šire zaštite dozvoljena je rekonstrukcija, adaptacija i sanacija postojećih objekata, kao i izgradnja putne i druge infrastrukture. Izgradnja nadzemnih objekata, infrastrukturnih i komunalnih sistema je moguća, uz obaveznu procenu moguće ugroženosti.

5.5. Pojasi zaštite i režimi korišćenja i uređenjaelektroenergetske infrastrukture

Za potrebe gradnje pratećih infrastrukturnih objekata u koridoru dalekovoda, u odnosu na naponske nivoe utvrđuju se sledeće širine koridora za elektroenergetske vodove:

nadzemne vodove – 220 kV i 400 kV od 80 m + rastojanje između krajnjih faznih provodnika; 110 kV od 70 m + rastojanje između krajnjih faznih provodnika; i 35 kV od 50 m + rastojanje između krajnjih faznih provodnika;

podzemne vodove (kablove) – iznad 110 kV od 26 m + širina rova, 110 kV od 24 m + širina rova, i 35 kV od 22 m + širina rova.

U okviru koridora elektroenergetskih vodova formira se zaštitni pojas sledećih širina:

za nadzemne vodove sa obe strane voda od krajnjeg faznog provodnika – 220 kV i 400 kV od 30 m; 110 kV od 25 m; i 35 kV od 15 m;

za podzemne vodove (kablove) od ivice armirano – betonskog kanala – iznad 110 kV od 3 m, 110 kV od 2 m, i 35 kV od 1 m.

Zaštitni pojas za transformatorske stanice na otvorenom iznosi 10 m za naponski nivo do 35 kV i 30 m za naponski nivo 110 kV i iznad 110 kV.

U zaštitnom pojasu dalekovoda zabranjeno je skladištenje lako zapaljivog materijala (gorivo i sl.).

Prilikom izvođenja radova i eksploatacije planiranih objekata ne sme da se naruši sigurnosna udaljenost od 5 m u odnosu na provodnike dalekovoda naponskog nivoa 110 kV, odnosno 6 m od provodnika dalekovoda naponskog nivoa 220 kV i 7 m od provodnika dalekovoda naponskog nivoa 400 kV.

U zaštitnom pojasu, ispod, iznad ili pored elektroenergetskih objekata, ne mogu se graditi objekti, izvoditi drugi radovi, niti zasađivati drveće i drugo rastinje. Vlasnici i nosioci drugih prava na nepokretnostima koje se nalaze u zaštitnom pojasu, ispod, iznad ili pored energetskog objekta ne mogu preduzimati radove ili druge radnje kojima se onemogućava ili ugrožava rad energetskog objekta bez prethodne saglasnosti energetskog subjekta koji je vlasnik, odnosno korisnik energetskog objekta. Za izgradnju planiranih objekata u koridoru dalekovoda neophodna je izrada elaborata o mogućnostima gradnje, na koji se pribavlja saglasnost.

Izgradnja objekata i druge infrastrukture u koridoru zaštitnog pojasa dalekovoda mora biti u skladu sa:

Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14);

Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „ Službeni list SRJ”, broj 18/92);

Pravilnikom o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000V („Službeni list SFRJ”, br. 4/74, 13/78 i „Službeni list SRJ”, broj 61/95);

Pravilnikom o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SRJ”, broj 61/95);

Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS”, broj 36/09);

Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09);

Pravilnikom o izvorima nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i dr.;

SRPS N.C0.105 – Tehničkim uslovima zaštite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja („Službeni list SFRJ”, broj 68/86).

5.6. Pojasi i zone zaštite voda i vodoprivredne infrastrukture

U skladu sa Pravilnikom o načinu određivanja i održavanja zona sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja („Službeni glasnik RS”, broj 92/08), za postojeća i planirana izvorišta vodosnabdevanja, a u cilju zaštite vode u izvorištu uspostavljaju se:

zona neposredne sanitarne zaštite (u daljem tekstu: zona I);

uža zona sanitarne zaštite (u daljem tekstu: zona II);

šira zona sanitarne zaštite (u daljem tekstu: zona III).

5.6.1. Zone sanitarne zaštite izvorišta podzemne vode

5.6.1.1. Zona I izvorišta podzemne vode

Zona I izvorišta podzemne vode formira se na prostoru izvorišta neposredno oko vodozahvatnog objekta. Zasađuje se dekorativnim zelenilom, rastinjem koje nema duboki koren i može se koristiti kao senokos. Zona I izvorišta podzemne vode, zbog nadziranja i održavanja u kojoj boravi stalno zaposlena osoba, ograđuje se radi sprečavanja nekontrolisanog pristupa ljudi i životinja zaštitnom ogradom koja ne može biti bliža od 10 m od vodozahvatnog objekta koji okružuje. Gde ne boravi stalno zaposlena osoba, ova zona se ograđuje radi sprečavanja nekontrolisanog pristupa ljudi i životinja zaštitnom ogradom koja ne može biti bliža od 3 m od vodozahvatnog objekta koji okružuje.

5.6.1.2. Zona II izvorišta podzemne vode

U poroznoj sredini međuzonskog tipa, kada je podzemna voda sa slobodnim nivoom i kada je vodonosna sredina pokrivena povlatnim zaštitnim slojem koji umanjuje uticaj zagađivača sa površine terena, zona II obuhvata prostor sa kog voda dotiče do vodozahvatnog objekta za najmanje 50 dana, dok u slučaju kada je podzemna voda pod pritiskom prostiranje zone II ne može da bude kraće od 50 m od vodozahvatnog objekta.

U poroznoj sredini karstno-pukotinskog tipa, kada je podzemna voda sa slobodnim nivoom i kada je vodonosna sredina pokrivena povlatnim zaštitnim slojem koji umanjuje uticaj zagađivača sa površine terena, zona II obuhvata prostor sa kog voda dotiče do vodozahvatnog objekta za najmanje jedan dan, dok u slučaju kada je podzemna voda pod pritiskom, prostiranje zone II ne može da bude kraće od 500 m od vodozahvatnog objekta. Kod izdani u poroznoj sredini karstno-pukotinskog tipa ograđuje se i ponor, vrtača, rased i drugi karstni oblik u okviru zone II u koji voda neposredno ponire i na koji se primenjuju zaštitne mere kao za zonu I.

Zona II može se izjednačiti sa zonom I kada je vodonosna sredina izdani u poroznoj sredini međuzrnskog tipa i izdani u poroznoj sredini karstno-pukotinskog tipa pokrivena povlatnim zaštitnim slojem koji neutrališe uticaj zagađivača sa površine terena.

5.6.1.3. Zona III izvorišta podzemne vode

U poroznoj sredini međuzrnskog tipa, kada je podzemna voda sa slobodnim nivoom i kada je vodonosna sredina pokrivena povlatnim zaštitnim slojem koji umanjuje uticaj zagađivača sa površine terena, zona III obuhvata prostor sa kog voda dotiče do vodozahvatnog objekta za najmanje 200 dana, dok u slučaju kada je podzemna voda pod pritiskom, prostiranje zone III ne može da bude kraće od 500 m od vodozahvatnog objekta.

U poroznoj sredini karstno – pukotinskog tipa, kada je podzemna voda sa slobodnim nivoom i kada je vodonosna sredina pokrivena povlatnim zaštitnim slojem koji umanjuje uticaj zagađivača sa površine terena, zona III obuhvata celo slivno područje, dok u slučaju kada je podzemna voda pod pritiskom, prostiranje zone III ne može da bude kraće od 1000 m od vodozahvatnog objekta u pravcu toka vode. Kod izdani u poroznoj sredini karstno – pukotinskog tipa ograđuje se i ponor, vrtača, rased i drugi karstni oblik u okviru zone III u koji voda neposredno ponire i na koji se primenjuju zaštitne mere kao za zonu I.

Zona III može se izjednačiti sa zonom II kada je vodonosna sredina izdani u poroznoj sredini međuzrnskog tipa i izdani u poroznoj sredini karstno-pukotinskog tipa pokrivena povlatnim zaštitnim slojem koji neutrališe uticaj zagađivača sa površine terena.

5.6.2. Zone sanitarne zaštite akumulacije površinske vode

5.6.2.1. Zona I akumulacije površinske vode

Zona I akumulacije površinske vode obuhvata jezero iz koga se zahvata voda za javno vodosnabdevanje, uključujući vrh pregradnog objekta ako je akumulacija veštačka i priobalno područje akumulacije čija širina iznosi 10 m u horizontalnoj projekciji od nivoa vode pri najvišem nivou vode u jezeru. Zona I akumulacije površinske vode obuhvata i nadzemnu pritoku duž celog toka i područje sa obe strane pritoke čija širina iznosi najmanje 10 m u horizontalnoj projekciji mereno od nivoa vode pri vodostaju pritoke koji se javlja jednom u deset godina.

5.6.2.2. Zona II akumulacije površinske vode

Zona II akumulacije površinske vode obuhvata područje oko jezera čija širina iznosi 500 m mereno u horizontalnoj projekciji od spoljne granice zone I.

5.6.2.3. Zona III akumulacije površinske vode

Zona III akumulacije površinske vode obuhvata područje izvan granice zone II do granice koja zaokružuje površinu sliva.

5.6.3. Zona sanitarne zaštite otvorenog vodotoka

Zona I vodozahvata u otvorenom vodotoku obuhvata akvatoriju i teritoriju oko vodozahvatnog objekta, pri čemu se ovaj prostor u vodotoku obeležava plutačama, a na obali ogradom kojom se sprečava nekontrolisan pristup ljudi i životinja, tako da se zona I uzvodno prostire najmanje 100 m, obostrano bočno u odnosu na tok vode po 30 m i nizvodno 20 m.

5.6.4. Zaštita vodnog zemljišta

Vodno zemljište jeste korito za veliku vodu i priobalno zemljište.

Uspostavlja se vodno zemljište za: neregulisane vodotoke – na pojasu širine 10 m duž obala vodotoka i regulisane vodotoke do 50 m od nožice nasipa prema branjenom području, izuzev kada se regulacioni objekti grade za zaštitu puta od poplava na zemljišnom pojasu puta.

Na vodnom zemljištu zabranjuje se izgradnja objekata koji nisu u funkciji vodnih objekata i obavljanje radova na uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog dejstva vode.

5.6.5. Zaštita vodoprivredne infrastrukture

Za postojeće krake magistralnog cevovoda Nišavskog podsistema uspostavlja se zaštitni pojas ukupne širine 5,0 m.

Za planirane krake magistralnog cevovoda Nišavskog podsistema za snabdevanje vodom naselja uspostavlja se koridor ukupne širine od 20 m za potrebe pozicioniranja i izvođenja radova na trasi i pratećim objektima cevovoda. Nakon postavljanja trase i objekata magistralnog cevovoda, uspostavlja se zaštitni pojas ukupne širine 5,0 m.

U zaštitnom pojasu moguća je izgradnja ili rekonstrukcija drugih objekata i instalacija, po prethodno pribavljenim uslovima i saglasnosti od preduzeća nadležnog za cevovod sirove vode.”

Glava IX. PRIMENA I SPROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA, menja se i glasi:

„IX. PRIMENA I SPROVOĐENJE PROSTORNOG PLANA

1. Prioriteti sprovođenja

1.1. Opšti prioriteti

Utvrđuju se sledeći opšti prioriteti:

1) obezbeđenje neophodnih uslova i smanjenje prostornih ograničenja za izgradnju, opremanje i funkcionisanje infrastrukturnih sistema u koridoru;

2) sprečavanje svih direktnih i indirektnih negativnih uticaja od postojećih infrastrukturnih sistema i sanacija nastalih šteta;

3) socijalna, ekonomska i ekološka zaštita stanovništva u infrastrukturnom koridoru, koje je neposredno ugroženo izgradnjom i funkcijom infrastrukturnih sistema;

4) dosledna primena prostorno-planskih, urbanističkih i ekoloških mera, opštih propisa u pogledu zaštite životne sredine i neposrednih tehničko-tehnoloških mera zaštite;

5) poreskim i kreditnim merama stimulisati one aktivnosti i delatnosti koje na najbrži način mogu da povećavaju zaposlenost i omoguće ostvarivanje dobiti;

6) obezbeđivanje institucionalnih, organizacionih i informatičkih uslova za sprovođenje;

7) obezbeđivanje uslova za nastavak započetih istraživanja, izradu odgovarajućih programa, planova i projekata od interesa za razvoj područja.

1.2. Prioritetna planska rešenja i projekti

Utvrđuju se sledeći prioriteti:

1) do 2018. godine:

završetak izgradnje autoputa E-80 na deonici: Prosek – granica Bugarske;

izgradnja funkcionalnih sadržaja autoputa i to: planiranih petlji, baza za održavanje puta, objekata kontrole i upravljanja i objekata naplate putarine;

izgradnja pratećih sadržaja za potrebe korisnika autoputa i to: uređenje postojećih i izgradnja planiranih parkirališta;

izgradnja elektroenergetskih vodova i postrojenja za potrebe napajanja sadržaja autoputa;

rehabilitacija kolovoza postojećeg DP IIA-259 (M1.12);

završetak izgradnje Paralelnog nekomercijalnog puta Bela Palanka – Pirot;

izgradnja paralelnih servisnih saobraćajnica;

2) do 2020. godine:

izgradnja pratećih sadržaja za potrebe korisnika autoputa i to: uređenje postojećih i izgradnja planiranih odmorišta i uslužnog centra;

izgradnja železničke obilaznice oko grada Niša na deonici Niš putnička – Prosek u novom koridoru, pri čemu se u prvoj fazi gradi kao jednokolosečna pruga;

rekonstrukcija i modernizacija postojeće jednokolosečne železničke pruge sa opremanjem pruge stabilnim postrojenjima električne vuče i izgradnja drugog koloseka na deonici od Dolca do Dimitrovgrada – državna granica (Dragoman), sa ciljem stvaranja uslova na ovoj deonici za funkcionisanje dvokolosečne železničke pruge visoke performanse;

dovođenje u optimalno funkcionalno stanje postojećih magistralnih gasovoda (MG-9 i MG-11) i izgradnja linijskog dela magistralnog gasovoda MG-10, sa postavljanjem sistema katodne zaštite i uređaja i opreme za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja;

izgradnja objekata koji su sastavni delovi magistralnog gasovoda MG-10 i to: PPS „Trupale”, GMRS „Niš 2”; GRČ „Knjaževac” (sa delom opreme koja obezbeđuje perspektivno priključenje magistralnog gasovoda MG-12), BS „Niška Banja”, BS „Crvena Reka”, GMRS „Bela Palanka”, BS „Kremenica”, GMRS „Pirot” sa BS, GMRS „Dimitrovgrad” i PPS „Dimitrovgrad”, sa infrastrukturnim opremanjem lokacija i uređenjem pristupnih/ priključnih puteva;

dovođenje u optimalno funkcionalno stanje elektroprenosne mreže i transformatorskih postrojenja uz obezbeđenje nesmetanog pristupa i održavanja i funkcionisanja DV i TS;

razvoj telekomunikacione infrastrukture povezivanjem: na magistralne optičke kablove i nacionalne čvorove telekomunikacione centre, kao i regionalnih čvorova sa mrežom krajnjih centrala;

izgradnja tehničkih mera zaštite životne sredine u pojasu autoputa i pružnom pojasu pruge (npr. zaštitne konstrukcije od buke i dr), a u skladu sa verifikovanom tehničkom dokumentacijom, kao i verifikovanim Studijama o proceni uticaja na životnu sredinu, za autoput E-80 i dvokolosečnu železničku prugu visoke performanse E-70: na građevinskom području naselja duž koridora autoputa i pruge;

razvoj obnovljivih izvora energije u skladu sa prostornim planovima jedinica lokalne samouprave i uz saglasnost resornog ministarstva;

izvođenje geoloških istraživanja;

korišćenje i zaštita zemljišta, voda i vodoprivredne infrastrukture, što podrazumeva: (1) obezbeđenje zaštite obradivog poljoprivrednog zemljišta od prve do četvrte klase, naročito onog koje je uređeno postupkom komasacije; težnja da se pri realizaciji putne i železničke infrastrukture (sa pratećim sadržajima), gde je moguće, izbegne iskorišćavanje kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta, odnosno da se koristi zemljište slabije bonitetne klase i neobradivo poljoprivredno zemljište; (2) realizacija regionalnih sistema za snabdevanje stanovništva vodom (izgradnja magistralnog cevovoda regionalnog sistema za vodosnabdevanje deonica od HE Pirot do spoja sa postojećim magistralnim cevovodom) i rečnog sistema za korišćenje i zaštitu voda; razvoj sistema za odvodnjavanje realizacijom, revitalizacijom i održavanjem postojećih sistema; i razvoj kanalizacionih sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (naročito izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih za Niš i Pirot);

3) do 2025. godine:

izgradnja drugog koloseka na deonici Niš putnička – Prosek u novom koridoru, sa ciljem stvaranja uslova na ovoj deonici za funkcionisanje dvokolosečne železničke pruge visoke performanse;

izgradnja dvokolosečne železničke pruge visoke performanse na deonici Prosek – Dolac u novom koridoru, sa tunelskim vođenjem kroz masiv Sićevačke klisure;

rekonstrukcija železničkih kapaciteta u zoni Proseka i Dolca, sa ciljem stvaranja uslova za funkcionisanje dvokolosečne železničke pruge visoke performanse E-70 (Niš – Dimitrovgrad – granica Bugarske), kao i turističko-muzejske železnice u postojećem koridoru jednokolosečne železničke pruge na deonici Niška Banja – Prosek – Dolac.

2. Smernice za sprovođenje

Prostorni plan se sprovodi:

1) Prostornim planovima područja posebne namene koji delom egzistiraju u okviru obuhvata predmetnog plana i to:

(a) primenom planskih rešenja, pravila i smernica iz važećih prostornih planova područja posebne namene:

Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora autoputa E-75, deonica Beograd-Niš („Službeni glasnik RS”, br. 69/03 i 121/14);

Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Republike Makedonije („Službeni glasnik RS”, br. 77/02 i 127/14);

Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju (Sombor – Novi Sad – Pančevo – Beograd – Smederevo – Jagodina – Niš) („Službeni glasnik RS”, broj 19/11);

Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja Parka prirode i turističke regije Stara planina („Službeni glasnik RS” broj 115/08);

Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode Suva planina („Službeni glasnik RS”, broj 55/12);

Uredbom o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora magistralnog gasovoda Niš – Dimitrovgrad sa elementima detaljne regulacije („Službeni glasnik RS”, broj 102/16).

(b) primenom planskih rešenja, pravila i smernica iz prostornih planova područja posebne namene koji će biti doneti:

Prostorni plan područja posebne namene specijalnog rezervata prirode „Jerma”;

Prostorni plan posebne namene infrastrukturnog koridora autoputa „Niš – Kladovo”.

2) Primenom planskih rešenja, pravila i smernica (koje nisu u suprotnosti sa ovim Prostornim planom) iz prostornih planova jedinica lokalnih samouprava:

Prostorni plan administrativnog područja grada Niša 2021. („Službeni list grada Niša”, broj 45/11);

Prostorni plan opštine Pirot („Službeni list grada Niša”, br. 42/11 i 18/13);

Prostorni plan opštine Bela Palanka („Službeni list grada Niša”, broj 77/11);

Prostorni plan opštine Dimitrovgrad („Službeni list grada Niša” broj 62/12);

3) Primenom planskih rešenja, pravila i smernica (koje nisu u suprotnosti sa ovim Prostornim planom) iz generalnih urbanističkih planova:

Generalni urbanistički plan Niša 2010 – 2025 („Službeni list grada Niša”, br. 43/11 i 136/16);

Generalni urbanistički plan Pirota („Službeni list grada Niša”, broj 45/13).

4) Primenom planskih rešenja, pravila i smernica (koje nisu u suprotnosti sa ovim Prostornim planom) iz planova generalne regulacije:

(a) iz važećih planova:

Plan generalne regulacije Bele Palanke („Službeni list grada Niša”, broj 84/13);

Plan generalne regulacije Dimitrovgrada („Službeni list grada Niša”, broj 92/14).

(b) iz plana koji će biti donet:

Plan generalne regulacije naselja Crvena reka opštine Bela Palanka.

5) Plan detaljne regulacije čiji će se preliminarni obuhvat definisati prilikom izrade, za izlivnu traku sa autoputa na deonici između petlje „Gradina” i tunela na lokalitetu „Kndina bara”, zbog veze za budućom radnom zonom koja je planirana u ovom delu, uz saradnju opštine Dimitrovgrad sa „Koridori Srbije ” d.o.o. i JP „Putevi Srbije”, koji će ispitati mogućnost povezivanja ove zone sa autoputem.

6) Plan detaljne regulacije ili urbanistički projekat čiji će se preliminarni obuhvati definisati prilikom izrade za:

baze za održavanje puta;

planirana parkirališta, odmorišta i uslužnog centra na koridoru autoputa E-80 od Niša do granice Bugarske;

za koridore i objekte ostalih planiranih magistralnih infrastrukturnih sistema, a nakon obezbeđenja tehničke dokumentacije na nivou idejnih projekata od strane nadležnih javnih preduzeća i posebnih organizacija.

7) Izdavanjem lokacijskih uslova na osnovu Prostornog plana za: trasu i prateće sadržaje u funkciji autoputa (petlje i denivelisana ukrštanja, baze za održavanje, tehničke operativne centre, naplatne rampe), devijacije prekinutih državnih puteva i lokalnih saobraćajnica, elektoenergetske vodove i postrojenja za potrebe napajanja objekata autoputa, regulacije vodotokova u zoni autoputa i devijacija državnih puteva i lokalnih saobraćajnica, kao i rešenja odvodnjavanja atmosferskih voda.

2.1. Smernice za sprovođenje Prostornog plana u drugimplanskim dokumentima

2.1.1. Usklađivanje važećih planskih dokumenata

Usklađivanje važećih planskih dokumenata (prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi) sa rešenjima, pravilima i smernicama ovog Prostornog plana nadležne lokalne samouprave će izvršiti kroz redovne procedure preispitivanja i izmene i dopune planskih dokumenata, ali u roku koji ne može biti duži od dve godine od dana donošenja ovog prostornog plana.

Do usklađivanja, važeći planski dokumenti se ne mogu primenjivati u delovima koji su u suprotnosti sa planskim rešenjima, pravilima i smernicama ovog Prostornog plana koja se odnose na prateće sadržaje u funkciji autoputa (petlje, baze za održavanje puta i denivelisana ukrštanja), prateće sadržaje za potrebe korisnika puta (parkirališta, odmorišta i uslužni centar), položaj magistralnih infrastrukturnih sistema u Infrastrukturnom koridoru i zaštitne pojaseve magistralnih infrastrukturnih sistema.

Usklađivanje urbanističkih planova koji obuhvataju delove područja magistralnih infrastrukturnih koridora, nadležne lokalne samouprave će izvršiti u rokovima usklađenim sa dinamikom kompletiranja i izgradnje tih sistema.

2.1.2. Usklađivanje drugih dokumenata i obaveze u sprovođenjuProstornog plana

Nadležna javna preduzeća i posebne organizacije u roku od najduže šest meseci po donošenju ovih izmena i dopuna Prostornog plana, uskladiće, po potrebi, sa planskim rešenjima, pravilima i smernicama ovog Prostornog plana svoje srednjoročne i godišnje planove i tehničku dokumentaciju, a posebno planove rekonstrukcije i održavanja puteva, održavanja i izgradnje pruga, gasovoda, optičkih kablova i dr.

Ovaj Prostorni plan predstavlja planski osnov za direktno sprovođenje izdavanjem lokacijskih uslova, izradu tehničke dokumentacije, pribavljanje dozvola u skladu sa zakonom, odnosno stvaranje uslova za rekonstrukciju i izgradnju železničkih pruga u koridoru E-70.

Prioritetne mere i obaveze za sprovođenje planskih rešenja, pravila i smernica su:

1) obezbeđenje mera pojačanog nadzora urbanističke i građevinske inspekcije radi kontrole korišćenja rezervisanog prostora za magistralne infrastrukturne koridore, do njegovog privođenja planiranoj nameni;

2) nadležna javna preduzeća i posebne organizacije obezbediće detaljno snimanje stanja izgrađenosti prostora i vlasništva nepokretnosti predviđenih za uklanjanje u neposrednim zaštitnim pojasima infrastrukturnih koridora (autoputa, pruge, gasovoda, optičkog kabla), a prema dinamici kompletiranja, izgradnje i modernizacije pojedinih infrastrukturnih sistema utvrđenoj ovim prostornim planom;

3) nadležna javna preduzeća, JP „Putevi Srbije” i dr., utvrdiće i obavestiti nadležne gradske i opštinske službe o kriterijumima za finansijsko i materijalno obeštećenje kod preuzimanja nepokretnosti, ograničenja prava svojine i šteta nastalih pri izvođenju radova na izgradnji pojedinih infrastrukturnih sistema i objekata;

4) stručne službe nadležnih skupština gradova i opština informisaće, putem oglašavanja u sredstvima javnog informisanja, lokalnu zajednicu o donetim programima iz odeljka 2. ovog prostornog plana, davati uputstva o pravima i obavezama vlasnika i korisnika obuhvaćenih nepokretnosti i druga potrebna obaveštenja u vezi sa sprovođenjem Prostornog plana;

5) u implementaciji planskih rešenja koridora autoputa, kroz izradu i verifikaciju projektne dokumentacije, potrebno je dokazati tehno – ekonomsku opravdanost izgradnje planiranih petlji.

3. Dalje aktivnosti na izmenama i dopunama Prostornog plana

Dopune i eventualne izmene Prostornog plana, obaviće se po kompletiranju i/ili izmeni i verifikaciji tehničke dokumentacije za pojedine magistralne infrastrukturne sisteme u Infrastrukturnom koridoru na nivou generalnog i/ili idejnog projekta.

U etapi sprovođenja Prostornog plana do 2020. odnosno 2025. godine predviđena je dopuna planskih rešenja po ispunjenju uslova iz prethodnog stava i to za koridor pruge visokih performansi, kao i za druge infrastrukturne sisteme u koridoru.

4. Pretpostavke za praćenje sprovođenja Prostornog plana

JP „Putevi Srbije”, „Koridori Srbije ” d.o.o., „Infrastruktura železnice Srbije” a.d., AD „Elektromreža Srbije”, JP „Elektroprivreda Srbije”, JP „Pošta Srbije”, JVP „Srbijavode”, JP „Transnafta” JP „Srbijašume”, „Jugorosgaz” a.d. i dr., stručne službe Nišavskog i Pirotskog upravnog okruga, gradova Niša i Pirota i opština Bela Palanka i Dimitrovgrad izveštavaće periodično, a najmanje jednom u dve godine ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja o preduzetim aktivnostima i problemima u zaštiti i korišćenju zaštitnih pojasa postojećih i rezervisanog prostora za planirane koridore magistralnih infrastrukturnih sistema u Infrastrukturnom koridoru, odnosno o sprovođenju planskih rešenja, pravila i smernica utvrđenih Prostornim planom.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja na osnovu izveštaja iz stava 1. ovog odeljka, po potrebi će izveštavati Vladu o problemima i predlagati mere za efikasnije sprovođenje Prostornog plana.”

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9978/2017

U Beogradu,12. oktobra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar