Uredba o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju krmnog bilja u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE ZA PROIZVODNJU KRMNOG BILJA U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja premije za proizvodnju krmnog bilja u 2012. godini (u daljem tekstu: premija).

Krmno bilje, u smislu ove uredbe, je kukuruz za krmu (silažni kukuruz), lucerka, detelina, grahorica, stočni grašak, stočna repa i stočni sirak.

Član 2.

Fizičko lice nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji se bavi proizvodnjom krmnog bilja iz člana 1. ove uredbe i upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 – u daljem tekstu: Pravilnik) i ima prijavljene površine na dan 9. aprila 2012. godine pod odgovarajućom grupom poljoprivrednih kultura u skladu sa Pravilnikom ima pravo na premiju po kilogramu proizvedenog krmnog bilja koje koristi za potrebe ishrane stoke na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu i to za:

– kukuruz za krmu (silažni kukuruz) i stočni sirak 0,2 dinara;

– lucerku, detelinu i stočnu repu 0,5 dinara;

– grahoricu i stočni grašak 0,7 dinara.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede bliže propisuje uslove i način za korišćenje prava na premiju, kao i obrazac zahteva za korišćenje prava na premiju iz stava 1. ovog člana.

Član 3.

Fizičko lice ima pravo na avans na korišćenje premije u iznosu od 1.500 dinara po hektaru za krmno bilje.

Zahtev za ostvarivanje prava na avans iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, neposredno ili preko asistenta savetodavca, od 17. aprila do 10. maja 2012. godine, u dva primerka, na Obrascu – Zahtev za ostvarivanje prava na avans na korišćenje premije za proizvodnju krmnog bilja u 2012. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Mesto prijema zahteva iz stava 2. ovog člana preko asistenta savetodavca objavljuje se na web stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Prilikom prijema zahteva iz stava 2. ovog člana Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, odnosno asistent savetodavac upisuje na oba primerka zahteva datum i vreme prijema zahteva, overava ih potpisom i jedan primerak zahteva vraća fizičkom licu kao dokaz da je zahtev primljen.

Asistent savetodavac je dužan da sve primljene zahteve dostavi Ministarstvu finansija – Upravi za trezor najkasnije sledećeg radnog dana ujutru.

Fizičko lice iz člana 2. ove uredbe dužno je da vrati neopravdani iznos na ime primljenog avansa u roku od 10 dana od dana prijema pismenog zahteva ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Član 4.

Zahtev za korišćenje premije fizičko lice podnosi Ministarstvu finansija – Upravi za trezor.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se od 1. juna 2012. godine do 1. oktobra 2012. godine.

Ministarstvo finansija – Uprava za trezor isplaćuje premiju po prijemu zahteva iz stava 1. ovog člana i proveri podataka, a ako je fizičko lice iskoristilo pravo na avans na premiju iz člana 3. ove uredbe i po odbitku iznosa primljenog na ime avansa na premiju.

Član 5.

Fizičko lice koje podnosi zahtev u skladu sa ovom uredbom (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) dužno je da dokumentaciju koja se podnosi uz zahtev čuva pet godina.

Podnosilac zahteva dužan je da dokumentaciju iz stava 1. ovog člana stavi na uvid poljoprivrednom inspektoru prilikom kontrole koja se sprovodi u skladu sa planom kontrole koji donosi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 6.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe za 2012. godinu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u iznosu određenom posebnim aktom Vlade, a isplaćuju se prema redosledu podnošenja zahteva.

Član 7.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako ne postupi u skladu sa članom 3. stav 6. ove uredbe.

Član 8.

Novčanom kaznom od 20.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako podnese dokumentaciju sa netačnim podacima.

Član 9.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2012. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK

4827012.0060.12.doc/1 Obrazac

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA AVANS NA KORIŠĆENJE PREMIJE ZA PROIZVODNJU KRMNOG BILJA U 2012. GODINI

Podnosim zahtev za ostvarivanje prava na avans na korišćenje premije za proizvodnju krmnog bilja u 2012. godini u skladu sa članom 3. Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju krmnog bilja u 2012. godini, na osnovu podataka o površinama i kulturama iz Registra poljoprivrednih gazdinstava prijavljenih na dan 9. aprila 2012. godine i to:

Za krmno bilje u ukupnom iznosu od _________ dinara za ___________ hektara

Ime i prezime _____________________________________________

JMBG | | | | | | | | | | | | | | |

BPG | | | | | | | | | | | | | |

Kontakt telefon __________________________________________

Datum prijema zahteva __. __. 2012. godine Vreme prijema: __,__časova

Potpis ovlašćenog lica za prijem zahteva Potpis podnosioca zahteva

____________________________________ __________________________

———————————————————————————————————————

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA AVANS NA KORIŠĆENJE PREMIJE ZA PROIZVODNJU KRMNOG BILJA U 2012. GODINI

Podnosim zahtev za ostvarivanje prava na avans na korišćenje premije za proizvodnju krmnog bilja u 2012. godini u skladu sa članom 3. Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju krmnog bilja u 2012. godini, na osnovu podataka o površinama i kulturama iz Registra poljoprivrednih gazdinstava prijavljenih na dan 9. aprila 2012. godine i to:

Za krmno bilje u ukupnom iznosu od _________ dinara za ___________ hektara

Ime i prezime _____________________________________________

JMBG | | | | | | | | | | | | | | |

BPG | | | | | | | | | | | | | |

Kontakt telefon __________________________________________

Datum prijema zahteva __. __. 2012. godine Vreme prijema: __,__časova

Potpis ovlašćenog lica za prijem zahteva Potpis podnosioca zahteva

____________________________________ __________________________

Ostavite komentar