Uredba o utvrđivanju lučkog područja na međunarodnom putničkom pristaništu u Donjem Milanovcu, opština Majdanpek

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15 i 96/15-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA NA MEĐUNARODNOM PUTNIČKOM PRISTANIŠTU U DONJEM MILANOVCU, OPŠTINA MAJDANPEK

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se lučko područje međunarodnog putničkog pristaništa u Donjem Milanovcu, opština Majdanpek u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/15), dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Član 2.

Lučko područje iz člana 1. ove uredbe čini katastarska parcela broj 4289/3 Katastarske opštine Donji Milanovac, ukupne površine 11a 22m², upisana u list nepokretnosti broj 1483 Katastarske opštine Donji Milanovac.

Član 3.

Na osnovu ove uredbe izvršiće se zabeležba lučkog područja u katastru nepokretnosti.

Agencija za upravljanje lukama dostaviće potrebnu dokumentaciju nadležnom opštinskom pravobranilaštvu koje će izvršiti sprovođenje zabeležbe iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Grafički prikaz područja iz člana 2. ove uredbe je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-8955/2016

U Beogradu, ____.2016. godine

VLADA

Predsednik,

Aleksandar Vučić

[pic]

Ostavite komentar