Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe

Na osnovu člana 46. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 53/10) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se posebni uslovi prometa određene robe, ograničenjem najviše ukupne stope marže za određenu robu koja je od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i ograničenjem roka plaćanja te robe i vrednosti povraćaja, a u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu, odnosno otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja tom robom.

Član 2.

Ograničava se najviša ukupna stopa marže u prometu određene robe, u visini od 10%, i to za:

pšenično brašno, tip „400” i tip „500”;

jestivo biljno ulje, suncokretovo;

kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano), i jogurt;

šećer, beli kristalni;

sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošije i slatkovodna riba.

Ukupna stopa marže iz stava 1. ovog člana se obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja.

Član 3.

Rok plaćanja proizvođaču, odnosno dobavljaču robe iz člana 2. ove uredbe, ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu.

Faktura iz stava 1. ovog člana mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz člana 2. ove uredbe.

Povraćaj (remitenda) robe iz člana 2. ove uredbe, ne može biti veća od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou.

Član 4.

Novčanom kaznom od 200.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbi iz čl. 2. i 3. ove uredbe.

            Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

            Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

            Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane  vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 5.

Nadzor nad primenom ove uredbe obavlja Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” i važi šest meseci od dana stupanja na snagu.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE-

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ostavite komentar