Uredba o izmenama Uredbe o uslovima korišćenja sufinansiranih kredita za investicije uz garanciju Garancijskog fonda u 2009. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 120/08 i 31/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA KORIŠĆENjA SUFINANSIRANIH KREDITA ZA INVESTICIJE UZ GARANCIJU GARANCIJSKOG FONDA U 2009. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima korišćenja sufinansiranih kredita za investicije uz garanciju Garancijskog fonda u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, br. 9/09, 34/09 i 36/09 – u daljem tekstu Uredba), u naslovu reči: „GARANCIJSKOG FONDA” zamenjuju se rečima: „FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE”.

Član 2.

Član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi korišćenja sufinansiranih kredita za investicije u 2009. godini uz učešće i garanciju Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: krediti).”

Član 3.

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Za namene iz člana 1. ove uredbe Fond za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) je u 2009. godini obezbedio sredstva u iznosu od pet milijardi dinara, od čega će sufinansirati svaki pojedinačni kredit u visini od 30%, a banke će iz svojih izvora obezbediti ostatak od 70% koji će biti garantovan od Fonda u visini od 75%.

Fond ne može po zahtevu jednog podnosioca odobravati i kredit i garanciju.”

Član 4.

U članu 6. stav 3. reči: „i Garancijski fond” brišu se.

Član 5.

U članu 7. stav 4. reči: „Garancijskog fonda” zamenjuju se rečju: „Fonda”.

Član 6.

U članu 8. zapeta i reči: „Garancijskog fonda” brišu se.

Član 7.

Ovlašćuje se Republički sekretarijat za zakonodavstvo da, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Generalnim sekretarijatom Vlade, utvrdi prečišćen tekst Uredbe.

Član 8.

Korisnik kredita kome je odobren kredit do dana početka primene ove uredbe koristi kredit u skladu sa uslovima iz Uredbe pod kojima mu je taj kredit odobren.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar