Uredba o utvrđivanju lučkog područja luke u Senti

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon i 92/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU LUČKOG PODRUČJA LUKE U SENTI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se lučko područje luke u Senti u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/15), dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Član 2.

Lučko područje iz člana 1. ove uredbe čine katastarske parcele br. 8026/1, 8026/2, 8027, 8028, 8029/1, 8031, 8032/1, 8034/1, 8037, 8038 i 8039 upisane u list nepokretnosti broj 8655 Katastarske opštine Senta, ukupne površine 17ha 88a 44m².

Sastavni deo lučkog područja iz stava 1. ovog člana je i sidrište luke omeđeno koordinatnim tačkama.

Član 3.

Na osnovu ove uredbe izvršiće se zabeležba lučkog područja u katastru nepokretnosti.

Agencija za upravljanje lukama dostaviće potrebnu dokumentaciju nadležnom pravobranilaštvu koje će izvršiti aktivnost iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Grafički prikazi područja i koordinate sidrišta iz člana 2. ove uredbe su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:110-11714/2016

U Beogradu, 7. decembra 2016. godine

VLADA

Predsednik

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar