Uredba o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2013. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 5. aprila 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2013. GODINI

I. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 114/2012) član 7, u okviru razdela 16 – Ministarstvo finansija i privrede, funkcija, funkcija 410 – Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, aproprijacija ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 100.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini (u daljem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Program sprovodi Ministarstvo finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i odabranim poslovnim bankama.

II. CILJEVI

Cilj Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu.

Specifični ciljevi Programa su:

Unapređenje tehnoloških procesa, proizvoda i usluga MSPP;

Povećanje vrednosti i obima prometa;

Smanjenje rizika kreditiranja nabavke opreme;

Smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme kroz niže kamatne stope i/ili naknade;

Promovisanje zaloge na opremi, kao primarnog i dovoljnog sredstva obezbeđenja;

Poboljšanje kreditne ponude banaka za finansiranje nabavke opreme i kapitalnih dobara;

Jačanje partnerstva između banaka i države u unapređenju izvora finansiranja za MSPP.

III. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje nabavke opreme i to:

nove proizvodne opreme i/ili mašina;

polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od 5 godine i

novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobra koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

Sredstva iz ovog programa ne mogu se koristiti za nabavku putničkih vozila.

Kroz ovaj program sufinansiraće se samo troškovi koje privredni subjekti ostvare u nabavci napred navedene opreme.

Sredstva za realizaciju Programa se ne mogu koristiti za:

zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza;

zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredit;

troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike;

carinske i administrativne troškove;

troškove angažovanja fizičkih lica i troškove zaposlenih u preduzeću;

troškove izrade veb prezentacija;

ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

Korisnici

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke uključene u realizaciju Programa uslovno odobre kredit mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% troškova nabavke opreme. Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi 5% učešća, dok će se preostalih 70% vrednosti investicije obezbediti iz kredita poslovnih banaka uključenih u sprovođene ovog programa.

Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od vrednosti opreme ne može biti manji od 250.000,00 dinara, niti veći od 2.500.000,00 dinara.

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će se isplatiti na namenski račun privrednog subjekta otvoren kod poslovne banke kod koje mu je odobren kredit.

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti, registrovani u Agenciji za privredne registre, i to:

privredna društva kategorisana kao mala pravna lica (1-50 zaposlenih, do 960.000.000,00 dinara godišnji prihod);

preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo (1-50 zaposlenih, do 960.000.000,00 dinara godišnji prihod) i

zadruge.

Ovi privredni subjekti moraju da ispune sledeće uslove:

da su podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom jednoj od banaka uključenih u realizaciju ovog programa;

da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra 2010. godine;

da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

da vlasnici i/ili odgovorna lica nisu osuđivani;

da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu odnosno nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika pravna lica;

nisu uzimali kredit za finansiranje kupovine mašina, ili opreme u poslednjih 24 meseci;

svrha i namena investiranja u opremu su u skladu sa prirodom delatnosti subjekta,

da nisu u teškoćama, a prema sledećoj definiciji:

Privredni subjekt u teškoćama je privredni subjekt koji nije sposoban da sopstvenim sredstvima, sredstvima svojih vlasnika/akcionara ili poverilaca ili sredstvima iz drugih izvora na tržištu spreči gubitke i koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjeročno, ugrozili njegov opstanak.

Privredni subjekt je u teškoćama:

– ako je odgovornost za njegove dugove ograničena a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubio više od četvrtine osnovnog kapitala;

– ako  najmanje jedno lice neograničeno odgovora za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine  kapitala;

– ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.

Privredni subjekt je u teškoćama i ako nije ispunjen nijedan uslov iz stava 1. ove tačke, ako postoje očigledni pokazatelji koji ukazuju na to da je u teškoćama, kao što su rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine. U najvećim teškoćama je privredni subjekt koji je nesposoban za plaćanje (insolventan) ili nad kojim je otvoren stečajni postupak.

Privredni subjekt koji je osnovan pre manje od tri godine ne smatra se privrednim subjektom u teškoćama, izuzev ako je reč o malom ili srednjem privrednom subjektu koji ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka.

Prioritet pri dodeli bespovratnih sredstava i kreditiranju imaće privredni subjekti koji obavaju proizvodne delatnosti.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnosti u sledećim sektorima nisu kvalifikovani za učešće u programu:

primarna poljoprivredna proizvodnja

trgovina (maloprodaja i veleprodaja)

proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme

organizovanje igara na sreću i sličnih delatnosti

proizvodnje čelika i sintetičkih vlakana i vađenja uglja

proizvodnja i promet bilo kojih proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama smatraju zabranjenim.

Podnošenje zahteva za dodelu bespovratnih sredstava

Ministarstvo će, nakon izbora poslovnih banaka za učešće u Programu, objaviti javni poziv privrednim subjektima za dodelu bespovratnih sredstava. Javni poziv je otvoren dok se sredstva iz Programa ne utroše.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme. Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava se podnosi istovremeno sa zahtevom za kredit u ekspozituri/filijali jedne od poslovnih banaka koje učestvuju u realizaciji Programa i to dostavljanjem popunjenog obrasca za prijavu, čiju formu će propisati Ministarstvo, kao i prateće dokumentacije:

original ili overena fotokopija potvrde iz Poreske uprave o izmirenim porezima i doprinosima;

original ili overena fotokopija potvrde da privrednom subjektu u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

original ili overena fotokopija potvrde da vlasnici i/ili odgovorna lica privrednog subjekta nisu osuđivana.

Precizno i tačno popunjena prijava za dodelu bespovratnih sredstava i prateća dokumentacija u dva primerka, predaje se prilikom podnošenja zahteva za kredit.

Razmatraće se samo kompletni zahtevi.

Prijave dostavljene na pisarnicu Ministarstva će biti diskvalifikovane.

Komisija za ocenu zahteva za dodelu bespovratnih sredstava, koju rešenjem obrazuje ministar finansija i privrede, zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju odnosno informacije i izvrši naknadnu verifikaciju podnete dokumentacije, ali samo privrednih subjekata koji su ispunili uslove iz Programa i javnog poziva.

Postupak dodele bespovratnih sredstava

Nakon podnošenja zahteva za dodelu bespovratnih sredstava i zahteva za kredit u nekoj od ekspozitura/filijala odabranih poslovnih banaka, banka ocenjuje kreditni zahtev privrednog subjekta i ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava.

Banka na nedeljnom nivou dostavlja Komisiji za ocenu zahteva za dodelu bespovratnih sredstava informacije o svim zahtevima primljenim odnosno obrađenim u toj nedelji. Ove informacije dostavljaju se na obrascu koji će propisati Ministarstvo po usvajanju ovog programa.

U slučaju da su ispunjeni uslovi za dodelu bespovratnih sredstava i da banka odluči da odobri uslovno kredit u visini od minimum 70% od vrednosti investicije privrednom subjektu, banka prosleđuje kompletnu dokumentaciju Komisiji za ocenu zahteva i dodelu sredstava, koja potvrđuje ispunjenost uslova za dodelu bespovratnih sredstava i donosi odluku o dodeli bespovratnih sredstava ili odbijanju zahteva. Odluka se dostavlja Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj i poslovnoj banci kod koje je zahtev podnet. U roku od 8 dana od dana donošenja odluke, Nacionalna agencija i poslovna banka obaveštavaju privredni subjekat i u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke sklapaju ugovor o dodelu bespovratnih sredstava, odnosno o kreditu za nabavku opreme sa privrednim subjektom. Po sklapanju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, Nacionalna agencija će, u roku od 15 dana, preneti odobrena sredstva na poseban, namenski račun privrednog subjekta kod poslovne banke kod koje je odobren kredit, koja će celokupan iznos vrednosti investicije uplatiti po fakturi za opremu. Danom sklapanja ugovora sa bankom, privredni subjekat dužan je da uplati 5% učešća u troškovima nabavke opreme.

Kandidati za čije je zahteve Komisija za ocenu zahteva i dodelu sredstava donela odluku o dodeli bespovratnih sredstava će, uz obaveštenje, dobiti šest primeraka ugovora koje će nakon potpisivanja vratiti Nacionalnoj agenciji.

Privredni subjekti koji nisu potpisali ugovor sa Nacionalnom agencijom u navedenom roku, smatraće se da su odustali od dodeljenih sredstava.

Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava i obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora da ista vrati u skladu sa Ugovorom, kao i obavezu korisnika da nabavku opreme okonča do 31. decembra 2013. godine. Ugovorom će biti preciziran i vremenski okvir u kom privredni subjekat opremu kupljenu uz podršku bespovratnih sredstava dodeljenih iz ovog Programa ne sme da otuđi. Uz ugovor se prilaže i blanko menica koja služi kao sredstvo obezbeđenja za dodelu bespovratnih sredstava u slučaju da se utvrdi nenamensko trošenje sredstava ili eventualne zloupotrebe.

Datumom zaključenja ugovora se smatra onaj datum kada je ugovor potpisan od strane direktora agencije i zaveden u Nacionalnoj agenciji. Ukoliko privredni subjekt ne potpiše ugovor o kreditu sa bankom, ugovor sklopljen sa Nacionalnom agencijom smatra se ništavim.

Spisak predloženih zahteva za odbijanje, kao i razloga odbijanja, poslovna banka na nedeljnom nivou dostavlja Komisiji. Nakon što Komisija izvrši proveru i da saglasnost na predloženi spisak, poslovna banka obaveštava privredni subjekat o odbijanju zahteva, uz obrazloženje donete odluke.

Komisija za ocenu zahteva i dodelu bespovratnih sredstava

Komisiju za ocenu zahteva za dodelu bespovratnih sredstava, rešenjem obrazuje ministar finansija i privrede.

Komisija ima neparan broj članova.

Komisija radi i punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Komisija vrši proveru formalne ispravnosti podnetih prijava, razmatra i ocenjuje podnete zahteve i donosi odluke o dodeli bespovratnih sredstva.

Komisija na raspolaganju ima i administrativno-tehničku podršku, kao i stručnu podršku.

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predložene aktivnosti, Komisija može tražiti dodatna pojašnjenja predloga i/ili obaviti intervju sa podnosiocem prijave.

Komisija se sastaje jednom nedeljno.

Ministarstvo obezbeđuje uslove za rad Komisije.

IV. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Odabir banaka za učešće u realizaciji programa

Ministarstvo će po usvajanju Programa raspisati javni poziv za učešće poslovnih banaka u realizaciji ovog programu.

Prijave će se primati u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva. Ministarstvo će objaviti javni poziv u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Javni poziv i konkursna dokumentacija biće objavljena na internet sajtu Ministarstva: www.mfp.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

Javnim pozivom bliže će biti propisana dokumentacija koju poslovne banke dostavljaju prilikom podnošenja prijave.

Pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti i ocenjivanje zahteva obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava banaka (u daljem tekstu: Komisija) koju rešenjem obrazuje ministar finansija i privrede.

Komisija ima neparan broj članova.

Sednice Komisije se sazivaju, po pravilu, pisanim putem, a mogu se sazivati i telefonskim putem ili na drugi odgovarajući način, najkasnije dva dana pre dana određenog za održavanje sednice.

Komisija radi i punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova.

Komisija vrši proveru formalne ispravnosti podnetih prijava, razmatra i ocenjuje podnete zahteve, vrši selekciju i rangiranje zahteva i donosi odluke o izboru privrednih subjekata kojima će se dodeliti bespovratna sredstva.

Komisija na raspolaganju ima i administrativno-tehničku podršku, kao i stručnu podršku.

Radi potpunijeg sagledavanja kvaliteta predložene aktivnosti, Komisija može tražiti dodatna pojašnjenja predloga i/ili obaviti intervju sa podnosiocem prijave.

Ministarstvo obezbeđuje uslove za rad Komisije.

Ocenu zahteva koji ispunjavaju formalne uslove Programa, kao i eliminacione kriterijume, Komisija sprovodi prema sledećim kriterijumima: predložena visina kamatne stope, predložen rok otplate, vrsta kolaterala koju će banka da zahteva od klijenta da obezbedi (odnosno da li će pored zaloga nad opremom kao prvenstvenog sredstva obezbeđenja, zahtevati i druge), troškovi obrade, puštanja i administriranja kredita, mreža filijala/ekspozitura, promocija Programa, kao i plan namenske kontrole.

Ugovor o realizaciji programa

Po usvajanju Programa Ministarstvo će potpisati ugovor o realizaciji Programa sa Nacionalnom agencijom, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa privrednim subjektima, kao i prenos sredstava na namenske račune privrednih subjekata, kao i drugostepena kontrola namenskog korišćenja bespovratnih sredstava, nakon pisanog obaveštenja banke o mogućim nepravilnostima.

Ministarstvo će po donošenju odluka o izboru banaka za učešće u realizaciji programa, potpisati ugovor o njegovoj realizaciji sa Nacionalnom agencijom i svakom od banaka. Ugovorima će na banke biti preneta obaveza prikupljanja i obrade zahteva privrednih subjekata za dodelu bespovratnih sredsta, namenska kontrola i redovno izveštavanje Ministarstva i Nacionalne agencije o realizaciji programa, kao i eventualnim nepravilnostima i zloupotrebama.

Ministarstvo će, po skalapanju Ugovora sa Nacionalnom agencijom i poslovnim bankama, preneti celokupna sredstava za realizaciju ovog programa Nacionalnoj agenciji na podračun za posebne namene u skladu sa ugovorom o realizaciji Programa.

V. PRAĆENJE REALIZACIJE PROGRAMA

Nadzor i namensku kontrolu korišćenja sredstava vrše poslovne banke i Nacionalna agencija.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu, Nacionalnoj agenciji i Komisiji za kontrolu državne pomoći, u cilju praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi realizacije aktivnosti tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije aktivnosti i uvid u finansijsku dokumentaciju.

Nacionalna agencija će po završetku svih aktivnosti, a najkasnije do 31. januara 2014. godine, dostaviti izveštaj o realizaciji Programa Ministarstvu, koje će ga radi informisanja dostaviti Vladi.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 7. Zakona o o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 114/2012), gde su, u okviru razdela 16 – Ministarstvo finansija i privrede, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, predviđena sredstva u iznosu od 4.440.000.000,00 dinara , kao i u odredbi člana 42. Stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 72/12) kojim je propisano da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva u iznosu od 100.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa podrške malim preduzećima za dodelu opreme u 2013. godini.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u činjenici da je jedan od osnovnih ciljeva Vlade Republike Srbije sistemska podrška sektoru malih i srednjih preduzeća.

Kako bi se podstakle investicije malih preduzeća i time podstakla konkurentnost sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u Republici Srbiji, unapredila njihova internacionalizacija, a sa ciljem otvaranja novih radnih mesta, Vlada donosi Uredbu o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini. Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i način realizacije programa.

Cilj Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu.

Specifični ciljevi Programa su:

Unapređenje tehnoloških procesa, proizvoda i usluga MSPP;

Povećanje vrednosti i obima prometa;

Smanjenje rizika kreditiranja nabavke opreme

Smanjenje troškova finansiranja proizvodne opreme kroz niže kamatne stope i/ili naknade

Promovisanje zaloge na opremi, kao primarnog i dovoljnog srestva obezbeđenja

Poboljšanje kreditne ponude banaka za finansiranje nabavke opreme i kapitalnih dobara

Jačanje partnerstva između banaka i države u unapređenju izvora finansiranja za MSPP.

Programom su detaljno definisani korisnici, uslovi, aktivnosti, opravdani troškovi, finansijski okvir, način prijavljivanja, kriterijumi i postupak ocenjivanja i izbora kvalifikovanih korisnika sredstava, kao i postupak zaključivanja ugovora.

Sredstva koja se utvrđuju ovim Programom bespovratno se dodeljuju malim privrednim društvima, preduzetnicima i zadrugama. Sredstava predviđena za realizaciju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini iznose 100.000.000,00 dinara.

Ministarstvo će godišnjim izveštajem informisati Vladu o realizaciji programa utvrđenog ovom uredbom.

III OBRAZLOŽENJE POJEDINAČNIH REŠENJA U UREDBI

Članom 1. ove uredbe utvrđuje se Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. 

Članom 2. ove uredbe uređeno je da su sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/2012).

Članom 3. ove uredbe propisano je da uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 114/2012) član 7, u okviru razdela 16 – Ministarstvo finansija i privrede, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada , aproprijacija ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, predviđena su sredstva u iznosu od 4.440.000.000,00 dinara. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva u iznosu od 100.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA UREDBA STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE

Stupanje Uredbe na snagu narednog dana od dana objavljivanja neophodno je zbog što ranijeg otpočinjanja sa realizacijom Programa i stavljanja sredstava na raspolaganje malim i srednjim preduzećima čime se želi unaprediti konkurentnost srpske privrede.

Ostavite komentar