Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Na osnovu 28. stav 4. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12 i 84/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način dodele i korišćenja kreditnih sredstava za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta turističke ponude fizičkih lica i privrednih društava iz oblasti turizma (u daljem tekstu: projekat), u iznosu sredstava koja su za ove namene opredeljena u budžetu Republike Srbije (u daljem tekstu: kreditna sredstva).

Član 2.

Učešće kreditnih sredstava u finansiranju projekta ne može biti veće od 50% od ukupne vrednosti tog projekta.

Član 3.

Kvalifikovanje projekata vrši se na osnovu:

ekonomske opravdanosti projekta;

2) ocene finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva;

kvaliteta ponuđenih instrumenata obezbeđenja vraćanja kreditnih sredstava.

Kvalifikovanje projekata vrši Fond za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) saglasno zaključenom komisionom ugovoru sa ministarstvom nadležnim za poslove turizma (daljem tekstu: Ministarstvo).

Ukoliko se kao sredstvo obezbeđenja vraćanja kreditnih sredstava nudi bezuslovna bankarska garancija, predlog za odobrenje/odbijanje zahteva za kredit Fond će dati isključivo na osnovu ocene kvaliteta pomenutog sredstva obezbeđenja.

Ukoliko je podnosilac zahteva za dodelu kreditnih sredstava poljoprivredno gazdinstvo, kvalifikovanje projekta Fond vrši na osnovu ocene ponuđenih instrumenata obezbeđenja vraćanja kreditnih sredstava.

Član 4.

Ocena i rangiranje kvalifikovanih projekata vrši se na osnovu:

1) usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije i drugim planskim dokumentima;

2) usklađenosti projekta sa propisima o minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;

3) očekivanog doprinosa unapređenju standarda i kvaliteta turističke ponude;

4) nivoa razvijenosti opštine na kojoj se realizuje projekat;

5) usklađenosti arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom.

Član 5.

Osnovni ciljevi su:

1) unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:

(1) izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja,

(2) restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete,

(3) nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima,

(4) unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude,

(5) dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira;

2) izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture;

3) usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12 i 84/15).

Član 6.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1) privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

2) preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

3) poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Član 7.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta i vreme realizacije projekta.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se dokumentacija definisana Konkursom za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude iz oblasti turizma.

Zahtev i dokumentacija iz st. 1. i 2. ovog člana podnose se u dva primerka Ministarstvu, putem pošte, odnosno preko pisarnice Ministarstva. Podnosilac

zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Član 8.

O zahtevu za korišćenje kreditnih sredstava, u skladu sa ovom uredbom, odlučuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Komisija iz stava 1. ovog člana ne razmatra zahteve koji nisu kvalifikovani, odnosno ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu ocenjeni pozitivno od strane Fonda.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava.

Član 9.

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda, uz valutnu klauzulu, sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou.

Valutna klauzula, u smislu ove uredbe, jeste utvrđivanje duga u evrima na dan puštanja kreditnih sredstava u tečaj i preračunavanje duga u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća.

Član 10.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kreditnih sredstava su:

sopstvena solo menica i hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu, objektu u izgradnji ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 na ukupnu vrednost odobrenih kreditnih sredstava ili

sopstvena menica sa avalom poslovne banke ili

garancija poslovne banke.

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva, preduzetnike i mikro privredna društva je 500.000 dinara, a minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za mala i srednja privredna društva je 2.000.000 dinara.

Član 11.

Korisnik kreditnih sredstava i Fond zaključuju ugovor o korišćenju kreditnih sredstava u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora iz člana 8. stav 3. ove uredbe. Ukoliko korisnik kreditnih sredstava ne zaključi ugovor sa Fondom u predviđenom roku, ugovor sa Ministarstvom se automatski raskida.

Rok otplate dodeljenih kreditnih sredstava je do 72 meseca po isteku odložnog roka koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja kreditnih sredstava, osim za „green field” investicije kojima se finansira izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture, za koje odložni rok traje 24 meseca i računa se od prvog povlačenja kreditnih sredstava.

Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita za namene iz člana 1. ove uredbe, Fond može odobriti u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi.

Na zahtev korisnika kreditnih sredstava, koja su odobrena po uredbama iz prethodnih godina, kao i korisnika kreditnih sredstava, koja su odobrena po osnovu projekata Nacionalnog investicionog plana, u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi, Fond može odobriti reprogram kredita, finansijsko restrukturiranje plasmana, unapred pripremljene planove reorganizacije i planove reorganizacije privrednih subjekata u postupku stečaja, kao i sporazumno regulisanje dospelih obaveza.

Fond izveštava Ministarstvo o preduzetim radnjama iz st. 4. i 5. ovog člana.

Član 12.

Korisnici kreditnih sredstava su dužni da omoguće kontrolu namenskog trošenja sredstava od strane Ministarstva.

Član 13.

Fond će tromesečno, po uplatama dospelih anuiteta od strane korisnika kreditnih sredstava, izveštavati Ministarstvo o iznosu vraćenih kreditnih sredstava.

Član 14.

Kreditna sredstva koja se otplaćuju po anuitetima u skladu sa uredbama za podsticanje kvaliteta ugostiteljske ponude na osnovu kojih su odobreni krediti u prethodnim godinama, kao i sredstva odobrena po osnovu projekata Nacionalnog investicionog plana, vraćaju se Fondu i koriste se kao kreditna sredstva za iste namene, kao i za pokriće troškova provizije Fonda za obavljanje komisionih poslova i troškova Fonda u postupcima prinudne naplate kredita plasiranih u prethodnim godinama.

Član 15.

Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje da važi Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS”, br. 22/13, 68/13 i 30/15).

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 3. marta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar