Uredba o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O RASPOREDU I KORIŠĆENJU KREDITNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA U OBLASTI INFORMACIONOKOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se raspored, uslovi i način korišćenja sredstava za finansiranje kredita novim privrednim subjektima i za finansiranje inovativnih kredita privrednim subjektima (u daljem tekstu: start-ap i inovativni krediti) u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije (u daljem tekstu: IKT) u iznosu sredstava koja su za ove namene opredeljena zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije (u daljem tekstu: kreditna sredstva).

Dodela kreditnih sredstava iz stava 1. ovog člana realizuje se u skladu sa pravilima o dodeli državne pomoći male vrednosti.

Član 2.

Osnovni ciljevi finansiranja start-ap i inovativnih kredita su:

razvoj informacionog društva;

podrška industriji IKT;

razvoj start-ap kompanija u oblasti IKT;

podrška inovativnim projektima u oblasti IKT.

Član 3.

Start-ap krediti dodeljuju se privrednim subjektima koji su registrovani u prethodne dve godine počev od momenta objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava.

Inovativni krediti dodeljuju se privrednim subjektima koji su registrovani duže od dve godine počev od momenta objavljivanja konkursa za dodelu kreditnih sredstava.

Start-ap i inovativni krediti odobravaju se za Projekat razvoja novog ili postojećeg proizvoda ili usluge iz oblasti IKT (u daljem tekstu: Inovativni projekat).

Start-ap i inovativne kredite mogu da koriste privredni subjekti, odnosno pravna lica i preduzetnici (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) pod sledećim uslovima:

1) da je registrovan u Agenciji za privredne registre;

2) da je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti IKT, i to za:

Izdavanje ostalih softvera

Računarsko programiranje

Izdavanje računarskih igara

Konsultantske delatnosti u okviru informacionih tehnologija

Upravljanje računarskom opremom

Ostale usluge informacione tehnologije

Obrada podataka, hosting i sl.

Veb portale

Kablovske telekomunikacije

Bežične telekomunikacije

Satelitske telekomunikacije

Ostale telekomunikacione delatnosti.

3) da podnosilac zahteva za start-ap kredit nije bio vlasnik privrednog društva ili preduzetnik, odnosno da nije bio obveznik poreza na dobit ili obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;

4) da je izmirio poreske i druge dažbine u prethodne dve godine od momenta podnošenja zahteva za odobrenje inovativnog kredita;

5) da nije pravnosnažno kažnjavan za prekršaj ili privredni prestup u obavljanju delatnosti u prethodne dve godine od momenta podnošenja zahteva za odobrenje start-ap i inovativnog kredita;

6) da se protiv podnosioca zahteva, ne vodi istražni i/ili krivični postupak, niti da je podnosilac zahteva lice pravnosnažno osuđivano za krivična dela;

7) da podnosilac zahteva nije lice koje u trenutku podnošenja zahteva za dobijanje kredita zaposleno u javnom preduzeću ili državnom organu.

Član 4.

Start-ap i inovativni krediti odobravaju se za jednu ili više namena, i to:

kupovinu opreme (ne starije od pet godina);

kupovinu nematerijalne imovine (npr. softver);

kupovinu trajnih obrtnih sredstava (za repromaterijal) i

plaćanje usluge izrade i realizacije Inovativnog projekta (troškovi za zaposlene koji rade na izradi Inovativnog projekta).

U slučaju podnošenja zahteva za inovativni kredit jedna od namena kredita mora da se odnosi na realizaciju Inovativnog projekta iz tačke 4) ovog člana.

Član 5.

Visina odobrenih kreditnih sredstava za start-ap i inovativne kredite iznosi:

od 300.000,00 do 1.500.000,00 dinara – za preduzetnike;

od 500.000,00 do 3.000.000,00 dinara – za pravna lica;

rok otplate do četiri godine;

grejs period do jedne godine (u okviru roka otplate od četiri godine) i

tromesečna otplata kredita.

Kamatna stopa za kreditna sredstva iz stava 1. ovog člana je 1% na godišnjem nivou, a u grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu.

Član 6.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kreditnih sredstava start-ap i inovativnih kredita su:

1) hipoteka prvog reda na nepokretnosti – građevinskom objektu ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, čija procenjena vrednost iznosi 1:1 u odnosu na ukupnu vrednost odobrenih kreditnih sredstava ili

2) sopstvena menica sa avalom poslovne banke ili garancija poslovne banke ili

3) jemstvo pravnog lica ili preduzetnika.

Uz sredstvo obezbeđenja iz stava 1. ovog člana korisnici kreditnih sredstava dostavljaju i sopstvene solo menice.

Član 7.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava (u daljem tekstu: zahtev) naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva i osnovne podatke, plan finansiranja i vreme realizacije Inovativnog projekta.

Uz zahtev se podnosi dokumentacija definisana konkursom za dodelu start-ap i inovativnih kredita privrednim subjektima u oblasti IKT, koji objavljuje ministarstvo nadležno za poslove informacionog društva (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Zahtev i dokumentacija iz st. 1. i 2. ovog člana podnose se u dva primerka Ministarstvu, putem pošte, odnosno preko pisarnice Ministarstva.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Član 8.

Kvalifikovanje podnetih zahteva vrši se na osnovu:

1) kvaliteta ponuđenih instrumenata obezbeđenja vraćanja kreditnih sredstava kod start-ap i inovativnih kredita i

2) ekonomske opravdanosti i ocene finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva kod inovativnih kredita.

Član 9.

Kvalifikovanje podnetih zahteva vrši Fond za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), i to za start-ap kredite u delu koji se odnosi na kvalitet ponuđenih sredstava obezbeđenja, a za inovativne kredite i u delu koji se odnosi na ekonomsku opravdanost i ocenu finansijskog stanja. Fond kvalifikovanje zahteva vrši u skladu sa komisionim ugovorom zaključenim sa Ministarstvom i svojim aktima poslovne politike.

Ukoliko se kao sredstvo obezbeđenja vraćanja kreditnih sredstava nudi bezuslovna bankarska garancija, predlog za odobrenje ili odbijanje zahteva za kredit Fond će dati isključivo na osnovu ocene kvaliteta pomenutog sredstva obezbeđenja.

Član 10.

Ocenu i rangiranje kvalifikovanih zahteva vrši komisija Ministarstva formirana u skladu sa ovom uredbom, a na osnovu sledećih kriterijuma:

1) ocena predmeta Inovativnog projekta;

2) očekivani doprinos razvoju informacionog društva;

3) inovativnost;

4) održivost;

5) sedište podnosioca zahteva;

6) postojeći broj zaposlenih;

7) planirani broj novozaposlenih i

8) analiza i ocena srazmere predviđenih troškova i predloženog Inovativnog projekta.

Član 11.

Komisija, koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove informacionog društva, razmatra zahteve za odobravanje kreditnih sredstava, u skladu sa ovom uredbom.

Komisija osim ocene i rangiranja iz stava 1. ovog člana vrši i kvalifikovanje podnetih zahteva za start-ap kredite u delu koji se odnosi na ekonomsku opravdanost start-ap kredita.

Komisija iz stava 1. ovog člana ne razmatra zahteve koji nisu kvalifikovani, odnosno ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu ocenjeni pozitivno od strane Fonda.

Odluku o odobravanju kreditnih sredstava donosi ministar nadležan za poslove informacionog društva, na predlog Komisije.

Član 12.

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda, uz valutnu klauzulu, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou.

Valutna klauzula, u smislu ove uredbe, jeste utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kreditnih sredstava u tečaj i preračunavanje duga u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća, s tim da nominalna visina duga ne može biti niža od nominalnog iznosa puštenog kredita.

Član 13.

Korisnik kreditnih sredstava i Fond zaključuju ugovor o korišćenju kreditnih sredstava u roku od 60 dana od dana dostavljanja Fondu od strane Ministarstva odluke o odobravanju kreditnih sredstava. Ukoliko korisnik kreditnih sredstava ne zaključi ugovor sa Fondom u predviđenom roku, smatraće se da je odustao od zaključenja ugovora.

Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita za namene iz člana 1. ove uredbe Fond može odobriti u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi.

Fond izveštava Ministarstvo o preduzetim radnjama iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 14.

Korisnici kreditnih sredstava dužni su da omoguće praćenje realizacije ugovornih obaveza.

Praćenje realizacije ugovornih obaveza vrši Fond.

Član 15.

Fond će kvartalno izveštavati Ministarstvo o iznosu kreditnih sredstava za finansiranje start-ap i inovativnih kredita i vraćenih kreditnih sredstava koji se nalaze na podračunu Fonda.

Član 16.

Kreditna sredstva koja su vraćena po kreditima u skladu sa ovom uredbom koriste se kao replasman kredita za iste namene, kao i za pokriće troškova Fonda u postupcima prinudne naplate plasiranih kredita u skladu sa ovom uredbom.

Član 17.

Međusobne odnose u vezi realizacije kreditnih sredstava Ministarstvo i Fond urediće ugovorom o komisionu.

Ministarstvo će za usluge iz stava 1. ovog člana plaćati Fondu proviziju u iznosu od 1% od iznosa plasiranih sredstava u toku budžetske godine, u skladu sa ovom uredbom.

Član 18.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije („Službeni glasnik RS”, broj 80/15).

Član 19.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 25. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar