Uredbu o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2015. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/ 05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2015. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2015. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. 

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

PROGRAM

STANDARDIZOVANOG SETA USLUGAZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2015. GODINI

KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

I. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), član 7, u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program – 1504 Podsticaj razvoju privrede, Funkcija – 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat – 4006 Podrška kroz standardizovani set usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2015. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, aproprijacija ekonomske klasifikacije – 424 Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 37.500.000,00 dinara. Navedeni iznos je namenjen za sprovođenje Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2015. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje sprovođenja programa.

Standardizovani set usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2015. godini (u daljem tekstu: standardizovani set usluga) koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, u smislu ovog programa, predstavlja četiri grupe standardizovanih usluga, i to:

informacije;

obuke;

savetodavne usluge;

promociju.

Neposredni korisnici sredstava mogu biti samo akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA), koje je akreditovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12).

Za potencijalna i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnike i klastere, usluge iz ovog programa su besplatne.

Program realizuje Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom.

II. CILJ

Opšti cilj je podrška rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i klastera (u daljem tekstu: MSPP), kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje.

III. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva iz programa namenjena su za sprovođenje sledećih usluga ARRA:

Informacije

Usluge pružanja informacija preko ARRA postojećim i potencijalnim MSPP, jesu usluge u vezi sa:

započinjanjem poslovanja;

nacionalnim programima za podršku;

dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim);

pravnim propisima i obavezama, porezima i taksama;

podrškom koju mogu dobiti kroz program „Evropska mreža preduzetništva” (EEN mreža) – uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, prenos tehnologija i znanja, poslovno povezivanje i dr;

poslovnim udruživanjem MSPP;

inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;

standardima kvaliteta;

pronalaženjem poslovnih partnera;

specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce

usluga;

poslovnim i inovativnim inkubatorima;

poslovanjem sektora MSPP.

Izjave za štampu i gostovanja u TV emisijama, izdavanje info lista, lifleta, brošura i dr. u smislu ovog programa, predstavljaju uslugu pružanja informacija.

Za sprovođenje usluga pružanja informacija opredeljeno je do 10.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA u bruto iznosu, odnosno do 100.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan bruto godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 1.600.000,00 dinara.

2. Obuke

Usluge obuka koje ARRA pružaju postojećim i potencijalnim MSPP obuhvataju deset modula koji se dele na obavezne i opcione.

Svaka ARRA ima obavezu da sprovede sledeće obavezne module obuka:

obuka za početnike u poslovanju (u trajanju od tri dana);

priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama (u trajanju od dva

dana);

finansijsko upravljanje (u trajanju od dva dana);

izvoz – za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);

marketing i prodaja (u trajanju od dva dana).

Svaka ARRA sprovodi opcione obuke, u skladu sa interesom korisnika:

pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za

poslovanje (u trajanju od dva dana);

inovacije (u trajanju od jednog dana);

priprema za Jedinistveno evropsko tržište (u trajanju od jednog dana);

informacione tehnologije i poslovanje (u trajanju od jednog dana);

investiciona spremnost (u trajanju od dva dana).

Obuka iz tačke 1) stav 2. ovog odeljka sprovodi se po metodologiji Nacionalne agencije, a ostale obuke iz tač. 2) – 5) stav 2. i tač. 1) – 5) stav 3. ovog odeljka sprovodiće se po unapred utvrđenoj metodologiji razvijenoj u okviru projekata sprovedenih uz podršku Evropske unije „Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća” i/ili „Projekta integrisane podrške inovacijama”.

U periodu sprovođenja Programa, svaka ARRA ima obavezu da sprovede najmanje 15 obuka. „Obuka za početnike u poslovanju” mora biti organizovana najmanje dva puta, a ostali obavezni moduli najmanje po jednom. Takođe, ARRA su u obavezi da održe najmanje jednu obuku mesečno iz obaveznog ili opcionog modula.

Za sprovođenje navedenih obuka opredeljena su sredstva u bruto iznosu na sledeći način:

jednodnevna obuka 30.000,00 dinara;

dvodnevna obuka 40.000,00 dinara;

trodnevna obuka 60.000,00 dinara.

Za sprovođenje obuka opredeljeno je do 100.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA u bruto iznosu, odnosno do 1.000.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 16.000.000,00 dinara bruto.

Ukoliko ARRA u određenom mesecu sprovede obuke čija vrednost prelazi maksimalni mesečni opredeljeni iznos za obuke, Nacionalna agencija može da isplati ARRA iznos do 100.000,00 dinara.

Izuzetno od stava 8. ovog odeljka, u slučaju da ARRA nije u mogućnosti da mesečno opredeljeni iznos u potpunosti realizuje u tom mesecu, preostala sredstva se, u visini do 30.000,00 dinara, mogu iskoristiti za sprovođenje obuka u sledećem mesecu.

Sve obuke moraju održavati zaposlena lica u radnom odnosu na neodređeno vreme u toj ARRA, koja su pohađala navedene obuke za tu oblast koje su organizovali Nacionalna agencija ili konsultanti angažovani na projektima „Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća” i/ili „Projekat integrisane podrške inovacijama”. Izuzetno, obuke iz najviše tri oblasti može održati i drugo fizičko lice koje je pohađalo navedene obuke, odnosno iz pet oblasti za ARRA koje su akreditovane u 2015. godini.

Obuke novih predavača/zaposlenih u ARRA za pojedine teme organizovaće Nacionalna agencija, a prema utvrđenim metodologijama i planu obuka.

ARRA je u obavezi da dostavi Nacionalnoj agenciji mesečni plan sprovođenja obuka do 25. u mesecu za naredni mesec, a Nacionalna agencija dostavlja Ministarstvu, na saglasnost, do kraja tekućeg meseca za naredni mesec.

Ukoliko se, nakon podnošenja svih mesečnih izveštaja, a zaključno sa izveštajem za decembar mesec, utvrdi da ARRA nije ispunila preuzetu obavezu izvršenja propisanog minimuma (najmanje jedna obuka mesečno, najmanje dve obuke „Obuka za početnike u poslovanju”, najmanje jedna obuka iz tač. 2) – 5) stav 2. i tač. 1) – 5) stav 3. ovog odeljka i najmanje 15 obuka u periodu sprovođenja Programa), ARRA će biti u obavezi da, od isplaćenih sredstava, uplati deo Nacionalnoj agenciji, i to kumulativno:

– po 30.000,00 dinara za svaki mesec kada nisu održane obuke;

– po 30.000,00 dinara za svaku obuku koja nije održana do ukupnog broja od 15 obuka u periodu sprovođenja Programa;

– za svaki obavezni modul koji nije održan, iznos opredeljen ovim programom za tu vrstu obuka, bez obzira na ukupan broj održanih obuka.

Obuke koje se sprovode po metodologiji standardizovanog seta usluga, u okviru drugih inicijativa koje su podržali donatori ili iz drugih izvora, a čiji realizatori su, kao nosioci, partneri ili saradnici ARRA, neće biti priznate kao obuke iz ovog seta usluga.

3. Savetodavne usluge

Savetodavne usluge koje ARRA pružaju u okviru ovog programa su:

izrada poslovnog plana za MSPP;

provera stanja u poslovanju;

pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za start up kredite za početnike kod Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond);

pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za kredite za privredne subjekte sa poplavljenih područja kod Fonda;

pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda;

podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške MSPP i klasterima koje sprovode Ministarstvo i Nacionalna agencija;

podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta.

Za pružanje savetodavnih usluga opredeljen je bruto iznos od 1.700,00 dinara po satu.

Savetodavne usluge iz tač. 1) i 2) stav 1. ovog odeljka sprovode se po metodologiji razvijenoj u okviru Projekta „Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća – ICIP”.

Savetodavne usluge ARRA može da pruži bez nadoknade zainteresovanom MSPP, u vremenskom trajanju:

iz tačke 1) ovog odeljka od najviše pet sati;

iz tačke 3) ovog odeljka od najviše tri sata;

iz tačke 4) ovog odeljka od najviše četiri sata;

iz tačke 5) ovog odeljka od najviše pet sati;

iz tačke 6) ovog odeljka od najviše tri sata;

iz tačke 7) ovog odeljka od najviše dva sata.

Savetodavne usluge iz tačke 2) stav 1. ovog odeljka ARRA je u obavezi da pruži bez nadoknade zainteresovanom preduzetniku u vremenskom trajanju od najviše četiri sata, a zainteresovanom mikro, malom i srednjem preduzeću, takođe bez nadoknade, od najviše pet sati.

Isplata za pružene savetodavne usluge iz tač. 3) – 5) stav 1. ovog odeljka se vrši na osnovu kopije dokumenata koje su podnete Fondu, kojim se potvrđuje da je Fond evidentirao i zaveo prijavu.

Isplata za pružene savetodavne usluge iz tačke 6) stav 1. ovog odeljka vrši se nakon provere formalne ispravnosti podnetih prijava i to samo za podnete formalno ispravne prijave.

Ista vrsta savetodavne usluge ne može se pružiti istom MSPP više od jednog puta u toku godine, niti u 2015. godini ukoliko je on bio korisnik te savetodavne usluge u 2014. godini.

Uz prethodnu saglasnost Nacionalne agencije, ARRA može MSPP pružiti više od dve različite vrste savetodavne usluge u toku jedne godine.

Sve savetodavne usluge moraju pružati zaposlena lica u radnom odnosu na neodređeno vreme u toj ARRA, koja su pohađala navedene obuke za tu oblast koje su organizovali Nacionalna agencija ili konsultanti angažovani na projektima „Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća” i/ili „Projekat integrisane podrške inovacijama”. Izuzetno, savetodavne usluge iz najviše tri oblasti može pružati i drugo fizičko lice koje je pohađalo navedene obuke, odnosno iz pet oblasti za ARRA koje su akreditovane u 2015. godini.

Za savetodavne usluge opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 90.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA, odnosno do 900.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluge iznosi 14.400.000,00 dinara u bruto iznosu.

Isplata za pružene savetodavne usluge iz tač. 3) – 6) stav 1. ovog odeljka ulazi u mesečni limit za mesec u kojem je ta usluga pružena, iako se isplaćuje naknadno.

4. Promocija

ARRA organizuju i učestvuju u promotivnim aktivnostima koje se odnose na promociju preduzetništva i različite programe podrške MSPP.

Promotivna aktivnost podrazumeva organizovanje događaja i to: radionice, info dana ili drugog promotivnog događaja iz oblasti preduzetništva.

ARRA su u obavezi da:

organizuju minimum jedan promotivni događaj u toku meseca;

u toku trajanja javnih poziva, organizuju minimum jedan promotivni događaj za svaki od programa podrške MSPP, koje sprovodi Ministarstvo i Nacionalna agencija. U slučaju da je javni poziv za program podrške aktuelan tokom dva ili više meseci, dovoljno je da ARRA organizuje jedan promotivni događaj za taj program podrške;

organizuju četiri info dana godišnje za studente završnih godina studija, učenike srednjih škola i učenike iz viših razreda osnovnih škola sa ciljem promocije preduzetništva i preduzetničkog duha na fakultetima, visokim strukovnim, srednjim i osnovnim školama;

ARRA su u obavezi da organizuju promotivni događaj shodno aktivnostima od značaja i prema instrukcijama Ministarstva i Nacionalne agencije. Ministarstvo i Nacionalna agencija moraju najaviti ARRA aktivnost koja treba da se promoviše najkasnije do 15. u mesecu za naredni mesec.

Događaji koji se organizuju po metodologiji standardizovanog seta usluga, u okviru drugih inicijativa koje su podržali donatori, ili iz drugih izvora, a čiji realizatori, kao nosioci, partneri ili saradnici ARRA, neće biti priznati kao promocije iz ovog seta usluga.

ARRA je u obavezi da dostavi Nacionalnoj agenciji mesečni plan sprovođenja promotivnih aktivnosti do 25. u mesecu za naredni mesec, a Nacionalna agencija dostavlja Ministarstvu, na saglasnost, do kraja tekućeg meseca za naredni mesec.

U slučaju da se, u okviru mesečnog izveštaja o sprovođenju standardizovanog seta usluga utvrdi da ARRA nije organizovala promotivni događaj za neki od, u tom periodu, aktuelnih javnih poziva Ministarstva i Nacionalne agencije, ARRA neće biti isplaćena suma u visini od 50% od mesečnog iznosa predviđenog za usluge promocije za taj mesec. Takođe, ukoliko se, nakon podnošenja izveštaja o sprovođenju standardizovanog seta usluga za decembar, utvrdi da ARRA nije organizovala sve promotivne događaje predviđene ovim programom (najmanje jedna promocija mesečno, minimum jedan promotivni događaj za svaki od programa podrške MSPP u toku trajanja javnih poziva, četiri info dana i promotivni događaj koji po potrebi najavi Ministarstvo i Nacionalna agencija), ARRA neće biti isplaćena suma predviđena za usluge promocije za decembar mesec.

Za usluge promocije opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 30.000,00 dinara mesečno, odnosno do 300.000,00 dinara bruto za svaku ARRA na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za promotivne aktivnosti iznosi 4.800.000,00 dinara u bruto iznosu.

IV. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Sredstva utvrđena ovim programom dodeljuju se ARRA, i to bespovratno za namene i uslove propisane Programom i namenjena su za finansiranje sprovođenja standardizovanog seta usluga koji je njime predviđen.

Opredeljena sredstva budžetom za sprovođenje Standardizovanog seta usluga iznose 37.500.000,00 dinara od kojih je za svaku ARRA opredeljeno do 2.300.000,00 dinara u bruto iznosu. Preostali iznos, u visini do 700.000,00 dinara, Nacionalna agencija će iskoristiti za organizaciju obuka predavača i podizanje kapaciteta ARRA, troškove kontrole i nadzora sprovođenja programa, kao i za usluge platnog prometa.

Nacionalna agencija će plaćanje prema ARRA vršiti mesečno, a na osnovu mesečnog izveštaja o sprovedenim aktivnostima koji je u skladu sa odobrenim mesečnim planom sprovođenja. ARRA je u obavezi da mesečni izveštaj dostavlja Nacionalnoj agenciji do 5. u mesecu za prethodni mesec. Nacionalna agencija se obavezuje da izveštaj o sprovedenim aktivnostima dostavlja Ministarstvu do 10. u mesecu za prethodni mesec. Sredstva za usluge obuka i promocija će se odobravati samo ukoliko su predviđene mesečnim planom sprovođenja ovih usluga koji je prethodno odobrilo Ministarstvo.

Sredstva će se odobravati samo za finansiranje onih aktivnosti koje će biti započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom i čiji je vremenski plan sprovođenja do 31. decembra 2015. godine.

Ministarstvo će po usvajanju ovog programa potpisati ugovor o sprovođenju Programa sa Nacionalnom agencijom, kojim će Nacionalna agencija preuzeti obavezu:

utvrđivanja ispunjenosti uslova ARRA za učešće u Programu;

– zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa ARRA koje ispunjavaju uslove za učešće u Programu;

sprovođenja aktivnosti koje su predviđene Programom;

nadzora i kontrole sprovođenja Programa od strane ARRA;

prenosa sredstava i kontrole namenskog korišćenja sredstava;

– Nacionalne agencije da ukoliko ne utroši sva preneta sredstva, mora ista da uplati u budžet Republike Srbije.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje Nacionalna agencija i ARRA. Ugovor obavezno sadrži novčani iznos koji je, u skladu s Programom, na raspolaganju ARRA za sprovođenje usluga, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava, rokove za završetak aktivnosti, kao i obavezu ARRA da sve aktivnosti sprovede do 31. decembra 2015. godine.

Po potpisivanju ugovora Ministarstva i Nacionalne agencije, Nacionalna agencija pismeno će obavestiti ARRA i pozvati ih da pristupe potpisivanju ugovora.

ARRA koja ispunjava uslove za pružanje usluga predviđenih Programom mora zaključiti ugovor sa Nacionalnom agencijom, u roku od osam dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja.

Za ARRA koje su akreditovane u 2015. godini i koje zaključe ugovor o sprovođenju Programa sa Nacionalnom agencijom, obezbeđena su sredstva za finansiranje samo onih aktivnosti koje će biti započete nakon potpisivanja ugovora i čiji je vremenski plan sprovođenja do 31. decembra 2015. godine.

Ministarstvo će, po zaključenju ugovora između Nacionalne agencije i ARRA, početkom svakog kvartala prenositi sredstva za sprovođenje standardizovanog seta usluga u tom kvartalu, na podračun za posebne namene Nacionalne agencije. Nacionalna agencija je u obavezi da ta sredstva prenosi ARRA, do kraja januara 2016. godine, do visine iznosa predviđenog ugovorom između Nacionalne agencije i ARRA, a u skladu sa mesečnim obimom sprovedenih aktivnosti.

V. PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROGRAMA

ARRA je dužna da po završetku mesečnih aktivnosti dostavi Nacionalnoj agenciji izveštaj o sprovođenju tih aktivnosti, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju čiji će sadržaj biti detaljno utvrđen ugovorom. Takođe je obaveza svih ARRA da dostave godišnji izveštaj o sprovođenju aktivnosti Nacionalnoj agenciji najkasnije do 15. januara 2016. godine.

ARRA je dužna da Ministarstvu i Nacionanoj agenciji, sa ciljem praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi sprovođenja Programa tako što će u svakom trenutku biti omogućena kontrola sprovođenja aktivnosti i uvid u dokumentaciju.

Nacionalna agencija je dužna da, po usvajanju Programa, u roku od 15 dana, dostavi Ministarstvu na saglasnost Uputstvo za pružanje usluga, Plan nadzora i kontrole sprovođenja Programa u kojem će biti predstavljene procedure za svaku od navedenih grupa usluga i plan obuka novih zaposlenih u ARRA.

Nacionalna agencija će voditi ažuriran spisak zaposlenih u ARRA angažovanih na sprovođenju ovog programa, u kome će, između ostalog, biti navedene i obuke koje su zaposleni u ARRA pohađali, odnosno ispunjenost uslova za pružanje usluga navedenih u glavi III. NAMENA SREDSTAVA, odeljak 2. stav 2. tač. 2) i 3) ovog programa.

Nacionalna agencija je u obavezi da sve aktivnosti u vezi sa sprovođenjem ovog programa završi do 31. januara 2016. godine i o tome podnese izveštaj o sprovedenim aktivnostima Ministarstvu najkasnije do 15. februara 2016. godine koje će taj izveštaj, radi informisanja, dostaviti Vladi.

Ostavite komentar