Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa mera za refinansiranje zbirnog iznosa glavnice dugoročnih kredita proizvođača mleka koji dospevaju u 2009. i 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS” broj 54/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA MERA ZA REFINANSIRANjE ZBIRNOG IZNOSA GLAVNICE DUGOROČNIH KREDITA PROIZVOĐAČA MLEKA KOJI DOSPEVAJU U 2009. I 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa mera za refinansiranje zbirnog iznosa glavnice dugoročnih kredita proizvođača mleka koji dospevaju u 2009. i 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 70/09 i 77/09), u članu 2. posle reči: „fizička lica” dodaju se reči: „i pravna lica”.

Član 2.

U Programu mera za refinansiranje zbirnog iznosa glavnice dugoročnih kredita proizvođača mleka koji dospevaju u 2009. i 2010. godini, u poglavlju III. Korišćenje sredstava, u stavu 1. posle reči: „fizičkim licima” dodaju se reči: „i pravnim licima”.

U stavu 9. tačka 5) reči: „je 20.000 evra” zamenjuju se rečima: „je 100.000 evra”.

Član 3.

Spisak korisnika kredita po redosledu primanja zahteva sa iznosom glavnice banka dostavlja Ministarstvu u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE -ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Ostavite komentar