Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2 H 400 KV Republika Srbija (Bajina Bašta) – granica Crne Gore – granica Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA INTERKONEKCIJA 2 H 400 KV REPUBLIKA SRBIJA (BAJINA BAŠTA) – GRANICA CRNE GORE – GRANICA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Utvrđuje se Prostorni plan područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2 h 400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta) – granica Crne Gore – granica Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Prostorni plan), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2 h 400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta) – granica Crne Gore – granica Bosne i Hercegovine na delovima teritorija grada Užica i opština Bajina Bašta, Čajetina, Priboj i Prijepolje.

Član 3.

Prostorni plan se sastoji iz tekstualnog dela i grafičkih prikaza.

Tekstualni deo Prostornog plana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Grafički prikazi su:

Referalna karta 1 – „Posebna namena prostora”, izrađena u dva lista u razmeri 1:50.000;

Referalna karta 2 – „Naselja, infrastrukturni sistemi i zaštita životne sredine”, izrađena u dva lista u razmeri 1:50.000;

Referalna karta 3 – „Sprovođenje Prostornog plana”, izrađena u dva lista u razmeri 1:50.000;

Karta 1 – „Detaljna razrada Prostornog plana sa elementima sprovođenja”, izrađena u 23 lista u razmeri 1:2.500.

Grafičke prikaze iz stava 3. ovog člana, izrađene u 11 primeraka, svojim potpisom overava ovlašćeno lice organa nadležnog za poslove prostornog planiranja.

Član 4.

Prostorni plan će se sprovoditi:

direktno (neposredno), izdavanjem informacije o lokaciji i lokacijskih uslova za objekte i sistem posebne namene – interkonektivni dalekovod, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji.

indirektno, sprovođenjem preventivnih mera zaštite i ograničenja u pogledu korišćenja zemljišta u zaštitnom pojasu dalekovoda u planskim dokumentima jedinica lokalne samouprave.

Uređenje, građenje, korišćenje i zaštita područja posebne namene sprovodiće se saglasno rešenjima iz Prostornog plana.

Član 5.

Grafički prikazi iz člana 3. st. 3. i 4. ove uredbe, čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (dva kompleta), Akcionarskom društvu „Elektromreža Srbije” Beograd (tri kompleta), gradu Užicu (jedan komplet), opštini Bajina Bašta (jedan komplet), opštini Čajetina (jedan komplet), opštini Priboj (jedan komplet) i opštini Prijepolje (jedan komplet).

Član 6.

Analitičko-dokumentaciona osnova planskog dokumenta izrađuje se u dva primerka (u analognom i digitalnom formatu) i trajno se čuva u ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja.

Član 7.

Prostorni plan je dostupan zainteresovanim licima, u elektronskom obliku, preko Centralnog registra planskih dokumenata, koji vodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:011-10851/2017

U Beogradu, 9. novembra 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

PROSTORNI PLAN

PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODA INTERKONEKCIJA 2 X 400 KV REPUBLIKA SRBIJA (BAJINA BAŠTA) – GRANICA CRNE GORE – GRANICA BOSNE I HERCEGOVINE

I. UVODNE NAPOMENE

Izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2 x 400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta) – granica Crne Gore – granica Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Prostorni plan) pristupilo se na osnovu Odluke o izradi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2 x 400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta) – granica Crne Gore – granica Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik RS”, broj 7/16) i Odluke o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2 x 400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta) – granica Crne Gore – granica Bosne i Hercegovine na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 108/15).

Planiranje, korišćenje, uređenje i zaštita prostora infrastrukturnog koridora interkonektivnog dalekovoda (u daljem tekstu: DV) zasniva se na principima uređenja i korišćenja prostora, utvrđenim odredbama: člana 3. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kV naponskog nivoa „Transbalkanski koridor – prva faza” („Službeni glasnik RS”, broj 115/14).

Sadržina Prostornog plana definisana je odredbama člana 22. Zakona o planiranju i izgradnji, kao i člana 12. stav 1. tačka 5) i čl. 13-20. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 64/15). Sadržaj tekstualnog dela Prostornog plana, kao i sadržaj i broj referalnih karata prilagođeni su predmetu posebne namene Prostornog plana. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora visokonaponskog dalekovoda interkonekcija 2 x 400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta) – granica Crne Gore – granica Bosne i Hercegovine na životnu sredinu, sastavni je deo dokumentacione osnove Prostornog plana.

Potreba za izgradnjom interkonektivnog DV, koji predstavlja projekat od nacionalnog značaja, ima svoje uporište u viziji i dugoročnim ciljevima prostornog razvoja Republike Srbije, prema Zakonu o Prostornom planu Republike Srbije za period od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 88/10), posebno u delu koji se odnosi na pouzdanost nacionalnog elektroenergetskog sistema, poboljšanja energetske efikasnosti i mogućnosti korišćenja novih ekološki prihvatljivih resursa – izvora energije.

Značaj izgradnje planiranog interkonektivnog DV je posebno naglašen donošenjem Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kV naponskog nivoa „Transbalkanski koridor – prva faza”. Ovim zakonom, u delu opisa planiranih infrastrukturnih objekata za prenos električne energije u prvoj fazi realizacije projekta „Transbalkanski koridor – prva faza“navedene su nove interkonekcije između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, uključujući i podizanje naponskog nivoa transformatorske stanice (u daljem tekstu: TS) „Bajina Bašta” sa 220/35 kV na 400/220/35 kV sa dogradnjom razvodnog postrojenja 400 kV.

Prostorni plan predstavlja planski osnov za direktno sprovođenje, izradu tehničke dokumentacije, pribavljanje dozvola u skladu sa zakonom, odnosno stvaranje uslova za izgradnju interkonektivnog DV. U tom smislu planska rešenja koja tretiraju posebnu namenu u ovom prostornom planu data su sa elementima detaljne razrade.

Ovaj prostorni plan predstavlja planski osnov za usklađivanje planskih rešenja prostornih planova jedinica lokalnih samouprava (grada Užica i opština Bajina Bašta, Čajetina, Priboj i Prijepolje) na čijim teritorijama se uspostavlja koridor i gradi interkonektivni DV.

Prilikom izrade Prostornog plana, korišćena je sledeća dokumentacija od značaja za utvrđivanje planskih rešenja i propozicija:

„Plan detaljne regulacije za izgradnju razvodnog postrojenja RP 400 kV uz postojeći kompleks trafostanice TS 220/35kV „Bajina Bašta” („Službeni list opštine Bajina Bašta”, broj 8/16);

„Studija opravdanosti sa idejnim projektom DV 2h400kV Bajina Bašta – državna granica Crne Gore i Bajina Bašta – državna granica BiH” (EE-291-13 K01-S01, COWI/IPF i ELEM&ELGO d.o.o., februar 2015. godine);

„Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za Bajina Bašta – državna granica Crne Gore i Bajina Bašta – državna granica BiH” (EE-293-13 K05-S01, COWI/IPF i ELEM&ELGO d.o.o., februar 2015. godine);

druga planska i studijska dokumentacija, rezultati dosadašnjih istraživanja i važeći dokumenti u Republici Srbiji.

II. POLAZNE OSNOVE

1.1. Teritorijalni obuhvat područja Prostornog plana

Teritorijalni obuhvat područja Prostornog plana određen je granicom područja posebne namene koja obuhvata prostor koji je u neposrednoj fizičkoj i funkcionalnoj vezi sa interkonektivnim DV. Područje posebne namene određeno ovim planom u saglasnosti je sa opisom okvirne granice Prostornog plana i načinom utvrđivanja konačne granice Prostornog plana sadržanom u Odluci o izradi Prostornog plana.

U obuhvatu Prostornog plana su delovi teritorija sledećih lokalnih samouprava (Tabela 1. i Slika 1.):

na teritoriji grada Užica – delovi katastarskih opština Kremna i Mokra Gora;

na teritoriji opštine Bajina Bašta – delovi katastarskih opština Zaugline, Rača i Mala Reka;

na teritoriji opštine Čajetina – delovi katastarske opštine Jablanica;

na teritoriji opštine Priboj – delovi katastarskih opština Rača, Banja, Kalafati i Mažići;

na teritoriji opštine Prijepolje – delovi katastarskih opština Đurašići, Gornje Babine, Donje Babine, Seljane, Prijepolje, Dušmanići, Džurovo i Izbičanj.

Granica Prostornog plana obuhvata koridor planiranog interkonektivnog DV 2 x 400 kV ukupne širine do 100 m (po 50 m od ose koridora DV) i dužine od oko 84 km, od TS „Bajina Bašta” (odnosno od planiranog razvodnog postrojenja 400 kV) do granice sa Crnom Gorom i do granice sa Bosnom i Hercegovinom.

Područje Prostornog plana u celosti jeste područje posebne namene. Ukupna površina Prostornog plana i prostora detaljne razrade je oko 837,34 ha.

Tabela 1. Obuhvat područja Prostornog plana i posebne namene prostora

Jedinica lokalne samouprave Površina, ha % Dužina deonica, km Bajina Bašta 89,13 10,64 8,64 Užice 245,54 29,33 24,73 Čajetina 100,16 11,96 10,01 Priboj 176,33 21,06 17,63 Prijepolje 226,18 27,01 22,62 Ukupno 837,34 100 83,63

1.2. Položaj i osnovne odlike područja Prostornog plana

Područje Prostornog plana nalazi se u zapadnom delu Republike Srbije na teritoriji Zlatiborskog upravnog okruga, u brdsko-planinskom rejonu kojeg karakteriše diseciran reljef širokih i dubokih udolina. U strukturi korišćenja zemljišta dominiraju šume, šumsko zemljište i drugi vegetacijom obrasli tereni sa oko 595,50 ha (71%), zatim poljoprivredno zemljište sa oko 226,94 ha (27%), dok najmanju površinu zauzimaju neplodno i ostalo zemljište (antropogeni tereni u funkciji naselja i infrastrukture, kao i vodene površine) sa oko 14,9 ha (2%) (prema CORINE podacima o korišćenju zemljišta iz 2012. godine).

1.3. Posebne namene područja Prostornog plana

Područje Prostornog plana u celini predstavlja prostor posebne namene koji se formira u svrhu obezbeđivanja uslova za izgradnju, eksploataciju i zaštitu interkonektivnog DV.

Pored ove posebne namene, područje Prostornog plana, odnosno koridor interkonektivnog DV prostire se kroz delove teritorije koje su u funkciji drugih posebnih namena prostora i to: zaštite prirodnih vrednosti i nepokretnih kulturnih dobara u okviru Nacionalnog parka „Tara” i Parka prirode „Šargan-Mokra gora”; infrastrukturnih koridora drumskog i železničkog saobraćaja; turističkih područja Tare, Mokre Gore i Zlatibora; proizvodnje električne energije (hidroelektrana „Potpeć”); prostora duž državne granice Republike Srbiji ka Bosni i Hercegovini i ka Crnoj Gori.

Slika 1. Položaj planiranog interkonektivnog DV [pic]

1.4. Granica područja Prostornog plana sa pojasima zaštite

Granica Prostornog plana, odnosno područja posebne namene sa elementima detaljne razrade, određena je na osnovu funkcijskih i tehničkih zahteva izgradnje i eksploatacije, kao i obezbeđenja zaštite neposrednog okruženja od mogućeg uticaja interkonektivnog DV.

Granica i obuhvat utvrđeni su referalnim kartama Prostornog plana i opisno. U slučaju neslaganja grafičkog priloga sa tekstom u delu opisa granica i obuhvata Prostornog plana, merodavna je situacija u prikazima referalnih karata.

Granica Prostornog plana određena je sledećim koordinatama prelomnih tačaka (redni broj tačke, H koordinata, Y koordinata) i prikazana je brojevima na referalnim kartama Prostornog plana (tačke od 1 do 139): 1. 7380361, 4868754; 2. 7380350, 4868585; 3. 7380289, 4868589; 4. 7380281, 4868518; 5. 7380250, 4868343; 6. 7380266, 4868213; 7. 7380334, 4868123; 8. 7380888, 4867508; 9. 7380977, 4867077; 10. 7383089, 4865278; 11. 7383661, 4864345; 12. 7383888, 4862779; 13. 7383652, 4861233; 14. 7383308, 4856348; 15. 7380799, 4854654; 16. 7380152, 4853532; 17. 7379814, 4852648; 18. 7379999, 4850933; 19. 7380020, 4850519; 20. 7379714, 4849432; 21. 7379279, 4848965; 22. 7378607, 4848336; 23. 7377758, 4847412; 24. 7377640, 4846739; 25. 7377679, 4846572; 26. 7377744, 4846281; 27. 7377937, 4846095; 28. 7378104, 4844681; 29. 7379677, 4843852; 30. 7381780, 4841954; 31. 7382709, 4836742; 32. 7382043, 4833545; 33. 7381967, 4830216; 34. 7383954, 4828038; 35. 7384827, 4826327; 36. 7384459, 4825154; 37. 7384906, 4823483; 38. 7384930, 4822537; 39. 7385759, 4821511; 40. 7385749, 4820766; 41. 7385502, 4820245; 42. 7385810, 4819577; 43. 7385748, 4819079; 44. 7386263, 4818286; 45. 7386910, 4817232; 46. 7387735, 4815166; 47. 7388013, 4814074; 48. 7388359, 4812254; 49. 7388477, 4810059; 50. 7388238, 4808364; 51. 7386668, 4807507; 52. 7386123, 4807576; 53. 7385586, 4807663; 54. 7384277, 4807497; 55. 7381334, 4805570; 56. 7376424, 4803828; 57. 7374961, 4804223; 58. 7374872, 4804203; 59. 7374873, 4804216; 60. 7374879, 4804235; 61. 7374886, 4804258; 62. 7374881, 4804307; 63. 7374963, 4804326; 64. 7374975, 4804323; 65. 7376420, 4803932; 66. 7381290, 4805660; 67. 7384242, 4807593; 68. 7385588, 4807764; 69. 7386137, 4807674; 70. 7386648, 4807610; 71. 7388146, 4808428; 72. 7388377, 4810063; 73. 7388259, 4812242; 74. 7387916, 4814052; 75. 7387640, 4815135; 76. 7386821, 4817187; 77. 7386178, 4818232; 78. 7385644, 4819055; 79. 7385707, 4819561; 80. 7385392, 4820245; 81. 7385649, 4820790; 82. 7385659, 4821477; 83. 7384830, 4822501; 84. 7384806, 4823469; 85. 7384355, 4825156; 86. 7384719, 4826318; 87. 7383871, 4827981; 88. 7381867, 4830178; 89. 7381943, 4833557; 90. 7382608, 4836744; 91. 7381688, 4841903; 92. 7379620, 4843769; 93. 7378010, 4844617; 94. 7377841, 4846047; 95. 7377653, 4846228; 96. 7377594, 4846494; 97. 7377429, 4846548; 98. 7377012, 4846614; 99. 7377009, 4846616; 100. 7377008, 4846617; 101. 7377007, 4846618; 102. 7377005, 4846630; 103. 7377005, 4846631; 104. 7377005, 4846632; 105. 7377007, 4846639; 106. 7377007, 4846640; 107. 7377008, 4846643; 108. 7377008, 4846645; 109. 7377008, 4846646; 110. 7377009, 4846648; 111. 7377012, 4846660; 112. 7377012, 4846663; 113. 7377018, 4846686; 114. 7377023, 4846712; 115. 7377424, 4846650; 116. 7377543, 4846763; 117. 7377665, 4847458; 118. 7378536, 4848407; 119. 7379209, 4849035; 120. 7379624, 4849482; 121. 7379919, 4850530; 122. 7379899, 4850925; 123. 7379712, 4852662; 124. 7380062, 4853576; 125. 7380723, 4854724; 126. 7383212, 4856404; 127. 7383553, 4861244; 128. 7383787, 4862779; 129. 7383565, 4864311; 130. 7383013, 4865212; 131. 7380885, 4867023; 132. 7380796, 4867462; 133. 7380256, 4868059; 134. 7380170, 4868174; 135. 7380149, 4868346; 136. 7380192, 4868596; 137. 7380200, 4868719; 138. 7380153, 4868722; 139. 7380155, 4868767.

U obuhvatu Prostornog plana, odnosno u koridoru planiranog interkonektivnog DV uspostavljaju se sledeće zone/pojasi:

zaštitna zona, koju čini prostor u kojem se utvrđuju: posebna pravila korišćenja i pravila uređenja u cilju, preventivnog, tehničkog obezbeđenja instalacije interkonektivnog DV i zaštite okruženja od mogućeg uticaja DV; širina zaštitne zone iznosi 100 m (po 50 m od podužne ose koridora DV), u okviru zaštitne zone, nakon izgradnje DV, uspostavlja se zaštitni pojas sa obe strane voda, u širini od po 30 m od krajnjeg faznog provodnika (u skladu sa odredbama člana 218. Zakona o energetici); spoljna granica zaštitne zone predstavlja ujedno i granicu planskog obuhvata područja posebne namene sa elementima detaljne razrade;

izvođački pojas, koji se nalazi u okviru zaštitne zone, i čini ga prostor neposredno duž podužne ose koridora DV u kojem se utvrđuju posebna pravila korišćenja i pravila uređenja za potrebe izgradnje, održavanja i nadzora DV; širina izvođačkog pojasa DV iznosi do 40 m (po 20 m od podužne ose koridora DV).

Slika 2. Granica i obuhvat Prostornog plana sa pojasima zaštite i prostorom detaljne razrade

[pic]

1.5. Granice i obuhvat celina posebne namene

U obuhvatu Prostornog plana, utvrđuju se dve prostorne celine posebne namene i to:

područje planiranog RP „Bajina Bašta” kako je utvrđeno „Planom detaljne regulacije za izgradnju razvodnog postrojenja RP 400 kV uz postojeći kompleks trafostanice TS 220/35 kV „Bajina Bašta”, površine od oko 2,89 ha;

koridor interkonektivnog DV, kao ostali prostor, van RP „Bajina Bašta” koji predstavlja pojas detaljne razrade ovog plana, i u kojem se uspostavljaju „zaštitna zona” i „izvođački pojas” (dati u tački „1.4. Granica područja Prostornog plana sa pojasima zaštite”) površine od oko 834,45 ha.

1.5.1. Granica i obuhvat pojasa detaljne razrade

Granica detaljne razrade Prostornog plana određena je sledećim koordinatama prelomnih tačaka (redni broj tačke, H koordinata, Y koordinata) i prikazana je brojevima na referalnim kartama Prostornog plana i listovima (tačke od 3-136): 3. 7380289, 4868589; 4. 7380281, 4868518; 5. 7380250, 4868343; 6. 7380266, 4868213; 7. 7380334, 4868123; 8. 7380888, 4867508; 9. 7380977, 4867077; 10. 7383089, 4865278; 11. 7383661, 4864345; 12. 7383888, 4862779; 13. 7383652, 4861233; 14. 7383308, 4856348; 15. 7380799, 4854654; 16. 7380152, 4853532; 17. 7379814, 4852648; 18. 7379999, 4850933; 19. 7380020, 4850519; 20. 7379714, 4849432; 21. 7379279, 4848965; 22. 7378607, 4848336; 23. 7377758, 4847412; 24. 7377640, 4846739; 25. 7377679, 4846572; 26. 7377744, 4846281; 27. 7377937, 4846095; 28. 7378104, 4844681; 29. 7379677, 4843852; 30. 7381780, 4841954; 31. 7382709, 4836742; 32. 7382043, 4833545; 33. 7381967, 4830216; 34. 7383954, 4828038; 35. 7384827, 4826327; 36. 7384459, 4825154; 37. 7384906, 4823483; 38. 7384930, 4822537; 39. 7385759, 4821511; 40. 7385749, 4820766; 41. 7385502, 4820245; 42. 7385810, 4819577; 43. 7385748, 4819079; 44. 7386263, 4818286; 45. 7386910, 4817232; 46. 7387735, 4815166; 47. 7388013, 4814074; 48. 7388359, 4812254; 49. 7388477, 4810059; 50. 7388238, 4808364; 51. 7386668, 4807507; 52. 7386123, 4807576; 53. 7385586, 4807663; 54. 7384277, 4807497; 55. 7381334, 4805570; 56. 7376424, 4803828; 57. 7374961, 4804223; 58. 7374872, 4804203; 59. 7374873, 4804216; 60. 7374879, 4804235; 61. 7374886, 4804258; 62. 7374881, 4804307; 63. 7374963, 4804326; 64. 7374975, 4804323; 65. 7376420, 4803932; 66. 7381290, 4805660; 67. 7384242, 4807593; 68. 7385588, 4807764; 69. 7386137, 4807674; 70. 7386648, 4807610; 71. 7388146, 4808428; 72. 7388377, 4810063; 73. 7388259, 4812242; 74. 7387916, 4814052; 75. 7387640, 4815135; 76. 7386821, 4817187; 77. 7386178, 4818232; 78. 7385644, 4819055; 79. 7385707, 4819561; 80. 7385392, 4820245; 81. 7385649, 4820790; 82. 7385659, 4821477; 83. 7384830, 4822501; 84. 7384806, 4823469; 85. 7384355, 4825156; 86. 7384719, 4826318; 87. 7383871, 4827981; 88. 7381867, 4830178; 89. 7381943, 4833557; 90. 7382608, 4836744; 91. 7381688, 4841903; 92. 7379620, 4843769; 93. 7378010, 4844617; 94. 7377841, 4846047; 95. 7377653, 4846228; 96. 7377594, 4846494; 97. 7377429, 4846548; 98. 7377012, 4846614; 99. 7377009, 4846616; 100. 7377008, 4846617; 101. 7377007, 4846618; 102. 7377005, 4846630; 103. 7377005, 4846631; 104. 7377005, 4846632; 105. 7377007, 4846639; 106. 7377007, 4846640; 107. 7377008, 4846643; 108. 7377008, 4846645; 109. 7377008, 4846646; 110. 7377009, 4846648; 111. 7377012, 4846660; 112. 7377012, 4846663; 113. 7377018, 4846686; 114. 7377023, 4846712; 115. 7377424, 4846650; 116. 7377543, 4846763; 117. 7377665, 4847458; 118. 7378536, 4848407; 119. 7379209, 4849035; 120. 7379624, 4849482; 121. 7379919, 4850530; 122. 7379899, 4850925; 123. 7379712, 4852662; 124. 7380062, 4853576; 125. 7380723, 4854724; 126. 7383212, 4856404; 127. 7383553, 4861244; 128. 7383787, 4862779; 129. 7383565, 4864311; 130. 7383013, 4865212; 131. 7380885, 4867023; 132. 7380796, 4867462; 133. 7380256, 4868059; 134. 7380170, 4868174; 135. 7380149, 4868346; 136. 7380192, 4868596.

Granicom detaljne razrade Prostornog plana obuhvaćene su u celosti i delom sledeće katastarske parcele, prikazane prema jedinicama lokalne samouprave i katastarskim opštinama.

Tabela 2. Spisak katastarskih parcela po katastarskim opštinama u opštini Bajina Bašta

Katastarska opština Katastarska parcela broj Zaugline 68, 69, 70, 67/2, 67/3, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 83, 303/2, 303/4, 309/2, 309/4, 310, 321, 322, 323, 329, 331, 332, 333, 334, 336, 338, 339, 346/1, 346/2, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 402/2, 402/3, 402/4, 403, 404, 405, 406, 421, 422/1, 424, 425, 426, 457, 466, 469, 470, 471, 472, 473, 475/1, 476, 477, 699/3, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710/1, 710/2, 711/1, 711/2, 711/3, 711/4, 712, 713, 714, 715, 853/1, 853/2, 854/1, 854/2, 855/1, 855/2, 855/3, 856, 857, 858, 860, 861/1, 861/2, 862, 1020, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051/1, 1051/2, 1052, 1053, 1058, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074/1, 1076/1, 1076/2, 1077/1, 1077/2, 1078, 1079, 1209, 1212, 1214, 1216, 1218. Rača 1094, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1358, 1359, 1361, 1423/10, 1423/11, 1423/12, 1423/13, 1423/18, 1423/3, 1423/4, 1423/5, 1423/6, 1423/7, 1423/8, 1424/1, 1424/2, 1424/3, 1426/9, 1426/10, 1426/11, 1426/12, 1426/13, 1426/14, 1426/16, 1426/17, 1426/18, 1426/21, 1426/22, 1426/23, 1426/24, 1426/25, 1426/26, 1432, 1433, 1434, 1622/6, 1623, 1623/1, 1623/2, 1623/3, 1623/4, 1624, 1986, 1988, 1990, 1991/2, 1993. Mala Reka 413, 414, 415, 418, 1521/2, 1444/1, 1444/2, 1444/3, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472, 1473, 1519/1, 1519/2, 1519/3, 1519/4, 1519/5, 1521/1, 1522, 1523/1, 1523/2, 1529/1, 1529/2, 1530/2, 1531, 1533/1, 1533/2, 1533/3, 1534, 1536/1, 1536/2, 1537/1, 1537/2, 1537/3, 1537/4, 1537/5, 1537/6, 1537/7, 1537/8, 1541/2, 1541/3, 1542, 1543/1, 1691/2, 1692/1, 1692/2, 1692/3, 1692/4, 1692/5, 1692/6, 1692/7, 1692/8, 1692/9, 1692/10, 1692/11, 1692/12, 1692/13, 1692/14, 1692/15, 1692/16, 1694, 1695/1, 1695/2, 1696/1, 1696/3, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705/1, 1705/2, 1705/3, 1705/4, 1706, 1708/1, 1708/2, 1745/2, 1745/3, 1745/5, 1745/6, 1746/1, 1746/2, 1747/1, 1747/2, 1747/3, 1748, 1749, 1750/1, 1750/2, 1750/3, 1750/4, 1750/5, 1750/6, 1750/7, 1751/1, 1751/2, 1751/3, 1751/4, 1751/6, 1751/13, 1754/1,1754/2, 1754/3, 1754/4, 1754/5, 1754/6, 1754/7, 1754/8, 1754/9, 1754/10, 1754/11, 1755, 1760/1, 1760/2, 1760/14, 1760/15, 1760/24, 1762, 1773/1, 1773/2, 1773/4, 1994, 1996/2, 2028/3, 2030/1, 2038.

Tabela 3. Spisak katastarskih parcela po katastarskim opštinama u gradu Užice

Katastarska opština Katastarska parcela broj Kremna 455/1, 455/2, 456, 463, 464/2, 471, 472, 473, 474, 482/1, 482/2, 482/4, 482/5, 642, 652, 653, 1621, 1623, 1626/1, 1626/2, 1626/3, 1627, 1628/1, 1629, 1630/2, 1630/3, 1633, 1634, 1642, 1643/1, 1643/2, 1644, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3726, 3727, 3732, 3930, 3931, 3932, 3933, 3935, 3936, 3942, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3965, 3966/2, 4033, 4034, 4036, 4039, 4598, 4657, 4664/1, 4664/2, 4665, 4677/1, 4683, 4684, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699/1, 4699/2, 9725/1, 9726, 9729, 9739, 9805, 9810, 9813, 9814, 9817, 9819, 9856/3, 11432, 11434/1, 11434/2, 11433/3, 11433/4, 11433/6. Mokra Gora 2000, 2001, 2002, 2008, 2016, 2260/1, 2260/2, 2260/3, 2260/4, 2262/1, 2262/2, 3792, 3794, 3795, 3796, 3818, 3819, 3824, 3825, 3826, 4035, 4037/1, 4038, 4206/1, 4206/2, 4207, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4216/1, 4216/2, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4226, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4270/1, 4282, 4285, 4286, 4287, 4288/1, 4288/2, 4295, 4296, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4308, 4309, 4310, 4311, 4352, 4353, 4354, 4367, 4369, 4371, 4372, 4377, 4378, 4382, 4401/1, 4553, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4616, 4617, 4628, 4632, 4633, 4646, 4647, 4651, 4652, 4653, 4654/1, 4654/2, 4664, 4665, 4682, 4683, 4684, 4686, 4687/1, 4687/2, 4688, 4689/1, 4689/2, 4690, 4691, 4692, 4694, 4932/1, 4932/2, 4932/3, 4932/4, 4933/1, 4943, 4946, 4947, 4948/1, 4948/2, 4949/1, 4949/2, 4950, 4951, 4962, 5154, 5157, 5158, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164, 5165, 5166/1, 5166/2, 5167/1, 5167/2, 5167/3, 5167/4, 5168/1, 5168/2, 5170/1, 5170/2, 5170/3, 5170/4, 5171, 5172, 5173, 5176/1, 5176/2, 5177/1, 5177/2, 5178, 5179, 5185, 5186, 5187, 5191, 5192, 5198, 5200, 5204, 5658, 5659, 5665, 5673, 5682/1, 5682/2, 5683, 5684, 5685, 5686, 5688, 5689, 5693/1, 5695/1, 5695/2, 5696, 5697, 5698/1, 5698/2, 5699, 5700/1, 5700/2, 5701/1, 5701/2, 5702/1, 5702/2, 5703/1, 5703/2, 5704, 5705, 5706, 5707, 5708, 5710, 5716, 5717, 5727, 5728, 5729, 5730, 5732, 5733, 5734, 5735, 5750, 5751, 5752, 5753, 5754, 5770/2, 5771, 5788, 5789, 5790, 5791, 5792, 7531, 7534, 7535, 7556, 7557/1, 7557/2, 7560, 7561/3, 7787, 7788, 7789/2, 7790, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7800, 7801, 7802, 7861, 7862, 7863, 7864, 7872, 7873, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887/1, 7887/2, 7889, 7891, 7892, 7893, 7894, 7909, 7910, 7911, 7912, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7930, 7931, 7932, 8251, 8253/2, 8254/2, 8255, 8256/1, 8257, 8258/2, 8259, 8260, 8510/1, 8511, 8531/1, 8531/2, 8532, 8533/1, 8533/2, 8534, 8535, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543, 8547, 8548, 8549, 8550, 8553/1, 8553/4, 8577, 8578, 8579/2, 8581, 8589, 8599/1, 8599/2, 8599/3, 8601, 8608/1, 8608/2, 8608/3, 8612, 8613, 8614, 8615/3, 8615/4, 8779, 8781, 8782, 8783, 8784, 8785, 8786, 8787, 8788, 8789, 8790/1, 8791, 8792/1, 8796, 8797, 8800/1, 8800/2, 8800/3, 8818/1, 8818/2, 8819, 8935, 8937, 8938, 8939, 8940, 8941, 8942, 8943/2, 8954, 8955, 8956/1, 8956/2, 8956/3, 8957, 8961, 8962, 8963, 8964, 8965/1, 8965/2, 8966/1, 8970, 8971, 8972, 8975, 8976, 8977, 8978, 8979, 8981, 8982, 8983, 8984, 8987, 9130, 9290, 9291, 9292, 9294, 9295/1, 9295/2, 9295/3, 9297/2, 9298, 9299, 9303, 9320/1, 9320/2, 9323, 9446/2, 9455/1, 9455/2, 9459, 9476, 9479, 9480, 9481, 9483/1, 9485, 9494/1, 9495, 9500/2, 9502/2, 9528/1, 9539.

Tabela 4. Spisak katastarskih parcela po katastarskim opštinama u opštini Čajetina

Katastarska opština Katastarska parcela broj Jablanica 1/1, 494/1, 511, 512, 515/1, 515/2, 516, 519, 520, 547/1, 547/3, 548, 561, 562, 565, 613, 654/1, 655, 657, 658, 659, 660, 668, 669, 670, 673, 674, 675/1, 675/2, 676, 677, 1974/1, 1975/1, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2088, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2103, 2128/3, 2129/1/ 2129/2, 2129/3, 2137, 4263, 4267, 4268, 4269, 4280, 4314, 4315, 4318, 4419, 4422, 4474, 4490, 4894, 4895, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4924/1, 4940/1, 4946, 4963.

Tabela 5. Spisak katastarskih parcela po katastarskim opštinama u opštini Priboj

Katastarska opština Katastarska parcela broj Rača 310, 311, 313, 316/1, 320, 321/1, 321/2, 329, 346, 347, 355, 356, 357, 358, 361, 362, 363, 364, 385/2, 387, 389, 390, 391, 1260, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1323, 1324, 1453, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466/1, 1466/3, 1467, 1532, 1538, 1539/1, 1543, 1545/1, 1546, 1547, 1548, 1557, 1558, 1560/1, 1560/2, 1561, 1625/1, 1625/3, 1631/1, 1631/2, 1632, 2297, 2298, 2299, 2311, 2312, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2328, 2330, 2331, 2338, 2348, 2349, 2350, 2351, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2365/1, 2365/2, 2366, 2367, 2369, 2370, 2372, 2373, 2431, 2434, 2435, 2436, 2437, 2496, 2508, 2509, 2510/1, 2514, 2515, 2517, 2521, 2522/1, 2522/2, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2544, 2545, 2546, 2547, 2558, 2564, 2565, 2566, 2567, 2571, 2776, 2872, 2873, 2874, 2875, 3007, 3008/1, 3009/1, 3009/2, 3011/3, 3446/1, 3453, 3455, 3456, 3458, 3462, 3464, 3469. Banja 89, 90, 91, 617, 618, 619, 620, 621, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 666, 715, 717, 718, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 736, 759/1, 759/2, 760/1, 760/2, 760/3, 761/1, 761/2, 761/3, 763/1, 763/2, 764/1, 764/2, 764/3, 825, 836, 837, 838, 839, 841/1, 841/2, 844, 845, 846, 847, 721, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1047, 1048/2, 1138, 1139, 1140, 1141/1, 1141/2, 1141/4, 1141/5, 1142, 1143/1, 1143/2, 1143/3, 1390, 1391/1, 1392, 1415/1, 1415/2, 1415/4, 1416, 1417, 1418/1, 1418/3, 1419/1, 3115/1, 3116, 3117/1, 3117/9, 3118/1, 3118/2, 3128, 3131/1, 3131/2, 3132/1, 3132/10, 3132/11, 3133, 3219/1, 3229, 3238, 3242, 3281, 3282, 3283, 3284/1, 3285, 3286, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3306, 3308, 3309, 3310/1, 3314, 3315, 3315/5, 3315/6, 3316/1, 3316/2, 3316/3, 3316/4, 3317, 3318, 3319/1, 3319/2, 3320/1, 3321/1, 3727, 3728, 3735/2, 3736/1, 3737, 3738, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3915/3, 3919/1, 3920, 3921, 3922, 3923, 3927/2, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3940, 3943/1, 3943/3, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4020/1, 4033/1, 4042, 4062, 4064, 4065, 4066/1, 4068, 4069/1, 4069/2, 4069/3, 4070/1, 4071, 4075, 4076, 4130, 4132, 4133, 4135, 4136, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4152, 4153, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4578, 4595/5, 4596, 4597, 4600, 4601, 4602, 4608/1, 4609/1, 4609/2, 4610/1, 4610/2, 4610/3, 4611/1, 4611/2, 4612, 4613, 4614, 4615, 4617, 4632, 5859, 5860, 5861, 5923, 5927/1, 5931/1, 5933, 5935, 5944/1, 5944/3, 5945, 5948/1, 5958/1, 5960. Kalafati 255, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 275/1, 276, 277, 278/1, 278/2, 279/1, 279/2, 280, 282, 283/3, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 303, 304, 305, 316, 317, 325/2, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367/1, 368/1, 372, 1134/1, 1135, 1136, 1137, 1138/1, 1139/1, 1140, 1141/1, 1142/1, 1143/1, 1144/1, 1145, 1157, 1164/1, 1166, 1173. Mažići 132/1, 132/3, 133, 134/1, 135, 136, 137, 138/1, 149, 150, 210, 211, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227/1, 227/2, 228/2, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 320/2, 321/1, 321/2, 322, 323, 324, 325, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 344, 499/1, 500, 510/1, 510/2, 510/12, 1521, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1656, 1660, 1661, 1671, 1672, 1673/1, 1677, 1678, 1680/1, 1681/1, 1681/2, 1685/1, 1685/2, 1685/3, 1685/4, 1686/1, 1686/2, 1686/3, 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1688, 1689, 1690/1, 1690/2, 1693/1, 1693/2, 1796, 1797/1, 1798, 1800, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1812, 1813, 1814, 1815, 1819/1, 1821, 1822, 1898, 1904.

Tabela 6. Spisak katastarskih parcela po katastarskim opštinama u opštini Prijepolje

Katastarska opština Katastarska parcela broj Džurovo 1, 2, 3, 14, 107, 109, 112/2, 113, 114, 118, 119, 120, 121, 122, 140, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 453, 456/1, 463, 465, 469, 470, 472, 473, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 485, 487, 488, 489, 490, 512, 513, 541, 765, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 787, 814, 865, 866, 867, 868, 869, 1115, 1122, 1123, 1124, 1127, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1161/1, 1162, 1163, 1164, 1167, 1172/1, 1172/2, 1172/3, 1172/4, 1173, 1175, 1176, 1177, 1183, 1184, 1220, 1221, 1235, 1236, 1237, 1238, 1245, 1246, 1247, 1248, 1250, 1251, 1508. Izbičanj 9, 11, 17, 31, 174, 176, 177, 180/1, 181, 182, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 200, 201, 202, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 254, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 276/1, 276/2, 277, 299, 300, 301, 302, 306, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 411/1, 411/2, 419. Đurašići 1213, 1222, 1225, 1228, 1229, 1270, 1275, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1683, 1684, 1712, 1717, 1719/1, 1720, 1721, 1722, 1723/1, 1723/2, 1724/1, 1724/2, 1725, 1726/1, 1728, 1729/1, 1733, 1734, 1735, 1736, 1743/1, 1743/2, 1743/3, 1743/4, 1743/5, 1746, 1747, 1748/1, 1748/2, 1749/1, 1751/1, 1751/2, 1751/3, 1761, 1771, 1789/1, 1790, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1802, 1803, 1804, 1805, 1807, 1810, 1811, 1812, 1836, 1837, 1840, 1841, 1842, 1844, 1845, 1846, 1847, 2352/1, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2365, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2379, 2380, 2383/1, 2384, 2385/1, 2385/2, 2386, 2387, 2397, 2400/1, 2401, 2407, 2409, 2410, 2411. Prijepolje 405/1. Dušmanići 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Donje Babine 601, 603, 612, 613, 635, 641, 987, 988, 989, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1032, 1033, 1034, 1102, 1105, 1106, 1107, 1111, 1113, 1117, 1118, 1119, 1121, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225/1, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1249, 1251, 1253, 1254, 1255, 1256, 1268, 1269, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1281, 1282, 1283, 1287, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 2018, 2019, 2020, 2022, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2151, 2152, 2153, 2166/1, 2209, 2210, 2211, 2212/1, 2212/2, 2213, 2214, 2216, 2217, 2218, 2219, 2221, 2647, 2659, 2660, 2661, 2670, 2671, 2672, 2684, 2686/1, 2686/2, 2687/2, 2688, 2689/1, 2689/2, 2691, 2692, 2693, 2699, 2700, 2755, 2756, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2767, 2768, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781/1, 2781/2, 2782, 2832, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2880, 2885, 2926, 2931, 2932, 2935, 2936, 2937, 2941, 2942, 2943, 2946, 2947, 2948, 2982, 2983, 2984, 2993, 2996, 2997, 2999, 3000, 3006, 3010, 3011, 3012, 3013, 3022, 3023, 3024, 3029, 3030, 3062, 3063. Seljane 7, 8, 9, 10, 11, 17/1, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49. Gornje Babine 1697, 1701, 1702, 1713, 1727, 1728, 1729, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1748, 1749/1, 1749/2, 1749/3, 1750, 1752/1, 1752/5, 1752/6, 1752/7, 1788, 1793, 1794, 1795, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2026/1, 2026/2, 2027/1, 2027/2, 2028/1, 2028/2, 2029/1, 2030/1, 2043, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2055/7, 2055/8, 2055/9, 2055/10, 2055/11, 2055/12, 2056/2, 2056/6, 2056/7, 2057/1, 2057/2.

2.1. Zakon o Prostornom planu Republike Srbije za period od 2010. do 2020. godine

Zakonom o Prostornom planu Republike Srbije za period od 2010. do 2020. godine, osnovni cilj razvoja energetske infrastrukture predstavlja aktivno učešće Republike Srbije u planiranju i izgradnji strateške – regionalne i panevropske energetske infrastrukture za prenos električne energije, kao i pouzdano i sigurno snabdevanje domaćih potrošača. Izgradnja novih elektroenergetskih vodova i transformatorskih stanica i novih interkonektivnih veza sa susednim državama jedan je od operativnih ciljeva razvoja energetike. Usklađeno sa planovima subjekata razvoja energetske infrastrukture, predviđeno je da se postojeća transformatorska stanica TS 220/35 kV „Bajina Bašta” podigne na naponski nivo 400/220/35 kV uz jednovremenu izgradnju RP 400 kV uz postojeći kompleks transformatorske stanice „Bajina Bašta”, kao i izgradnja DV 400 kV od Bajine Bašte ka Crnoj Gori (Pljevlja) i ka Bosni i Hercegovini (Višegrad).

2.2. Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana Zlatiborskog i Moravičkog upravnog okruga

Uredbom o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana Zlatiborskog i Moravičkog upravnog okruga („Službeni glasnik RS”, broj 1/13), planiran je razvoj energetske infrastrukture zasnivan na: uspostavljanju efikasnog sistema planskog upravljanja i eksploatacije izgrađenih energetskih resursa primenom savremenih tehnoloških rešenja i modernizacijom postojećeg sistema prenosa; izgradnji novih objekata i vodova; distribuciji energije prema međunarodnim standardima; stvaranju uslova za kontinuirano, pouzdano i racionalno napajanje električnom energijom područja Prostornog plana, kao i intenziviranjem korišćenja obnovljivih izvora energije.

2.3. Uredba o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga

Uredbom o utvrđivanju Regionalnog prostornog plana za područje Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga („Službeni glasnik RS”, broj 11/15), planiran je razvoj elektroenergetske mreže i objekata izgradnjom dvostrukog DV 400 kV Obrenovac – Bajina Bašta i dalje ka Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Izgradnjom dvostrukog DV 400 kV „Obrenovac” – „Bajina Bašta” biće zamenjen postojeći DV 220 kV broj 213/1 TS „Obrenovac” – TS „Bajina Bašta”.

2.4. Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine

Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine („Službeni glasnik RS”, broj 101/15), utvrđeno je da stratešku i razvojnu važnost na nacionalnom, regionalnom i panevropskom nivou ima i jačanje internih prenosnih kapaciteta Republike Srbije, kao i kapaciteta regionalnog koridora preko prenosne mreže 400 kV naponskog nivoa, u pravcu severoistok-jugozapad, koja će se realizovati i izgradnjom nove 400 kV interkonekcije između Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

III. PRINCIPI I CILJEVI IZGRADNJE SISTEMA

Propozicije Prostornog plana i pravila uređenja i pravila građenja interkonektivnog DV zasnivaće se na poštovanju principa:

evropskih i domaćih standarda i dobre prakse, u svim fazama izgradnje, eksploatacije i održavanja interkonektivnog DV; ekološke pouzdanosti, kojom se obezbeđuje zaštita od negativnih uticaja na životnu sredinu, predeone, prirodne i nepokretne kulturne vrednosti u koridoru interkonektivnog DV i neposrednom okruženju;

primeni opreme i instalacija visoke tehničke pouzdanosti i njihovoj kvalitetnoj ugradnji, koja omogućava dugoročno funkcionisanje i ispunjenje osnovnih ciljeva realizacije; bezbednosti, kojom se sa visokim stepenom pouzdanosti garantuje sigurnost ljudi i materijalnih dobara od eventualnih havarija;

ekonomske isplativosti, utvrđene studijom opravdanosti.

2. Opšti i operativni ciljevi

Izgradnja interkonektivnog DV, sa aspekta dugoročnog razvoja elektroenergetske mreže Republike Srbije, omogućiće: unapređenje stabilnosti i pouzdanosti nacionalnog elektroenergetskog sistema; razvojno usaglašavanje i integrisanje sa energetskim sistemima zemalja članica Energetske zajednice, zemalja jugoistočne Evrope, a u skladu sa energetskom politikom EU po pitanju regionalne sigurnosti napajanja, integracije obnovljivih izvora energije i uspostavljanja internog elektroenergetskog tržišta.

Kod unapređenja stabilnosti i pouzdanosti nacionalnog elektroenergetskog sistema, jedan od primarnih ciljeva predstavlja i sukcesivno rešavanje problema u eksploataciji i održavanju deonica prenosne mreže koje su ostale na teritoriji novih država, nekadašnjih republika članica Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. U tom smislu, planirani interkonektivni DV je razvojno sagledan i kao mogućnost da se trajno otklone dosadašnji problemi u održavanju deonice DV 220 kV broj 206 „Bajina Bašta-Pljevlja” na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Cilj izrade Prostornog plana je obezbeđenje planske osnove za izgradnju interkonektivnog DV 2h400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta) – granica Crne Gore – granica Bosne i Hercegovine.

Planiranje, korišćenje, uređenje i zaštita prostora u obuhvatu koridora interkonektivnog DV ima sledeće opšte ciljeve:

održivi prostorni razvoj energetske infrastrukture korišćenjem savremenih tehničkih i konstruktivnih rešenja pri izboru opreme i izgradnji interkonektivnog DV, uz postizanje maksimalno moguće ekonomske opravdanosti, socijalne prihvatljivosti i ekološke održivosti;

smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu, prvenstveno odgovarajućim izborom trase interkonektivnog DV, sagledavanjem tehničkih mogućnosti umanjenja uticaja na stanje životne sredine, primenu odgovarajućih mera zaštite i umanjenje rizika za životnu sredinu tokom izgradnje i eksploatacije interkonektivnog DV;

zaštitu prirodnih resursa, a posebno prirodnog i nepokretnog kulturnog nasleđa adekvatnom zaštitom i održivim korišćenjem prirodnih resursa, posebno u pogledu očuvanja postojećih ekosistema, sprečavanju značajnijeg narušavanja razvojne valorizacije kulturnih, obrazovnih i turističko-rekreacione vrednosti u obuhvatu koridora DV i njegovom neposrednom okruženju.

Sprovođenjem opštih i operativnih ciljeva Prostornog plana očekuju se sledeći efekti uređenja i korišćenja prostora:

obezbeđenje prostora za etapnu izgradnju interkonektivnog DV;

ustanovljavanje zone zaštite i uspostavljanje odgovarajućih režima korišćenja prostora u obuhvatu zone zaštite interkonektivnog DV, sa ciljem sprečavanja negativnih uticaja na okruženje i mogućih posledica akcidenata na sistemu;

obezbeđenje funkcionalnosti i omogućavanje planskog razvoja drugih infrastrukturnih sistema u uslovima kontrolisanog korišćenja prostora u koridoru interkonektivnog DV;

maksimalno očuvanje i monitoring mogućeg uticaja na zdravlje lokalnog stanovništva, biodiverzitet, prirodne resurse i zaštićena prirodna i nepokretna kulturna dobra u koridoru interkonektivnog DV i njegovom neposrednom okruženju;

utvrđivanje pravila uređenja i pravila građenja u obuhvatu koridora interkonektivnog DV kojima je uslovljeno korišćenje odgovarajućih savremenih tehničkih rešenja, prateće opreme i pažljivog izvođenja građevinskih i elektromontažnih radova i koja obezbeđuju izvođenje planiranog DV bez potrebe za privremenim uklanjanjem ili trajnim izmeštanjem postojećih objekata infra i suprastrukture, kao i bez značajnijeg ometanja korišćenja obuhvaćenih nepokretnosti i drugih postojećih i razvojnih aktivnosti lokalnog stanovništva.

3. Koncepcija rešenja sistema

Projektovanje, izgradnja i tehničko obezbeđenje interkonektivnog DV 2 h 400 kV sprovodi se prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92), pratećih tehničkih propisa, normativa i preporuka Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”.

Koncepcija rešenja sistema zasnovana je na sledećim elementima tehničkog rešenja i etapnosti realizacije interkonektivnog DV 2 h 400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta) – granica Crne Gore – granica Bosne i Hercegovine:

1) osnovni elementi tehničkog rešenja instalacije DV su:

provodnici: dva provodnika po fazi odgovarajućeg tipa sa pratećom opremom, u skladu sa očekivanim energetskim i radnim uslovima;

izolatori: odgovarajućeg tipa sa pratećom opremom u skladu sa očekivanim radnim uslovima, koji kod približavanja ili ukrštanja sa drugim objektima mogu biti električno i/ili mehanički pojačani;

zaštitna užad: dva zaštitna užadi sa optičkim vlaknima (OPGW) i pratećom opremom, koja su kompatibilna sa užetom koja se koriste u prenosnoj mreži Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” i mrežom u sistemu prenosa Crne Gore i Bosne i Hercegovine;

stubovi DV: čelično rešetkasti tip stuba za dvosistemski DV, sa dva vrha za zaštitno uže i direktnim dvostrukim zaštitnim uzemljenjem.

2) okvirno rešenje dinamike izgradnje interkonektivnog DV:

prva etapa, sa planiranim početkom realizacije oko 2019. godine, obuhvata izgradnju dvosistemskih stubova sa opremanjem oba sistema na deonici, dužine oko 25,5 km, od TS „Bajina Bašta” do mesta odvajanja/račvanja ka Crnoj Gori i ka Bosni i Hercegovini i opremanje jednog sistema na ostalim deonicama ka Crnoj Gori i ka Bosni i Hercegovini;

druga etapa, sa planiranom realizacijom oko 2023. godine, obuhvatiće samo elektromontažne radove na ugradnji drugog sistema na prethodno postavljenim dvosistemskim stubovima.

Perspektivno, u slučaju izgradnje reverzibilne hidroelektrane (u daljem tekstu: HE) instalisane snage oko 700 MW u reonu postojeće reverzibilne HE „Bistrica” priključenje na elektroenergetski sistem Republike Srbije obezbediće se u okviru druge etape, uvođenjem interkonektivnog DV 2 h 400 kV u razvodno postrojenje reverzibilne HE. Priključenje reverzibilne HE na interkonektivni DV ne predstavlja predmet ovog plana.

4. Regionalni značaj sistema i funkcijske veze

Izgradnja sistema za prenos električne energije naponskog nivoa 400 kV „Transbalkanski koridor” predstavlja projekat od najvećeg nacionalnog i regionalnog interesa. Ovim se obezbeđuje spajanje energetskih tržišta istočne i zapadne Evrope i trans-nacionalni prenos električne energije na velikim rastojanjima uz minimalne gubitke. Pored ovoga izgradnja sistema garantuje sigurno i stabilno snabdevanje domaćih potrošača dovoljnim količinama kvalitetne električne energije.

Projekat „Transbalkanski koridor” prepoznat je pan-evropskim planovima razvoja pod Evropskom mrežom operatora prenosnih sistema električne energije (European network of transmission system operators for electricity-ENTSO-E) (Ten Year Network Development Plan and RgIP-TYNDP – Regional Investment Plan), odgovarajućim regionalnim investicionim planovima, a tretiran je i planskom dokumentacijom Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”, na nacionalnom nivou (desetogodišnji plan razvoja prenosnog sistema). Takođe, Energetska zajednica zemalja jugoistočne Evrope smatra da je ovaj projekt od najvišeg regionalnog interesa (Projekti od interesa za Energetsku zajednicu – Projects of Energy Comunity Interest-PECI).

Polazište projekta je obezbeđenje nacionalne energetske bezbednosti Republike Srbije i zamena dotrajale prenosne elektroenergetske mreže nižeg naponskog nivoa (220 kV) sistemom višestruko većeg kapaciteta i višeg naponskog nivoa. Međutim, povoljan geografski položaj Republike Srbije i potencijal njenog elektroenergetskog sistema, koji će biti, značajno unapređen realizacijom „Transbalkanskog koridora”, omogućiće da naša zemlja u bližoj budućnosti preuzme ulogu regionalnog lidera u oblasti elektroenergetike, čime će se indirektno postići i pozitivni efekti na privredni i društveni razvoj Republike Srbije.

Regionalni značaj izgradnje interkonektivnog DV ogleda se u promovisanju i razvijanju prekogranične saradnje Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, sa ciljem formiranja zajedničkog tržišta električne energije jugoistočne Evrope. Sa aspekta dugoročnog razvoja elektroenergetske mreže Republike Srbije, interkonektivni DV doprineće unapređenju stabilnosti i pouzdanosti nacionalnog elektroenergetskog sistema; razvojnom usaglašavanju i integrisanju sa energetskim sistemima zemalja članica Energetske zajednice zemalja jugoistočne Evrope u skladu sa energetskom politikom EU po pitanju regionalne sigurnosti napajanja, integracije obnovljivih izvora energije i uspostavljanja internog elektroenergetskog tržišta.

IV. PLANSKA REŠENJA

1.1. Opis koridora interkonektivnog DV

Koridor planiranog interkonektivnog DV pruža se uglavnom na šumskom i poljoprivrednom zemljištu, van naseljenih zona većih gustina. Za izgradnju interkonektivnog DV najvećim delom će se koristiti deo postojećeg koridora DV 220 kV broj 206 „Bajina Bašta-Pljevlja”, koji je predviđen za demontažu jednovremeno sa izgradnjom interkonektivnog DV. U ostalom delu, prvenstveno u cilju lakšeg održavanja, koridor interkonektivnog DV planiran je paralelno duž dela postojećih prenosnih DV 110 kV broj 1117 i 220 kV broj 266 „Požega-Pljevlja”. Dužina deonice interkonektivnog DV koja je planirana van koridora postojećeg DV 220 kV iznosi oko 30 km.

Pravac pružanja koridora planiranog interkonektivnog DV je većim delom sever-jug, od TS „Bajina Bašta” do granice sa Crnom Gorom (i dalje do TS „Pljevlja 2”) i malim delom istok-zapad na delu koridora ka Bosni i Hercegovini i dalje do TS „Višegrad”.

Početna tačka (označena sa P0 na listu 1. Karte detaljne razrade) koridora planiranog interkonektivnog DV određena je pozicijom priključnog portala koji je posebnim planskim dokumentom predviđen u delu budućeg razvodnog postrojenja 400 kV (u sklopu projekta podizanja naponskog nivoa TS „Bajina Bašta” sa 220/35 kV na 400/220/35 kV), priključenjem na planirani portal i postavljanjem US1. Rastojanje između P0 i US1 iznosi oko 85 m. S obzirom da će položaj portala biti određen tehničkom dokumentacijom kao nulta stacionaža uzet je položaj US1. Do US3, koridor se pruža južno u dužini od oko 340 m. Od US3 koridor skreće jugoistočno i do US7, u dužini od oko 4,2 km, prati trasu DV 220 kV „Bajina Bašta – Pljevlja”. Između US6 i US7 koridor DV ulazi u područje Nacionalnog parka „Tara” i nastavlja jugoistočno. Od US8 koridor skreće južno i prati trasu postojećeg DV 220 kV br. 206/1 „Bajina Bašta – Pljevlja” i neposredno pre US10 napušta područje Nacionalnog parka „Tara”. Od US11 koridor skreće jugozapadno i ulazi u područje Parka prirode „Šargan-Mokra Gora” i sve do US15, iznad sela Mokra Gora, prati trasu postojećeg DV 220 kV br. 206/1 „Bajina Bašta – Pljevlja”. Od US15 koridor skreće blago ka jugozapadu i neposredno pre US17 napušta područje Parka prirode „Šargan-Mokra Gora”. Od US17 do US20, u dužini od oko 2,8 km koridor je paralelan sa trasom postojećeg DV 220 kV br. 206/1, a od US20 do US21 koridor i trasa postojećeg DV 220 kV br. 206/1 se ponovo poklapaju. Jugozapadno od US21 pruža se odvojak ka granici sa Bosnom i Hercegovinom, preko US21, u dužini od oko 650 m, a južno od US21a, preko stuba US21b koridor nastavlja dalje ka granici sa Crnom Gorom. Obezbeđena je i veza US21a i US21b, u dužini od oko 200 m. Od US21b koridor nastavlja ka jugu preko US21c, US21d i US22. Od US22, koridor skreće jugoistočno i na oko 920 m ulazi na područje planiranog Parka prirode „Zlatibor” i nastavlja do US24. Od US24 koridor se pruža jugoistočno, a potom skreće ka jugu preko US25, US26 i US27, napuštajući područje parka prirode „Zlatibor” na oko 2 km južno od US26. Od US27 koridor ide jugoistočno do stuba US29, u dužini od oko 4,8km, potom skreće ka jugu do US32, u dužini od oko 4 km. Od US32 do US33, u dužini od 1,3 km koridor se pruža jugoistočno, a potom dalje ka jugu do US 35, takođe u dužini od oko 1,3 km. Između US35 i US 36, koridor se pruža paralelno sa trasom DV 220 kV br. 203 „Bajina Bašta – Bistrica” i ukršta se sa njim na oko 420 m od US35, a potom se pruža južno i između US36 i US37 se ukršta sa DV 110 kV (br. 1117). Od US37, u smeru jugoistoka, do US41, u dužini od oko 5,5 km, koridor generalno prati trasu DV 220 kV br. 206/1 i pruža se paralelno sa trasom DV 110 kV (br. 1117). Od US41 do US44, koridor nastavlja ka jugu u dužini od oko 5,7 km i koristeći trasu DV 220 kV br. 206/1. Od US44 do US51, koridor se pruža generalno u pravcu jugozapada, u dužini od oko 21,3 km i dalje koristeći trasu DV 220 kV br. 206/1. Od stuba US51 koridor DV je u pravcu tačke povezivanja elektroenergetskih sistema Republike Srbije i Crne Gore.

Koordinate tačaka kojima se obezbeđuje povezivanje sa elektroenergetskim dalekovodnim sistemima Bosne i Hercegovine i Crne Gore, dati su u Tabeli 7:

Tabela 7. Koordinate ugaonih tačaka kojima se određuje mesto prelaska državne granice:

Koordinatne tačke povezivanja sistema Republike Srbije i Bosne i Hercegovine Republike Srbije i Crne Gore Stub br. 46(na teritoriji Bosne i Hercegovine) US21a(na teritoriji Republike Srbije) -*** US51(na teritoriji Republike Srbije) X Y X Y OPŠTINA BAJINA BAŠTA 1 Rača Manastirine – Donja Koprivna, Popovići Arheološki lokalitet – Crkvina 460 2 MalaReka Orašac Arheološki lokalitet –Crkvina u blizini manastira Rača 901 3 Manastir Rača Spomenik kulture – kulturno dobro od velikog značaja 930 4 Skit sv. Đorđa – Lanište, Tara Arheološki lokalitet – objekti 402 5 Trasa starog puta – Ilijaševići, Tara Arheološki lokalitet –infrastruktura 568 6 Gradina i Popova pećina – Tara Arheološki lokalitet – 769 7 Crkvine – Tara Arheološki lokalitet – crkvina 733 8 Bare – Tara, Kaluđerske Bare Objekti narodnog graditeljstva –Etno domaćinstvo 50 GRAD UŽICE 9/19/4 Kremna Orlovac Objekti narodnog graditeljstva -Kolibe Rogića i Turudića 110 9/2 114 9/3 283 9/4 137 10 MokraGora Grčko groblje Arheološki lokalitet – nekropola 648 11 Crkvina u Kojadinovićima Arheološki lokalitet – crkvina 791 12 Crkvina u Ilićima Arheološki lokalitet – crkvina 304 13 Gradac – Kotroman Arheološki lokalitet – utvrđenje 294 14 Crkvina – Panjak Arheološki lokalitet – crkvina 172 15 Čivutsko groblje Arheološki lokalitet – nekropola 138 16 Kneževina Arheološki lokalitet – utvrđenje 233 17 Mokra Gora – centar naselja Objekti narodnog graditeljstva 311 18 Kuća Raškovića – Panjak Objekti narodnog graditeljstva 244 19 Kuća Milivoja Đurovića – Panjak Objekti narodnog graditeljstva 535 OPŠTINA ČAJETINA 20 Jablanica Šanac Arheološki lokalitet – utvrđenje 276 21 Zaselak Brezovac – Donja Jablanica Objekti narodnog graditeljstva 407 22 Groblje sa spomenicima iz 18. i 19. veka – zaselak Cigla, Donja Jablanica Staro groblje 430 OPŠTINA PRIBOJ 23 Banja Jarmovac-Đurčići, Pribojska Banja Arheološka zona – praistorijska i srednjovekovna okna 23a Manastir Sv. Nikola Spomenik kulture – kulturno dobro od izuzetnog značaja 750 24 Prošće – Pribojska Banja Arheološka zona –praistorijske humke i antički put 25 Kalafati Rosulje – Kalafati Arheološka zona – praistorijsko i srednjevekovno nalazište OPŠTINA PRIJEPOLJE 26 Džurovo Mažići (Priboj) – Džurovo (Prijepolje) Arheološka zona – zona brojnih bronzanodobnih humki 27 Izbičanj Rosulje Arheološka zona – potencijalnoArheološko nalazište 28 Đurašići Prošće, Ljeskovac Arheološka zona – ostaci neolitsko naselja, humke bronzanog doba i dr. 29 DonjeBabine Rogušje, Opaljenik Arheološka zona – višeslojni arheološko nalazište

* brojevi odgovaraju prikazu na Referalnoj karti 1.

Mesta sa kulturnim vrednostima odnosno potencijalna kulturna dobra označena kao arheološki lokaliteti, objekti narodnog graditeljstva i stara groblja ne nalaze se u okviru koridora DV širine 100 m.

Minimalna udaljenost arheoloških lokaliteta od ose koridora DV u većini slučajeva je preko 250 m, osim lokaliteta broj 14 (180 m), 15 (130 m) i 16 (230 m). S obzirom da je u aktu Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo oko arheoloških lokaliteta ustanovljena bafer zona poluprečnika 500 m, investitor će u postupku utvrđivanja pozicije nosećih stubova i izrade tehničke dokumentacije ostvariti saradnju sa tom ustanovom i pribaviti potrebne uslove i mere zaštite za stubna mesta koja se nalaze unutar navedene bafer zone od 500 m.

Objekti narodnog graditeljstva i staro groblje udaljeni su od ose DV preko 100 m, osim etno domaćinstva na Kaluđerskim Barama, lokalitet broj 8. (50 m), koje je na ivici koridora. Iako se ova grupa potencijalnih kulturnih dobara ne nalazi u koridoru, odnosno izvođačkom pojasu i zaštitnoj zoni DV, prilikom izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova na demontaži postojećih i izgradnji planiranog DV, investitor i izvođač će voditi računa da se ne ugrozi integritet tih mesta i objekata.

U koridoru DV ustanovljeno je nekoliko tzv. arheoloških zona koje obuhvataju okvirni prostor na kome su disperzno raspoređeni različiti, pre svega praistorijski i srednjovekovni arheološki nalazi koji su nedovoljno istraženi da bi se tačno odredili njihove vrednosti i položaj. Kao i u slučaju arheoloških lokaliteta udaljenih od stubnih mesta manje od 500 m, investitor će u postupku utvrđivanja pozicije nosećih stubova na prostoru arheoloških zona i izrade tehničke dokumentacije ostvariti saradnju sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kraljevo i pribaviti potrebne uslove i mere zaštite.

Arheološki nalazi predstavljaju važan segment kulturnog nasleđa, a zbog činjenice da se o njihovim svojstvima, hronologiji i značaju može sa sigurnošću govoriti tek na osnovu sprovedenih sistematskih arheoloških istraživanja ili prethodnih sondažnih istraživanja, obezbediće se o trošku investitora arheološki nadzor tokom izvođenja zemljanih radova u njihovoj blizini, što se odnosi na utvrđene arheološke lokalitete i zone.

Pribavljanje i sprovođenje uslova i mera istraživanja, tehničkih mera i drugih radova na mestima i objektima za koje se na osnovu podataka nadležne ustanove ili drugih saznanja pretpostavlja ili zna da imaju kulturne vrednosti uređeni su Zakonom o kulturnim dobrima, a posebno su značajne sledeće obaveze investitora, izvođača radova i ustanova zaštite kulturnih dobara utvrđene čl. 109. i 110. tog zakona:

ukoliko se u toku građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta i arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah, bez odlaganja prekine radove i obavesti nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture i da preduzme mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven;

ako postoji neposredna opasnost oštećenja arheološkog nalazišta ili predmeta, nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture privremeno će obustaviti radove dok se na osnovu ovog zakona ne utvrdi da li je odnosna nepokretnost ili stvar kulturno dobro ili nije;

ako nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture ne obustavi radove, radove će obustaviti Republički zavod za zaštitu spomenika kulture;

investitor je dužan da obezbedi sredstva za istraživanje, zaštitu, čuvanje, publikovanje i izlaganje dobra koje uživa prethodnu zaštitu koje otkrije prilikom izgradnje, do predaje dobra na čuvanje nadležnoj ustanovi zaštite.

Shodno Zakonu o kulturnim dobrima, nadležna ustanova zaštite kulturnih dobara će u postupku izrade tehničke dokumentacije DV posebnim aktom utvrditi bliže uslove čuvanja, korišćenja i održavanja, kao i uslove za preduzimanje konkretnih mera tehničke zaštite za svako potencijalno kulturno dobro za koje se u postupku izrade tehničke dokumentacije utvrdi da može eventualno trpeti značajne nepovoljne uticaje usled izgradnje i održavanja DV.

3.4. Stanje i zaštita životne sredine u toku izgradnje i eksploatacije DV

Planskim rešenjem koridora DV obezbeđuje se odgovarajuća zaštita životne sredine, odnosno njen kvalitet u zakonskim okvirima.

Na širem području prostornog plana ne vrši se monitoring životne sredine tako da se ocena postojećeg stanja izvodi posredno kao pretežno veoma dobra i dobra, na osnovu saznanja o načinu korišćenja zemljišta/prostora, objektima i aktivnostima koji jesu ili mogu biti izvor zagađenja vazduha, vode i zemljišta, generisati buku, zračenje i neregulisani otpad. Takva ocena zasniva se na sledećem:

više od 70% površina na koridoru DV je pod šumskom, žbunastom i prirodnom travnom-pašnjačkom vegetacijom;

koridor DV preseca urbane delove naselja samo u zoni Kaluđerskih Bara na Tari i centru sela Mokra Gora (a na svega nekoliko drugih mesta prolazi u blizini seoskih domaćinstava) i mali broj javnih puteva od kojih značajniju frekvenciju saobraćaja ima samo DP Ib reda br. 28 na deonici kroz naselje Mokra Gora;

industrijskih objekata nema;

na oko 65% dužine koridora DV se preklapa sa postojećim DV 220 kV Bajina Bašta-Pljevlja, koji kao elektroenergetski objekat u pogonu ima iste po vrsti (u pogledu nejonizujućeg zračenja, buke i uticaja na pejsaž), samo delimično slabijeg intenziteta, efekte na životnu sredinu, a u blizini planiranog DV pružaju se, na rastojanju najčešće kraćem od 250 m, dalekovodi Bajina Bašta-HE „Bistrica” i Požega-Pljevlja.

Nije indikovano značajnije ili prekomerno prisustvo zagađujućih, štetnih ili opasnih materija u vazduhu, vodi i zemljištu, prekoračenje dozvoljenih vrednosti buke i zračenja niti pojava rasutog čvrstog otpada, divljih deponija i autootpada u meri koja je neprihvatljiva ili neuobičajena za slične tipove predela ili zaštićena područja.

Posebna istraživanja navedenih elemenata i parametara životne sredine ne postoje, osim merenja vrednosti električnog i magnetnog polja (u daljem tekstu: EMP) u zoni postojećeg DV 220 kV Bajina Bašta-Pljevlja, u koridoru planiranog DV 400 kV.

Uticaji DV na životnu sredinu vezani su za period izgradnje (što uključuje i demontažu postojećeg DV) i rad, odnosno pogon i održavanje. Radovi na izgradnji obuhvataju izgradnju ili popravku pristupnih puteva, skidanje elektroopreme sa postojećih stubova, njihovu demontažu, razbijanje armirano-betonskih temelja i transport navedenog materijala van područja projekta, zemljane i armirano-betonske radove na izgradnji temelja, dovoz i montažu stubova, montažu izolatora, provodnika, zateznih užadi i uzemljenja. Radovi na održavanju obuhvataju redovni (jednom godišnje) pregled i zamenu/popravku delova elektroopreme, remont (jednom u 3-5 godina) i farbanje stubova (jednom u 5-10 godina). Održavanje zahteva, takođe, upotrebu pristupnih puteva za kamione, teške traktore i specijalna vozila i opremu

Najjači uticaji odnose se na emisiju prašine i lebdećih čestica (PM10) i stvaranje buke u toku zemljanih radova (izgradnja puteva, iskop, nabijanje i nalivanje temelja, sečenje stubova transport materijala i opreme i dr.) radom građevinskih mašina, transportnih i prevoznih sredstava i upotrebom alata. Ti uticaji su privremeni (15-20 dana ukupno po jednom stubu) i u prostornom smislu su relativno usko ograničeni. Na gradilištu su najizrazitiji i bez mera ublažavanja uticaji mogu prevazići granične vrednosti utvrđene propisima iz oblasti zaštite vazduha i zaštite od buke u životnoj sredini, dok je na udaljenosti od 150-200 m od izvora ta verovatnoća neznatna.

Glavni uticaji DV u toku pogona su delovanje EMP i buka koju stvaraju provodnici pod naponom.

Zaštita od uticaja električnog polja i magnetne indukcije uređena je na nacionalnom nivou Zakonom o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i sa dva na osnovu njega doneta pravilnika. Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije” se u praksi projektovanja DV, zasnovanoj na proračunima visine provodnika od tla za granične vrednosti jačine električnog i magnetnog polja, striktno pridržava propisanih vrednosti koje su strožije od smernica Svetske zdravstvene organizacije. Prilikom utvrđivanja trase predmetnog DV u najvećoj mogućoj meri postignuta je bezbedna udaljenost od objekata domaćinstava. Takođe, shodno odredbama Pravilnika o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), kojim je propisana obaveza merenja EMP za izvore niske frekvencije, kakvi su i DV, jednom u četiri godine, izvršeno je inicijalno merenje EMP postojećeg DV 220 kV na 19 reprezentativnih tačaka (uglavnom u krugu domaćinstava) i interpolacija dobijenih vrednosti za EMP planiranog DV 400 kV u punom pogonu. Izvršena merenja i proračuni su pokazali da samo na tri kontrolne tačke postoji mogućnost prekoračenja referentnih graničnih vrednosti EMP propisanih za zone posebne osetljivosti, što će se u toku izrade tehničke dokumentacije posebno razmotriti i po potrebi rešiti povećanjem visine provodnika od tla u odnosu na utvrđeni standard Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” za ovaj tip DV i navedenu zonu.

DV pod naponom može proizvoditi šumnu pojavu označenu kao „korona pražnjenja” (lokalni električni proboj u vazduhu) koja je jače izražena za vreme kiše ili magle i manifestuje se karakterističnim zujanjem (brujanjem) i pucketanjem. Jačina šuma odnosno buke za dalekovode napona 400 kV može dostići neposredno ispod voda do 45 dB po danu i suvom vremenu i 60 dB pri kišnom vremenu, ali te vrednosti na udaljenostima od 20 m postaju beznačajne. Ipak, u određivanju trase o tome se vodilo računa s obzirom na izuzetno snažnu subjektivnu percepciju ovog fenomena kao opasnosti i neprijatnosti i raširene žalbe ljudi na rad DV već pri šumu korone koji za samo 10 dB prekoračuje vrednost prisutne pozadinske buke.

U toku izgradnje i održavanja DV stvara se više kategorija i vrsta otpada, pre svega metalni, elektro, ambalažni, sanitarni i komunalni otpad, beton od temelja demontiranih stubova, viškovi zemlje i kamena iz iskopa, otpadna ulja, rastvarači i boje, otpad od seče drveća i žbunja. Zbrinjavanje otpada vršiće se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 14/16) i donetim podzakonskim aktima. Uklanjanje otpada treba da rade licencirani subjekti, a veći deo (metal, drvo) može biti recikliran.

Mere izbegavanja i ublažavanja nepovoljnih uticaja na životnu sredinu odrediće se u toku izrade i licenciranja projektne dokumentacije, shodno merodavnim propisima kojima se uređuju planiranje i izgradnja objekata, izgradnja i rad elektroenergetskih vodova, zaštita životne sredine i njenih elemenata i pokazatelja, procena uticaja na životnu sredinu, a imajući u vidu i međunarodne zahteve i preporuke.

Utvrđivanje lokacije (nosećih) stubova, njihovih dimenzija i visine provodnika od tla na posebno socijalno (domaćinstva) i ekološki (zaštićena područja) osetljivim delovima trase je od ključnog značaja za smanjivanje i dovođenje u okvire standarda uticaja električnog i magnetnog polja i buke korone i za ublažavanje nepovoljnih efekata na pejsaž.

Dosadašnja praksa izgradnje sličnih DV i urađene studije za predmetni DV (studija izvodljivosti sa studijom procene uticaja) pokazali su da se nepovoljnim efektima može upravljati na zadovoljavajući način. Na raspolaganju su setovi efikasnih mera zaštite koje će se ugraditi u projektnu dokumentaciju, pre svega za smanjenje: prašine, buke, zauzeća zemljišta, ometanja lokalnog stanovništvu u obavljanju delatnosti, stvaranja otpada, seče drveća i dr. Te mere će biti obaveza za investitora i izvođača. Za transport i saobraćaj i za otpad utvrdiće se posebni planovi upravljanja.

3.5. Mere zaštite od udesa i u vanrednim situacijama

Planirani DV je objekat od posebnog, strateškog značaja za energetsku stabilnost Republike Srbije i regiona tako da se u njegovom projektovanju, izgradnji i eksploataciji mora primeniti najviši stepen pouzdanosti i bezbednosti. Procedure za držanje pod kontrolom rizika eventualnih udesa i postupanje u slučaju udesa utvrdiće se u skladu sa zakonom i sistemom kvaliteta Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”.

Moguće opasnosti su brojne, od prirodnih rizika (kliženje i erozija zemljišta, zemljotres, led, oluja), preko rizika od električnog udara, saobraćajnog udesa i požara, do slučajnog istakanja ili curenja zagađujućih i opasnih materija (gorivo, ulje, sanitarna otpadna voda i dr.), povrede radnika i ugrožavanja zdravlja usled buke i prašine na gradilištu.

Uz primenu potrebnih mera zaštite pojava akcidenata sa značajnim nepovoljnim uticajem na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost ljudi i imovine i rad elektroenergetskog sistema ima malu verovatnoću.

U obuhvatu Prostornog trenutno se ne nalaze seveso postrojenja/kompleksi. U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, nadležni organ propisuje uslove sa ciljem zaštite života i zdravlja ljudi i životne sredine, a kojima se obezbeđuje odgovarajuća udaljenost između stambenih područja, javnih prostora i područja od posebnog značaja, i objekata u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih materija u količinama koje su veće od propisanih.

U slučaju buduće izgradnje postrojenja/kompleksa na području prostornog plana i u njegovoj neposrednoj blizini, u skladu sa Pravilnikom o sadržini politike prevencije udesa i sadržini i metodologiji izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa („Službeni glasnik RS”, broj 41/10), kao polazište za identifikaciju potencijalno povredivih objekata, potrebno je preliminarno analizirati prostor u obuhvatu od minimalno 1000 m od granica budućeg seveso postrojenja/kompleksa, dok se konačna procena širine povredive zone – zone opasnosti, određuje na osnovu rezultata modelovanja efekata udesa.

Identifikacija seveso postrojenja/kompleksa vrši se na osnovu Pravilnika o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Službeni glasnik RS”, br. 41/10 i 51/15). Obaveze operatera prema nadležnim organima, u slučaju izgradnje novog seveso postrojenja/kompleksa, shodno Zakonu o zaštiti životne sredine (poglavlje 3.2. Zaštita od hemijskog udesa), počinju u roku od najmanje tri meseca pre početka rada postrojenja/kompleksa, a u slučaju neispunjavanja zakonom propisanih obaveza ministar nadležan za poslove zaštite životne sredine može izdati rešenje o zabrani rada postrojenja/kompleksa. Stoga je neophodno pažljivo planirati izgradnju novih seveso postrojenja/kompleksa i vršiti izbor lokacije, kao i maksimalnih mogućih kapaciteta seveso opasnih materija u njima, kako bi se izbegli nepotrebni troškovi za operatere, ali i obezbedilo adekvatno upravljanje bezbednošću od hemijskog udesa. U slučaju izgradnje novih seveso postrojenja/kompleksa u interesu je građana i nadležnih lokalnih samouprava da investitori i nadležni organi, uključeni u proces donošenja odluka o lociranju novih seveso postrojenja/kompleksa, pažljivo razmotre postojeće kapacitete snaga i sredstava za odgovor na hemijski udes koje su u nadležnosti lokalnog organa Sektora za vanredne situacije ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

4. Uticaj na funkcionisanje naselja

Područje Prostornog plana obuhvata delove katastarskih opština na teritorijama grada Užica i opština Bajina Bašta, Čajetina, Priboj i Prijepolje. Prema Popisu iz 2011. godine na području dvadeset statističkih naselja koja pripadaju katastarskim opštinama obuhvaćenih Prostornim planom bilo je oko 11.190 stanovnika. Koridor interkonektivnog DV u najvećoj meri prolazi van naseljenih i građevinskih područja većih gustina na pretežno šumskom i poljoprivrednom zemljištu. Stanovništvo je grupisano u naselju Mokra Gora i manjim zaseocima u blizini turističkog centra „Kaluđerske bare” u naselju Mala Reka, dok se u okruženju područja Prostornog plana nalaze zaseoci Krsmanovići (naselje Mokra Gora) i Lunići (naselje Rača, opština Priboj).

Mreža naselja na području Prostornog plana stoga predstavlja fragmente mreža naselja čiji su centri Užice, Bajina Bašta, Čajetina, Priboj i Prijepolje. Među seoskim naseljima u neposrednom okruženju Prostornog plana značajnija su naselja Kremna na teritoriji grada Užica, Gornje Babine i Donje Babine na teritoriji opštine Prijepolje, sa funkcijama centara zajednica naselja. Mokra Gora na teritoriji grada Užica i Banja u opštini Priboj izdvajaju se kao naselja sa specifičnim (turističkim) funkcijama. Takođe, duž koridora DV nema objekata javnih službi.

Koridor interkonektivnog DV se približava građevinskom području naselja Mala Reka i prelazi preko građevinskog područja naselja Mokra Gora u gradu Užicu, u dužini od oko 670 m, između US15 i US17. Prostornim planom utvrđuje se položaj koridora i ugaonih stubova interkonektivnog DV kroz građevinsko područje naselja Mokra Gora, koji su u blizini trase postojećeg DV 220 kV broj 206 „Bajina Bašta – Pljevlja”. Nakon izgradnje DV i uspostavljanja njegovog zaštitnog pojasa može doći do ispoljavanja određenog negativnog uticaja na deo naselja Mokra Gora u pogledu: ograničenja korišćenja dela građevinskog zemljišta (izgradnjom DV i uspostavljanjem zaštitnog pojasa), smanjenog komfora stanovnika objekata kolektivnog stanovanja, fragmentacije prostora uspostavljanjem novih zona zaštite DV, formiranja novog izvora buke i EMP, remećenja estetskog doživljaja ambijenta turističkog naselja Mokra Gora i sl.

Negativni uticaji izgradnje i eksploatacije interkonektivnog DV na naselja i pojedinačne stambene objekte minimizovaće se primenom mera i pravila datim u delu 3.4. „Stanje i zaštita životne sredine u toku izgradnje i eksploatacije dalekovoda”, 3.5. „Mere zaštite od udesa i u vanrednim situacijama”, kao i u poglavlju „IV Pravila uređenja i pravila građenja”.

5.1. Položaj DV u odnosu na saobraćajnu infrastrukturu

Koridor planiranog interkonektivnog DV se ukršta sa kategorisanom i nekategorisanom putnom mrežom različitog nivoa, železničkom prugom i sa trasom turističke pruge. Približne stacionaže ukrštanje koridora DV sa postojećom i planiranom transportnom infrastrukturom date su u Tabeli 10. i prikazani na listovima Karte detaljne razrade.

Koridor DV se, između ostalih, ukršta sa, ili je u neposrednoj blizini sledećih značajnijih saobraćajnica (prema Uredbi o kategorizaciji državnih puteva – „Službeni glasnik RS”, br. 105/13, 119/13 i 93/15):

DP IB broj 28 Mali Zvornik – Ljubovija – Rogačica – Kostojevići – Užice – Sušica – Kremna – državna granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Kotroman) više puta prolazi preko područja Prostornog plana i to na sledećim stacionažama: put ulazi u područje Prostornog plana deonicom 02813, između čvora 2811 (km 139+077) i čvora 2812 (km 157+293), a zatim na stacionažama km 146+252 i km 146+353, km 146+454 i km 146+554, potom paralelno prati koridor u dužini od oko 5,5 km, zatim opet između km 152+031 i km 152+132;

DP IIA broj 191 Bistrica – Priboj – državna granica sa Bosnom i Hercegovinom (granični prelaz Uvac) ulazi na područje Prostornog plana deonicom 19101, između čvorova 2327 (km 0+000) i čvora 19101 (km 14+128), a zatim između km 9+640 i km 9+742;

DP IIA broj 194 Prilike – Katići – Jasenovo – Kokin Brod – Rutoši – Pribojska Banja – Priboj – Sastavci, prolazi područjem Prostornog plana deonicom 19403, između čvorova 2324 (km 52+257 na DP IB-+29) i 19101 (km 78+031), ulazi na područje Prostornog plana između stacionaža km 74+557 i km 74+660;

državni put IIB reda broj 403: Kaluđerske Bare – Mitrovac – Zaovine ulazi na područje Prostornog plana deonicom 40301 između čvorova 17005 (km 0+000) i 40301 (km 21+011) i između stacionaža km 0+574 i km 0+677.

Koridor DV se ukršta i sa:

magistralnom železničkom prugom E-79 (Beograd) Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica sa Crnom Gorom, na približnim stacionažama km 204+675 i km 233+996 ove pruge;

turističkom prugom Šargan – Vitasi – Mokra Gora – Višegrad, na približnoj stacionaži km 270+545 ove pruge.

Planirani razvoj saobraćaja u obuhvatu i neposrednom okruženju Prostornog plana podrazumeva izgradnju autoputa E-761, deonica Požega-Užice granica prema Republici Srpskoj, dalji razvoj drumskog i železničkog, kao i razvoj lokalne putne mreže pre svega:

pojačanim održavanjem, rehabilitacijom i rekonstrukcijom postojećih državnih puteva I reda, državnih puteva II reda i opštinskih puteva prema planskim rešenjima datim u drugim prostorima planovima područja posebne namene i prostornim planovima jedinica lokalne samouprave;

revitalizacijom i modernizacijom postojeće regionalne železničke pruge (Beograd) Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica sa Crnom Gorom;

rekonstrukcijom i modernizacijom postojeće turističke pruge Šargan – Vitasi – Mokra Gora – Višegrad.

5.2. Položaj DV u odnosu na energetsku infrastrukturu

Koridor planiranog interkonektivnog DV se ukršta, ili se paralelno vodi sa sledećim DV (Tabela 10. i listovi Karte detaljne razrade):

220 kV br. 213/1 TS „Bajina Bašta” – TS „Obrenovac A” (ukrštanje);

220 kV br. 203/1 TS „Bajina Bašta” – čvor „Vardište” (ukrštanje i paralelno vođenje);

220 kV br. 204 TS „Bajina Bašta”- TS „Beograd 3” (ukrštanje);

220 kV br. 291 TS „Bajina Bašta” – TS „Požega” (ukrštanje);

220 kV br. 214/3 TS „Požega” – čvor „Vardište” (ukrštanje);

220 kV br. 203/2 čvor „Vardište” – HE „Bistrica” (ukrštanje i paralelno vođenje);

110 kV br. 134/3 HE „Kokin brod” – HE „Potpeć” (ukrštanje);

110 kV br. 1117 HE „Potpeć” – „Prijepolje” (ukrštanje i paralelno vođenje);

110 kV br. 134/4 HE „Potpeć” – granica – TS „Pljevlja 1” (paralelno vođenje);

220 kV br. 266 TS „Požega” – granica – TS „Pljevlja 2” (paralelno vođenje).

Najveći uticaj planiranog DV je svakako na postojeći DV 220 kV broj 206 „Bajina Bašta-Pljevlja”, čiju trasu većim delom koristi i koji je predviđen za demontažu jednovremeno sa izgradnjom interkonektivnog DV. Pored ovoga, da bi se omogućilo ukrštanje postojećih DV 220 kV broj 203/1 „Bajina Bašta” – „Bistrica” i DV 220 kV broj 291 „Bajina Bašta” – „Požega”, koji ostaju u pogonu, trase DV broj 203/1 i broj 291 se delimično izmeštaju. Trasa voda broj 203/1 se uvodi u trasu voda broj 206 u blizini stuba broj 2 i ponovo vraća u svoje polje u okviru TS 220/35 kV „Bajina Bašta”. DV 220 kV broj 291 se produžava ka lokaciji u blizini stuba broj 2 DV 220 kV broj 203 i ponovo vraća u svoje polje u okviru TS 220/35 kV „Bajina Bašta”. Na ovaj način se oslobađa lokacija postojećeg stuba broj 2 voda broj 291 u čijoj blizini se postavlja ugaona tačka US2 interkonektivnog DV. Ukrštanje pomenutih 220 kV DV vrši se između US2 – US3 interkonektivnog DV.

U smislu svih ovih promena i usklađivanja trase planiranog i postojećih DV dozvoljeno je izvoditi sanacije, adaptacije i rekonstrukcije postojećih DV, TS-ca i razvodnih postrojenja.

Interkonektivni DV neće biti u tehničkoj povezanosti sa distributivnom elektroenergetskom mrežom, koja je u funkciji naselja odnosno potrošača na području Prostornog plana i u neposrednom okruženju. U tom smislu, uticaj interkonektivnog DV na distributivnu mrežu biće u delu tehničke realizacije ukrštaja i vođenja. Koridor interkonektivnog DV se ukršta ili se paralelno vodi sa sledećim DV:

između US1 i US2 postoji nadzemna niskonaponska (u daljem tekstu: NN) mreža;

u blizini US4 nalazi se NN mreža na rastojanju od 7 m;

između US5 i US6 postoji DV 10 kV i nadzemna NN mreža;

između US6 i US7 postoji nadzemna NN mreža u DV 10 kV;

između US7 i US8 postoji nadzemna NN mreža;

između US8 i US9 postoji kablovski vod 35 kV, zatim DV 10 kV i NN kablovski vod, zatim nadzemna NN mreža;

između US9 i US10 postoji DV 10 kV, zatim NN kablovski vod i 10 kV kablovski vod;

između US14 i US15 postoji 10 kV DV, zatim NN mreža;

između US16 i US17 postoji kablovski 10 kV, zatim NN mreža pa 10 kV DV;

između US17 i US18 postoji NN mreža;

između US18 i US19 postoji NN mreža;

između US19 i US20 postoji NN mreža i 10 kV DV;

između US21b i US22 postoji NN mreža;

između US21a i US15 postoji NN mreža;

između US22 i US23 postoje dve trase NN mreže;

između US24 i US25 postoji DV 10 kV;

u blizini US24 se nalazi TS 10/0,4 kV i NN mreža;

između US28 i US29 postoji NN mreža sa TS „Jabuke”ALČe 35 mm2 na betonskim stubovima;

između US30 i US31 postoji DV 10 kV „Jabuke”ALČe 35 mm2 na betonskim stubovima;

između US31 i US32 postoji NN mreža sa TS „Banjski gajevi” SKS 70 mm2 na betonskim stubovima i NN mreža sa TS „Banja hotel”ALČe 35 mm2 na betonskim stubovima;

između US32 i US33 postoji DV 10 kV „Suvo polje”ALČe 35 mm2 na betonskim stubovima i NN mreža sa TS „Suvo polje”ALČe 35 mm2 na betonskim stubovima;

između US33 i US34 postoji DV 10 kV „Rakovića kosa”ALČe 35 mm2 na betonskim stubovima;

između US38 i US39 postoji NN mreža sa TS „Mažići”ALČe 35 mm2 na betonskim stubovima i DV 10 kV „Mažići”ALČe 35 mm2 na betonskim stubovima;

između US40 i US41 postoji NN mreža;

između US42 i US43 postoji NN mreža;

između US43 i US44 postoje dve trase NN mreže i DV 10 kV;

između US46 i US47 postoji 10 kV DV;

između US48 i US49 postoji 10 kV DV;

između US49 i US50 postoji NN mreža.

Prilikom usklađivanja planiranog DV sa distributivnom mrežom dozvoljeno je izvoditi sanacije, adaptacije, izmeštanje i rekonstrukcije postojećih mreža i to se ne smatra izmenom ovog prostornog plana.

5.3. Položaj DV u odnosu na vodoprivrednu infrastrukturu

Osim prelaska koridora DV preko dela akvatorije jezera HE „Potpeć” nema drugih značajnijih ukrštanja koridora sa objektima i sistemima vodoprivredne infrastrukture. Odnos koridora i vodnih objekata opisan je u delu „3. Uticaj na prirodu i životnu sredinu i mere zaštite”, „3.1. Zaštita i korišćenje prirodnih resursa” i „3.1.3. Vode”.

5.4. Položaj DV u odnosu na vodove, objekte i veze elektronskih komunikacija

Prema podacima dobijenim od telekomunikacionih operatora, koridor planiranog DV prolazi područjem u kojem postoji značajan broj objekata elektronskih komunikacija. Najveći broj tih objekata su optički ili bakarni kablovi sa kojima se koridor ukršta ili se, povremeno, paralelno vodi. Ostali objekti u blizini koridora su bazne stanice mobilne telefonije, koje najčešće nisu u njegovoj neposrednoj blizini.

Javna telekomunikaciona mreža, na najvećem delu koridora, je dobro razvijena, što omogućava povoljne uslove za izgradnju i eksploataciju DV. Postojeća mreža fiksnih elektronskih komunikacija na području Prostornog plana i njegovom neposrednom okruženju sastoji se od objekata komutacija, transportne mreže i pristupnih mreža.

Područje plana pokriveno je signalima sva tri operatora mobilne telefonije: „Telekom Srbija (MTS)”, „Telenor” i „VIP”.

Konfiguracija terena uslovljava da je na brdskom području i u klisuri slabija pokrivenost signalima dok na nekim mestima i nema signala.

Područje Prostornog plana pokriveno je radio i TV difuznim signalom preko više emisionih stanica koje se nalaze u širem području koridora.

5.4.1. Objekti fiksne telekomunikacione mreže

Koridor DV se ukršta sa znatnim brojem optičkih i bakarnih kablova pristupnih mreža ka malobrojnim naseljima ili njihovim delovima koje su u obuhvatu Prostornog plana, kao i u njegovom neposrednom okruženju. Najveći broj kablova je podzemni, koji su položeni direktno u rov ili u zaštitne PVC cevi, a neznatan broj razvodnih kablova sekundarne mreže je položen po stubovima. Svi kablovi su vlasništvo operatora „Telekom Srbija”.

Ukrštanja kablova sa koridorom DV i paralelna vođenja su prikazana na Referalnoj karti 2. na Karti detaljne razrade, a stacionaže svih ukrštanja u Tabeli 10.

Međusobni položaj komunikacionih kablova i DV definisan je Pravilnikom o zahtevima za utvrđivanje zaštitnog pojasa za elektronske komunikacione mreže i pripadajućih sredstava, radio-koridora i zaštitne zone i načinu izvođenja radova prilikom izgradnje objekata („Službeni glasnik RS”, broj 16/12). Prema ovom pravilniku, najmanje rastojanje između postojećeg podzemnog komunikacionog voda i stuba planiranog DV zavise od naponskog nivoa DV i za DV od 400 kV, iznosi 25 m. Ako se, u realnim uslovima, ne mogu postići ova rastojanja potrebno je primeniti zaštitne mere.

Elektroenergetski objekti, posebno DV najviših naponskih nivoa, mogu da vrše znatan štetan uticaj na vodove elektronskih komunikacija koji su u blizini DV. Ovaj uticaj se ispoljava kao indukovani napon koji može biti smetnja i /ili opasnost za sve podzemne i nadzemne elektronske vodove sa metalnim elementima, koji su u neposrednoj blizini koridora DV, u zavisnosti od međusobnog položaja kabla i DV, pogonskog stanja DV, specifičnog otpora zemljišta i tipa lokacije. Zbog toga je, u skladu sa Pravilnikom, potrebno uraditi analizu (proračun) eventualnog štetnog uticaja i po potrebi, primeniti propisane zaštitne mere za sve komunikacione kablove sa metalnim elementima koji su u zoni uticaja.

Svi optički kablovi koji se nalaze u blizini koridora ovog DV su bez metalnih elemenata i na njih nema uticaja DV. U slučajevima gde optički kabl smeta izgradnji stuba DV, potrebno je izmestiti optički kabl. U tom slučaju, obaveza je investitora da uradi projekat izmeštanja kabla u saradnji sa vlasnikom kabla.

Obaveza investitora je da u fazi projektovanja i izgradnje DV pribavi uslove, uradi proračune uticaja DV na sve bakarne kablove iz Tabele 10. i po potrebi predvidi mere njihove zaštite ili, u posebnim slučajevima, njihovog izmeštanja. Proračune uticaja treba uraditi u skladu sa Pravilnikom o zahtevima za utvrđivanje zaštitnog pojasa za elektronske komunikacione mreže i pripadajućih sredstava, radio-koridora i zaštitne zone i načinu izvođenja radova prilikom izgradnje objekata. Za pomenute proračune uticaja i mere potrebno je da se pribavi saglasnost, i po potrebi obezbedi nadzor od strane telekomunikacionog preduzeća nadležnog za izgradnju/gazdovanje telekomunikacionim kablom.

5.4.2. Objekti mobilne mreže

Prema podacima dobijenim od operatora mobilne telefonije nijedna bazna stanica na području Prostornog plana, svojim položajem nije smetnja za izgradnju DV.

Sa druge strane, DV nema štetnih uticaja na rad baznih stanica mobilne mreže koje se nalaze u blizini koridora. Međutim, u slučaju da neki od stubova DV bude na trasi radiorelejnih veza koje povezuju mrežu mobilnih stanica međusobno, on će svojim položajem ometati funkcionisanje te veze. S obzirom da će tačan položaj stubova biti utvrđen u tehničkoj dokumentaciji, na Referalnoj karti 2. su ucrtane trase svih radiorelejnih veza koje se ukrštaju sa koridorom DV. Investitor je u obavezi da prilikom izrade tehničke dokumentacije DV utvrdi da li se neki od stubova nalazi na trasi radiorelejnih veza i da za te stubove dostavi vlasniku radio-relejne veze kotu najviše tačke stuba, radi provere eventualnog uticaja. Vlasniku treba dostaviti sledeće podatke o stubu: koordinate centra stuba, širinu stuba u pravcu prostiranja radio-koridora i kotu najviše tačke stuba. Vlasnici radiorelejnih veza, kao i ukrštanja koridora DV i radio-koridora su:

„Telekom Srbija” a.d. za stubove između US9 –US10, US14 – US15, US19 – US20 (stacionaža 23+819), US26 – US27, US28 – US29 i US42 – US43;

„Telenor” za stubove između US19 – US20 (stacionaža 23+926), US27–US28, US31 – US32 i US49 – US50.

Svi podaci o postojećim objektima elektronskih komunikacija duž koridora planiranog DV, dati su krajem 2015. godine, te je neophodno, pre izvođenja radova na izgradnji DV, zatražiti uslove od svih operatora.

5.4.3. Objekti radio i TV difuzije

Prema uslovima dobijenim od Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” u širem okruženju koridora planiranog DV u radu su osam emisionih stanica radio i TV signala. Nijedna od ovih stanica se ne nalazi u neposrednoj blizini koridora DV, te ne postoji opasnost od eventualnog uticaja na njih, niti na radiorelejne veze koje ih povezuju.

Na području Prostornog plana zemljište se koristiti u najvećoj meri kao šumsko, poljoprivredno, vodno, a manjim delom kao građevinsko. Planskim rešenjima se ne menja način korišćenja zemljišta, osim na lokaciji za formiranje građevinske parcele za objekat javne namene RP 400 kV „Bajina Bašta”.

Tabela 9: Bilans korišćenja zemljišta po jedinicama lokalne samouprave

Opština/grad Korišćenje zemljišta (ha – %) Ukupno Poljoprivredno Šumsko Vodno Ostalo Bajina Bašta R.b.

R.b. rb.

rb. |Oznaka |Objekat |Katastarska opština |Grad/Opština |Stanje |Opis ukrštanja |Stac. km | |153 |UO20 |Bakarni kabl |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – bakarni kabl |26+045 | |154 |UP78 |Lokalni put |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |26+056 | |155 |UO21 |Bakarni kabl |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – bakarni kabl |26+089 | |156 |UP79 |Lokalni put |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |26+099 | |157 |UE7 |DV 220 kV |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – DV |26+306 | |158 |UE8 |DV 220 kV |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – DV |26+702 | |159 |UR37 |Reka |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa rekom |27+400 | |160 |UP80 |Lokalni put |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |27+600 | |161 |UR38 |Reka |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa rekom |28+084 | |162 |UR39 |Reka |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa rekom |28+765 | |163 |UP81 |Lokalni put |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |28+967 | |164 |UP82 |Lokalni put |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |29+606 | |165 |UR40 |Reka |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa rekom |30+218 | |166 |UP83 |Lokalni put |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |30+292 | |167 |UR41 |Reka |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa rekom |31+065 | |168 |UR42 |Reka |Mokra Gora |Užice |postojeće |Ukrštanje sa rekom |31+872 | |169 |UK5 |Granica katastarske opštine – grad-opština |Mokra Gora – Jablanica |Užice – Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |32+441 | |170 |UP84 |Lokalni put |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |32+559 | |171 |UP85 |Lokalni put |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |32+784 | |172 |UP86 |Lokalni put |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |32+900 | |173 |UR43 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |33+602 | |174 |UPR2 |Železnička pruga u tunelu |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – pruga |33+693 | |175 |UE9 |DV 110 kV |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – DV |33+755 | |176 |UR44 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |33+907 | |177 |UP87 |Lokalni put |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |33+913 | |178 |UR45 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |34+150 | |179 |UP88 |Lokalni put |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |35+626 | |180 |UP89 |Lokalni put |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |35+666 | |181 |UP90 |Lokalni put |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |35+726 | |182 |UR46 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |35+974 | |183 |UR47 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |36+099 | |184 |UR48 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |36+524 | |185 |UR49 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |36+787 | |186 |UR50 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |36+808 | |187 |UR51 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |37+518 | |188 |UP91 |Lokalni put |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |37+695 | |189 |UP92 |Lokalni put |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |37+822 | |190 |UR52 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |38+310 | |191 |UR53 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |38+485 | |192 |UR54 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |38+536 | |193 |UE10 |DV 110 kV |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – DV |38+832 | |194 |UR55 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |38+840 | |195 |UR56 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |39+214 | |196 |UR57 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |39+801 | |197 |UR58 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |40+272 | |198 |UP93 |Lokalni put |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |40+518 | |199 |UP94 |Lokalni put |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |40+605 | |200 |UR59 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |41+485 | |201 |UR60 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |41+552 | |202 |UR61 |Reka |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |41+691 | |203 |URR6 |Radiorelejne veze |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – Telekom Srbije |42+272 | |204 |UP95 |Lokalni put |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |42+302 | |205 |UP96 |Lokalni put |Jablanica |Čajetina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |42+401 | |206 |UK6 |Granica katastarske opštine – opština |Jablanica – Rača |Čajetina – Priboj |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |42+453 | |207 |UR62 |Reka |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |42+457 | |208 |UP97 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |42+533 | |209 |UP98 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |42+657 | |210 |UP99 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |42+834 | |211 |UR63 |Reka |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |42+909 | |212 |UP100 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |43+185 | |213 |UR64 |Reka |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |43+189 | |214 |UP101 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |43+572 | |215 |UP102 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |43+745 | |216 |UP103 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |44+233 | |217 |UP104 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |44+428 | |218 |UR65 |Reka |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |44+896 | |219 |UP105 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |44+923 | |220 |UR66 |Reka |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |44+938 | |221 |UR67 |Reka |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |45+064 | |222 |UP106 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |45+082 | |223 |UP107 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |45+779 | |224 |UR68 |Reka |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |45+784 | |225 |UP108 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |45+959 | |226 |UR69 |Reka |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |45+977 | |227 |URR7 |Radiorelejne veze |Raca |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – Telenor |46+270 | |228 |UP109 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |46+996 | |229 |UP110 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |47+419 | |230 |UR70 |Reka |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |47+557 | |231 |UR71 |Reka |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |48+069 | |232 |UP111 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |48+374 | |233 |UP112 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |48+397 | |234 |UP113 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |48+863 | |235 |UOV2 |Kolektor fekalne vode |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija |48+905 | |236 |UK7 |Granica katastarske opštine |Rača – Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |48+910 | |237 |UR72 |Reka |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |48+921 | |238 |UR73 |Reka |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |49+030 | |239 |URR8 |Radiorelejne veze |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – Telekom Srbije |49+043 | |240 |UP114 |Lokalni put |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |49+202 | |241 |UP115 |Lokalni put |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |49+236 | |242 |UP116 |Lokalni put |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |49+253 | |243 |UR74 |Reka |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |49+344 | |244 |UP117 |Lokalni put |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |49+684 | |245 |UP118 |Lokalni put |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |49+704 | |246 |UK8 |Granica katastarske opštine |Banja – Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |49+957 | |247 |UP119 |Lokalni put |Rača |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |50+013 | |248 |UK9 |Granica katastarske opštine |Rača – Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |50+066 | |249 |UP120 |Lokalni put |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |50+068 | |250 |UP121 |Lokalni put |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |50+430 | |251 |UP122 |Lokalni put |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |50+492 | |252 |UP123 |Lokalni put |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |50+516 | |253 |UP124 |Lokalni put |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |50+944 | |254 |UO22 |Bakarni kabl |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – bakarni kabl |50+948 | |255 |UR75 |Reka |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |50+968 | |256 |UR76 |Reka |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |51+416 | |257 |UOV3 |Kolektor otpadne vode |Banja |Priboj |planirano |Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija |51+608 | |258 |UO23 |Bakarni kabl |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – bakarni kabl |51+612 | |259 |UP125 |Lokalni put |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |51+614 | |260 |UP126 |Lokalni put |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |51+664 | |261 |UO24 |Bakarni kabl |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – bakarni kabl |52+205 | |262 |UO25 |Bakarni kabl |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – bakarni kabl |52+425 | |263 |URR9 |radiorelejne veze |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – Telenor |52+738 | |264 |UP127 |Državni put IIA-194 |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |52+802 | |265 |UO26 |Optički kabl |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – Optički kabl |52+810 | |266 |UE11 |DV 110 kV |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – DV |52+822 | |267 |UP128 |Lokalni put |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |52+827 | |268 |UE12 |DV 110 kV |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – DV |53+212 | |269 |UR77 |Reka |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |53+246 | |270 |UO27 |Bakarni kabl |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – bakarni kabl |53+745 | |271 |UP129 |Lokalni put |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |53+763 | |272 |UOV4 |Kolektor fekalne vode |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija |53+787 | |273 |UR78 |Reka |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |53+852 | |274 |UP130 |Lokalni put |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |54+096 | |275 |UE13 |DV 110 kV |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – DV |54+190 | |276 |UR79 |Reka |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |54+630 | |277 |UO28 |Bakarni kabl |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – bakarni kabl |54+692 | |278 |UO29 |Optički kabl |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – Optički kabl |54+843 | |279 |UV2 |Vodovod |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |55+196 | |280 |UPR3 |Železnička pruga u tunelu |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – pruga |55+208 | |281 |UOV5 |Kolektor otpadne vode |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija |55+246 | |282 |UP131 |Državni put IIA-194 |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |55+290 | |283 |UA1 |Akumulacija |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – jezero |55+405 | |284 |UE14 |DV 110 kV |Banja |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – DV |55+408 | |285 |UK10 |Granica katastarske opštine |Banja – Kalafati |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |55+414 | |286 |UE15 |DV 220 kV |Kalafati |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – DV |56+165 | |287 |UP132 |Lokalni put |Kalafati |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |56+541 | |288 |UP133 |Lokalni put |Kalafati |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |56+731 | |289 |UK11 |Granica katastarske opštine |Kalafati – Mažići |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |56+957 | |290 |UP134 |Lokalni put |Mažići |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |57+034 | |291 |UP135 |Lokalni put |Mažići |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |57+050 | |292 |UP136 |Lokalni put |Mažići |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |57+489 | |293 |UP137 |Lokalni put |Mažići |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |57+652 | |294 |UR80 |Reka |Mažići |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |57+751 | |295 |UR81 |Reka |Mažići |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |58+061 | |296 |UP138 |Lokalni put |Mažići |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |58+368 | |297 |UP139 |Lokalni put |Mažići |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |58+444 | |298 |UP140 |Lokalni put |Mažići |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |58+497 | |299 |UP141 |Lokalni put |Mažići |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |58+627 | |300 |UR82 |Reka |Mažići |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa rekom |59+661 | |301 |UP142 |Lokalni put |Mažići |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |59+839 | |302 |UP143 |Lokalni put |Mažići |Priboj |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |60+030 | |303 |UK12 |Granica katastarske opštine – opštine |Mažići – Džurovo |Priboj – Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |60+083 | |304 |UP144 |Lokalni put |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |60+777 | |305 |UP145 |Lokalni put |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |60+878 | |306 |UP146 |Lokalni put |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |61+069 | |307 |UR83 |Reka |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |61+141 | |308 |UP147 |Lokalni put |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |61+373 | |309 |UP148 |Lokalni put |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |61+457 | |310 |UR84 |Reka |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |61+547 | |311 |UP149 |Lokalni put |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |61+644 | |312 |UP150 |Lokalni put |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |61+770 | |313 |UP151 |Lokalni put |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |61+805 | |314 |UP152 |Lokalni put |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |62+259 | |315 |UR85 |Reka |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |62+455 | |316 |UR86 |Reka |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |62+635 | |317 |UP153 |Lokalni put |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |62+820 | |318 |UP154 |Lokalni put |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |62+951 | |319 |UP155 |Lokalni put |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |63+362 | |320 |UR87 |Reka |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |63+551 | |321 |UP156 |Lokalni put |Džurovo |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |63+703 | |322 |UK13 |Granica katastarske opštine |Džurovo – Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |63+959 | |323 |UP157 |Lokalni put |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |63+972 | |324 |UR88 |Reka |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |64+025 | |325 |UP158 |Lokalni put |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |64+396 | |326 |UP159 |Lokalni put |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |64+558 | |327 |UP160 |Lokalni put |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |64+952 | |328 |UP161 |Lokalni put |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |65+059 | |329 |UR89 |Reka |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |65+071 | |330 |UR90 |Reka |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |65+241 | |331 |UV3 |Vodovod |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |65+271 | |332 |UR91 |Reka |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |65+415 | |333 |UP162 |Lokalni put |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |65+574 | |334 |UP163 |Lokalni put |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |65+939 | |335 |UV4 |Vodovod |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |66+034 | |336 |UP164 |Lokalni put |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |66+039 | |337 |UR92 |Reka |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |66+119 | |338 |URR10 |Radiorelejne veze |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – Telekom Srbije |66+251 | |339 |UV5 |Vodovod |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |66+542 | |340 |UP165 |Lokalni put |Izbičanj |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |66+611 | |341 |UK14 |Granica katastarske opštine |Izbičanj – Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |66+612 | |342 |UR93 |Reka |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |67+351 | |343 |UR94 |Reka |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |67+473 | |344 |UO30 |Bakarni kabl |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – bakarni kabl |67+536 | |345 |UV6 |Vodovod |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |67+537 | |346 |UP166 |Lokalni put |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |67+539 | |347 |UP167 |Lokalni put |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |67+697 | |348 |UP168 |Lokalni put |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |68+131 | |349 |UK15 |Granica katastarske opštine |Đurašići – Dušmanići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |68+212 | |350 |UP169 |Lokalni put |Dušmanići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |68+354 | |351 |UK16 |Granica katastarske opštine |Dušmanići – Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |68+452 | |352 |UP170 |Državni put IIB-403 |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |68+583 | |353 |UP171 |Lokalni put |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |68+835 | |354 |UP172 |Lokalni put |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |69+149 | |355 |UK17 |Granica katastarske opštine |Đurašići – Dušmanići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |69+198 | |356 |UK18 |Granica katastarske opštine |Dušmanići – Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |69+484 | |357 |UP173 |Lokalni put |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |69+773 | |358 |UR95 |Reka |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |70+029 | |359 |UP174 |Lokalni put |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |70+097 | |360 |UP175 |Lokalni put |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |70+404 | |361 |UP176 |Lokalni put |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |70+633 | |362 |UP177 |Lokalni put |Đurašići |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |70+819 | |363 |UK19 |Granica katastarske opštine |Đurašići – Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |71+434 | |364 |UP178 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |71+454 | |365 |UR96 |Reka |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |71+454 | |366 |UP179 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |71+797 | |367 |UP180 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |72+400 | |368 |UP181 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |72+545 | |369 |UO31 |Bakarni kabl |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – bakarni kabl |72+632 | |370 |UR97 |Reka |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |72+751 | |371 |UO32 |Optički kabl |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – Optički kabl |72+909 | |372 |UP182 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |72+927 | |373 |UP183 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |73+060 | |374 |UP184 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |73+272 | |375 |UP185 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |73+398 | |376 |UP186 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |73+537 | |377 |UR98 |Reka |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa rekom |73+577 | |378 |UK20 |Granica katastarske opštine |Donje Babine – Seljane |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |73+583 | |379 |UP187 |Lokalni put |Seljane |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |73+627 | |380 |UK21 |Granica katastarske opštine |Seljane – Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |73+709 | |381 |UP188 |Lokalni put |Seljane |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |73+717 | |382 |UP189 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |73+832 | |383 |UP190 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |74+291 | |384 |UK22 |Granica katastarske opštine |Donje Babine – Seljane |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |74+372 | |385 |UK23 |Granica katastarske opštine |Seljane – Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |74+494 | |386 |UP191 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |74+689 | |387 |UP192 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |75+283 | |388 |UP193 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |75+591 | |389 |UV7 |Vodovod |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |75+597 | |390 |URR11 |Radiorelejne veze |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – Telenor |76+692 | |391 |UP194 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |76+714 | |392 |UP195 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |77+302 | |393 |UO33 |Bakarni kabl |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – bakarni kabl |77+333 | |394 |UP196 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |77+457 | |395 |UP197 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |77+517 | |396 |UP198 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |78+715 | |397 |UP199 |Lokalni put |Donje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |80+032 | |398 |UK24 |Granica katastarske opštine |Donje Babine – Gornje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |80+189 | |399 |UP200 |Lokalni put |Gornje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |80+529 | |400 |UP201 |Lokalni put |Gornje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |80+693 | |401 |UP202 |Lokalni put |Gornje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |81+211 | |402 |UP203 |Lokalni put |Gornje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |82+061 | |403 |UV8 |Vodovod |Gornje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |82+202 | |404 |UP204 |Lokalni put |Gornje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |82+278 | |405 |UP205 |Lokalni put |Gornje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |82+291 | |406 |UV9 |Vodovod |Gornje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |82+349 | |407 |UP206 |Lokalni put |Gornje Babine |Prijepolje |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |82+530 | |

1. Podela prostora u planskom obuhvatu na posebne zone/pojase

Prostornim planom uspostavljaju se dve prostorne celine: prostor za izgradnju RP 400 kV „Bajina Bašta” i prostor koridora interkonektivnog DV. U okviru koridora interkonektivnog DV uspostavlja se zaštitna zona (u kojoj će se, nakon izgradnje DV, uspostaviti zaštitni pojas) i izvođački pojas. Prostorna celina koju čini koridor interkonektivnog DV je predmet detaljne razrade ovog prostornog plana.

Obuhvat i granice prostornih celina, odnosno zone zaštite i izvođačkog pojasa određeni su grafički u listu 1. Karte detaljne razrade i tekstualno u sledećim tačkama ovog prostornog plana „1.4. Granica područja Prostornog plana sa pojasima zaštite” i „1.5. Granice i obuhvat celina posebne namene” u poglavlju „I. Polazne osnove”, deo „1. Obuhvat i opis granica područja Prostornog plana”.

1.1. Površine javne namene

Na osnovu „Plana detaljne regulacije za izgradnju razvodnog postrojenja RP 400 kV uz postojeći kompleks trafostanice TS 220/35 kV „Bajina Bašta””, utvrđuje se javna namena prostora za izgradnju RP 400 kV na celoj katastarskoj parceli 480/1 i na delovima katastarskih parcela 441/1, 439/2, 454, 455, 457, 458, 459, 473, 474/1, 474/2, 475/1, 494/1, sve u katastarskoj opštini Zaugline, opština Bajina Bašta.

Prostor za utvrđivanje javnog interesa, ukupne površine od oko 2,89 ha, određen je sledećim koordinatama prelomnih tačaka (redni broj tačke, H koordinata, Y koordinata) i prikazan je brojevima na referalnim kartama Prostornog plana i listu 1. Karte detaljne razrade: 1. 7380361, 4868754; 2. 7380350, 4868585; 3. 7380289, 4868589; 136. 7380192, 4868596; 137. 7380200, 4868719; 138. 7380153, 4868722; 139. 7380155, 4868767.

Pravila uređenja i organizacije zemljišta u obuhvatu prostorne celine koju čini RP 400 kV sprovode se u skladu sa „Planom detaljne regulacije za izgradnju razvodnog postrojenja RP 400 kV uz postojeći kompleks TS 220/35 kV „Bajina Bašta””.

Pravila uređenja i organizacije zemljišta u obuhvatu prostorne celine koju čini koridor interkonektivnog DV obezbeđuju tehničke zahteve u vezi izgradnje, eksploatacije i zaštite DV, kao i uslove u pogledu korišćenja obuhvaćenih površina.

Prethodni zahtevi se obezbeđuju uspostavljanjem zaštitne zone i izvođačkog pojasa u obuhvatu koridora interkonektivnog DV, sa sledećim pravilima uređenja i organizacije zemljišta:

u zaštitnoj zoni se obezbeđuje privremena službenost prolaza za vreme trajanja radova i prostor za uspostavljanje zaštitnog pojasa interkonektivnog DV;

u izvođačkom pojasu se obezbeđuje trajna službenost prelaza/zauzeća za potrebe pripremnih, građevinskih i elektromontažnih radova, odnosno izgradnju stubova DV, postavljanje (nadzemnih) vodova, nadzor i održavanje instalacije DV.

U zaštitnoj zoni i izvođačkom pojasu uspostavlja se obaveza pribavljanja tehničkih uslova/saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za gazdovanje interkonektivnim DV kod izrade druge planske i urbanističko-tehničke dokumentacije, izgradnje, investicionog održavanja ili rekonstrukcije drugih objekata i infrastrukture. Prethodna saglasnost je potrebna i u slučaju zasađivanja drveća i drugog visokog rastinja. Navedena pravila se odnose i na zaštitni pojas, koji se uspostavlja naknadno u okviru zaštitne zone, nakon izgradnje interkonektivnog DV.

3. Koridor DV

Koridor interkonektivnog DV je bliže određen u delu „1.5. Granice i obuhvat celina posebne namene” ovog prostornog plana, analitičkim elementima za geodetsko obeležavanje karakterističnih tačaka granice Prostornog plana, odnosno zaštitne zone, zatim popisom obuhvaćenih katastarskih parcela, grafički na listovima Karte detaljne razrade, kao spiskom karakterističnih temenih tačaka podužne ose koridora DV (broj temene tačke, X koordinata, y koordinata): US1. 7380232, 4868526; US2. 7380200, 4868344; US3. 7380218, 4868193; US4. 7380295, 4868091; US5. 7380842, 4867485; US6. 7380931, 4867050; US7. 7383051, 4865245; US8. 7383613, 4864328; US9. 7383838, 4862779; US10. 7383602, 4861238; US11. 7383260, 4856376; US12. 7380761, 4854689; US13. 7380107, 4853554; US14. 7379763, 4852655; US15. 7379949, 4850929; US16 7379970, 4850524; US17. 7379669, 4849457; US18. 7379244, 4849000; US19. 7378572, 4848371; US20. 7377712, 4847435; US21. 7377589, 4846738; US21a. 7377441, 4846597; US21b. 7377637, 4846533; US21c. 7377698, 4846255; US21d. 7377889, 4846071; US22. 7378057, 4844649; US23. 7379649, 4843810; US24. 7381734, 4841929; US25. 7382659, 4836743; US26. 7381993, 4833551; US27. 7381917, 4830197; US28. 7383912, 4828010; US29. 7384773, 4826322; US30. 7384407, 4825155; US31. 7384856, 4823476; US32. 7384880, 4822519; US33. 7385709, 4821494; US34. 7385699, 4820778; US35. 7385447, 4820245; US36. 7385758, 4819570; US37. 7385696, 4819067; US38. 7386220, 4818259; US39. 7386865, 4817210; US40. 7387687, 4815151; US41. 7387964, 4814063; US42. 7388309, 4812248; US43. 7388427, 4810061; US44. 7388192, 4808396; US45. 7386658, 4807559; US46. 7386130, 4807625; US47. 7385587, 4807713; US48. 7384259, 4807545; US49. 7381312, 4805615; US50. 7376422, 4803880; US51. 7374962, 4804275.

Granice zaštitne zone i izvođačkog pojasa utvrđuju se prema geodetski određenoj podužnoj osi koridora DV i analitičkim elementima za geodetsko obeležavanje karakterističnih tačaka granice Prostornog plana/zaštitne zone.

U slučaju neslaganja podataka iz spiska tačaka datih u delu „1.5. Granice i obuhvat celina posebne namene” sa grafičkim prikazom granica izvođačkog pojasa i zaštitne zone merodavna je situacija prikazana na listovima Karte detaljne razrade.

Pojasi u obuhvatu planirane regulacije, izvan prostora namenjenog za planirano RP 400 kV, zahvataju sledeću površinu:

zaštitna zona, širine 2 h 50 m i ukupne površine od 834,45 ha; od čega

izvođački pojas, širine 2 h 20 m i ukupne površine od 333,78 ha.

Površine za stubna mesta obezbeđuju se isključivo u okviru regulacije izvođačkog pojasa. Površina stubnog mesta po pravilu ima oblik kvadrata ili pravougaonika, sa maksimalnim, planski mogućim, dimenzijama građevinske osnove temelja stuba (sa uzemljenjem) od 25 m h 25 m ili 625 m² po stubnom mestu. U nadzemnom delu, mereno duž spoljne ivice temelja ili temeljnih stopa, dimenzije su do 16 h 16 m ili 256 m² po stubnom mestu.

U slučaju nepredviđenih geotehničkih i drugih ograničenja, planski okvir regulacije izvođačkog pojasa u ukupnoj širini od 40 m omogućava projektno usaglašavanje pozicije građevinske osnove stuba i linijskog dela instalacije sa stanjem na terenu.

4. Pravila za formiranje građevinske parcele, izdvajanje površina javne namene i ustanovljenje prava službenosti

Planirani interkonektivni DV predstavlja infrastrukturni objekat od najvišeg nacionalnog interesa koji se realizuje u sklopu strateškog projekta izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kV „Transbalkanski koridor za prenos električne energije – prva faza”.

U cilju efikasne realizacije projekta, posebno u delu rešavanja imovinsko pravnih odnosa, primenjivaće se odredbe Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i pribavljanja dokumentacije radi realizacije izgradnje sistema za prenos električne energije 400 kV naponskog nivoa „Transbalkanski koridor – prva faza”.

U ovom slučaju, građevinsku parcelu predstavlja zemljišni pojas nepotpune eksproprijacije dela katastarskih parcela kroz koje se prostiru vodovi DV i površine dela pojedinačnih parcela na kojima se nalaze stubovi DV koje smatraju građevinskim zemljištem i za koje se ne vrši prenamena uređena Zakonom o planiranju i izgradnji. Kod uvođenja u katastar nepokretnosti i pravima na njima, upis namene zemljišta kao građevinsko zemljište (u obuhvatu površina građevinske osnove stubova DV) ima deklarativno dejstvo.

Površina u obuhvatu ovog prostornog plana na kojoj se utvrđuje javni interes za izgradnju interkonektivnog DV je određena na Karti detaljne razrade, list 1, elementima za geodetsko obeležavanje koridora DV i popisom obuhvaćenih katastarskih parcela datih u delu „1. Podela prostora u planskom obuhvatu na posebne zone/pojase, 1.1. Površine javne namene”.

Konačne dimenzije, odnosno površine pojedinačnog stubnog mesta se bliže utvrđuju Idejnim projektom, odnosno Projektom za građevinsku dozvolu DV u skladu sa pravilima, u vezi maksimalno dozvoljenih površina podzemnog i nadzemnog dela građevinske osnove stuba DV, koje su određene ovim prostornim planom.

5.1. Pravila za tehničko rešenje instalacije interkonektivnog dalekovoda

Projektovanje, izgradnja i tehničko obezbeđenje interkonektivnog DV sprovode se prema Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, pratećih tehničkih propisa, normativa i preporuka Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” i Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”.

Tokom projektovanja posebno će se voditi računa o obezbeđenju usaglašenosti tehničkog rešenja interkonektivnog DV sa standardima i normativima koji će se primenjivati u delu interkonektivnog DV na teritoriji Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Na osnovu elektroenergetskog i tehničkog rešenja, koja su sagledana na nivou glavnog i idejnog projekta, predviđeni su sledeći osnovni elementi instalacije interkonektivnog DV:

provodnici: dva provodnika po fazi nominalnog preseka 490/65 mm2 (u skladu sa merodavnim SRPS i IEC standardima), sa pratećom opremom;

izolatori: kapasti tip izolatora, u skladu sa merodavnim IEC standardom, koji su kod približavanja ili prelaska preko važnijih objekata električno i/ili mehanički pojačani;

zaštitna užad: dva zaštitna užeta, prema merodavnom IES standardu, sa optičkim vlaknima (OPGW) kompatibilnim sa mrežom u sistemu prenosa Crne Gore i Bosne i Hercegovine;

stubovi DV: čelično rešetkasti tip stuba za dvosistemski DV, sa dva vrha za zaštitno uže i direktnim dvostrukim zaštitnim uzemljenjem.

U postupku dalje projektne razrade i investicionim izborom opreme, navedeni, osnovni elementi instalacije DV mogu biti izmenjeni uz uslov da su obezbeđeni merodavni SRPS i IEC standardi.

Visina svakog stuba se određuje Projektom za građevinsku dozvolu, prema izdatim uslovima i tehničkim zahtevima u vezi obezbeđenja sigurnosnih visina i sigurnosnih udaljenosti instalacije DV.

Kod ukrštanja sa važnijim objektima (javni put, železnica i sl.) sigurnosni zahtevi se, po pravilu, dodatno obezbeđuju za slučaj pojačanog opterećenja DV (za temperaturu provodnika 80( C) uključujući i rezervu u sigurnosnoj visini od oko 2,5 m (mereno na sredini raspona) za kompenzaciju neelastičnog istezanja provodnika tokom eksploatacije.

Temelji stubova su, po pravilu armirano betonski, raščlanjeni ili blok temelji, sa zaštitnim premazom nadzemnog dela temelja. Dubina fundiranja, način izrade i tip temelja se bliže definišu na osnovu vrste stuba, očekivanog opterećenja DV i detaljnog inženjersko geološkog ispitivanja terena.

Uzemljenje se izvodi na svakom stubu polaganjem po jednog uzemljivača oko svake stope temelja i jednim zajedničkim. Maksimalna vrednost impulsne otpornosti uzemljenja na tipskim stubovima iznosi do 15 Ω. Način postavljanja i tip uzemljivača, koji treba da obezbedi pouzdanu zaštitu od udara groma i povratnog preskoka na provodnike ili zaštitno uže, se rešava prema Pravilniku o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SFRJ”, broj 61/95).

Mere zaštite od zemljospoja i induktivnog uticaja na druge objekte se određuju, posebnim projektom, u skladu sa Pravilnikom, tehničkim propisima, normativima i preporukama Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”.

5.2. Pravila za izvođenje radova

Izgradnja interkonektivnog DV obuhvata pripremne, glavne (građevinski i elektromontažni deo) i završne radove. Navedene grupe radova obuhvataju sledeće značajnije aktivnosti:

1) Osnovne aktivnosti u okviru pripremnih radova:

geodetski se pozicionira i kolčenjem obeležava trasa DV i lokacije svih stubnih mesta;

u saradnji sa vlasnicima/korisnicima verifikuju se sva ukrštanja i približavanja DV drugim instalacijama i objektima, uključujući i eventualne istražne radove na planiranim lokacijama stubova ukoliko ne postoje precizni podaci o položaju evidentiranih ili neevidentiranih instalacija (npr. seoski i individualni vodovodi) u zoni građevinskih radova;

na osnovu projektne dokumentacije, uređuju se lokacije gradilišta sa privremenim pristupnim putevima do lokacija gradilišta i planiranih stubnih mesta;

nakon obeležavanje trase i pozicije svih stubova, obezbeđuje se prospekcija terena i eventualno izvode istražni iskopi uz nadzor od strane ovlašćenog predstavnika teritorijalno nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture;

demontira se i uklanja u celosti nadzemni deo instalacije DV 220 kV broj 206 „Bajina Bašta-Pljevlja”, kao i deo temelja do dubine od oko 1 m u odnosu na kotu terena;

duž trase DV sprovodi se prosecanje šume i druge visoke vegetacije u obimu koji se određuje Elaboratom o seči šume i uz prethodnu doznaku od strane teritorijalno nadležnog upravljača/vlasnika šume.

2) Osnovne aktivnosti u okviru glavnih radova:

u okviru građevinskih radova izvode se temelji stubova sa pratećim uzemljenjem i montaža čelične konstrukcije stuba sa pratećom opremom;

u okviru elektromontažnih radova, korišćenjem prethodno postavljenih montažnih sajli razvlače se fazni provodnici i zaštitna užad, sa pratećom opremom; u toku elektromontažnih radova, može se izvršiti privremena demontaža ili isključenje iz rada nadzemnih instalacija, kao i privremena ograničenja u korišćenju javnih puteva.

3) Osnovne aktivnosti u okviru završnih radova:

jednovremeno sa završetkom radova na pojedinim deonicama interkonektivnog DV, uključujući i radove na demontaži DV 220 kV broj 206 „Bajina Bašta-Pljevlja” sprovodi se sanacija terena oštećenog u toku izvođenja radova; sanacija terena obuhvata radove na nivelaciji terena i po potrebi dodatne radove na preventivnoj biološkoj i tehničkoj stabilizaciji zemljišta sa razvijenim ili potencijalno mogućom pojavom erozije i drugim vidovima nestabilnosti zemljišta;

čišćenje terena, odnosno uklanjanje otpadnog materijala i ambalaže, zemljišta koje je eventualno zagađeno motornim uljem, zaštitnim premazima stuba, kao i viška pedološki manje vrednog materijala po završetku radova na izgradnji temelja.

U svim etapama se sprovode mere predviđene propisima u vezi zaštite na radu, internim pravilnicima izvođača radova i uputstvima investitora, isporučioca opreme i nadzornog organa. Takođe, sve etape radova se pravovremeno prijavljuju nadležnim službama, organizacijama koji su uslovile nadzor, organima lokalne samouprave i drugim korisnicima prostora u blizini DV.

Izvođenje građevinskih i posebno elektromontažnih radova predvideti sukcesivno, po deonicama DV, kako bi se smanjio obim jednovremenog ometanja lokalnih aktivnosti i mogućih akcidenata.

5.3. Pravila za izvođačke puteve i gradilišta

Za kolski prevoz opreme i delova instalacije interkonektivnog DV predvideti korišćenje najkraćih prilaza sa javnih i nekategorisanih puteva. Prelaz preko poseda i formiranje gradilišta izvan izvođačkog pojasa uslovljeni su prethodnom saglasnošću vlasnika/korisnika ili ustanovljenjem privremene službenosti prolaza/zauzeća, odnosno prava prolaza i prevoza.

Na poljoprivrednom i šumskom zemljištu i delu privremenih gradilišnih priključaka na javne puteve, povećanje nosivosti zemljišta može se obezbediti nasipanjem kamenog ili šljunčanog granulata. Po završetku radova, navedeni materijal se mora ukloniti sa lokacije.

Kod izbora mesta priključka pristupnih i gradilišnih puteva na javni put, po pravilu se koriste postojeći kolski priključci.

Intervencije na atarskim i šumskim putevima u smislu tehničkog usaglašavanja sa izvođačkim zahtevima mogu se sprovesti i kao trajno rešenje u formi rehabilitacije ili na osnovu posebnog projekta u formi pojačanog održavanja.

Tokom izvođenja građevinskih intervencija na putevima posebnu pažnju treba posvetiti očuvanju njihove osnovne funkcije, uz obaveznu sanaciju svih oštećenja na putu i putnoj infrastrukturi.

Pre izgradnje novih priključaka pristupnih i gradilišnih puteva na javni put, potrebno je pribaviti saobraćajno-tehničke uslove za priključenje od strane upravljača javnog puta.

5.4. Pravila za formiranje gradilišta

Gradilišta predstavljaju površine na kojima se privremeno, odnosno vremenski ograničeno obezbeđuje prostor sa izgradnju interkonektivnog DV, održavanje mehanizacije, uređenje platoa za boravak osoblja, radnih platoa i privremeno deponovanje materijala kod zemljanih iskopa za temelje DV. Uređenje gradilišta podrazumeva nivelaciju terena i po potrebi ojačavanje nosivosti terena u delu radnih platoa i pristupnih puteva.

Razmeštaj, potrebna površina i uređenje lokacije gradilišta duž interkonektivnog DV određuje se posebnim projektom gradilišta. Projektom je potrebno obuhvatati i mere za nadoknadu štete, odnosno sanaciju oštećenja na zemljištu i vegetaciji nakon završetka radova.

Izgradnja interkonektivnog DV, kao i sprovođenje posebnih zahteva koji obezbeđuju eksploataciju, održavanje i nadzor, ne uslovljavaju uklanjanje stambenih, ekonomskih i pomoćnih objekata.

Ukrštanje, približavanje i paralelno vođenje interkonektivnog DV sa objektima i instalacijama rešavaće se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV i izdatim uslovima nadležnih preduzeća, odnosno vlasnika/korisnika konkretnog objekta. Po pravilu, za bliže rešavanje navedenih situacija, u sklopu tehničke dokumentacije DV radi se poseban deo ili izvod iz dokumentacije na koji se obezbeđuje saglasnost nadležnog vlasnika/korisnika konkretnog objekta/instalacije. Projekat pored tehničkog rešenja, po potrebi može obuhvatiti i proračun međusobnog uticaja u različitim režimima i uslovima rada.

Ukoliko se propisani/zahtevani uslovi ne mogu ispuniti, investitor DV sprovodi odgovarajuće mere tehničke zaštite, uključujući i mogućnost, privremenog ili trajnog izmeštanja lokalnih instalacija. Izvođač radova je u obavezi da pravovremeno obavesti nadležna preduzeća o početku i trajanju radova na postavljanju DV i po potrebi obezbedi njihov nadzor.

6.2. Položaj koridora u odnosu na saobraćajnu infrastrukturu

Približavanje i ukrštanje DV sa javnim i ostalim putevima se obezbeđuje u skladu sa Zakonom o javnim putevima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 i 104/13), Pravilnikom o uslovima koje sa aspekta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV.

U rasponu ukrštanja sa državnim putem izolacija provodnika mora biti električno i mehanički pojačana. Sigurnosna visina u rasponu ukrštanja iznosi minimum 9 m, računajući rastojanje između najnižeg provodnika i najviše kote kolovoza. Minimalna sigurnosna visina se mora očuvati u slučaju pojačanog električnog opterećenja i neelastičnog, eksploatacionog, istezanja provodnika.

U rasponu ukrštanja stubovi DV se postavljaju izvan zaštitnog pojasa državnog puta, s tim da udaljenost od zemljišnog pojasa puta ne može biti manja od visine najbližih stubova DV.

U slučaju ukrštaja sa opštinskim putem izolacija provodnika je električno pojačana, a po potrebi može se postaviti i mehanički pojačana izolacija. Sigurnosna visina provodnika u rasponu ukrštaja računajući rastojanje između najnižeg provodnika i najviše kote kolovoza, iznosi minimum 9 m. Minimalna sigurnosna visina se mora očuvati u slučajevima pojačanog električnog opterećenja i trajnog istezanja provodnika tokom eksploatacije. U rasponu ukrštaja, sigurnosna udaljenost stuba DV od ivice putnog zemljišta kategorisanih puteva iznosi minimalno 10 m a u izuzetnim slučajevima je 7 m, s tim da udaljenost od zemljišnog pojasa puta koja ne može biti manja od visine najbližih stubova DV.

Sigurnosna visina provodnika u rasponu ukrštaja sa nekategorisanim putevima, računajući rastojanje između najnižeg provodnika i najviše kote kolovoza, iznosi minimum 9 m. Minimalna sigurnosna visina se mora očuvati u slučajevima pojačanog električnog opterećenja i trajnog istezanja provodnika tokom eksploatacije. Sigurnosna udaljenost stuba DV od ivice putnog zemljišta nekategorisanih puteva minimum 3 m. Potreba za električno pojačanom i/ili mehanički pojačanom izolacijom provodnika utvrđuje se tehničkom dokumentacijom DV.

U svim slučajevima, sigurnosna udaljenost stuba DV od putnog zemljišta može biti manja samo uz prethodnu saglasnost nadležnog preduzeća/upravljača predmetnog puta. Za prelaz DV preko državnog puta uz tehničku dokumentaciju uradiće se poseban elaborat ukrštanja.

Izvođenju radova se može pristupiti po obezbeđenju saglasnosti i saobraćajno tehničkih uslova nadležnog preduzeća/upravljača javnog puta.

Kod ukrštanja DV sa železničkom prugom, u rasponu ukrštanja voda nije dozvoljeno nastavljanje provodnika i zaštitne užadi. U zateznom polju ukrštanja izolacija voda mora biti električno i mehanički pojačana.

Sigurnosna visina između najnižeg naponskog voda i gornje ivice šine mora da iznosi 14 m.

Ukoliko u zateznom polju ukrštanja postoje noseći signalno-telekomunikacioni stubovi moraju se proveriti sigurnosne visine za telekomunikacione vodove (za vodove napona 400 kV sigurnosna visina iznosi 5,5 m). Ugao ukrštanja voda sa prugom, po pravilu ne može da iznosi manje od 60°. Udaljenost bilo kog dela stuba od osovine najbližeg koloseka ne sme biti manja od visine najbližih stubova u rasponu ukrštanja, odnosno minimum 25 m mereno upravno na pravac pruge.

Minimalno dozvoljena udaljenost od 10 m između najbliže tačke temelja stubova i najbliže tačke tunelske cevi obezbeđena je planskim rešenjem koridora DV. Kod ukrštanja sa tunelom broj 98 („Samarevina”) na magistralnoj železničkoj pruzi E-79 (Beograd) Resnik – Požega – Vrbnica – državna granica sa Crnom Gorom, podužna osa koridora DV je udaljena oko 182 m od ulaznog portala na stacionaži pruge kod km 204+857, a u slučaju ukrštanja sa tunelom broj 116 na udaljenosti od oko 236 m od ulaznog portala na stacionaži ove pruge kod km 233+760.

U delu koridora iznad tunelskih cevi na magistralnoj železničkoj pruzi E-79, koje predstavlja železničko područje, izvođenje građevinskih radova na postavljanju DV potrebno je planirati i izvoditi na način koji ne ugrožava stabilnost konstrukcije tunelske cevi.

Izvođenju radova se može pristupiti po obezbeđenju saglasnosti od strane upravljača železničke pruge na Projekat za građevinsku dozvolu.

Početak radova se obavezno pravovremeno prijavljuje „Železnicama Srbije” a.d. tj. nadležnoj službi radi obezbeđivanja nadzora u toku gradnje i regulisanja saobraćaja u toku radova.

6.3. Ukrštanje sa elektroenergetskom infrastrukturom

Za svako ukrštanje, približavanje ili paralelno vođenje DV sa drugim elektroenergetskim instalacijama potrebno je u sklopu tehničke dokumentacije, pored tehničkog rešenja, obraditi i proračun međusobnog uticaja u različitim režimima i uslovima rada. Na projektno rešenje se obezbeđuje saglasnost preduzeća nadležnog za predmetnu instalaciju.

Ukoliko se propisani uslovi ne mogu ispuniti, investitor DV je u obavezi da sprovede odgovarajuće mere tehničke zaštite, uključujući i mogućnost izmeštanja ugroženih instalacija. Investitor DV snosi troškove u slučaju demontaže, privremenih isključenja i drugih intervencija na lokalnim instalacijama. Izvođač radova je u obavezi da pravovremeno obavesti nadležna preduzeća o početku i trajanju radova na postavljanju DV i po potrebi obezbedi njihov nadzor.

Kod ukrštanja visokonaponskih vodova, DV sa nominalno većim naponom postavlja se, sa električno pojačanom izolacijom, iznad voda sa nižim naponom. Sigurnosna visina od 4,5 m i udaljenost od 3 m mora biti očuvana i pri dodatnom opterećenju samo gornjeg voda.

Kod paralelnog vođenja visokonaponskih vodova, najmanja međusobna udaljenost provodnika paralelnih vodova mora biti jednaka udaljenosti D iz čl. 30. i 32. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92). Pri najvećem otklonu provodnika jednog voda zbog dejstva vetra, mora se proveriti da međusobna udaljenost provodnika paralelnih vodova nije manja od sigurnosnih razmaka za viši napon, s tim da ne sme biti manja od 70 cm kad provodnici drugog voda nisu otklonjeni.

Kod prelaska visokonaponskog DV preko NN voda (obrnuti slučaj nije dozvoljen) obezbeđuje se električno pojačana izolacija, sigurnosna visina od minimum 4,5 m i sigurnosna udaljenost od minimum 4 m. Potreba za dodatnom mehaničkom ili električnom zaštitom utvrđuje se posebnim projektom ukrštanja. Ako uslovi iz čl. 156. i 157. Pravilnika nisu ispunjeni, nadzemni vod niskog napona treba kablirati ili ga izmestiti. Kod paralelnog vođenja najmanja međusobna udaljenost odgovara propisanom sigurnosnom razmaku za vod višeg napona pri najvećem otklonu jednog od provodnika pod uticajem vetra.

U toku radova neophodno je sprovesti mere zaštite predviđene za rad u blizini elektroenergetskih instalacija.

6.4. Ukrštanje sa vodoprivrednom infrastrukturom

Za ukrštanje DV sa lokalnim vodotocima obezbeđuje se sigurnosna visina od minimalno 9 m, a sigurnosna udaljenost 8 m. Za plovne reke sigurnosna visina voda od najvišeg vodostaja reka na kojima je mogućno splavarenje iznosi 9 m, a izolacija voda mora biti električno pojačana. Stubovi DV moraju biti udaljeni minimum 5 m od gornje ivice prirodnog korita za veliku vodu s tim da se ne ugrožava stabilnost obala vodotoka.

Za prelazak DV u delu akumulacionog jezera HE „Potpeć” primenjivaće se pravila u vezi sigurnosnih visina predviđena za plovne vodotoke. Stubovi DV moraju biti udaljeni minimum 10 m od nivoa jezera pri koti maksimalnog uspora s tim da se ne ugrožava stabilnost terena pri izvođenju građevinskih radova.

6.5. Ukrštanje sa elektronskom komunikacionom infrastrukturom

Najmanje rastojanje postojećeg podzemnog komunikacionog kabla i stuba DV iznosi 25 m. Ukoliko, u realnim uslovima na terenu, nije moguće postići dato rastojanje ni izmeštanjem komunikacionog voda, potrebno je, za sva rastojanja ispod 25 m, primeniti zaštitne mere definisane članom Pravilnikom o zahtevima za utvrđivanje zaštitnog pojasa za elektronske komunikacione mreže i pripadajućih sredstava, radiokoridora i zaštitne zone i načinu izvođenja radova prilikom izgradnje objekata.

Minimalno vertikalno rastojanje najnižeg provodnika DV 400 kV i nadzemnog komunikacionog voda, u najnepovoljnijim uslovima, iznosi 5,5 m. Kod ukrštanja nadzemnog komunikacionog kabla i DV, horizontalna projekcija rastojanja najnižeg provodnika DV i najbližeg stuba koji nosi komunikacioni vod treba da bude jednaka visini stuba na mestu ukrštanja uvećanoj za 3 m.

Ako u realnim uslovima nije moguće postići data rastojanja, potrebno je na toj deonici izvršiti izmeštanje komunikacionog ili kabliranje voda.

Za sve komunikacione kablove sa bakarnim provodnicima, kao i optičke kablove sa metalnim elementima potrebno je uraditi proračune uticaja DV 400 kV. Proračune uticaja DV na postojeće telekomunikacione kablove, ili kablovske mreže u celini, i utvrđivanje mera zaštite treba poveriti ovlašćenoj projektnoj organizaciji za tu vrstu radova. Pri tome treba dobiti uslove od vlasnika kablova („Telekom Srbija” a.d.), s obzirom da se određen broj ukrštanja kablova koja su prikazana u Tabeli 10. odnosi na više ukrštanja, što se ispoljava kao štetan uticaj na mrežu, a ne na pojedinačni kabl.

6.6. Prelazak dalekovoda preko poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta

Usklađivanje izvođačkih i eksploatacionih zahteva DV i uslova korišćenja poljoprivrednog zemljišta obezbeđuje se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92). Izgradnja DV na poljoprivrednom zemljištu uslovljena je očuvanjem namene i funkcionalnosti preostalog dela obuhvaćenih parcela, uz obavezu saniranja ili isplate naknade za pričinjenu štetu na zemljištu i kulturama. Postavljanje/razvlačenje montažne sajle i vodova DV preko zemljišta sa višegodišnjim zasadima (voćnjaci, vinogradi, rasadnici i sl.) rešava se, po pravilu, premošćavanjem uz pomoć zaštitnih portala.

Propisana, sigurnosna visina provodnika iznad obradivog zemljišta iznosi minimum 8 m, a sigurnosno rastojanje između provodnika i krune zasada minimum 7 m. Deonice DV gde je potrebno prilagoditi ili ograničiti visinu postojećih zasada ili postoji investiciono prihvatljiva mogućnost povećanja sigurnosne visine provodnika odrediće se tehničkom dokumentacijom.

Sigurnosna visina i udaljenost provodnika, pri normalnom radu DV, od žičane mreže oko objekata i u poljima (npr. vinogradi, voćnjaci i sl.) iznosi minimum 5 m. Pored pojačane električne zaštite, posebnim projektom se obavezno sračunava vrednost indukovanih napona. Ukoliko je očekivani ili naknadno registrovan indukovani napon, u slučajevima pojačanog električnog opterećenja provodnika, veći od propisane vrednosti (65 V) obavezno se sprovode mere električne zaštite (uzemljenje i drugo).

U zaštitnom pojasu DV, na obradivom zemljištu se mogu menjati poljoprivredne kulture u strukturi koja je uobičajena za plodored. Prethodni uslovi elektroprivrednog preduzeća nadležnog za DV (Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije”) su potrebni kod formiranja novih plantaža i polja sa žičanim mrežama, šumskih i drugih višegodišnjih (poljoprivrednih) zasada koji u punoj vegetacionoj zrelosti mogu narušiti minimalne sigurnosne visine i udaljenosti od instalacije DV.

U zaštitnom pojasu je ograničeno korišćenje sistema za navodnjavanje sa rasprskavanjem, dok se ostala standardna agrotehnička oprema i mehanizacija mogu primenjivati bez posebnih ograničenja, uz uslov da se ispoštuju propisi za rad u blizini elektroenergetskih instalacija.

Širina proseka kroz šumu, koja obezbeđuje minimalnu sigurnosnu udaljenost od 5 m između provodnika i bilo kog dela stabla, se određuje tehničkom dokumentacijom na osnovu: otklona provodnika pod dejstvom vetra pri temperaturi provodnika od 400 C i proceni prirasta stabala u narednih pet godina. Sigurnosna udaljenost mora biti očuvana i u slučaju pada stabla, pri čemu se sigurnosna udaljenost meri od provodnika u neotklonjenom položaju. Širina proseke za potrebe provlačenja montažne sajle iznosi do 3 m.

Površina obuhvaćene šume i količina drvne zapremine bliže se određuje posebnim elaboratom/izveštajem o seči šume i elaboratom/izveštajem o proceni vrednosti posečene šume.

6.7. Ukrštanje sa drugim objektima

Po pravilu, za svako ukrštanje i paralelno vođenje DV sa komunalnim i drugim lokalnim instalacijama potrebno je u sklopu tehničke dokumentacije posebno obraditi mere tehničke zaštite i zaštite od eventualne pojave indukovanih napona pri normalnom radu DV. Na tehničku dokumentaciju je potrebno obezbediti saglasnost nadležnog preduzeća/vlasnika instalacije.

Posebnu pažnju treba obratiti na mogućnost ugrožavanja neevidentiranih instalacija u zoni građevinskih radova. U slučaju da se na terenu ne može utvrditi tačan položaj, stanje i vrsta instalacije izvodi se ručni istražni iskop uz nadzor nadležnog preduzeća/vlasnika.

Obaveza investitora (Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”) shodno odredbama Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15-dr. zakon) je da zatraži saglasnost od Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za dobijanje uslova o obeležavanju stubova kao prepreka za uočavanje danju i noću, radi bezbednosti letenja vazduhoplova.

6.8. Pravila obezbeđenja posebnih uslova i zahteva za prilagođavanje potrebama odbrane zemlje, zaštitu od elementarnih nepogoda i akcidenata

Za izgradnju interkonektivnog DV nema posebnih uslova i zahteva za prilagođavanje potrebama odbrane zemlje (Ministarstvo odbrane, Sektor za materijalne resurse, Uprava za infrastrukturu, broj 2561-4 od 8. novembra 2016. godine).

S obzirom da je šire područje Prostornog plana bombardovano od strane NATO-a, kao i da su se na ovom prostoru odvijali oružani sukobi tokom Prvog i Drugog svetskog rata, neophodna je prethodna procena rizika na moguće prisustvo neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Mere zaštite od elementarnih nepogoda i akcidenata sprovode se u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92), izdatim uslovima koji čine sastavni deo ovog prostornog plana i drugim propisima od značaja za ovu oblast.

Preventivne mere zaštite od akcidenata obuhvataju: izvođenje interkonektivnog DV u planiranom koridoru; uspostavljanje i održavanje zaštitnog pojasa; izbor kvalitetnog tehničkog rešenja instalacije DV; obezbeđenje pojačane električne i mehaničke zaštite provodnika u slučaju približavanja i ukrštanja DV sa drugim instalacijama i objektima; korišćenje opreme za efikasno uzemljenje neutralne tačke i brzo automatsko isključenje.

Očekivano opterećenje na instalaciji interkonektivnog DV, posebno u vezi dodatnog opterećenja, za led i pritisak vetra, potrebno je odrediti na osnovu iskustava na održavanju postojećih DV i hidrometeoroloških podataka.

Prilikom projektovanja i izvođenja radova neophodna je primena savremenih materijala, atestirane opreme i postupaka građevinske prakse, normativa, standarda i pravila. Takođe, potrebno je sprovesti i sledeće:

snimanje stanja i ocenu kvaliteta izvedenih radova, i to posebno na deonicama gde je prethodno uslovljena ili potrebna pojačana električna i mehanička sigurnost, odnosno odgovarajuća sigurnosna visina i udaljenost;

predvideti operativne mere osmatranja, opažanja i saniranja pojava narušavanja tehničke ispravnosti instalacije DV i nestabilnosti terena u okolini stubnih mesta.

Posebne, dodatne mere zaštite od elementarnih i drugih nepogoda mogu se sprovoditi pod uslovom da ne utiču na izmenu planskog rešenja koridora DV, pravila koja se odnose na obezbeđenje minimalnih sigurnosnih visina i udaljenosti, kao i da nisu u suprotnosti sa izdatim uslovima i prethodnim saglasnostima koje čine sastavni deo ovog prostornog plana.

6.9. Pravila za međusobno usaglašavanje planske dokumentacije, izgradnju drugih objekata i uređenje površina

Pravila za međuplansko usaglašavanje, izgradnju drugih objekata i uređenja površina u obuhvatu zaštitnog pojasa DV sprovode se u skladu sa Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima („Službeni glasnik RS”, broj 104/09), Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV, pratećim tehničkim propisima, normativima i preporukama Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije”.

Do izgradnje DV u zaštitnoj zoni i izvođačkom pojasu, a nakon izgradnje u zaštitnom pojasu uspostavlja se obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za gazdovanje DV kod izrade druge planske i urbanističko-tehničke dokumentacije, izgradnje, investicionog održavanja ili rekonstrukcije drugih objekata i instalacija.

Na osnovu člana 2. podtačka 5) i člana 12. stav 3. Pravilnika o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja („Službeni glasnik RS“, broj 104/09), u obuhvatu zaštitnog pojasa DV ne može se drugim planskim dokumentom uspostavljati planski osnov za izgradnju javnih objekata ili uređenje površina javne namene koji su svrstani u kategoriju zona povećane osetljivosti.

VI. IMPLEMENTACIJA

Ključni učesnici u implementaciji Prostornog plana, koji će direktno i neposredno sprovoditi ostvarivanje projekta izgradnje i daljeg razvoja sistema interkonektivnog DV su:

– ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, urbanizma i građevinarstva kroz kontrolu daljih aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije, izdavanja informacije o lokaciji, lokacijskih uslova, dozvola i odobrenja, inspekcijski nadzor, kao i ocenjivanje potrebe za pristupanje izradi izmena i dopuna ovog prostornog plana;

– ministarstvo nadležno za poslove energetike, u saradnji sa nacionalnim operatorom sistema za prenos električne energije (Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije”) nadležnim za neposrednu realizaciju interkonektivnog DV 400 kV u okviru projekta „Transbalkanski koridor – prva faza”, kroz pripremu odgovarajućih politika, strategija i programa razvoja elektroenergetskog sistema Republike Srbije i koordinaciju saradnje sa ostalim članicama Energetske zajednice (Ugovor o osnivanju Energetske zajednice – „Službeni glasnik RS”, broj 62/06);

– nadležna ministarstva sa odgovarajućim direkcijama i upravama za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, saobraćaja, izgradnje objekata, zdravlja, zaštite životne sredine i dr;

– jedinice lokalne samouprave (grad Užice i opštine Bajina Bašta, Čajetina, Priboj i Prijepolje) sa svojim upravama i službama, kroz kontrolu daljih aktivnosti na izradi planske i tehničke dokumentacije na lokalnom nivou, kontrolu upravnog postupka izdavanja potrebnih dozvola i odobrenja, inspekcijski nadzor, kontrolu izgradnje objekata u obuhvatu ovog prostornog plana koje je moguće graditi u skladu sa njime utvrđenim pravilima, i dr;

– subjekti upravljanja energetskim i prenosnim sistemima Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kao i drugi učesnici u realizaciji Projekta „Transbalkanski koridor – prva faza”.

Institucionalni okvir implementacije, u širem smislu, čine sve institucije i organi koji će posredno učestvovati u implementaciji planskih rešenja, i to:

u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih sistema i resursa – ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i rudarstva, Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume” i Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”;

u oblasti razvoja saobraćaja i infrastrukturnih sistema – ministarstva nadležna za poslove saobraćaja, infrastrukture, telekomunikacija i dr., Javno preduzeće „Putevi Srbije”, Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije”, „Infrastruktura železnice Srbije” a.d., javna preduzeća na lokalnom nivou, operatori elektronskih komunikacija i dr.;

u oblasti zaštite životne sredine, prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara – ministarstva nadležna za poslove zaštite životne sredine, kulture i dr., Zavod za zaštitu prirode Srbije, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, Javno preduzeće „Nacionalni park Tara”, Društvo sa ograničenom odgovornošću Park prirode „Mokra Gora” i dr.

Prostorni plan se sprovodi na sledeći način:

direktno (neposredno), izdavanjem informacije o lokaciji i lokacijskih uslova za objekte i sistem posebne namene – interkonektivni DV, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji;

indirektno, sprovođenjem preventivnih mera zaštite i ograničenja u pogledu korišćenja zemljišta u zaštitnom pojasu DV u planskim dokumentima jedinica lokalne samouprave.

2.1. Direktno sprovođenje Prostornog plana

Prostorni plan predstavlja planski osnov za izdavanje lokacijskih uslova za izgradnju sistema interkonektivnog DV na teritoriji Republike Srbije i to: od RP 400 kV „Bajina Bašta” do državne granice Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, i do državne granice Republike Srbije i Crne Gore. Lokacijski uslovi se izdaju za objekte i radove na interkonektivnom DV po planiranim fazama realizacije.

Prostorni plan predstavlja osnov za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem privremene ili trajne službenosti. Nepotpunom eksproprijacijom se obezbeđuje prostor za postavljanje linijskog dela DV, objekata i instalacija konstrukcije stubova DV, za koje po zakonu nije propisana obaveza formiranja posebnih građevinskih parcela. Osim ograničenja prava svojine u smislu načina gazdovanja, nepotpunom eksproprijacijom se ne menja vlasništvo nad obuhvaćenim nepokretnostima.

Potpunom eksproprijacijom, odnosno administrativnim prenosom nepokretnosti obezbeđuje se prostor za formiranje građevinske parcele RP 400 kV koja je sastavni deo sistema DV. Potpunom eksproprijacijom se menja postojeća namena i vlasništvo nad obuhvaćenim nepokretnostima. Prostor koji je predmet procedure pribavljanja zemljišta u javnom vlasništvu utvrđen je „Planom detaljne regulacije za izgradnju razvodnog postrojenja RP 400 kV uz postojeći kompleks trafostanice TS 220/35 kV „Bajina Bašta”” u delu u kojem se nalazi u obuhvatu ovog prostornog plana.

Rešenjem o utvrđivanju javnog interesa, određuje se korisnik eksproprijacije, odnosno administrativnog prenosa nepokretnosti i nepotpune eksproprijacije obuhvaćenih nepokretnosti. Korisnik eksproprijacije preuzima sva prava, obaveze i odgovornosti predviđene Zakonom o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS”, br. 53/95, „Službeni list SRJ”, broj 16/01 – SUS i „Službeni glasnik RS”, br. 20/09, 55/13 – US i 106/16 – autentično tumačenje).

U delu detaljne razrade ovog prostornog plana, površine koje su predmet utvrđivanja javnog interesa po različitom osnovu određene su grafički sa elementima za geodetsko obeležavanje i popisom obuhvaćenih katastarskih parcela, u delu „V. PRAVILA UREĐENJA I PRAVILA GRAĐENJA, 1. Podela prostora u planskom obuhvatu na posebne zone/pojase, 1.1. Površine javne namene”.

U slučaju međusobnog neslaganja tekstualnih i grafičkih podataka ili neslaganja zbog naknadnih promena nastalih održavanjem katastra nepokretnosti merodavna je situacija na referalnim kartama.

2.2. Smernice za sprovođenje Prostornog plana u drugim prostornim i urbanističkim planovima

U obuhvatu Prostornog plana primenjuju se važeći planski dokumenti (prostorni planovi područja posebne namene, prostorni planovi jedinica lokalne samouprave i urbanistički planovi) u delovima koji nisu u suprotnosti sa režimom korišćenja zemljišta definisanim u delu „IV. PLANSKA REŠENJA, 2. Režimi korišćenja i uređenja pojasa i zone zaštite” ovog prostornog plana i pravilima uređenja zaštitnog pojasa DV koji će se uspostaviti nakon njegove izgradnje, datim u delu „V. PRAVILA UREĐENJA I PRAVILA GRAĐENJA”.

Nadležni organi jedinica lokalne samouprave čiji su delovi teritorije u obuhvatu ovog prostornog plana, doneće odluku i pokrenuti postupak usaglašavanja donetih planskih dokumenata sa ovim prostornim planom u sklopu redovne procedure izmene i dopune tih planova, ali u roku koji ne može biti duži od dve godine od dana donošenja ovog planskog dokumenta.

2.3. Sprovođenje prostornog plana u sektorskim planovima i programima

Sprovođenje i usaglašavanje planskih koncepcija, rešenja i propozicija utvrđenih ovim prostornim planom u sektorskim planovima i programima u skladu sa zakonom, obezbeđuju:

ministarstvo nadležno za poslove vodoprivrede, odnosno Republička direkcija za vode, u saradnji sa Javnim vodoprivrednim preduzećem „Srbijavode”, usklađivanjem godišnjih programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata;

Javno preduzeće „Nacionalni park Tara”, Društvo sa ograničenom odgovornošću Park prirode „Mokra Gora” i Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume”, izmenom plana razvoja obuhvaćene površine ovim prostornim planom i programa gazdovanja šumama za šume sopstvenika obuhvaćene ovim prostornim planom, a u saradnji sa vlasnicima, odnosno korisnicima zemljišta;

nadležne lokalne samouprave, odnosno opštinska javna preduzeća nadležna za izgradnju i održavanje infrastrukturnih sistema, usklađivanjem srednjoročnih i godišnjih programa razvoja;

nadležne lokalne samouprave u saradnji s ministarstvom nadležnim za zaštitu životne sredine, realizacijom akcionih programa zaštite životne sredine, preko lokalnih Agendi 21 (tzv. LEAP).

Izgradnja DV interkonekcija 2 x 400 kV Republika Srbija (Bajina Bašta) – granica Crne Gore – granica Bosne i Hercegovine predstavljaće integralni deo energetske mreže Energetske zajednice, Jugoistočne Evrope i energetskog sistema Republike Srbije.

Izgradnja interkonektivnog DV obuhvata sledeće dve etape:

prva etapa, sa planiranim početkom realizacije 2019. godine, obuhvata izgradnju dvosistemskih stubova sa opremanjem oba sistema na deonici, dužine oko 25,5 km, od TS Bajina Bašta do mesta odvajanja/račvanja ka Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i opremanje jednog sistema na ostalim deonicama ka Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini;

druga etapa, sa planiranom realizacijom do 2023. godine, obuhvata samo elektromontažne radove na ugradnji drugog sistema na prethodno postavljenim dvosistemskim stubovima.

Perspektivno, u slučaju izgradnje reverzibilne HE instalisane snage oko 700 MW u reonu postojeće HE „Bistrica” predviđena je mogućnost njenog priključenja na elektroenergetski sistem Republike Srbije, uvođenjem interkonektivnog DV 2 h 400 kV u razvodno postrojenje reverzibilne HE. Priključenje reverzibilne HE na interkonektivni DV ne predstavlja predmet ovog prostornog plana.

U prvoj fazi implementacije Prostornog plana do kraja 2021. godine prioriteti u realizaciji sistema interkonektivnog DV su:

izrada tehničke dokumentacije;

rešavanje imovinsko pravnih odnosa;

pripremni radovi na uređenju trase interkonektivnog DV (prosecanje šume, formiranje gradilišta i gradilišnih puteva, uklanjanje delova DV 220 kV broj 206 „Bajina Bašta – Pljevlja” i dr.);

izgradnja linijskog dela DV, sa postavljanjem stubova i uređaja i opreme za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja;

izgradnja objekta RP 400 kV sa infrastrukturnim opremanjem lokacije prema „Planu detaljne regulacije za izgradnju razvodnog postrojenja RP 400 kV uz postojeći kompleks TS 220/35 kV „Bajina Bašta””.

Osnovne mere i instrumenti implementacije Prostornog plana su izrada tehničke dokumentacije, pre svega izrada idejnih projekata i projekata za građevinsku dozvolu za izgradnju objekta RP 400 kV i interkonektivni DV.

Definisanje posebnih normativno-pravnih, finansijskih ili organizacionih mera i instrumenata implementacije sprovodiće se po fazama realizacije sistema interkonektivnog DV.

Ostavite komentar