Uredba o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2009. godinu

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 54/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RASPODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA KREDITIRANjE PREDUZEĆA KOJA OBAVLjAJU DELATNOST U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE ZA 2009. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2009. godinu.

Član 2.

Uslovi i način raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije vršiće se prema Programu raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Pravo na korišćenje sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije (u daljem tekstu: preduzeća iz prehrambene industrije) imaju preduzeća koja su registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti prehrambene industrije.

Član 4.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava iz člana 1. ove uredbe podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ispunjenost uslova za korišćenje sredstava iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 5.

Sredstava iz člana 1. ove uredbe obezbeđena su sa podračuna Fonda za razvoj Republike Srbije br. 840-10724-63 na osnovu otplate kredita odobrenih po Uredbi o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća prehrambene industrije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 66/04), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 21/05), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 38/06), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 6/07), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 38/07), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 67/07) i Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 20/08), koristiće se kao kreditna sredstva, na način i pod uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 20. avgusta 2009. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427009.0013.138.Doc/1 PROGRAM

RASPODELE I KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA KREDITIRANjE PREDUZEĆA KOJA OBAVLjAJU DELATNOST U OBLASTI PREHRAMBENE INDUSTRIJE ZA 2009. GODINU

Ovim programom utvrđuje se raspodela i korišćenje sredstava namenjenih za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije u 2009. godini.

Sredstava za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije obezbeđena su sa podračuna Fonda za razvoj Republike Srbije br. 840-10724-63 na osnovu otplate kredita odobrenih po Uredbi o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća prehrambene industrije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 66/04), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 21/05), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 38/06), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 6/07), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 38/07), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 67/07) i Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 20/08) – (u daljem tekstu: sredstva po osnovu vraćenih kredita), koristiće se kao kreditna sredstva, na način i pod uslovima utvrđenim ovim Programom.

Prioritet pri odobravanju sredstava iz ovog programa imaće preduzeća iz prehrambene industrije koja se pripremaju za privatizaciju ili su otpočela proces privatizacije, kao i preduzeća koja višak zaposlenih rešavaju u skladu sa odgovarajućim programom Vlade.

1. Namena sredstava za kreditiranje preduzeća

iz prehrambene industrije

Sredstva za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije mogu se koristiti za sledeće namene, i to:

1) za obrtna sredstva – za preduzeća koja imaju sve pretpostavke za pokretanje ili povećanje obima proizvodnje – domaće i strano tržište, odnosno ugovore o prodaji roba i usluga, kapacitete, stručnu i ostalu radnu snagu;

2) za osnovna sredstva – izuzetno za preduzeća kod kojih manja ulaganja u osnovna sredstva omogućavaju otklanjanje, pokretanje ili osetno povećanje proizvodnje za koju imaju obezbeđen plasman na domaćem i stranom tržištu;

3) za redovno – tekuće poslovanje.

2. Način prijavljivanja za odobravanje sredstava

Preduzeća koja ispunjavaju uslove za namensko korišćenje sredstava iz ovog programa, podnose odgovarajući zahtev Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtev treba da sadrži poslovni plan za 2009. godinu, bitne efekte realizacije poslovnog plana za zaposlenost, nivo efikasnosti i poziciju preduzeća na tržištu, kao i kopiju ugovora o proizvodnji (uslugama) i prodaji za poznatog kupca.

Poslovni plan za 2009. godinu treba da sadrži opis poslovanja i aktivnosti u toku godine.

Preduzeća koja su bila korisnici kredita iz sredstava za subvencije u privredi u 2004, 2005, 2006, 2007. i 2008. godini, dostaviće i pokazatelje o ostvarenim efektima korišćenja ovih sredstava.

3. Način korišćenja i otplate kredita

Sredstva za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije korisnicima odobrava rešenjem ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Sredstva za kreditiranje mogu se koristiti:

1) na osnovu akta Vlade za preduzeća čije programe poslovno-finansijske konsolidacije i programe za rešavanje viška zaposlenih prihvati Vlada;

2) na predlog Stručne radne grupe za razmatranje i ocenu poslovnih planova preduzeća iz prehrambene industrije – kandidata za korišćenje kredita (u daljem tekstu: Stručna radna grupa), po osnovu podnetog zahteva, za ostala preduzeća.

Stručnu radnu grupu imenuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

Krediti za preduzeća iz prehrambene industrije za 2009. godinu usmeravaće se korisnicima preko Fonda za razvoj Republike Srbije uz valutnu klauzulu i obezbeđenje kredita sopstvenim menicama ili ovlašćenjima u skladu sa članom 4. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS”, br. 43/04 i 62/06), i to pod sledećim uslovima:

– sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou;

– sa rokom vraćanja kredita od 36 meseci, kod koga je grejs period 12 meseci od dana povlačenja kredita u toku koga se kamata obračunava tromesečno unazad i pripisuje glavnom dugu.

Korisnik je dužan da u roku od 30 dana od dana prijema rešenja zaključi ugovor o kreditu sa Fondom za razvoj Republike Srbije.

Korisnik kredita za 2009. godinu godišnje će dostavljati Stručnoj radnoj grupi izveštaje o korišćenim sredstvima.

Krediti se otplaćuju Fondu za razvoj Republike Srbije. Fond će mesečno izveštavati Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o iznosu vraćenih kreditnih sredstava. Vlada će, na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, utvrditi raspored i korišćenje vraćenih kreditnih sredstava.

Na zahtev korisnika kredita, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, po prethodno pribavljenom mišljenju Stručne radne grupe, može da predloži Fondu za razvoj Republike Srbije da se sredstva koja su odobrena kao kreditna pretvore u trajni ulog države, odnosno Fonda za razvoj Republike Srbije u kapitalu tog preduzeća.

Sredstva po osnovu vraćenih kredita Fondu za razvoj Republike Srbije, koristiće se kao kreditna sredstva, na način i pod uslovima utvrđenim ovim programom.

Na zahtev korisnika kredita odobrenog po Uredbi o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća prehrambene industrije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 66/04), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 21/05), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 38/06), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 6/07), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 38/07) , Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 67/07), i Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 20/08), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, po prethodno pribavljenom mišljenju Stručne radne grupe, može odobriti odlaganje početka otplate kredita za 12 do 24 meseca.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostavljaće Ministarstvu finansija – Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju kvartalne izveštaje o realizaciji ovog programa po korisnicima, radi sprovođenja kontrole namenske upotrebe sredstava.

4. Planirana mesečna dinamika korišćenja sredstava

Odobravanje sredstava vršiće se mesečno.

4427009.0013.138.Doc/2

OBRAZLOŽENjE

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

U ovoj godini će se vršiti subvencionisanje investicija u proizvodno-preradne strukture u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta prehrambene industrije zemlje, odnosno tehničko-tehnološkog unapređenja procesa proizvodnje i prerade hrane.

Kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije omogućiće podsticanje proizvodnje i izgradnje konkurentnijeg i profitabilnijeg poljoprivrednog sektora. Izdvojena sredstva koristiće se namenski, isključivo za kreditiranje preduzeća iz prehrambene industrije, prema programu koji je sastavni deo ove uredbe.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2009. godinu.

Uslovi i način raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije vršiće se prema Programu raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Pravo na korišćenje sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije (u daljem tekstu: preduzeća iz prehrambene industrije) imaju preduzeća koja su registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti prehrambene industrije.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ispunjenost uslova za korišćenje sredstava utvrđuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Sredstava iz člana 1. ove uredbe obezbeđena su sa podračuna Fonda za razvoj Republike Srbije br. 840-10724-63 na osnovu otplate kredita odobreni po Uredbi o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća prehrambene industrije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 66/04), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 21/05), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 38/06), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 6/07), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 38/07), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 67/07) i Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 20/08), i koristiće se kao kreditna sredstva, na način i pod uslovima utvrđenim ovom uredbom .

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Na podračunu Fonda za razvoj Republike Srbije br. 840-10724-63 na osnovu otplate kredita odobreni po Uredbi o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća prehrambene industrije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 66/04), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 21/05), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 38/06), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 6/07), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za period januar-jun 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 38/07), Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 67/07) i Uredbi o utvrđivanju Programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 20/08), nalaze se sredstva koja su vraćena Fondu za razvoj Republike Srbije na osnovu otplate kredita odobrenih po navedenim uredbama.

Na dan 12. avgusta 2009. godine na podračunu Fonda za razvoj Republike Srbije nalazi se 32.036.052,34 dinara.

Očekivani priliv na isti podračun od povraćaja kredita u 2009. godini iznosi 200.000.000,00 dinara.

Ukupan očekivani priliv u 2009. godini iznosi 232.000.000,00 dinara.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede planira da sredstva iz gore navedenog priliva na području Fonda za razvoj Republike Srbije u 2009. godini plasira za Uredbu o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava za kreditiranje preduzeća koja obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije za 2009. godinu.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Pošto je potrebno da se što pre krene u realizaciju kredita a u cilju davanja podrške preduzećima koje obavljaju delatnost u oblasti prehrambene industrije, radi podsticanja proizvodnje i izgradnje profitabilnijeg poljoprivrednog sektora, stekli su se uslovi za ranije stupanje na snagu ove uredbe, a u skladu sa članom 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, prema kome zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njegovog donošenja.

Ostavite komentar