Uredba o utvrđivanju Programa kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ RATARSTVA,

VOĆARSTVA, VINOGRADARSTVA I POVRTARSTVA U 2012. GODINI

KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Kreditna podrška kroz subvencionisanje dela kamate koju banke naplaćuju korisnicima kredita koristi se radi podsticanja poljoprivredne proizvodnje, u skladu sa Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 17/12) i uslovima utvrđenim ovom uredbom.

Član 3.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe za 2012. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u iznosu određenom posebnim aktom Vlade.

Sredstva za obaveze nastale sprovođenjem ove uredbe obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije za godinu u kojoj te obaveze dospevaju, a u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu i iz sredstava Fonda za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u Republici po osnovu otplata kredita.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827012.0064.14.doc/1 PROGRAM

KREDITNE PODRŠKE ZA RAZVOJ RATARSTVA, VOĆARSTVA, VINOGRADARSTVA

I POVRTARSTVA U 2012. GODINI KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE

1. Ciljevi programa

Programom kreditne podrške za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2012. godini kroz subvencionisanje dela kamate (u daljem tekstu: Program) utvrđuju se posebni uslovi za ostvarivanje prava na kreditnu podršku kroz subvencionisanje dela kamate koju banke naplaćuju korisnicima kredita za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva u 2012. godini (u daljem tekstu: kreditna podrška za razvoj biljne proizvodnje).

Kreditna podrška za razvoj biljne proizvodnje sprovodi se radi obezbeđivanja povoljnijih uslova za korišćenje kredita namenjenih razvoju biljne proizvodnje u 2012. godini u odnosu na tržišne, a u cilju unapređenja biljne proizvodnje, povećanja prosečnih prinosa po jedinici površine i opšteg nivoa konkurentnosti gazdinstava.

2. Korišćenje sredstava

Pravo na kreditnu podršku za razvoj biljne proizvodnje pod uslovima utvrđenim Uredbom o podsticanju poljoprivredne proizvodnje putem kreditne podrške kroz subvencionisanje dela kamate u 2012. godini imaju:

1) fizičko lice;

2) preduzetnik;

3) pravno lice.

Pravno lice ima pravo na kreditnu podršku za razvoj biljne proizvodnje ako je razvrstano u malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, kao i zemljoradnička zadruga.

Fizičko lice, preduzetnik i pravno lice iz stava 1. ovog odeljka (u daljem tekstu: korisnik) ostvaruju pravo na kreditnu podršku za razvoj biljne proizvodnje za nabavku:

1) semena i sadnog materijala;

2) svih vrsta mineralnog đubriva;

3) svih vrsta sredstava za zaštitu bilja.

Uz zahtev za korišćenje kreditne podrške za razvoj biljne proizvodnje podnosi se sledeća dokumentacija:

1) predračun za nabavku predmeta kredita predviđenih Programom;

2) izjava podnosioca zahteva sa podacima o površinama, strukturi biljne proizvodnje i parcelama na kojima se planira korišćenje predmeta kredita;

3) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.

Korisnik posle puštanja kredita u tečaj, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke predmeta kredita dostavlja original ili overenu kopiju računa za nabavljeni predmet kredita i drugu dokumentaciju u skladu sa poslovnom politikom banke.

Korisnik ima obavezu da kredit koristi u skladu sa namenom za koju je odobren, odnosno da predmet kredita ne otuđi.

Ostavite komentar