Uredba o osnivanju Službe za ljudska i manjinska prava

Na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05–ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O OSNIVANjU SLUŽBE ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Sadržina uredbe

Član 1.

Ovom uredbom osniva se Služba za ljudska i manjinska prava i propisuje njeno uređenje i delokrug.

Služba za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Služba) jeste služba Vlade.

Delokrug Službe

Član 2.

Služba obavlja stručne poslove koji se odnose na: zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava; učešće u pripremi propisa o ljudskim i manjinskim pravima; praćenje usaglašenosti domaćih propisa s međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima i iniciranje izmena domaćih propisa; zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava; podnošenje izveštaja o sprovođenju međunarodnih ugovora o ljudskim i manjinskim pravima ako je to njima predviđeno; odgovore na pojedinačne predstavke međunarodnim telima čiju je nadležnost prihvatila naša država; položaj nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Republike Srbije i ostvarivanje manjinskih prava; uspostavljanje veza nacionalnih manjina s matičnim državama; položaj i ostvarivanje nadležnosti nacionalnih saveta nacionalnih manjina; predlaganje Ministarstvu finansija da odobri potrebna budžetska sredstva koja su potrebna za tekuće troškove rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i sredstva koja su potrebna za sprovođenje projekata nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Služba priprema za Vladu akte kojima se nadzire, usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija koji usklađuju domaće propise s međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnopravnim aktima o zaštiti ljudskih i manjinskih prava.

Služba pruža stručnu i tehničku podršku Savetu Republike Srbije za nacionalne manjine i obavlja poslove za potrebe Fonda za nacionalne manjine koji su predviđeni propisima kojima se uređuje delatnost Fonda.

Služba obavlja i druge poslove vezane za ljudska i manjinska prava koje joj Vlada poveri.

Rukovođenje Službom

Član 3.

Službom rukovodi direktor Službe, koga postavlja Vlada na pet godina, na predlog predsednika Vlade.

Direktor Službe odgovoran je Vladi i predsedniku Vlade.

Direktor Službe je državni službenik na položaju.

Direktor Službe je po položaju sekretar Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine.

Zamenik direktora Službe i zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava

Član 4.

Direktor Službe ima zamenika, koga sam predlaže, a koga postavlja Vlada na pet godina.

Zamenik direktora Službe pomaže direktoru Službe u okviru ovlašćenja koja mu on odredi i zamenjuje ga ako je odsutan ili sprečen.

Zamenik direktora Službe je po položaju zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i u tom svojstvu on ima ovlašćenja koja su propisana Uredbom o zastupniku Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Zamenik direktora Službe je državni službenik na položaju.

Pomoćnici direktora Službe

Član 5.

Direktor Službe ima pomoćnike, koje postavlja Vlada na pet godina, na njegov predlog.

Dok su direktor Službe i njegov zamenik odsutni ili sprečeni, direktora Službe zamenjuje pomoćnik direktora kojeg on ovlasti.

Pomoćnici direktora Službe su državni službenici na položaju.

Rok za postavljenje direktora Službe. Rok za donošenje pravilnika

Član 6.

Vlada postavlja direktora Službe u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Direktor Službe donosi Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Službi (u daljem tekstu: pravilnik) u roku od 20 dana od dana kada bude postavljen za direktora.

Preuzimanje

Član 7.

Služba preuzima od Ministarstva za ljudska i manjinska prava potreban broj zaposlenih, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivsku građu i registraturski materijal kome nije istekao rok čuvanja (u daljem tekstu: arhiva) koji su joj potrebni za obavljanje njenog delokruga, uključujući i poslove Sekretarijata za nacionalnu romsku strategiju i Kancelarije zastupnika Srbije i Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Kancelarija u Bujanovcu, koja je osnovana pri Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, nastavlja da radi kao unutrašnja jedinica Službe, prema delokrugu Službe i njenom pravilniku.

Položaj direktora Službe, zamenika i pomoćnika direktora do postavljenja državnih službenika

Član 8.

Dok se direktor Službe, zamenik i pomoćnici direktora ne počnu postavljati kao državni službenici, direktor Službe, zamenik i pomoćnici direktora radiće prema propisima koji budu važili na dan kada su postavljeni, uključujući i pravila za slučaj prestanka dužnosti.

Ako direktoru Službe, zameniku ili pomoćniku direktora koji nije postavljen na položaj kao državni službenik prestane dužnost, novi direktor Službe, zamenik ili pomoćnik direktora biće postavljen prema propisima koji su važili na dan kada je postavljen direktor Službe, zamenik ili pomoćnik direktora kome je dužnost prestala.

Završna odredba

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar