Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Prahovu

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15 i 96/15-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU LUČKOG PODRUČJA LUKE U PRAHOVU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se lučko područje luke u Prahovu u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/15), dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Član 2.

Lučko područje iz člana 1. ove uredbe čine katastarska parcela broj 5852/2, upisana u list nepokretnosti broj 452 Katastarske opštine Prahovo, katastarska parcela broj 5852/3, upisana u list nepokretnosti broj 1487 Katastarske opštine Prahovo i katastarske parcele br. 543/44 i 543/45, upisane u list nepokretnosti broj 454 Katastarske opštine Prahovo, ukupne površine 6ha 76a 36m².

Sastavni deo lučkog područja iz stava 1. ovog člana je i sidrište luke omeđeno koordinatnim tačkama.

Član 3.

Na osnovu ove uredbe izvršiće se zabeležba lučkog područja u katastru nepokretnosti.

Agencija za upravljanje lukama dostaviće potrebnu dokumentaciju nadležnom opštinskom pravobranilaštvu koje će izvršiti sprovođenje zabeležbe iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Grafički prikazi područja i koordinate sidrišta iz člana 2. ove uredbe su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj:110-8956/2016

U Beogradu, ____.2016. godine

VLADA

Predsednik,

Aleksandar Vučić

[pic]

[pic] PRILOG 2

KOORDINATE GRANIČNIH TAČAKA POLIGONA SIDRIŠTA

LUKE U PRAHOVU

Tačka x y 1 7630689 4906388 2 7630675 4906235 3 7631986 4906116 4 7632794 4905966 5 7632822 4906117 6 7632007 4906269

Ostavite komentar