Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UVOĐENjE I SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE

ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti hrane (u daljem tekstu: HACCP program), kao i za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a za 2008. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Podsticajna sredstva koriste se za pokriće dela troškova konsultantskih usluga, kao i usluga sertifikacije.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u skladu sa HACCP programom imaju lica koja se bave proizvodnjom gotovih prehrambenih proizvoda, i to:

1) zemljoradničke zadruge;

2) privredna društva;

3) naučnoistraživačke organizacije;

4) nastavne i naučno obrazovne institucije.

Lice iz stava 1. tačka 1) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08 – u daljem tekstu: Uredba).

Lice iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u Registar privrednih subjekata za obavljanje odgovarajuće delatnosti.

Lice iz stava 1. tačka 3) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06-ispravka) i Zakonom o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 110/05).

Lice iz stava 1. tačka 4) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je upisano u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 62/03, 64/03-ispravka, 58/04, 62/04-ispravka, 79/05-dr.zakon i 101/05-dr.zakon) i Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05 i 100/07).

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za uspostavljanje sistema dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a imaju privredna društva, fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničke zadruge (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji se bave proizvodnjom voća na površini od najmanje 2,5 ha, odnosno proizvodnjom povrća na površini od najmanje 0,5 ha.

Korisnici sredstava iz stava 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom.

Član 5.

Iznos podsticajnih sredstava za HACCP program iznosi:

1) za privredna društva, naučnoistraživačke organizacije i nastavne i naučno obrazovne institucije koja imaju:

– od 10 do 25 zaposlenih na neodređeno vreme do 100.000 dinara;

– od 25 do 50 zaposlenih na neodređeno vreme do 150.000 dinara;

– preko 50 zaposlenih na neodređeno vreme do 200.000 dinara;

2) za zemljoradničke zadruge do 150.000 dinara.

Član 6.

Iznos podsticajnih sredstava za uspostavljanje sistema dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a iznosi:

1) za privredna društva i fizička lica – nosioce poljoprivrednih gazdinstava do 150.000 dinara;

2) za zemljoradničke zadruge do 250.000 dinara.

Član 7.

Podsticajna sredstva dodeljuju se kao bespovratna.

Član 8.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Konkursom iz stava 1. ovog člana utvrdiće se i potrebna dokumentacija koju su zainteresovana lica dužna da podnesu kako bi dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva.

Član 9.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 10.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Član 11.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427008.079.doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i članu 17. stav 1. i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07).

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o Vladi propisano je da Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća.

Imajući u vidu navedenu odredbu Zakona o Vladi – Vlada kojoj je prestao mandat može vršiti samo tekuće poslove, tj. poslove koji su neophodni i koje bi vršila svaka vlada, nezavisno od programa i političkih načela – poslove koji zbog prirode savremenog društva i države moraju da se vrše kontinuirano.

S tim u vezi, smatramo da su se stekli propisani uslovi za donošenje ove uredbe s obzirom da je predložena uredba u funkciji realizacije planiranih budžetskih sredstava za državne podsticaje u poljoprivredi na osnovu Programa raspodele i korišćenja sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2008. godinu. Izostanak blagovremene realizacije ovih sredstava izazvao bi drastične poremećaje u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i nenadoknadivu štetu poljoprivrednim proizvođačima, te sledstveno tome izazvao ekonomske poremećaje većih razmera, s obzirom na mesto i značaj ove privredne grane i na taj način ugrozilo vitalne državne interese. Specifičnost poljoprivredne proizvodnje u odnosu na druge privredne delatnosti jeste neophodnost ostvarivanja kontinuiteta proizvodnog ciklusa, kao i sezonski karakter pojedinih faza proizvodnje.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Uključivanje standarda u pogledu kvaliteta i bezbednosti hrane u opšti sistem provere kvaliteta u preduzećima postao je uslov poslovanja sa partnerima na međunarodnom tržištu.

Zakonska regulativa svih razvijenih zemalja obavezuje, a razvojni programi proizvođača poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u tim zemljama predviđaju plansko uvođenje sistema HACCP u što kraćem roku. S obzirom da naša zemlja ima sve pretpostavke za proizvodnju i izvoz kvalitetne i bezbedne hrane neophodno je da se u industriji hrane što pre pređe na razvoj sistema HACCP, kao sveobuhvatnog koncepta obezbeđenja ispravnosti namirnica, odnosno njegovo uvođenje u praksu. Mnogi pogoni za proizvodnju hrane u svetu već su razvili i u praksi primenili HACCP bilo kao integrisani sistem sa sistemom upravljanja kvalitetom (ISO 9000) ili je HACCP uveden samostalno kao efikasan sistem za obezbeđenje ispravnosti prehrambenih proizvoda.

Imajući u vidu dva istovremena procesa, plasman naših proizvoda na međunarodnom tržištu s jedne i usvajanje standarda i sistema bezbednosti hrane s druge strane, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede krenulo je u kampanju podrške implementaciji međunarodno priznatih standarda i sistema kvaliteta HACCP koji već postaju uslov međunarodne trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima što znači da preduzeća van Evropske unije neće moći da plasiraju svoje poljoprivredno-prehrambene proizvode ako nemaju implementiran NASSR sistem.

Cilj nam je da ovim programom podsticaja uključimo što veći broj privrednih društava u poslovanju sa hranom i da na taj način uhvatimo priključak sa razvijenim svetom u pogledu ispunjavanja međunarodnih standarda u cilju povećanja konkuretnosti i podizanja kvaliteta naših proizvoda. Činjenica da mnogi kupci iz razvijenih zemalja ne samo da traže od hladnjača da primene postupak samo kontrole po načelima HACCP sistema u svojim prerađivačkim pogonima, već traže da se regulišu „ulazi”, odnosno da njihovi proizvođači voća i povrća mogu uskladiti svoju proizvodnju sa zahtevima GLOBALGAP standarda, jer se samo na ovaj način omogućava integrisana kontrola hrane „od njive do trpeze”.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti hrane (HACCP ), kao i uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a za 2008. godinu.

Podsticajna sredstva koriste se za pokriće dela troškova konsultantskih usluga, kao i usluga sertifikacije.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u skladu sa HACCP programom imaju oni koji se bave proizvodnjom gotovih prehrambenih proizvoda, i to:

1) zemljoradničke zadruge;

2) privredna društva;

3) naučnoistraživačke organizacije;

4) nastavne i naučno obrazovne institucije.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za uspostavljanje sistema dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a imaju privredna društva, fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava i zemljoradničke zadruge (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji se bave proizvodnjom voća na površini od najmanje 2,5 ha, odnosno proizvodnjom povrća na površini od najmanje 0,5 ha.

Korisnici sredstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom.

Iznos podsticajnih sredstava za HACCP program iznosi:

1) za privredna društva, naučno istraživačke organizacije i nastavne i naučno obrazovne institucije koje imaju najmanje:

– od 10 do 25 zaposlenih na neodređeno vreme do 100.000 dinara;

– od 25 do 50 zaposlenih na neodređeno vreme do 150.000 dinara;

– preko 50 zaposlenih na neodređeno vreme do 200.000 dinara;

2) za zemljoradničke zadruge do 150.000 dinara.

Iznos podsticajnih sredstava za uspostavljanje sistema dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a iznosi:

1) za privredna društva i fizička lica – nosioce poljoprivrednih gazdinstava do 150.000 dinara;

2) za zemljoradničke zadruge do 250.000 dinara.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede .

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva predviđena za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti kvaliteta hrane i dobre poljoprivredne prakse za 2008. godinu iznose 40.000.000 dinara.

Predviđena sredstva za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, Razdeo 14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 15.220.000.000.

Raspored i korišćenje zakonom predviđenih sredstava od 15.220.000.000 dinara izvršen je po posebnom aktu koji je donela Vlada, od čega za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti kvaliteta hrane i dobre poljoprivredne prakse 40.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana obavjljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427008.079.doc/2

Ostavite komentar