Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 ‒ ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 –US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2016. GODINI

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini („Službeni glasnik RS”, broj 31/16), u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini, u glavi 1. PREDMET stav 2. menja se glasi:

„Neutrošena sredstva u iznosu od 60.774.554,13 dinara, koja su preneta Razvojnoj agenciji Srbije, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini („Službeni glasnik RS”, br. 80/15 i 113/15), koristiće se u 2016. godini za subvencionisanje nabavke opreme malim preduzećima u skladu sa ovim programom.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivnja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8440/2016

U Beogradu, 13. septembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/2015) gde su, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, Glava 20.0, Program 1509 – Podsticaji razvoju konkuretnosti privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4002 – Podrška razvoja preduzetništva, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini, Uredbi o utvrđivanju programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini („Službeni glasnik RS”, broj 80/15, 113/15) kao i u odredbi člana 42. Stav 1. Zakona o Vladi („Službeni RSˮ, br.55/ 05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14-US i 44/14), kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini donosi se zbog velikog interesovanja privrednih subjekata za ovaj program koja prelaze sredstva opredeljena Uredbom o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini.

Uredbom o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini definisano je da će se pored 500.000.000,00 dinara koja su namenjena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu, koristiti i neutrošena sredstva u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini, koja su preneta Razvojnoj agenciji Srbije, u iznosu od 42.000.000,00 dinara.

Nakon dostavljanja finalnog Izveštaja o realizaciji Programa u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini od strane Razvojne agencije Srbije, utvrđeno je da su ukupna neutrošena sredstva veća za 18.774.554,13 dinara i iznose ukupno 60.774.554,13 dinara.

U skladu sa navedenim, Uredbom o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini, definisano je da se neutrošena sredstva, u ukupnom iznosu od 60.774.554,13 dinara, iskoriste u 2016. godini za subvencionisanje nabavke opreme malim preduzećima u skladu sa Programom podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini.

III OBRAZLOŽENJE POJEDINAČNIH REŠENJA U UREDBI

Član 1. ove uredbe navodi da se istom vrše izmene Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini („Sl. glasnik RS”, br. 31/16).

Članom 2. utvrđuju se izmene u Programu podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini i to tako što se glava I PREDMET stav 2. menja i glasi:

„Neutrošena sredstva u iznosu od 60.774.554,13 dinara koja su preneta Razvojnoj agenciji Srbije u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini („Službeni glasnik RS”, broj 80/15, 113/15) koristiće se u 2016. godini za subencionisanje nabavke opreme malim preduzećima u skladu sa ovim Programom”.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/2015), član 8, u okviru razdela 20 – Ministarstvo privrede, Glava 20.0, Program 1509 – Podsticaji razvoju konkurentosti privrede, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4002 – Podrška razvoja preduzetništva, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2016. godini.

Neutrošena sredstva u iznosu od 60.774.554,13 dirnara, koja su preneta Razvojnoj agenciji Srbije, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2015. godini („Službeni glasnik RS”, broj 80/15, 113/15) koristitće se, u 2016. godini, za subencionisanje nabavke opreme malim preduzećima u skladu sa ovim programom.

Sredstva za realizaciju ovog programa predstavljaju de minimis državnu pomoć u skladu sa čl. 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14).

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA UREDBA STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE

Stupanje Uredbe na snagu narednog dana od dana objavljivanja neophodno je zbog nesmetanog nastavka sprovođenja i zbog velikog interesovanja privrednih subjekata za ovaj program.

Ostavite komentar