Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Bačkoj Palanci

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon i 92/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU LUČKOG PODRUČJA LUKE U BAČKOJ PALANCI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se područje luke u Bačkoj Palanci u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/15), dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Član 2.

Lučko područje iz člana 1. ove uredbe čine katastarske parcele br. 11041, 11042, 11043, 11045, 11046, 11047, 11049 i 7234/6 upisane u list nepokretnosti broj 6721 Katastarske opštine Bačka Palanka Grad i katastarska parcela broj 23374/2 upisana u list nepokretnosti broj 9775 Katastarske opštine Bačka Palanka Grad, ukupne površine 74ha 17a 13m².

Sastavni deo lučkog područja iz stava 1. ovog člana je i sidrište luke omeđeno koordinatnim tačkama.

Član 3.

Na osnovu ove uredbe izvršiće se zabeležba lučkog područja u katastru nepokretnosti.

Agencija za upravljanje lukama dostaviće potrebnu dokumentaciju nadležnom pravobranilaštvu koje će izvršiti aktivnost iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Grafički prikazi područja i koordinate sidrišta iz člana 2. ove uredbe su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:011-11718/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

VLADA

Predsednik

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar