Uredba o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE INOVATIVNIM BRZORASTUĆIM MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U 2013. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

PROGRAM

PODRŠKE INOVATIVNIM BRZORASTUĆIM MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U 2013. GODINI

I. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) član 7, u okviru razdela 16 – Ministarstvo finansija i privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, aproprijacija ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 40.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima (u daljem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Program sprovodi Ministarstvo finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA).

II. CILJEVI

Cilj Programa jeste podrška jačanju inovativnosti brzorastućih malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga (u daljem tekstu MSPP) radi povećanja konkurentnosti.

Specifični ciljevi Programa su:

1) povećanje broja brzorastućih MSPP koja investiraju u inovativne aktivnosti;

2) podrška razvoju i dinamičnijem rastu MSPP kroz ulaganje u inovativnost;

3) povećanje vrednosti i obima prometa MSPP na domaćem i međunarodnom tržištu;

4) povećanje internacionalizacije MSPP i povećanje učešća onih MSPP koja rastu zahvaljujući internacionalizaciji.

III. NAMENA SREDSTAVA

1. Osnovni podaci o Programu

Sredstva opredeljena Programom namenjena su sufinansiranju opravdanih troškova ugovornih usluga koje će domaće konsultantske kuće, naučnoistraživačke organizacije, fakulteti, inovacioni centri, laboratorije i druge firme i organizacije pružiti izabranim MSPP u realizaciji aktivnosti koje su predmet Programa.

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti, registrovani u Agenciji za privredne registre, i to:

privredna društva kategorisana kao mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11);

preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i

zadruge.

1.2. Uslovi učešća u Programu

Pravo da se prijave na konkurs za korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti iz tačke 1.1. ovog programa koji ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su blagovremeno podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji odnosno Nacionalnoj agenciji;

2) da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra 2009. godine;

3) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

4) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

5) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

6) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

7) da su nezavisni, odnosno nisu deo holdinga – drugi privredni subjekt ima vlasništvo do 49% osnovnog kapitala preduzeća;

8) da su u januaru 2013. godine zapošljavali najmanje 8 lica;

9) da su ostvarili rast prihoda od prodaje u 2011. godini od najmanje 25% u odnosu na 2009. godinu;

10) da nisu poslovali sa gubitkom u 2009, 2010. i 2011. godini;

11) da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;

12) da nisu u teškoćama, a prema sledećoj definiciji:

Privredni subjekt u teškoćama je privredni subjekt koji nije sposoban da sopstvenim sredstvima, sredstvima svojih vlasnika/akcionara ili poverilaca ili sredstvima iz drugih izvora na tržištu spreči gubitke i koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjeročno, ugrozili njegov opstanak.

Privredni subjekt je u teškoćama:

– ako je odgovornost za njegove dugove ograničena, a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubio više od četvrtine osnovnog kapitala;

– ako  najmanje jedno lice neograničeno odgovora za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine  kapitala;

– ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.

Privredni subjekt je u teškoćama i ako nije ispunjen nijedan uslov iz stava 1. ove tačke, ako postoje očigledni pokazatelji koji ukazuju na to da je u teškoćama, kao što su rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine. U najvećim teškoćama je privredni subjekt koji je nesposoban za plaćanje (insolventan) ili nad kojim je otvoren stečajni postupak.

Privredni subjekt koji je osnovan pre manje od tri godine ne smatra se privrednim subjektom u teškoćama, izuzev ako je reč o malom ili srednjem privrednom subjektu koji ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava nemaju privredni subjekti kojima je, u okviru Mere podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti u 2012. godini i Mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele u 2012. godini, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja odobrilo sredstva, ali koji nisu potpisali ugovor sa Nacionalnom agencijom ili iz bilo kojih razloga nisu iskoristili odobrena sredstva.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jednu od ponuđenih aktivnosti.

U okviru zahteva se dostavlja ponuda/predugovor realizatora za koga se privredni subjekat opredelio da u celosti realizuje predloženu aktivnost.

Aktivnost može biti započeta tek nakon potpisivanja Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom i završena najkasnije do 30. juna 2014. godine. Iz tog razloga, vremenski plan realizacije aktivnosti u ponudi/predugovoru mora biti u skladu sa navedenim vremenskim okvirom.

1.3. Aktivnosti koje su predmet Programa

Podnosioci zahteva mogu ostvariti pravo na sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

razvoj novog proizvoda ili usluge – aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda/usluga u tehničkom i tehnološkom smislu;

značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge – aktivnost obuhvata funkcionalne i kvalitativne modifikacije postojećeg proizvoda/usluge;

izrada idustrijskog dizajna/redizajna proizvoda – aktivnost obuhvata deo razvoja novog proizvoda/usluge odnosno modifikaciju postojećeg koji se odnosi na njene estetske karakteristike;

izrada dizajna nove ambalaže proizvoda – aktivnost se odnosi na izradu dizajna novog pakovanja proizvoda/usluge;

marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge – aktivnost obuhvata pripremu razvoja novog proizvoda/usluge koja ima za cilj da smanji neizvesnost uspeha novog proizvoda/usluge na tržištu kroz analizu tržišta, analizu konkurencije i grane, istraživanje proizvoda, istraživanje prodaje i dr.;

poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje – aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje na nov ili unapređen način;

usaglašavanje sa zahtevima industrijski specifičnih domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda u oblasti bezbednosti proizvoda, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti;

nabavka specijalizovanih softverskih paketa od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća (ERP i dr.);

specijalizovane obuke (strateško planiranje i upravljanje, finansijski menadžment i sl.);

poslovni konsalting (priprema srednjoročnog strateškog plana preduzeća, brendiranje, process improvement points, uvođenje nove organizacione strukture i sl.);

izrada projektne dokumentacije za nove objekte – aktivnost obuhvata izradu tehničkih elaborata sa grafičkim prilozima i prikazima svih potrebnih osnova, prikaza, preseka, detalja i elemenata za nove poslovne objekte, postrojenja, hale i druga proširenja privrednog subjekta koja će biti predmet daljeg ulaganja.

1.4. Opravdani troškovi

Za sufinansiranje aktivnosti iz tačke 1.3. mogu se priznati samo sledeći troškovi:

za aktivnost razvoja novog proizvoda ili usluge mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

izrade tehničke dokumentacije za novi proizvod/uslugu;

izrade prototipa proizvoda/usluge;

testiranja/ispitivanja prototipa.

Za izradu prototipa i testiranje/ispitivanje mogu se priznati i troškovi materijala, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

Kod aktivnosti razvoja novog proizvoda ili usluge priznaće se samo troškovi koji su povezani sa saradnjom privrednog subjekta i naučno-istraživačke organizacije, fakulteta, inovacionog centra ili laboratorije.

za aktivnost značajnog poboljšanja postojećeg proizvoda ili usluge mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

izrade tehničke dokumentacije;

testiranja/ispitivanja;

izrade prototipa proizvoda/usluge.

Za izradu prototipa i testiranje/ispitivanje mogu se priznati i troškovi materijala, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

Kod aktivnosti značajnog poboljšanja postojećeg proizvoda ili usluge priznaće se samo troškovi koji su povezani sa saradnjom privrednog subjekta i naučno-istraživačke organizacije, fakulteta inovacionog centra ili laboratorije.

3) za aktivnost izrade idustrijskog dizajna/redizajna proizvoda mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

izrade dizajnerske studije (uključujući uticaj novog dizajna proizvoda na poboljšanje performansi preduzeća uz procenu troškova izrade proizvoda u serijskoj proizvodnji);

izrade idejnog rešenja za dizajn sa opisom tehničkih karakteristika;

 izrade prototipa dizajna proizvoda u realnom ili adekvatnom materijalu ili u digitalnoj formi (CAD/CAE/CAM).

Za izradu prototipa dizajna proizvoda u realnom ili adekvatnom materijalu mogu se priznati i troškovi materijala, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

4) za aktivnost dizajniranja nove ambalaže proizvoda mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

dizajniranje idejnog rešenja;

izrade probnog uzorka nove ambalaže.

Kod aktivnosti dizajniranja nove ambalaže, može se priznati samo dizajniranje idejnog rešenja i izrada probnog uzorka nove ambalaže proizvoda, ali ne i promotivnog materijala (kese, brošure, fascikle i sl.), knjige standarda, logotipa i dr.

Za izradu probnog uzorka mogu se priznati troškovi materijala, koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

5) za aktivnost marketing planiranja razvoja proizvoda/usluge mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

izrade marketing plana novog proizvoda/usluge.

Kod aktivnosti izrade marketing plana neće se priznati troškovi oglašavanja, reklame i medijske promocije.

6) za aktivnost poboljšanja postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

izrade tehničke/tehnološke dokumentacije;

izrade konstruktivne dokumentacije i izrade specijalizovanih alata povezanih sa proizvodnjom novih proizvoda privrednog subjekta.

7) za aktivnost usaglašavanja sa zahtevima industrijski specifičnim domaćim i evropskim tehničkim propisima i standardima u oblasti bezbednosti proizvoda, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

angažovanja konsultanata za pripremu tehničke dokumentacije koja je predviđena za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima određene direktive;

ispitivanje proizvoda kod imenovanih tela i pribavljanje potvrde o usaglašenosti;

troškovi etaloniranja merne opreme od strane akreditovanih laboratorija za etaloniranje.

U okviru troškova ispitivanje priznaće se i troškovi materijala, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% ukupne vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

Kod troškova ispitivanja mogu se priznati isključivo ispitivanja koja su izvršena od strane imenovanih tela čiji spisak se nalazi u Registru imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti na sajtu http://www.tehnis.mfp.gov.rs.

8) za aktivnost nabavke specijalizovanih softverskih paketa od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

izrade i instalacije specijalizovanih softverskih paketa, licence i obuke;

Kod aktivnosti nabavke specijalizovanih softverskih paketa neće se priznati troškovi održavanja i obnavljanja licence.

9) za aktivnosti specijalizovane obuke menadžmenta mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

troškovi predavača;

troškovi materijala i potrošna robe direktno povezane sa obukom;

opšti indirektni troškovi direktno povezani sa obukom (zakup);

putni troškovi predavača, uključujući i smeštaj u slučaju da je sedište realizatora aktivnosti udaljeno više od 100 kilometara u odnosu na sedište korisnika sredstava;

putni troškovi polaznika, uključujući i smeštaj u slučaju da se obuka održava u prostorijama realizatora aktivnosti, a njegovo sedište je udaljeno više od 100 kilometara u odnosu na sedište korisnika sredstava.

10) za aktivnosti poslovnog konsaltinga mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

angažovanje konsultanata;

putni troškovi predavača, uključujući i smeštaj u slučaju da je sedište realizatora aktivnosti udaljeno više od 100 kilometara u odnosu na sedište korisnika sredstava;

11) za aktivnost izrade projektne dokumentacije za nove objekte mogu se priznati samo sledeći opravdani troškovi:

angažovanja konsultanata na izradi projektne dokumentacije.

Svi navedeni troškovi moraju biti prikazani u sledećem obliku:

troškovi radne snage – cena ekspert sata i broj potrebnih sati;

troškovi materijala – jedinična cena materijala i količina potrebnog materijala;

troškovi korišćenja opreme – cena korišćenja opreme po danu i broj potrebnih dana;

troškovi softvera/licence – jedinična cena i potrebna količina;

troškovi zakupa sale – cena zakupa sale po danu i broj potrebnih dana;

putni troškovi – cena potrebnog goriva po kilometru i broj potrebnih kilometara/cena povratne autobuske karte;

troškovi smeštaja – cena smeštaja po noći i broj potrebnih noćenja i soba.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:

podršku privrednim subjektima koji obavljaju delatnosti trgovine na veliko i malo, a prema šifri delatnosti pod kojom su registrovani u Agenciji za privredne registre;

zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza;

zajmove i rate za otplatu kredita;

troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike;

carinske i administrativne troškove;

kupovinu i iznajmljivanje opreme i sredstava za rad;

troškove angažovanja fizičkih lica i troškove zaposlenih u preduzeću;

troškove izrade veb prezentacija;

ostale troškove koji nisu obuhvaćeni u tački 1.3.

1.5.Finansijski okvir

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Pod opravdanim troškovima aktivnosti podrazumevaju se troškovi koji su navedeni u tački 1.4. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

1.5.1. Visina raspoloživih sredstava

Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara, niti veći od 1.500.000,00 dinara s tim što su maksimalni iznosi sredstava različiti za različite aktivnosti, i to:

razvoj novog proizvoda ili usluge – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 1.500.000,00 dinara;

značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 1.000.000,00 dinara;

izrada industrijskog dizajna/redizajna proizvoda – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 400.000,00 dinara;

izrada nove ambalaže proizvoda – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 300.000,00 dinara;

marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 100.000,00 dinara;

poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 1.200.000,00 dinara;

usaglašavanje sa zahtevima industrijski specifičnih domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda u oblasti bezbednosti proizvoda, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 1.500.000,00 dinara;

nabavka specijalizovanih softverskih paketa od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 1.500.000,00 dinara;

specijalizovane obuke – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 100.000,00 dinara;

poslovni konsalting – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 100.000,00 dinara;

izrada projektne dokumentacije za nove objekte – maksimalni iznos sredstava koji se može dodeliti za ovu aktivnost iznosi 500.000,00 dinara.

1.5.2. Dinamika isplate sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će se isplatiti na račun privrednog subjekta prema sledećoj dinamici:

30% odobrenog iznosa će biti isplaćeno nakon potpisivanja ugovora između Nacionalnom agencije i privrednog subjekta, i to u roku od 30 dana od dana potpisivanja;

preostalih 70% odobrenog iznosa će biti isplaćeno nakon realizacije aktivnosti, odnosno nakon podnošenja izveštaja o realizaciji aktivnosti i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan ugovorom, a ne kasnije od 31. avgusta 2014. godine.

Privredni subjekat je u obavezi da, prilikom potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom, priloži:

potpisan ugovor sa realizatorom aktivnosti;

zahtev za isplatu sredstava;

popunjen i kod poslovne banke overen Finansijski identifikacioni list;

menicu i menično ovlašćenje za popunjavanje i podnošenje na naplatu blanko menice na odobreni iznos.

Formular zahteva za isplatu sredstava, Finansijski identifikacioni list i menično ovlašćenje su sastavni deo ugovora između Nacionalne agencije i korisnika sredstava i korisnicima sredstava će biti dostavljeni od strane Nacionalne agencije prilikom dostavljanja ugovora.

1.6. Realizator aktivnosti

Deo neophodne konkursne dokumentacije koji se dostavlja uz ponudu/predugovor jeste referentna lista i CV glavnog eksperta – konsultanta. Referentna lista mora biti strukturirana tako da se iz nje jasno vidi da je realizator već radio na srodnim aktivnostima, odnosno da ima iskustva na polju realizacije aktivnosti za koju privredni subjekat aplicira.

Pod naučnoistraživačkim organizacijama u smislu ovog programa podrazumevaju se institucije definisane stavom 3. člana 30. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06-ispravka i 18/10).

Aktivnosti koje su predmet Programa mogu da realizuju isključivo domaće konsultantske kuće, naučnoistraživačke organizacije, fakulteti, inovacioni centri, laboratorije, akreditovane laboratorije za etaloniranje i druge firme i organizacije.

U slučaju da je realizator predložene aktivnosti konsultantska kuća ili druga firma i organizacija, neophodno je da ista zadovolji sledeće kriterijume kako bi se kvalifikovala za realizaciju aktivnosti čije će troškove sufinansirati Ministarstvo:

da je registrovan u Agenaciji za privredne registre kao privredno društvo ili kao preduzetnik koji vodi dvojno knjigovodstvo;

da je registrovan najkasnije u 2011. godini;

da vrednost predložene inovativne aktivnosti nije veća od jedne polovine ukupnog prihoda od prodaje realizatora aktivnosti u 2011. godini;

da ima najmanje jednu osobu zaposlenu na neodređeno vreme u 2011. godini.

Podatke o konsultantskoj kući i drugoj firmi i organizaciji kojima se proverava ispunjenost navedenih uslova obezbediće Ministarstvo finansija i privrede, preko Agencije za privredne registre.

1.7.Prijavljivanje

Ministarstvo će po usvajanju Programa od strane Vlade i potpisivanju ugovora sa Nacionalnom agencijom raspisati javni poziv za učešće u Programu.

Zahtevi će se primati u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Ministarstvo će objaviti javni poziv u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Javni poziv i konkursna dokumentacija biće objavljena na internet sajtu Ministarstva: www.mfp.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

1.7.1. Konkursna dokumentacija

pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;

potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava -Obrazac broj 2;

potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti – Obrazac broj 3;

potpisana pismena izjava o vlasničkoj strukturi – Obrazac broj 4;

ponuda ili predugovor sa realizatorom aktivnosti, overena i potpisana od strane ponuđača koja kao obavezan deo mora sadržati referentnu listu i CV glavnog eksperta;

godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) overeni od strane knjigovođe i zakonskog zastupnika privrednog subjekta;

original (ili overena kopija) potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

overenu kopiju PPOD obrasca Poreske uprave za mesec januar 2013. godine;

original (ili overena kopija) potvrde nadležnog organa da privrednom subjektu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

za preduzeća koja izvoze usluge, potrebno je dostaviti fakture kojima se dokazuje izvoz u 2012. godini ili izveštaje poslovnih banaka o vrsti priliva iz inostranstva, a kao dokaz obima ostvarenog izvoza roba i/ili usluga u 2012. godini.

Ostale podatke o privrednom subjektu, neophodne za utvrđivanje formalne ispravnosti i ocenu konkursnog zahteva (podaci iz godišnjeg finansijskog izveštaja za 2009, 2010. i 2011. godinu i iz Izvoda o registraciji, podaci o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa i podaci o izvozu), obezbediće Ministarstvo preko Agencije za privredne registre i Uprave carina.

1.6.2. Način prijavljivanja

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji ili Nacionalnoj agenciji.

Spisak akreditovanih regionalnih razvojnih agencija biće objavljen na sajtu u okviru konkursne dokumentacije. Dokumentacija se predaje u dva primerka. Jedan primerak dokumentacije mora biti original (odnosno kopija overena u opštini/sudu) dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Razmatraće se samo kompletni i blagovremeno podneti zahtevi.

Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Prijave koje na koverti ne sadrže navedenu naznaku biće automatski diskvalifikovane.

Prijave dostavljene na pisarnicu Ministarstva takoće će biti diskvalifikovane.

Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju odnosno informacije i izvrši naknadnu verifikaciju podnete dokumentacije, ali samo privrednih subjekata koji su ispunili uslove iz Programa i javnog poziva.

Opis aktivnosti, kao i ostale informacije tražene u Formularu za prijavu moraju biti jasno i detaljno definisane kako bi se izvršilo ocenjivanje po unapred zadatim kriterijumima.

Ponuda ili predugovor sa realizatorom aktivnosti mora da sadrži sledeće elemente:

– jasan i temeljan opis aktivnosti;

– jasno prikazane troškove, prema objašnjenju iz tačke 1. podtačke 1.4. ovog programa, iskazane u dinarima;

– detaljan opis rezultata aktivnosti;

– vremenski okvir realizacije navedene aktivnosti.

Troškovi iz ponude ili predugovora moraju da budu iskazani u dinarima, a ne u evrima ili nekoj drugoj valuti.

Zahtevi čije ponude/predugovori ne budu u navedenoj formi i koje ne sadrže troškove iskazane u dinarima i razložene prema objašnjenju iz tačke 1. podtačke 1.4. ovog programa, će biti diskvalifikovane usled nezadovoljavanja formalnih uslova Programa.

1.8. Kriterijumi i postupak ocenjivanja i izbora kvalifikovanih korisnika sredstava

1.8.1. Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva

Pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti i ocenjivanje zahteva obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva (u daljem tekstu: Komisija) koju rešenjem obrazuje ministar finansija i privrede.

Komisija ima neparan broj članova.

Sednice Komisije se sazivaju, po pravilu, pisanim putem, a mogu se sazivati i telefonskim putem ili na drugi odgovarajući način, najkasnije dva dana pre dana određenog za održavanje sednice.

Komisija radi i punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Komisija vrši proveru formalne ispravnosti podnetih prijava, razmatra i ocenjuje podnete zahteve, vrši selekciju i rangiranje zahteva i donosi odluke o izboru privrednih subjekata kojima će se dodeliti bespovratna sredstva.

Komisija na raspolaganju ima i administrativno-tehničku podršku, kao i stručnu podršku.

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predložene aktivnosti, Komisija može tražiti dodatna pojašnjenja predloga i/ili obaviti intervju sa podnosiocem prijave.

Ministarstvo obezbeđuje uslove za rad Komisije.

1.8.2. Kriterijumi i postupak ocene pristiglih zahteva

Da bi zahtev mogao da bude ocenjen, potrebno je da ispuni formalne uslove i eliminacione kriterijume.

Ispunjenost formalnih uslova vrednuje se na osnovu tačke 1. podtačke 1.1. i 1.2. ovog programa, kao i kompletnosti podnete dokumentacije (opisane u tački 1. podtački 1.7. Programa).

Eliminacioni kriterijumi za ocenjivanje prijava:

da je predložena aktivnost u skladu sa aktivnostima koje su predmet Programa;

da realizator aktivnosti poseduje odgovarajuće reference za relizaciju navedene aktivnosti;

da vrednost predložene inovativne aktivnosti nije veća od jedne trećine ukupnog prihoda od prodaje privrednog subjekta u 2011. godini;

da vrednost predložene inovativne aktivnosti nije veća od jedne polovine ukupnog prihoda od prodaje realizatora aktivnosti u 2011. godini.

Ocenu zahteva koji ispunjavaju formalne uslove Programa, kao i eliminacione kriterijume, Komisija sprovodi prema sledećim kriterijumima: kvalitet predložene aktivnosti i njen uticaj na povećanje konkurentnosti, kretanje poslovanja, promene broja zaposlenih 2010/2011, predložena visina sufinansiranja troškova aktivnosti iz sopstvenih izvora, ulaganja (investicije) privrednog subjekta u 2009, 2010. i 2011. godini, obim ostvarenog prometa roba i usluga ka inostranstvu u 2012. godini i odobrenost sredstava po Meri podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti u 2012. godini i Meri podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele.

Tabela 1.

1. Kvalitet predložene aktivnosti i njen uticaj na povećanje konkurentnosti Bodovi(min. 3-maks.15) 1.1. Vrsta aktivnosti razvoj novog proizvoda ili usluge/ poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje / priprema investicionih projekata /10 značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge/ usklađivanje sa zahtevima industrijski specifičnih domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda u oblasti bezbednosti proizvoda i zaštite životne sredine/ poslovni konsalting/ nabavka specijalizovanih softverskih paketa od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća /7 izrada idustrijskog dizajna/redizajna proizvoda/ izrada nove ambalaže proizvoda/ marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge/ specijalizovane obuke menadžmenta /3 UKUPNO (1.1.) / 1.2. Značaj inovativne aktivnosti(prema podacima iz Prijavnog formulara) veliki 5 srednji 3 mali 0 UKUPNO (1.2.) / UKUPNO BODOVA (1.1.+1.2.): / 2. Kretanje poslovanja (2010. i 2011. ) Bodovi:(min. 1-maks. 30) 2.1. Ekonomičnost poslovanja (2011. )Ukupan prihod 2011.Ukupan rashod 2011. >1, 26 /10 1,1-1,26 / 5 1-1,1 /1 2.2. Ostvaren rast ekonomičnosti poslovanja (2011/ 2010 )ekonomičnost2011.ekonomičnost2010. >1 /10 =1 / 5 <1 /0 2.3. Ostvaren rast produkivnosti poslovanja (2011/ 2010 )produktivnost2011.produktivnost 2010. >1 /10 =1 / 5 <1 /0 UKUPNO BODOVA (2.1.+2.2.+2.3.): / 3. Promene broja zaposlenih u 2011/2010 godini Bodovi:(min. 0-maks.15) >1 /15 =1 /7 <1 /0 UKUPNO BODOVA (3.1.+3.2.): / 4. Predložena visina sufinansiranja troškova aktivnosti iz sopstvenih izvora Bodovi:(min. 0-maks.5) do 60% /0 preko 60% /5 UKUPNO BODOVA (4): / 5. Ulaganja (investicije) privrednog subjekta u 2009, 2010. i 2011. godini (prema AOP 607 i 612) Bodovi:(min. 0-maks.15) preko 100.000.000,00 dinara /15 između 50.000.000,00 i 100.000.000,00 dinara /7 do 50.000.000,00 dinara /0 UKUPNO BODOVA (5): / 6. Obim ostvarenog prometa roba i usluga ka inostranstvu u 2012. godini Bodovi:(min. 0-maks.15) Preko 500.000 EUR 15 Između 100.000 i 500.000 EUR 10 Do 100.000 EUR 5 preduzeće ne izvozi 0 UKUPNO BODOVA (6): / 7. Odobrenost sredstava po Meri podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti u 2012. godini i Meri podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele Bodovi:(min. 0-maks.5) Privrednom subjektu nisu odobrena sredstva ni u okviru jedne navedene mere /5 Privrednom subjektu su odobrena sredstva u okviru jedne od navedenih mera/ Privrednom subjektu su odobrena sredstva u okviru obe navedene mere / 0 UKUPNO BODOVA (7): /

Odobravanje sredstava vršiće se na osnovu rang liste koja se utvrđuje prema dodeljenom broju bodova od strane Komisije. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, doneti odluku o izboru zahteva kojima će se dodeliti sredstva.

Maksimalan broj bodova koje jedna prijava može da ostvari prema navedenim kriterijumima je 100.

Minimalni broj bodova koji je neophodan kako bi se privredni subjekat kvalifikovao za dodelu sredstava je 60. U slučaju da raspoloživi budžet Programa ne bude dovoljan za sve privredne subjekte koji ostvare kvalifikovani prag od 60 poena, sredstva će se dodeljivati prema rang listi dok se ne utroše.

Privredni subjekti koji prema kriterijumima budu ostvarili od 51 do 59 poena, kao i oni koji su ostvarili 60 i više poena, ali im zbog raspoloživosti budžeta sredstva ne budu dodeljena, biće stavljeni na rezervnu listu. U slučaju da prilikom potpisivanja ugovora o dodeli sredstava sa Nacionalnom agencijom, neko od izabranih kandidata odustane ili u slučaju da se raspoloživi budžet ne raspodeli, kandidati sa rezervne liste, a prema ostvarenom broju bodova, će biti pozvani da pristupe potpisivanju ugovora o dodeli sredstava sa Nacionalnom agencijom.

Komisija zadržava pravo da pojedinačne, tražene iznose sredstava umanji ukoliko su prikazani troškovi aktivnosti nerealni, kao i ukoliko neki od troškova navedenih u ponudi/predugovoru nisu u skladu sa opravdanim troškovima, navedenim u tački 1.4. ovog programa.

1.9. Zaključivanje ugovora

Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 radnih dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava.

Kandidati za čije je zahteve Komisija donela rešenje o dodeli bespovratnih sredstava će, uz obaveštenje, dobiti šest primeraka ugovora koje će nakon potpisivanja vratiti Nacionalnoj agenciji.

Korisnici sredstava moraju zaključiti ugovore sa Nacionalnom agencijom, u roku od 15 dana od dana dostavljanja pismenog obaveštenja. Privredni subjekti koji nisu potpisali ugovor sa Nacionalnom agencijom u navedenom roku, smatraće se da su odustali od dodeljenih sredstava.

Datumom zaključenja ugovora se smatra onaj datum kada je ugovor potpisan od strane direktora agencije i zaveden u Nacionalnoj agenciji.

Aktivnost za koju su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa njenom realizacijom, mora biti započeta nakon potpisivanja ugovora i završena do 30. juna 2014. godine.

Ukoliko su plaćanja izvršena van navedenog vremenskog okvira, drugi deo sredstava neće biti refundiran i privredni subjekat će biti u obavezi da vrati avansno isplaćen deo sredstava u iznosu od 30% vrednosti odobrene aktivnosti.

Podaci o aktivnostima, troškovima, vrednosti aktivnosti i rokovima realizacije u ugovoru moraju biti istovetni podacima iz ponude/predugovora podnetog pri apliciranju. Elementi iz ponude/predugovora moraju ostati isti bez obzira na to da li je Komisija odobrila maksimalni iznos sredstava ili je on smanjen. U slučaju da se navedeni elementi razlikuju ili je priložen ugovor sa drugim realizatorom aktivnosti od onog sa kojim je potpisan predugovor, odnosno čija je ponuda priložena prilikom dostavljanja zahteva, Nacionalna agencija neće potpisati ugovor sa izabranim privrednim subjektom.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje Nacionalna agencija i korisnik bespovratnih sredstava. Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava i obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora da ista vrati u skladu sa Ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 30. juna 2014. godine.

1.10. Postupak po prigovoru

Kandidati čije je zahteve Komisija odbila imaju pravo na prigovor u u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

U prigovoru se mora navesti odluka koja se pobija, kao i broj i datum odluke. Dovoljno je da se u prigovoru izloži u kom pogledu je privredni subjekt nezadovoljan odlukom, i da to ukratko obrazloži.

Prigovor se podnosi ministru finansija i privrede, neposredno ili preporučenom poštom, na adresu Ministarstvo finansija i privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

O prigovoru odlučuje ministar u roku od 30 dana od dana prijema prigovora.

IV. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Po usvajanju ovaj program i javni poziv će se objaviti na sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije.

Ministarstvo će po usvajanju Programa, potpisati ugovor o realizaciji Programa sa Nacionalnom agencijom, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, kao i prenos i kontrola namenskog korišćenja bespovratnih sredstava.

Ministarstvo će ugovorom takođe preneti na Nacionalnu agenciju i akreditovane regionalne razvojne agencije obavezu prikupljanja zahteva za dodelu sredstava, kao i obavezu pružanja pomoći u pripremi zahteva i potrebne dokumentacije podnosiocima zahteva.

Ministarstvo će po donošenju odluka o dodeli sredstava korisnicima Programa, preneti 30% od odobrenih sredstava Nacionalnoj agenciji na podračun za posebne namene u skladu sa ugovorom o realizaciji Programa. Preostala sredstva, do visine ukupno odobrenih, Ministarstvo će Nacionalnoj agenciji prenositi kvartalno, a najkasnije do 15. decembra 2013. godine. Nacionalna agencija će po zaključenju ugovora sa korisnicima sredstava preneti sredstva korisnicima prema utvrđenoj dinamici.

V. PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Nadzor i namensku kontrolu korišćenja sredstava vrši Nacionalna agencija. Korisnik sredstava dužan je da po završetku aktivnosti dostavi Nacionalnoj agenciji:

detaljan izveštaj o realizovanim aktivnostima po svim fazama realizacije, kao i ostvarenim rezultatima;

fakture, ugovori i druga relevantna dokumenta;

izvode o izvršenim plaćanjima.

Navedena dokumentacija mora biti dostavljena Nacionalnoj agenciji do 31. jula 2014. godine.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu, Nacionalnoj agenciji i Komisiji za kontrolu državne pomoći, u cilju praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi realizacije aktivnosti tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije aktivnosti i uvid u finansijsku dokumentaciju.

Nacionalna agencija će po završetku svih aktivnosti, a najkasnije do 31. avgusta 2014. godine, dostaviti izveštaj o realizaciji Programa Ministarstvu, koje će ga radi informisanja dostaviti Vladi.

Ostavite komentar