Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije ili u vlasništvui banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka

Na osnovu člana 262a stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni list SRJ», broj 65/02 i «Službeni glasnik RS», br. 57/03 i 55/04),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI U VLASNIŠTVU BANAKA U STEČAJU I LIKVIDACIJI U KOJIMA FUNKCIJU STEČAJNOG I LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA VRŠI AGENCIJA ZA OSIGURANjE DEPOZITA, SANACIJU, STEČAJ I LIKVIDACIJU BANAKA

Član 1.

U Uredbi o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije i banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka („Službeni glasnik RS“, broj 59/04), u članu 5. dodaju se st. 2, 3. i 4, koji glase:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, kad Republika Srbija i banka u stečaju zajedno poseduju manje od 25% ukupnog akcijskog kapitala banke, akcije se prodaju putem prihvatanja ponude za preuzimanje akcija, odnosno na organizovanom tržištu hartija od vrednosti, u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni list SRJ», broj 65/02 i «Službeni glasnik RS», br. 57/03 i 55/04).

Način prodaje akcija iz stava 2. ovog člana određuje se aktom o pristupanju prodaji akcija iz člana 2. st. 1. i 2. ove uredbe.

Akcije u bankama koje nisu rezidenti Republike Srbije prodaju se po postupku predviđenom zakonima domicilne države, s tim što o pristupanju prodaji akcija odlučuje Ministarstvo, odnosno sud, shodno članu 2. st. 1. i 2. ove uredbe.“.

Član 2.

U članu 15. stava 2. reči: „20 dana“ zamenjuju se rečima: „deset dana“.

Član 3.

U članu 33. stav 4. posle reči: „nijedna važeća ponuda,“ dodaju reči: „odnosno ukoliko nije podneta nijedna izjava o zainteresovanosti,“.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj

U Beogradu, 30. septembra 2004. godine

VLADA REUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

Miroljub Labus

O B R A Z L O Ž E Nj E

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 262a stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni list SRJ», broj 65/02 i «Službeni glasnik RS», br. 57/03 i 55/04), prema kome je Vlada ovlašćena da uredi način i postupak trgovine akcijama banaka u vlasništvu Republike Srbije i banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Članom 5. Uredbe o načinu i postupku prodaje akcija banaka koje su u vlasništvu Republike Srbije i banaka u stečaju i likvidaciji u kojima funkciju stečajnog i likvidacionog upravnika vrši Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka predviđeno je da se akcije banaka na koje se Uredba primenjuje prodaju isključivo metodom javnog tendera, koji može biti jednostepen ili dvostepen. U primeni Uredbe pokazalo se da takav metod prodaje nije uvek celishodan i ekonomski isplativ za Republiku Srbiju i banke u stečaju i likvidaciji. Naime, naročito kada su u pitanju određeni manjinski paketi akcija u bankama (kada Republika Srbija i banke u stečaju zajedno poseduju manje od 25% ukupnog akcijskog kapitala banke), pokazalo se da metod javnog tendera nije uvek najpogodniji za prodaju takvih paketa akcija, već da su za to znatno pogodniji postupci predviđeni Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni list SRJ», broj 65/02 i «Službeni glasnik RS», br. 57/03 i 55/04), konkretno, prodaja putem prihvatanja ponude za preuzimanje akcija ili prodaja na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.

Iz tog razloga predviđena je izmena ovog člana dodavanjem st. 2. i 3, kojom se predviđa prodaja akcija putem prihvatanja ponude za preuzimanje akcija ili trgovinom na organizovanom tržištu hartija od vrednosti u svim slučajevima kada Republika Srbija i banke u stečaju i likvidaciji zajedno poseduju manje od 25% akcijskog kapitala banke.

Takođe, imajući u vidu da se akcije u bankama koje nisu rezidenti Republike Srbije mogu prodavati samo u skladu sa domicilnim propisima države čiji su rezidenti, predviđeno je dodavanje stava 4. u istom članu, kojim se regulišu takve situacije.

SADRŽINA UREDBE

Članom 1. ove uredbe menja se član 5. Uredbe, dodavanjem st. 2. i 3, kojima se predviđa prodaja predmetnih akcija putem prihvatanja ponude za preuzimanje akcija, odnosno trgovinom na organizovanom tržištu hartija od vrednosti u svim slučajevima kada Republika Srbija i banke u stečaju i likvidaciji zajedno poseduju manje od 25% akcijskog kapitala banke, i stava 4. kojim se reguliše način prodaje akcija u bankama koje nisu rezidenti Republike Srbije.

Članom 2. Uredbe menja se član 15. stav 2. kojim je predviđeno da je minimalan rok za kupovinu tenderske dokumentacije 20 dana, što se u praksi pokazalo kao predugo i dovodilo je do nepotrebnog odugovlačenja postupka. Iz tog razloga predviđa se skraćenje tog roka na deset dana, što se pokazalo kao dovoljan period za obavljanje te radnje u postupku.

Članom 3. Uredbe dopunjuje se član 33. stav 4. u kojem su predviđeni slučajevi kada je tenderska komisija ovlašćena i dužna da donese odluku o proglašenju tendera neuspelim. Naime, to je slučaj kada ne postoji nijedna važeća ponuda u tenderskom postupku. U praksi se pokazalo da je potrebno da tenderska komisija ima takvo ovlašćenje i dužnost i u slučaju kada na tenderu nije podneta nijedna izjava o zainteresovanosti, te je predviđena izmena pomenutog stava.

Članom 4. Uredbe predviđeno je da Uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku RS».

FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE

UREDBE

Za sprovođenje Uredbe o izmenama i dopunama nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA

SNAGU UREDBE NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA

Saglasno članu 120. Ustava Republike Srbije, predlaže se da Uredba o izmenama i dopunama stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku RS». Razlog zbog kojeg se predlaže ranije stupanje na snagu, proizilazi iz činjenice da je potrebno urediti ova pitanja kako bi se mogli što pre otpočeti novi postupci prodaje manjinskog paketa akcija.

P R E G L E D O D R E D A B A U R E D B E

O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI U VLASNIŠTVU BANAKA U STEČAJU I LIKVIDACIJI U KOJIMA FUNKCIJU STEČAJNOG I LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA VRŠI AGENCIJA ZA OSIGURANjE DEPOZITA, SANACIJU, STEČAJ I LIKVIDACIJU BANAKA KOJE SE MENjAJU ILI DOPUNjUJU

Član 5.

Akcije se prodaju putem javnog tendera, koji može biti jednostepen ili dvostepen.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kad Republika Srbija i banka u stečaju zajedno poseduju manje od 25% ukupnog akcijskog kapitala banke, akcije se prodaju putem prihvatanja ponude za preuzimanje akcija, odnosno na organizovanom tržištu hartija od vrednosti, u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata («Službeni list SRJ», broj 65/02 i «Službeni glasnik RS», br. 57/03 i 55/04).

Način prodaje akcija iz stava 2. ovog člana određuje se aktom o pristupanju prodaji akcija iz člana 2. st. 1. i 2. ove uredbe.

Akcije u bankama koje nisu rezidenti Republike Srbije prodaju se po postupku predviđenom zakonima domicilne države, s tim što o pristupanju prodaji akcija odlučuje Ministarstvo, odnosno sud, shodno članu 2. st. 1. i 2. ove uredbe.

Član 15.

Agencija će listu iz člana 14. stav 1. tačka 1. ove uredbe dostaviti svim zainteresovanim licima u roku od 3 dana od dana prijema odluke Ministarstva iz člana 14. stav 3. ove uredbe.

Uz listu iz člana 14. stav 1. tačka 1) ove uredbe, Agencija će svim zainteresovanim licima sa te liste dostaviti odluku o vrsti tendera, uz obaveštenje o roku za kupovinu tenderske dokumentacije, odnosno prvog kompleta tenderske dokumentacije u slučaju dvostepenog tendera, koji u oba slučaja ne može biti kraći od 20 deset dana.

Član 33.

Ministarstvo može svojom odlukom da poništi tender sve do potpisa ugovora o kupoprodaji akcija.

Ukoliko postoji samo jedna važeća ponuda, Agencija može u roku iz člana 29. stav 2. ove uredbe tenderskoj komisiji uputiti predlog da proglasi tender neuspelim.

Tenderska komisija odluku po predlogu iz stava 2. ovog člana donosi u roku od osam dana.

Ukoliko ne postoji nijedna važeća ponuda, odnosno ukoliko nije podneta nijedna izjava o zainteresovanosti, tenderska komisija donosi odluku kojom proglašava tender neuspelim.

Odluke iz st. 1, 3. i 4. ovog člana odmah se dostavljaju Agenciji, koja ih prosleđuje Ministarstvu i svim učesnicima na tenderu i javno objavljuje na način iz člana 12. stav 4. ove uredbe.

Ostavite komentar