Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Novom Sadu

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15 i 96/15-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA LUKE U NOVOM SADU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se lučko područje luke u Novom Sadu u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/15), dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Član 2.

Lučko područje iz člana 1. ove uredbe čine katastarske parcele br. 4142/2, 4142/3, 4142/4, 4142/5, 4142/7, 4142/8, 4142/9, 4142/16, 4142/17, 4142/18, 4142/19, 4142/20, 4142/21, 4142/22, 4142/23, 4142/24, 4142/26, 4142/27, 4142/28, 4142/29, 4142/35, 4142/36, 4142/39, 4142/40, 4144/3, 4144/4, 4144/5 i 4144/6, upisane u list nepokretnosti broj 19479 Katastarske opštine Novi Sad I, katastarske parcele br. 4142/11 i 4142/15, upisane u list nepokretnosti broj 11736 Katastarske opštine Novi Sad I i katastarske parcele br. 10667/4 i 10667/5 upisane u list nepokretnosti broj 11635 Katastarske opštine Novi Sad I, ukupne površine 24ha 19a 80m².

Sastavni deo lučkog područja iz stava 1. ovog člana je i sidrište luke omeđeno koordinatnim tačkama.

Član 3.

Na osnovu ove uredbe izvršiće se zabeležba lučkog područja u katastru nepokretnosti.

Agencija za upravljanje lukama dostaviće potrebnu dokumentaciju nadležnom gradskom pravobranilaštvu koje će izvršiti sprovođenje zabeležbe iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Grafički prikazi područja i koordinate sidrišta iz člana 2. ove uredbe su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj: 110-8958/2016

U Beogradu, ____.2016. godine

VLADA

Predsednik,

Aleksandar Vučić

[pic] [pic]

PRILOG 2

KOORDINATE GRANIČNIH TAČAKA POLIGONA SIDRIŠTA

LUKE U NOVOM SADU

Tačka x y 1 7412979 5013455 2 7412920 5013350 3 7413388 5013089 4 7413835 5012796 5 7413902 5012898 6 7413451 5013193

Ostavite komentar