Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Na osnovu člana 28. stav 4. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE

O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS”, br. 22/13 i 68/13), u članu 3. stav 2. reči: „Ministarstvom finansija i privrede” zamenjuju se rečima: „ministarstvom nadležnim za poslove turizma”.

Član 2.

U članu 11. stav 4. reči: „Ministarstvo može odobriti u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond” zamenjuju se rečima: „Fond može odobriti u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Na zahtev korisnika kreditnih sredstava, koja su odobrena po uredbama iz prethodnih godina, kao i korisnika kreditnih sredstava, koja su odobrena po osnovu projekata Nacionalnog investicionog plana, u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi, Fond može da odobri reprogram kredita, finansijsko restrukturiranje plasmana, unapred pripremljene planove reorganizacije i planove reorganizacije privrednih subjekata u postupku stečaja kao i sporazumno regulisanje dospelih obaveza.”

Posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Fond izveštava Ministarstvo o preduzetim radnjama iz st. 4. i 5. ovog člana.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar