Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08-dr.zakon i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 110/13) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12 i 7/14-US),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI,

UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

ZA 2014. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Vrsta i obim radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta i druga investiciona ulaganja (kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, izgradnja specifičnih građevinskih objekata kao protiveroziona mera, komasacija, uređenje (revitalizacija) poljskih puteva, izgradnja sistema za navodnjavanje, izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje, nabavka nove opreme za navodnjavanje, privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta, melioracija livada i pašnjaka, davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta, studijsko-istraživački radovi, programi i projekti, organizacija stručnog skupa ili savetovanja), izvori finansiranja po vrsti radova i učešće sredstava, korisnici sredstava i visina sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu s tim programom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, 2014. godine

VLADA

PREDSEDNIK

4827014.0065.1/1

PROGRAM

IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2014. GODINU

I.

Na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina, u 2014. godini na osnovu ovog programa izvršiće se radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju:

1) radove na zaštiti poljoprivrednog zemljišta:

(1) kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta sa 78.000 uzoraka,

(2) izgradnja specifičnih građevinskih objekata kao protiveroziona mera;

2) radove, odnosno ulaganja koji se odnose na uređenje poljoprivrednog zemljišta:

(1) komasacija na površini od oko 12.062 ha,

(2) uređenje (revitalizacija) poljskih puteva u dužini od oko 550 km,

(3) izgradnja sistema za navodnjavanje na površini od oko 1.280 ha,

(4) izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje,

(5) nabavka nove opreme za navodnjavanje,

(6) privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta površine od oko 1.000 ha,

melioracija livada i pašnjaka površine od oko 350 ha;

3) ulaganja u korišćenje poljoprivrednog zemljišta:

davanje u zakup oko 900 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta;

4) studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju, kao i za jedinice lokalnih samouprava;

5) ulaganja u organizaciju stručnih skupova ili savetovanja, štampanje promotivnog materijala i objavljivanje stručnih publikacija u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta (u daljem tekstu: organizacija stručnog skupa ili savetovanja).

U 2014. godini, pored novih investicionih i drugih ulaganja, na osnovu ovog programa:

1) biće isplaćen deo sredstava za izvedene radove na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta koji nije isplaćen po ugovorima iz 2012. i 2013. godine, i to za:

(1) uređenje poljske putne mreže u dužini od 48 km, na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 29/13 i 73/13 – u daljem tekstu: Uredba), u visini do 25.250.000 dinara,

(2) rehabilitaciju, revitalizaciju, rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju sistema za navodnjavanje na površini od 13.501 ha, na osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 17/12), u visini do 237.000.000 dinara,

(3) izgradnju i rekonstrukciju sistema za navodnjavanje na površini od 782 ha, na osnovu Uredbe, u visini do 113.800.000 dinara;

2) biće isplaćen preostali deo sredstava licima starijim od 60, odnosno 65 godina koja su dala u zakup obradivo poljoprivredno zemljište koji nije isplaćen, na osnovu propisa kojima je uređeno korišćenje sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup u 2005, 2006. i 2007. godini, kao i godišnji iznosi sredstava na osnovu propisa kojim se utvrđuje Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2008, 2009, 2010. i 2013. godini, u visini do 18.000.000 dinara;

3) biće isplaćen preostali deo sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje koji nije isplaćen na osnovu Uredbe, u visini do 5.000.000 dinara;

4) biće vraćen preostali deo sredstava fizičkim i pravnim licima koja su zakupci poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koji nije vraćen, na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 320-4774/2010-1 od 2. jula 2010. godine, u visini od 110.000 dinara.

II.

Izvori finansiranja po vrsti radova, odnosno planirana vrednost radova, sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu i drugi izvori sredstava, kao i učešće sredstava budžeta Republike Srbije za nove i započete, odnosno izvedene radove, odnosno ulaganja u 2014. godini, to jest za namene iz ovog programa dati su u Tabeli 1.

Sredstva iz budžeta Republike Srbije za 2014. godinu za nove i započete, odnosno izvedene radove, to jest investiciona i druga ulaganja na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, obezbediće se u skladu sa namenama navedenim u glavi I. ovog programa, a prema dinamici priliva sredstava predviđenih za te namene.

Tabela 1.

Vrsta radova/ Namena ulaganja Planirana vrednost za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja (u dinarima) Sredstva budžeta Republike Srbije za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja (u dinarima po pojedinim ekonomskim klasifikacijama) Drugi izvori sredstava za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja (u dinarima) Učešće sredstava budžeta Republike Srbije za nove i započete/izvedene radove, odnosno ulaganja (u %) 463 451 511 1. Zaštita poljoprivrednog zemljišta 1.1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 150.000.000 – 150.000.000 – – 7,33 1.2. Izgradnja specifičnih građevinskih objekata 15.384.615 – 10.000.000 – 5.384.615 0,49 I. Ukupno 165.384.615 – 160.000.000 – 5.384.615 7,82 2. Uređenje poljoprivrednog zemljišta 2.1. Komasacija 145.714.286 102.000.000 – – 43.714.286 4,99 2.2. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 692.307.692 450.000.000 – – 242.307.692 22,00 2.3. Izgradnja, rekonstrukcija rehabilitacija, revitalizacija i modernizacija sistema za navodnjavanje 753.800.000 – 640.000.000 113.800.000 – 36,85 2.4. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje 200.000.000 – – 200.000.000 – 9,78 2.5. Nabavka nove opreme za navodnjavanje 250.000.000 – 125.000.000 – 125.000.000 6,11 2.6. Privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta 200.000.000 – 100.000.000 – 100.000.000 4,89 2.7. Melioracija livada i pašnjaka 36.363.636 – 30.000.000 – 6.363.636 1,47 II. Ukupno 2.278.185.614 552.000.000 895.000.000 313.800.000 517.385.614 86,08 3. Korišćenje poljoprivrednog zemljišta 3.1. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta 27.000.000 – 27.000.000 – – 1,32 III. Ukupno 27.000.000 – 27.000.000 – – 1,32 4. Studijsko- istraživački radovi, programi i projekti od značaja za Republiku Srbiju i za jedinice lokalnih samouprava 106.440.000 35.796.000 60.000.000 – 10.644.000 4,68 IV. Ukupno 106.440.000 35.796.000 60.000.000 – 10.644.000 4,68 5. Organizacija stručnog skupa ili savetovanja 3.474.000 – 1.737.000 – 1.737.000 0,08 V. Ukupno 3.474.000 – 1.737.000 – 1.737.000 0,08

6. Vraćanje sredstava u skladu sa zaključkom Vlade 110.000 – 110.000 – – 0,01 VI. Ukupno 110.000 – 110.000 – – 0,01 Ukupno (I-VI) 2.580.594.230 587.796.000 1.143.847.000 313.800.000 535.151.230 100,00

III.

Korisnik sredstava za radove na novim investicionim i drugim ulaganjima na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta iz glave I. stav 1. ovog programa može da bude:

jedinica lokalne samouprave;

fizičko lice;

poljoprivredna savetodavna i stručna služba (u daljem tekstu: Služba);

naučnoistraživačka organizacija;

ustanova i drugo pravno lice;

javno vodoprivredno preduzeće;

privredno društvo i preduzetnik;

udruženje vodokorisnika;

zemljoradnička zadruga.

Lice iz stava 1. ove glave može da ostvari pravo na sredstva samo pod uslovima i za radove, odnosno namene koji su propisani ovim programom.

Jedinica lokalne samouprave: opština, grad i grad Beograd, može da ostvari pravo na sredstva za sledeće radove, odnosno namene iz ovog programa:

komasaciju (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada komisija za sprovođenje komasacije);

uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva;

studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za jedinicu lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave može da ostvari pravo na sredstva za radove iz stava 3. ove glave ako je obezbedila učešće sopstvenih sredstava, odnosno učešće sredstava iz drugih izvora.

Jedinica lokalne samouprave može da ostvari pravo na sredstva za radove iz stava 3. tač. 1)-3) ove glave ako dostavi dokaz da usvojila Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu, kao i ako za radove iz stava 3. tač. 1) i 2) ove glave dostavi odgovarajući program ili projekat sa predmerom i predračunom radova prema tehničkoj strukturi ulaganja koji je overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, odnosno koji je potpisan od strane stručnog lica koje je izradilo program, a za radove iz stava 3. tačka 3) ove glave ako dostavi predlog za izvođenje studijsko-istraživačkog rada, programa i projekta i specifikaciju troškova (overenu i potpisanu od strane odgovornog lica).

Jedinica lokalne samouprave za radove iz stava 3. tačka 2) ove glave može da podnese samo jednu prijavu na konkurs.

Fizičko lice može da ostvari pravo na sredstva za:

1) nabavku nove opreme za navodnjavanje, i to za opremu nabavljenu u 2014. godini, ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i ako je upisalo u Registar parcele na kojima se nalazi sistem za navodnjavanje;

2) davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta, i to za najmanje tri godine davanja u zakup takvog zemljišta, ako je upisano u Registar kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, starije je od 65 godina, vlasnik je poljoprivrednog zemljišta koje daje u zakup i daje u zakup najmanje 0,5 ha, a najviše 10 ha, i to:

fizičkom licu – zakupcu koji je upisan u Registar kao nosilac ili kao član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i koji je upisao u Registar parcele koje je uzeo u zakup;

zakupcu iz tačke 2) podtačka (1) ovog stava koji je vlasnik obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se graniči sa zemljištem fizičkog lica koje je dalo u zakup poljoprivredno zemljište;

zakupcu iz tačke 2) podtačka (2) ovog stava koji je mlađi od 40 godina.

Služba: privredno društvo i preduzetnik koje ispunjava uslove za obavljanje savetodavnih poslova propisane zakonom kojim se uređuju savetodavni i stručni poslovi u oblasti poljoprivrede može da ostvari pravo na sredstva za:

1) radove na zaštiti poljoprivrednog zemljišta:

(1) kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta,

(2) izgradnju specifičnih građevinskih objekata kao protiverozione mere;

2) radove na uređenju poljoprivrednog zemljišta:

(1) izgradnju sistema za navodnjavanje,

(2) privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta,

(3) melioraciju livada i pašnjaka.

Za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta Služba u svoje ime podnosi prijavu na konkurs i sredstva ostvaruje za svoj račun, a za sve ostale radove, odnosno namene iz stava 8. ove glave Služba prijavu na konkurs podnosi u svoje ime, a sredstva ostvaruje za račun lica kod kojih se radovi izvode (u daljem tekstu: korisnik radova) i za svoj račun, i to za troškove javne nabavke odgovornog projektanta za izradu projekta, odnosno stručnog lica za izradu programa, izvođača radova i nadzornog organa, kao i za izradu programa, pružanje stručnih saveta i pomoći u vezi sa podnošenjem prijave na konkurs i praćenje izvođenja radova.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ako je kontrola plodnosti izvršena za zemljište od prve do pete katastarske klase, a za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi određenim u skladu sa propisom kojim se određuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi za zemljište od prve do sedme katastarske klase, za jedan uzorak po parceli i/ili za dva uzorka po parceli (ako su u pitanju parcele sa zasadima voćarskih kultura i/ili vinograda), za najviše 10 uzoraka po gazdinstvu, i to kod:

1) fizičkog lica koje je upisano u Registar kao nosilac ili kao član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, na parcelama koje su u vlasništvu tih lica i upisane su u Registar;

2) zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (pravnog ili fizičkog lica koje je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) koji je poljoprivredno gazdinstvo, odnosno komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo, upisao u Registar u aktivnom statusu i koji je upisao u Registar parcele uzete u zakup na kojima se vrši kontrola plodnosti.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ako dostavi objedinjeni izveštaj o izvršenoj kontroli plodnosti sa rezultatima agro-hemijske analize zemljišta i preporuku za đubrenje, a za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta kod zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, ako pored navedene dokumentacije dostavi i obrazac o karakteristikama katastarskih parcela i primeni agrotehničih mera koje popunjava Služba i zakupac.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za izgradnju specifičnih građevinskih objekata kao protiverozione mere koja se izvodi kod zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (pravnog ili fizičkog lica koje je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva) kao korisnika radova, ako je:

1) ugovor o zakupu zaključen u trajanju od najmanje tri godine računajući od dana od kada je zakupac podneo Službi zahtev/prijavu za navedene namene;

2) zakupac upisao u Registar poljoprivredno gazdinstvo, odnosno komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu, kao i parcele koje je uzeo u zakup na kojima treba da se grade specifični građevinski objekti kao protiverozione mere;

3) zakupac obezbedio učešće sopstvenih sredstava, odnosno učešće sredstava iz drugih izvora.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za izgradnju sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje) na obradivom poljoprivrednom zemljištu koja se izvodi kod sledećih korisnika radova:

1) fizičkog lica, ako je to lice upisano u Registar kao nosilac ili član porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, vlasnik je parcela na kojima treba da se izgradi sistem za navodnjavanje i upisalo je u Registar te parcele;

2) zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (pravnog ili fizičkog lica koje je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva), ako je ugovor o zakupu zaključen u trajanju od najmanje deset godina računajući od dana od kada je zakupac podneo Službi zahtev/prijavu za navedene namene, ako je zakupac upisao u Registar poljoprivredno gazdinstvo, odnosno komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu, kao i parcele koje je uzeo u zakup na kojima treba da se izgradi sistem za navodnjavanje;

3) članova udruženja vodokorisnika u čije ime je to udruženje podnelo Službi zahtev/prijavu za izgradnju sistema za navodnjavanje, koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, koji su upisali u Registar parcele na kojima treba da se izvrši izgradnja i koje su u vlasništvu članova udruženja ili ih koriste na osnovu ugovora o zakupu ili korišćenju zemljišta koji su zaključeni u trajanju od najmanje deset godina računajući od dana podnošenja zahteva/prijave za izgradnju sistema za navodnjavanje.

Služba može da ostvari pravo na sredstva za privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se izvodi kod sledećih korisnika radova:

1) zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (pravnog ili fizičkog lica koje je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva), ako je ugovor o zakupu zaključen u trajanju od najmanje tri godine računajući od dana od kada je zakupac podneo Službi zahtev/prijavu za navedenu namenu, kao i ako je zakupac obezbedio učešće sopstvenih sredstava odnosno učešće sredstava iz drugih izvora za izvođenje radova, upisao u Registar poljoprivredno gazdinstvo, odnosno komercijalno porodično poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu i parcele koje je uzelo u zakup i koje se privode kulturi;

2) fizičkog lica – zakupca koji je obezbedio učešće sopstvenih sredstava, odnosno učešće sredstava iz drugih izvora za izvođenje radova, koji je upisan u Registar kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, koji je ugovor o zakupu zaključio sa licem koje je starije od 65 godina u trajanju od najmanje tri godine računajući od početka 2014. godine i koji je upisao u Registar parcele koje je uzeo u zakup i koje se privode kulturi.

Služba može da ostvari pravo na sredstva, za melioraciju koja se izvodi kod sledećih korisnika radova:

1) zakupca livada i pašnjaka u državnoj svojini (pravnog ili fizičkog lica koje je nosilac ili član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva), ako su ispunjeni uslovi iz stava 14. tačka 1) ove glave, koji se shodno primenjuju na ovog zakupca;

2) jedinice lokalne samouprave, sela ili mesne zajednice, na pašnjacima koji su vraćeni na korišćenje po osnovu Zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje („Službeni glasnik RS”, broj 16/92).

Služba može za korisnika radova da ostvari pravo na sredstva za radove, odnosno namene iz st. 13. i 15. ove glave ako dostavi odgovarajući projekat za izvođenje predmetnih radova sa predmerom i predračunom radova prema tehničkoj strukturi ulaganja koji je overen i potpisan od odgovornog projektanta, pri čemu pravo na sredstva može da ostvari samo za parcele za koje nije ostvarila pravo na sredstva za iste namene po osnovu Uredbe, a za radove iz st. 12. i 14. ove glave ako dostavi odgovarajući program za izvođenje predmetnih radova sa predmerom i predračunom radova prema tehničkoj strukturi ulaganja koji je overen i potpisan od odgovornog stručnog lica koje je izradilo program, kao i ugovor sa odgovornim projektantom za izradu projekta, odnosno ugovor sa stručnim licem za izradu programa.

Pored dokumentacije iz stava 16. ove glave Služba dostavlja ugovor sa izvođačem radova, ugovor sa nadzornim organom, kao i ugovor sa vlasnikom, zakupcem ili udruženjem vodokorisnika.

Ako korisnici radova dostave Službi odgovarajući program odnosno projekat za izvođenje predmetnih radova iz stava 16. ove glave Služba može da ostvari samo sredstva za naknadu troškova javne nabavke izvođača radova i nadzornog organa.

Naučnoistraživačka organizacija: visokoškolska obrazovna institucija u oblasti poljoprivrede i institut u oblasti poljoprivrede koje je osnovala Republika Srbija može da ostvari pravo na sredstva za:

1) izgradnju sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje) ako ima u vlasništvu poljoprivredno zemljište ili ima pravo korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje je upisala u Registar i ako dostavi glavni projekat za izvođenje tih radova sa predmerom i predračunom radova prema tehničkoj strukturi ulaganja koji je overen i potpisan od strane odgovornog projektanta;

2) studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju ako dostavi predlog za izvođenje studijsko-istraživačkog rada, programa i projekata i specifikaciju troškova (overenu i potpisanu od strane odgovornog lica);

3) organizaciju stručnog skupa ili savetovanja ako dostavi dokaz da je na skupu ili savetovanju obezbedila prezentaciju stručnih radova iz oblasti zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, štampani promotivni materijal i pismeni izveštaj o održanom skupu ili savetovanju.

Naučnoistraživačka organizacija može da ostvari pravo na sredstva za radove, odnosno namene iz stava 19. tač. 1) i 3) ove glave ako je obezbedila učešće sopstvenih sredstava, odnosno učešće sredstava iz drugih izvora.

Naučnoistraživačka organizacija za radove iz stava 19. tačka 3) ove glave može da podnese samo jedan zahtev za korišćenje sredstava.

Ustanova: srednja i viša poljoprivredna škola i drugo pravno lice: manastir, crkva i zadužbina može da ostvari pravo na sredstva za:

1) izgradnju sistema za navodnjavanje (vodozahvat i/ili primarna mreža sa opremom koja se postavlja na primarnu mrežu za navodnjavanje) pod uslovima propisanim u stavu 19. tačka 1) ove glave;

2) nabavku nove opreme za navodnjavanje, i to za opremu nabavljenu u 2014. godini, ako je upisana u Registar u aktivnom statusu i ako je upisala u Registar parcele na kojima se nalazi sistem za navodnjavanje.

Pored radova, odnosno namena iz stava 22. ove glave ustanova može da ostvari pravo na sredstva za organizaciju stručnog skupa ili savetovanja pod uslovima iz stava 19. tačka 3) ove glave.

Ustanova za organizaciju stručnog skupa ili savetovanja može da podnese samo jedan zahtev za korišćenje sredstava.

Javno vodoprivredno preduzeće može da ostvari pravo na sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje.

Za namene iz stava 25. ove glave javno vodoprivredno preduzeće podnosi prijavu na konkurs u svoje ime, a sredstva ostvaruje za račun lica koje izrađuje projektno-tehničku dokumentaciju za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje.

Javno vodoprivredno preduzeće može da ostvari pravo na sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje ako dostavi obrazloženi predlog za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Privredno društvo: mikro, malo i srednje pravno lice razvrstano u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga može da ostvari pravo na sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje, i to za opremu nabavljenu u 2014. godini ako je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre, ako je upisano u Registar u aktivnom statusu i ako je upisalo u Registar parcele na kojima se nalazi sistem za navodnjavanje.

Fizičko lice, ustanova i drugo pravno lice, privredno društvo i preduzetnik, udruženje vodokorisnika i zemljoradnička zadruga može da ostvari pravo na sredstva za opremu za navodnjavanje ako za svu nabavljenu opremu podnese jednu prijavu, s tim da vrednost nabavljene opreme po prijavi iznosi minimalno 50.000 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

IV.

Procentualno učešće sredstava po korisniku sredstava i nameni ulaganja, odnosno vrsti radova iz glave III. ovog programa na koje ima pravo korisnik sredstava, a u zavisnosti od područja na kome će se izvršiti radovi, kao i maksimalni iznosi sredstava po vrsti ograničenja koje korisnik sredstava može da ostvari u zavisnosti od vrste radova, odnosno namene ulaganja dati su u Tabeli 2.

Tabela 2.

Korisnici sredstava i vrste radova, odnosno namene ulaganja Sredstva za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (% učešća) do Sredstva za ostala područja (% učešća) do Maksimalni iznosi sredstava po vrsti ograničenja dati u dinarima sa uračunatim porezom na dodatu vrednost po jedinici površine (ha) po analiziranom uzorku /obrascu po podnetoj prijavi/zahtevu/ projektu/ programu/predlogu/ za sve analizirane uzorke 1. JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE 1.1. Komasacija      –   – – 70 70  1.2. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 70 60  –  – 20.000.000 po prijavi 1.3. Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti od značaja za jedinicu lokalne samouprave 85 75  –  – 2.500.000 po prijavi 2. FIZIČKO LICE 2.1. Nabavka nove opreme za navodnjavanje 50 50  –  – 5.000.000 po prijavi 2.2. Davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta:            100  100  8.000   –  80.000 po prijavi 2.2.1. fizičkom licu 2.2.2. zakupcu koji je vlasnik zemljišta koje se graniči sa zemljištem zakupodavca 100 100 10.000  – 100.000 po prijavi 2.2.3. zakupcu koji je vlasnik zemljišta koje se graniči sa zemljištem zakupodavca, a mlađi je od 40 godina 100 100 10.000  – 100.000 po prijavi 3. POLJOPRIVREDNA SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA 3.1. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta kod:  100  100  –  1.900 po uzorku  19.000 za sve analizirane uzorke 3.1.1. fizičkog lica vlasnika zemljišta 3.1.2. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 100 100 – 1.900 po uzorku i 1.250 po obrascu 19.000 za sve analizirane uzorke 3.2. Izgradnja specifičnih građevinskih objekata kao protiveroziona mera 70 60 100.000  – 1.000.000po projektu 3.3. Izgradnja sistema za navodnjavanje kod: 100 100 300.000  –   3.300.000po projektu 3.3.1. fizičkog lica-vlasnika zemljišta 3.3.2. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 100 100 300.000  – 3.300.000po projektu 3.3.3. članova udruženja vodokorisnika 100 100 300.000  – 20.000.000po projektu 3.4. Privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta kod: 60 50 80.000  –   800.000po programu 3.4.1. zakupca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 3.4.2. fizičkog lica-zakupca obradivog poljoprivrednog zemljišta od lica starijeg od 65 godina 50 40 80.000 –  800.000po programu 3.5. Melioracija kod:3.5.1. zakupca livada i pašnjaka u državnoj svojini 3.5.2 jedinice lokalne samouprave, sela ili mesne zajednice na pašnjacima           70  60  80.000   –  800.000po projektu 100 100 80.000 –  800.000po projektu 4. NAUČNOISTRAŽIVAČKA ORGANIZACIJA 4.1. Izgradnja sistema za navodnjavanje 65 60 300.000 –  – 4.2. Studijsko – istraživački radovi, programi i projekti od značaja za Republiku Srbiju 100 100 –  – 10.000.000po prijavi 4.3. Organizacija stručnog skupa ili savetovanja 50 50 –   – 500.000po zahtevu 5. USTANOVA I DRUGO PRAVNO LICE 5.1. Izgradnja sistema za navodnjavanje 65 60 300.000  –  10.000.000 po prijavi 5.2. Nabavka nove opreme za navodnjavanje 50 50 – –  5.000.000po prijavi 6. USTANOVA 6.1. Organizacija stručnog skupa ili savetovanja 50 50 –   – 500.000 po zahtevu 7. JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE 7.1. Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje 100 100  –  – – 8. PRIVREDNO DRUŠTVO, PREDUZETNIK, UDRUŽENJE VODOKORISNIKA I ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA 8.1. Nabavka nove opreme za navodnjavanje 50 50  –  – 5.000.0000po prijavi

Služba može da ostvari sredstva za korisnika radova, i to za radove, odnosno namene iz glave III. stav 8. tačka 1) podtačka (2) i tačka 2) ovog programa do iznosa iz Tabele 2. ovog programa, a za Službu, po dostavljenoj fakturi, može da ostvari:

1) do 150.000 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost na ime naknade troškova javne nabavke odgovornog projektanta za izradu projekta, odnosno stručnog lica za izradu programa, izvođača radova i nadzornog organa ili za izradu programa koji je sama izradila;

2) 15.000 dinara sa uračunatim porezom na dodatu vrednost, za izvedene radove po jednom projektu ili programu.

Svim javnim vodoprivrednim preduzećima koja su na osnovu ovog programa ostvarila pravo na sredstva može da se isplati ukupno do 200.000.000 dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje.

V.

Lice iz glave III. stav 1. tač. 1)-3) i 6)-9) ovog programa za sve radove, odnosno namene iz ovog programa podnosi prijavu na konkurs Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za poljoprivredno zemljište, Beograd, Nemanjina 22-26 (u daljem tekstu: Ministarstvo), a naučnoistraživačka organizacija prijavu na konkurs podnosi za radove, odnosno namene iz glave III. stav 19. tač. 1) i 2) ovog programa, kao i ustanova i drugo pravno lice za radove, odnosno namene iz glave III. stav 22. ovog programa.

Naučnoistraživačka organizacija i ustanova podnosi Ministarstvu do 31. oktobra 2014. godine zahtev za korišćenje sredstava za organizaciju stručnog skupa ili savetovanja.

Raspodelu i dinamiku korišćenja sredstava izvršiće Ministarstvo na osnovu sprovedenog konkursa, odnosno podnetih zahteva za korišćenje sredstava, u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena izvođenja radova.

Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva, ako ih ima, i način bodovanja pojedinih kriterijuma.

Ministarstvo na osnovu podnetog zahteva za korišćenje sredstava iz stava 2. ove glave, rešenjem utvrđuje ispunjenost propisanih uslova i vrši isplatu sredstava.

Ministarstvo na osnovu prijave na konkurs utvrđuje ispunjenost propisanih uslova, sa licem koje je ispunilo uslove zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava, a posebno dinamika isplate sredstava i rešenjem vrši isplatu sredstava.

4827014.0065.1/2

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu (u daljem tekstu: Uredba) sadržan je u članu 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08-dr. zakon i 41/09), članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 110/13), članu 17. stav 1. i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12 i 7/14-US).

Imajući u vidu da se donošenje Uredbe predlaže u periodu kada je Vladi prestao mandat ukazujemo da je članom 17. stav 1. Zakona o Vladi propisano da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

U konkretnom slučaju podsećamo da je donošenje ovog akta vezeno za zakonski rok, to jest da se njime vrši raspodela sredstava predviđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, te da je zbog tih rokova, kao i zbog rokova predviđenih Uredbom, a posebno zbog toga što određeni radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta imaju rokove u kojima ih je moguće sprovesti, neophodno doneti ovaj propis, a u skladu sa članom 17. stav 1. zakona o Vladi.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu predviđeno je da se poslovi od opšteg interesa finansiraju prema godišnjem programu izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, koji donosi Vlada na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Navedenim zakonom utvrđeni su poslovi od opšteg interesa, kao i sredstva koja se koriste u te namene kao učešće u finansiranju u poslovima od opšteg interesa.

Radi uspešnijeg sprovođenja zemljišne politike predviđena sredstva za nameravana ulaganja Uredbom su opredeljena pre svega za finansiranje izvođenja radova na kontroli plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, izgradnje specifičnih građevinskih objekata kao protiverozione mere, komasacije, uređenja (revitalizaciji) poljskih puteva, izgradnje sistema za navodnjavanje, izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje, nabavke nove opreme za navodnjavanje, privođenja kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta, melioracije livada i pašnjaka, davanja u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta, studijsko-istraživačkih radovima, programa i projekata i organizacije stručnog skupa ili savetovanja.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuje se Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu.

Programom izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2013. godinu utvrđuju se vrsta i obim radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta (kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, izgradnja specifičnih građevinskih objekata kao protiveroziona mera, komasacija, uređenje (revitalizacija) poljskih puteva, izgradnja sistema za navodnjavanje, izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju i/ili rekonstrukciju sistema za navodnjavanje, nabavka nove opreme za navodnjavanje, privođenje kulturi obradivog poljoprivrednog zemljišta, melioracija livada i pašnjaka, davanje u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta, studijsko-istraživački radovi, programi i projekti, organizacija stručnog skupa ili savetovanja), izvori finansiranja po vrsti radova i učešće sredstava, korisnici sredstava i visina sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu s tim programom.

Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, u članu 7. predviđena su sredstva, i to:

– na razdelu 24, glava 24.11 – Uprava za poljoprivredno zemljište, funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i ogranizacijama, sredstva u iznosu od 1.143.847.000 dinara, ekonomskoj klasifikaciji 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, sredstva u iznosu od 587.796.000 dinara i na ekonomskoj klasifikaciji 511 – Zgrade i građevinski objekti sredstva u iznosu od 313.800.000 dinara, što ukupno za 2014. godinu iznosi 2.045.443.000 dinara.

 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede će iznos od 2.045.443.000 dinara, u skladu Uredbom, koristiti za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta.

V. IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA

STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Predlog ove uredbe usklađen je sa Strategijom razvoja poljoprivrede Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 78/05).

VI. IZJAVA O PREDVIĐENOSTI UREDBE

GODIŠNJIM PLANOM RADA VLADE

Donošenje ove uredbe je predviđeno Planom rada Vlade za 2014. godinu.

4827014.0065.1/3

IZJAVA

O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA

EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

2. Naziv propisa

Predlog uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu.

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu sadržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

Odgovarajući propisi EU ne postoje.

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenost sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

Prilikom izrade Predloga uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu, učestvovali su stručnjaci iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

MINISTAR

prof. dr Dragan Glamočić

4827014.0065.1/4 IZJAVA

O OSTVARENOJ SARADNJI, ODNOSNO PRIBAVLJANJU MIŠLJENJA OD ORGANA, ORGANIZACIJA I TELA

Ne postoje posebni propisi prema kojima bi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede bilo obavezno da uspostavi saradnju, odnosno pribavi mišljenja od organa, organizacija i tela u skladu sa članom 39a stav 4. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06-prečišćen tekst, 69/08, 88/08, 33/10, 69/10, 20/11,037/11 i 30/13), prilikom izrade Predloga uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu.

4827014.0065.1/5 [pic]Republika Srbija MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Broj: 110-00-33/2014-09 Datum: 12. februar 2014. godine Beograd

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

BEOGRAD

U prilogu dostavljamo Predlog uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu sa obrazloženjem, kao i Izjavu o usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije, radi davanja mišljenja.

Molimo da nam mišljenje dostavite u što kraćem roku.

Predmet obradila: MINISTAR Ljiljana Diligenski Prof. dr Dragan Glamočić Saglasna: Ružica Tripić Saglasan: Prof. dr Ferenc Bagi

4827014.0065.1/6 [pic]Republika Srbija MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Broj: 110-00-33/2014-09 Datum: 12. februar 2014. godine Beograd

MINISTARSTVO FINANSIJA

BEOGRAD

U prilogu dostavljamo Predlog uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu sa obrazloženjem, radi davanja mišljenja.

Molimo da nam mišljenje dostavite u što kraćem roku.

Predmet obradila: MINISTAR Ljiljana Diligenski Prof. dr Dragan Glamočić Saglasna: Ružica Tripić Saglasan: Prof. dr Ferenc Bagi

4827014.0065.1/7 [pic]Republika Srbija MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Broj: 110-00-33/2014-09 Datum: 12. februar 2014. godine Beograd

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

BEOGRAD

U prilogu dostavljamo Predlog uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu sa obrazloženjem, radi davanja mišljenja.

Molimo da nam mišljenje dostavite u što kraćem roku.

Predmet obradila: MINISTAR Ljiljana Diligenski Prof. dr Dragan Glamočić Saglasna: Ružica Tripić Saglasan: Prof. dr Ferenc Bagi

4827014.0065.1/8 [pic]Republika Srbija MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE Broj: 110-00-33/2014-09 Datum: 7. mart 2014. godine Beograd

MINISTARSTVO FINANSIJA

BEOGRAD

U prilogu dostavljamo novi tekst Predloga uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2014. godinu sa obrazloženjem, kojim zamenjujemo tekstove koji su vam dostavljeni dopisom Broj: 110-00-33/2014-09 od 12. februara 2014. godine, radi davanja mišljenja.

Molimo da nam mišljenje dostavite u što kraćem roku.

MINISTAR prof. dr Dragan Glamočić

4827014.0065.1/9

Ostavite komentar