Uredba o utvrđivanju kriterijuma i bližih uslova za kredite za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma za 2008. godinu

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, broj 45/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07),

Vlada donosi

O UTVRĐIVANjU KRITERIJUMA I BLIŽIH USLOVA ZA KREDITE ZA PODSTICANjE KVALITETA UGOSTITELjSKE PONUDE FIZIČKIH LICA, KAO I MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA IZ OBLASTI TURIZMA

ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se kriterijumi i bliži uslovi za kredite, odnosno za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, kao i malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma (u daljem tekstu: projekat) iz sredstava koja su za ove namene obezbeđena u budžetu Republike Srbije za 2008. godinu (u daljem tekstu: kreditna sredstva).

Član 2.

Učešće kreditnih sredstava u finansiranju projekta ne može biti veće od 50% od ukupne vrednosti tog projekta.

Član 3.

Kriterijumi za ocenu projekata su:

1) usklađenost projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;

2) unapređenje standarda i kvaliteta turističke ponude;

3) ekonomska opravdanost projekata;

4) finansijsko stanje i kreditna sposobnost podnosioca zahteva;

5) nivo razvijenosti opštine na kojoj je urađen projekt;

6) usklađenost arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom i postojećom planskom dokumentacijom.

Član 4.

Prioritet u korišćenju kreditnih sredstava imaju projekti kojima se obezbeđuje:

1) poboljšanje smeštajne ponude;

2) unapređenje marketinga domaćeg turističkog prometa;

3) izgradnja neophodne turističke infrastrukture.

Član 5.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima fizičko lice, kao i malo i srednje preduzeće iz oblasti turizma, koje:

1) je registrovano za obavljanje ugostiteljske delatnosti ili je kao poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08);

2) u prethodne dve godine nije pravnosnažno kažnjavano za prekršaj ili privredni prestup u obavljanju ugostiteljske delatnosti;

3) je izmirilo poreske i druge dažbine u prethodnoj godini.

Član 6.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta, dinamiku realizacije projekta i podatke o finansijskom stanju i kreditnoj sposobnosti podnosioca zahteva.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se i odgovarajući dokazi o ispunjenosti uslova iz člana 5. ove uredbe.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove turizma (u daljem tekstu: ministarstvo).

Član 7.

Ispunjenost uslova i kriterijuma za dodelu kreditnih sredstava, u skladu sa ovom uredbom, utvrđuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava.

Član 8.

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), uz valutnu klauzulu, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou.

Valutna klauzula podrazumeva utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kreditnih sredstava u tečaj i preračunavanje duga u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kreditnih sredstava su:

1) sopstvena solo menica;

2) hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu odnosno građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 ukupne vrednosti kreditnih sredstava ili sopstvena menica sa avalom poslovne banke ili garancija poslovne banke.

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava je 4.000.000 dinara.

Član 9.

Korisnik sredstava i Fond zaključuju ugovor o korišćenju kreditnih sredstava u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora iz člana 7. stav 2. ove uredbe.

Član 10.

Rok otplate dodeljenih kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava.

Član 11.

Korisnici kreditnih sredstava šestomesečno dostavljaju ministarstvu izveštaj o korišćenju kreditnih sredstava.

Kreditna sredstva vraćaju se Fondu i koriste se kao kreditna sredstva za iste namene, u skladu sa ovom uredbom.

Fond će mesečno izveštavati ministarstvo o iznosu vraćenih kreditnih sredstava.

Po isteku budžetske godine, a najkasnije do 31. januara 2009. godine, Fond je dužan da nedodeljena sredstva u 2008. godini prenese na račun – izvršenje budžeta Republike Srbije.

Član 12.

Sprovođenje ove uredbe nadzire ministarstvo.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 14. februara 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

OBRAZLOŽENjE

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe, sadržan je u odredbi člana 15.stav 2. Zakona o turizmu (”Službeni glasnik RS”, broj 45/05), kojim je propisano da Vlada utvrđuje kriterijume, bliže uslove, kao i namenu korišćenja podsticajnih sredstava u turizmu, u odredbi člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (”Službeni glasnik RS”, broj 55/05 i 71/05 – ispravka) kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona, kao i u odredbi čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu (”Sl. glasnik RS”, broj 123/07) kojom su raspoređena sredstva korisnicima.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu predviđena su finansijska sredstva u okviru razdela razdela 15 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 473 – Turizam, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske imovine, deo sredstava ove aproprijacije u iznosu od 300.000.000 dinara namenjena su za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma putem povoljnih kredita preko Fonda za razvoj.

Zakonom o turizmu predviđen je način realizacije podsticajnih sredstava koja se obezbeđuju u Budžetu tako što je neophodno je doneti podzakonski akt, kojim se precizira namena i način korišćenja kreditnih sredstava, utvrđivanje prava na korišenje sredstava, kriterijumi, kao i način podnošenja zahteva i neophodni uslovi koje korisnici moraju da ispune kako bi mogli da koriste predviđena sredstva.

U skladu sa opredeljenjima Vlade, osnovni ciljevi razvoja turizma su: podsticanje razvoja prioritetnih vidova turizma, povećanje deviznog priliva i broja dolazaka stranih turista i povećanje zaposlenosti. Uz ove osnovne ciljeve značajani su i posebni ciljevi kao što su: stvaranje povoljnog imidža zemlje, zaštita prirode, zaštita kulturno-istorijskog nasleđa, poboljšanje kvaliteta života, zaštita korisnika turističkih usluga i podsticanje razvoja turizma u turistički atraktivnim područjima.

Disharmoničnost razvoja turizma i promene u društveno-ekonomskom razvoju zemlje uslovile su nerazvijenost određenih segmenata turističkog sektora. To se pre svega odnosi na izražen nedostatak turističke infrastrukture i novih i kvalitetnijih sadržaja turističke ponude u skladu sa zahtevima turističke tražnje.

Finansijska podrška turističkoj privredi u proteklom periodu imala je pozitivne efekte na razvoj i unapređenje srpskog turizma.

III. OBRAZLOŽENjE PREDLOŽENIH REŠENjA

Članom 1. uredbe određen je predmet regulisanja ove uredbe.

Članom 2. uredbe opredeljeno je da učešće kreditnih sredstava za finansiranje projekata ne može biti veće od 50% od ukupnog iznosa sredstava potrebnih za realizaciju projekta.

Član 3. – propisani su kriterijumi za ocenu projekata.

Članom 4. određeno je koji projekti imaju prioritet u korišćenju kreditnih sredstava.

Član 5. određuje uslove za korišćenje kreditnih sredstava.

Član 6. propisuje zahtev za korišćenje kreditnih sredstava i dokumentaciju koja se uz zahtev dostavlja.

Članovima 7.-10. ove uredbe propisuje se način realizacije, odnosno obrazuje se komisija koja vrši dodelu kreditnih sredstava, određuje se da se zaključuje ugovor između ministarstva nadležnog za poslove turizma i korisnika mikrokreditnih sredstava, način realizacije preko Fonda za razvoj Republike Srbije, ugovor između korisnika sredstava i Fonda za razvoj Republike Srbije o korišćenju kreditnih sredstava, instrumenti obezbeđenja i rok otplate dodeljenih kreditnih sredstava.

Član 11. propisuje obavezu za korisnike kredita i Fond za razvoj Republike Srbije da periodično dostavljaju izveštaj ministarstvu nadležnom za poslove turizma, kao i da će se ova sredstva koristiti kao krediti.

Član 12. propisuje vršenje nadzora nad sprovođenjem uredbe od strane ministarstva nadležnog za poslove turizma.

Član 13. propisuje da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 123/07) predviđena su finansijska sredstva za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma putem povoljnih kredita preko Fonda za razvoj u oblasti turizma u okviru razdela 15 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, funkcija 473 – Turizam, ekonomska klasifikacija 621 – Nabavka domaće finansijske opreme, u iznosu od 300.000.000 dinara.

Ostavite komentar