Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ZA SUBVENCIONISANjE KAMATNIH STOPA ZA KREDITE ZA ODRŽAVANjE LIKVIDNOSTI I FINANSIRANjE TRAJNIH OBRTNIH SREDSTAVA I ZA IZVOZNE POSLOVE U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima za subvencionisanje kamatnih stopa za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava i za izvozne poslove u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 2/10 i 5/10), u članu 2. stav 1. reči: „dve milijarde dinara” zamenjuju se rečima: „tri milijarde dinara”.

Član 2.

U članu 3. stav 2. briše se.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2. reč: „i” briše se.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. reči: „u st. 2. i 3. ovog člana” zamenjuju se rečima: „u stavu 2. ovog člana”.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 4. reči: „iz st. 2. i 3. ovog člana” zamenjuju se rečima: „iz stava 2. ovog člana”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 6. reči: „iz st. 2. i 3. ovog člana” zamenjuju se rečima: „iz stava 2. ovog člana”.

Dosadašnji stav 8. koji postaje stav 7. menja se i glasi:

„Korisnik kredita koji je iskoristio kredit sa subvencionisanom kamatnom stopom za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava do iznosa iz stava 2. ovog člana, može koristiti i kredite po osnovu izvoznih poslova iz stava 2. ovog člana najviše do visine razlike između limita utvrđenog za kredite za izvozne poslove i limita sredstava za likvidnost i trajna obrtna sredstva”.

Dosadašnji stav 9. briše se.

Član 3.

U članu 7. u stavu 1. reči: „na dan 31. decembra 2009. godine” zamenjuju se rečima: „u kvartalu koji je prethodio dobijanju kredita”.

U stavu 6. reči: „kao i za poslednji mesec kalendarskog kvartala koji je prethodio dobijanju kredita” zamenjuju se rečima: „kao i za kvartal koji je prethodio dobijanju kredita”.

Član 4.

U članu 8. stav 1. reči: „člana 3. stav 2. i” brišu se.

U stavu 2. reči: „stav 3. ” zamenjuju se rečima: „stav 2. ”.

St. 3. i 4. menjaju se i glase:

„Banka korisniku kredita iz člana 4. ove uredbe obračunava kamatu u visini kamatne stope za redovne kredite umanjenu za subvencionisani iznos kamate. Ako korisnik kredita prestane da ispunjava uslove iz ove uredbe kamata koja se konačno obračunava korisniku uvećava se za 4% godišnje za kredite iz stava 1. ovog člana.

Uslov za subvencionisanje kamatne stope za kredite iz člana 3. stav 2. ove uredbe i za reprogram ove vrste kredita je da kamata koja se privremeno obračunava od strane banke korisniku kredita, iznosi najviše do visine referentne kamatne stope Narodne banke Srbije -1,5% godišnje, ako je korisnik kredita ispunio uslove iz ove uredbe, a u protivnom kamata koja se konačno obračunava korisniku ove vrste kredita i za reprogram kredita, uvećava se za 5% godišnje.”

Stav 5. briše se.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar