Uredba o izmeni Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

Na osnovu člana 4a stav 3. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ( „Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11 i 99/11 – dr. zakon), člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM

PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I

MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG

UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U

ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Član 1.

U Uredbi o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama („Službeni glasnik RS”, broj 100/11), u članu 22. reči: „na obračun i isplatu plata počev od 1. jula 2012. godine”, zamenjuju se rečima: „na obračun i isplatu plata počev od 1. oktobra 2012. godine.”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4294/2012

U Beogradu, 27. juna 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar