Uredba o utvrđivanju lučkog područja na međunarodnom putničkom pristaništu u Sremskim Karlovcima

Na osnovu člana 214a st. 1. i 4. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon i 92/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA NA MEĐUNARODNOM

PUTNIČKOM PRISTANIŠTU U SREMSKIM KARLOVCIMA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se lučko područje na međunarodnom putničkom pristaništu u Sremskim Karlovcima u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 3/15), dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Član 2.

Lučko područje iz člana 1. ove uredbe čini katastarska parcela broj 186/2 upisana u list nepokretnosti broj 6589 Katastarske opštine Sremski Karlovci, ukupne površine 6a 38m².

Član 3.

Na osnovu ove uredbe izvršiće se zabeležba lučkog područja u katastru nepokretnosti.

Agencija za upravljanje lukama dostaviće potrebnu dokumentaciju nadležnom pravobranilaštvu koje će izvršiti sprovođenje zabeležbe iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Grafički prikaz područja iz člana 2. ove uredbe je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 110-208/2017

U Beogradu, 13. januara 2017. godine

VLADA

Predsednik

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar