Uredba u o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2012. godinu

Na osnovu člana 21. stav 4. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU LISTE KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Lista kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2012. godinu, koja je data u Prilogu – Lista kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Odredba stava 1. ovog člana ne primenjuju se na zonu „Kosovo i Metohija”, koja obuhvata teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,————- 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

PRILOG

LISTA KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA PO ZONAMA I AGLOMERACIJAMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2012. GODINU

Na teritoriji Republike Srbije utvrđuje se LISTA KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA, na osnovu rezultata ocenjivanja kvaliteta vazduha u 2012. godini:

1. PRVA KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA

1) Zona „Srbija” osim teritorije grada Valjevo;

2) Zona „Vojvodina”;

3) Aglomeracija „Novi Sad”.

2. DRUGA KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA

1) Aglomeracija „Niš”;

2) Aglomeracija „Užice”.

3. TREĆA KATEGORIJA KVALITETA VAZDUHA

1) Aglomeracija „Beograd”;

2) Aglomeracija „Bor”;

3) Aglomeracija „Kosjerić”;

4) Aglomeracija „Smederevo”;

5) Aglomeracija „Pančevo”;

6) Teritorija grada Valjevo u okviru zone „Srbija”.

Ostavite komentar