Uredba o izmeni Uredbe o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa proizvedenih u Republici Srbiji u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE, PRODAJE I SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE AUTOBUSA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu podsticanja proizvodnje, prodaje i sprovođenja subvencionisane kupovine autobusa proizvedenih u Republici Srbiji u 2012. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 2/12), u članu 3. stav 1. menja se i glasi:

„Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe u iznosu 175.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), član 7, Razdeo 20 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada i to:

– Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 165.000.000,00 dinara ;

– Ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 10.000.000,00 dinara.ˮ

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 12. aprila 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar