Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju žitarica i krompira

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE ZA PROIZVODNJU ŽITARICA I KROMPIRA

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju žitarica i krompira („Službeni glasnik RS”, broj 23/12), posle člana 2. dodaje se član 2a koji glasi:

„Član 2a

Fizičko lice ima pravo na korišćenje dela premije u vidu avansa za proizvodnju žitarica pre isporuke žitarica u iznosu od 1.500 dinara po hektaru, odnosno za proizvodnju krompira pre isporuke krompira u vidu avansa u iznosu od 2.000 dinara po hektaru.

Zahtev za ostvarivanje avansa iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu finansija – Upravi za trezor ili preko asistenta savetodavca od 17. aprila do 10. maja 2012. godine, u dva primerka, na Obrascu – Zahtev za isplatu avansa za proizvodnju žitarica i krompira, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Mesto prijema zahteva iz stava 2. ovog člana preko asistenta savetodavca objavljuje se na web stranici Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Prilikom prijema zahteva iz stava 2. ovog člana Ministarstvo finansija – Uprava za trezor odnosno asistent savetodavac upisuje na oba primerka zahteva datum i vreme prijema zahteva, overava ih potpisom i jedan primerak zahteva vraća fizičkom licu kao dokaz da je zahtev primljen.

Asistent savetodavac je dužan da sve primljene zahteve dostavi Ministarstvu finansija – Upravi za trezor najkasnije sledećeg radnog dana ujutru.

Fizičko lice dužno je da vrati neopravdani iznos na ime primljenog avansa u roku od deset dana od dana prijema pismenog zahteva ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.”

Član 2.

U članu 5. stav 3. tačka na kraju rečenice zamenjuje se zapetom i dodaju reči: „a ako je fizičkom licu isplaćen avans i po odbitku iznosa primljenog na ime avansa.”

Član 3.

U članu 7. tačka na kraju rečenice zamenjuje se zapetom i dodaju reči: „a ako je fizičkom licu isplaćen avans i po odbitku iznosa primljenog na ime avansa.”

Član 4.

U članu 12. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako u roku od deset dana od dana prijema pismenog zahteva ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede ne vrati neopravdani iznos na ime primljenog avansa.”

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2703/2012

U Beogradu, 10. aprila 2012. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

Obrazac

ZAHTEV ZA ISPLATU AVANSA ZA PROIZVODNJU

ŽITARICA I KROMPIRA

Podnosim zahtev za isplatu avansa za proizvodnju žitarica i krompira, u skadu sa članom 2a Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju žitarica i krompira, na osnovu podataka o površinama i kulturama iz Registra poljoprivrednih gazdinstava prijavljenih na dan 9. aprila 2012. godine i to:

Za žitarice u ukupnom iznosu od _________ dinara za ___________ hektara

Za krompir u ukupnom iznosu od __________dinara za ___________ hektara

što iznosi ______________dinara za ostvarivanje prava na avans.

Ime i prezime _____________________________________________

JMBG | | | | | | | | | | | | | | |

BPG | | | | | | | | | | | | | |

Kontakt telefon __________________________________________

Datum prijema zahteva __. __. 2012. godine Vreme prijema: __,__časova

Potpis ovlašćenog lica za prijem zahteva Potpis podnosioca zahteva

____________________________________ __________________________

———————————————————————————————————————

ZAHTEV ZA ISPLATU AVANSA ZA PROIZVODNJU

ŽITARICA I KROMPIRA

Podnosim zahtev za isplatu avansa za proizvodnju žitarica i krompira, u skadu sa članom 2a Uredbe o uslovima i načinu korišćenja premije za proizvodnju žitarica i krompira, na osnovu podataka o površinama i kulturama iz Registra poljoprivrednih gazdinstava prijavljenih na dan 9. aprila 2012. godine i to:

Za žitarice u ukupnom iznosu od _________ dinara za ___________ hektara

Za krompir u ukupnom iznosu od __________dinara za ___________ hektara

što iznosi ______________dinara za ostvarivanje prava na avans.

Ime i prezime _____________________________________________

JMBG | | | | | | | | | | | | | | |

BPG | | | | | | | | | | | | | |

Kontakt telefon __________________________________________

Datum prijema zahteva __. __. 2012. godine Vreme prijema: __,__časova

Potpis ovlašćenog lica za prijem zahteva Potpis podnosioca zahteva

____________________________________ __________________________

Ostavite komentar