Uredba o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije RZZO-OPD obrazac RZZO-M obrazac

Na osnovu člana 116. stav 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 109/05-ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA ZA VOĐENjE MATIČNE EVIDENCIJE

I. UVODNE ODREDBE

Član

Ovom uredbom uređuju se jedinstveni metodološki principi za vođenje matične evidencije o osiguranim licima i korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: matična evidencija), jedinstveni kodeks šifara i obrasci prijave na zdravstveno osiguranje, prijave promene u osiguranju i prijave odjave sa osiguranja i druga pitanja od značaja za vođenje matične evidencije.

Član

Osigurana lica iz člana 1. ove uredbe jesu osiguranici i članovi porodica osiguranika, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 109/05-ispravka – u daljem tekstu: Zakon).

Član

Matičnu evidenciju ustrojava i organizuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički zavod), jedinstveno za teritoriju Republike Srbije, u skladu sa Zakonom.

II. METODOLOGIJA VOĐENjA MATIČNE EVIDENCIJE

Član

U matičnu evidenciju unose se podaci o:

1) osiguranicima;

2) članovima porodice osiguranika;

3) obveznicima plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje;

4) korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

1) Osiguranici

Član

Osiguranici iz člana 2. ove uredbe, za koje se u matičnu evidenciju unose podaci, jesu:

1. Zaposlena lica:

1.1. lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajine (u daljem tekstu: zaposleni);

1.2. lica zaposlena kod fizičkog lica;

1.3. civilna lica na službi u Vojsci i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama;

1.4. izabrana, imenovana ili postavljena lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, odnosno platu ili naknadu zarade;

1.5. državljani Republike Srbije koji su na teritoriji Republike Srbije zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih ili diplomatskih predstavništava ili su zaposleni kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

1.6. lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni upućeni na rad u inostranstvo, odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja delatnost ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje, ili ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

1.7. državljani Republike Srbije zaposleni u inostranstvu kod stranog poslodavca koji nemaju zdravstveno osiguranje stranog nosioca zdravstvenog osiguranja ili koji nisu obavezno osigurani prema propisima strane države, odnosno ako prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima te države, za sebe ili članove svoje porodice, ne mogu ostvarivati ili koristiti van teritorije te države;

1.8. lica koja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, obavljaju poslove van prostorija poslodavca;

1.9. zaposleni roditelj, usvojitelj, hranitelj, odnosno staratelj koji odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života, dok mu miruju prava i obaveze po osnovu rada, u skladu sa propisima o radu;

1.10. lica koja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, obavljaju poslove kućnog pomoćnog osoblja;

1.11. državljani Republike Srbije zaposleni u domaćinstvima državljana Republike Srbije u radnom odnosu u inostranstvu kod organizacije čije je sedište na teritoriji Republike Srbije;

2. Nezaposlena lica:

2.1. lica koja po prestanku radnog odnosa ostvaruju pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti;

2.2. lica koja imaju pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, prema propisima o zapošljavanju;

3. Korisnici penzije i prava na novčane naknade:

3.1. korisnici penzije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih;

3.2. korisnici penzije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti;

3.3. korisnici penzije Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika;

3.4. državljani Republike Srbije koji primaju penziju ili invalidninu isključivo od inostranog nosioca osiguranja dok borave ili imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno koji primaju penziju od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju ili ako prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima države isplatioca penzije, za sebe ili članove svoje porodice, ne mogu koristiti ili ostvarivati van teritorije te države;

4. Samostalna delatnost:

4.1. lica koja su osnivači, članovi, odnosno akcionari privrednih društava (ortačka društva, komanditna društva, društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva i druge pravne forme privrednih društava, odnosno preduzeća), koji u njima nisu zasnovali radni odnos ali obavljaju određene poslove (u daljem tekstu: osnivači privrednih društava);

4.2. preduzetnici koji su registrovani za obavljanje zakonom dozvoljene delatnosti u vidu zanimanja radi samostalnog obavljanja delatnosti;

4.3. preduzetnici koji obavljaju delatnost slobodne profesije, kao i samostalni umetnici;

4.4. sportisti koji u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport obavljaju sportsku delatnost kao samostalnu delatnost;

4.5. sveštenici i verski službenici koji te poslove obavljaju kao samostalnu delatnost;

5. Poljoprivrednici:

5.1. poljoprivrednici stariji od 18 godina života, koji obavljaju poljoprivrednu delatnost kao jedino ili osnovno zanimanje, u skladu sa zakonom, ako nisu: osiguranici zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti, osnivači privrednih društava, korisnici penzija, lica na školovanju;

5.2. lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu na osnovu ugovora o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta;

6. Lica osigurana za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti:

6.1. učenici i studenti koji se, u skladu sa zakonom, nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi;

6.2. lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju određene poslove za koje ne primaju zaradu, odnosno ugovorenu naknadu (na osnovu ugovora o volonterskom radu);

6.3. lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge do navršenih 26 godina života, ako su na školovanju;

6.4. lica koja se nalaze na dodatnom obrazovanju i obuci po uputu organizacije nadležne za zapošljavanje;

6.5. lica koja učestvuju u organizovanim javnim radovima od opšteg značaja;

6.6. lica koja učestvuju u akcijama spasavanja ili u zaštiti i spasavanju prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća;

6.7. lica angažovana u vatrogasnim službama za gašenje požara i na obuci za gašenje požara;

6.8. lica koja se nalaze na osposobljavanju i obučavanju za odbranu i druge vidove obuke za potrebe odbrane zemlje;

6.9. lica koja su angažovana na obezbeđivanju javnih skupova, kulturnih i sportskih događaja i drugih javnih okupljanja građana;

6.10. lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici zavoda za izdržavanje kazne zatvora (radionica, radilište i sl.) i na drugom mestu rada;

7. Lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu:

7.1. lica koja obavljaju privremene i povremene poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad (lica koja nisu u radnom odnosu, zaposleni koji rade nepuno radno vreme – do punog radnog vremena i korisnici starosne penzije);

7.2. lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života, ako nisu na školovanju;

7.3. lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, po osnovu autorskog ugovora, po osnovu ugovora o porodičnom smeštaju prema propisima o socijalnoj zaštiti, kao i po osnovu drugih ugovora prema kojima za izvršen posao ostvaruju naknadu i članovi porodice;

8. Strani državljani:

8.1. strani državljani i lica bez državljanstva koji su, na teritoriji Republike Srbije, zaposleni kod stranih pravnih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno;

8.2. strani državljani i lica bez državljanstva koji su, na teritoriji Republike Srbije, zaposleni kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom;

8.3. strani državljani koji na teritoriji Republike Srbije rade kod domaćih organizacija, odnosno privatnih poslodavaca na osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji;

8.4. strani državljani za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji Republike Srbije;

9. Osiguranici iz člana 22. stav 1. Zakona:

9.1. deca do navršenih 15 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina, u skladu sa zakonom;

9.2. žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

9.3. lica starija od 65 godina života;

9.4. osobe sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijena lica;

9.5. nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa aktom kojim je propisan mesečni iznos prihoda kao cenzus za sticanje svojstva osiguranog lica;

9.6. materijalno neobezbeđena lica koja primaju materijalno obezbeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;

9.7. korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti;

9.8. korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog rok;

9.9. lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, obolela odnosno povređena lica u vezi sa pružanjem hitne medicinske pomoći, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa;

9.10. monasi i monahinje;

9.11. lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji;

10. Osiguranici po posebnim propisima:

10.1. lice kome je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ;

10.2. raseljena lica sa Kosova i Metohije;

10.3. raseljena lica sa Kosova i Metohije, koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju;

10.4. vojni i civilni invalidi u skladu sa propisima koji uređuju prava boraca, vojnih invalida, porodica palih boraca i civilnih invalida rata;

11. Osiguranici po međunarodnom ugovoru:

11.1. državljani, odnosno osiguranici zemalja sa kojima je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju;

12. Lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje.

Član

U matičnu evidenciju unose se sledeći podaci o osiguranicima:

1) prezime, ime jednog roditelja i ime;

2) lični broj osiguranika;

3) jedinstveni matični broj građana i poreski identifikacioni broj;

4) pol;

5) dan, mesec i godina rođenja;

6) zanimanje;

7) školska sprema;

8) osnov osiguranja, u skladu sa zakonom;

9) datum sticanja, odnosno prestanka svojstva osiguranika, kao i promene u toku osiguranja;

10) staž zdravstvenog osiguranja (prethodni staž);

11) obveznik plaćanja doprinosa;

12) visina uplate doprinosa;

13) zarade, naknade zarada i druga primanja i naknade koje služe za utvrđivanje osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos;

14) visina uplaćenog doprinosa;

15) adresa prebivališta;

16) opština na kojoj se nepokretnost nalazi, odnosno sedište organa nadležnog za utvrđivanje poreza na katastarski prihod od poljoprivredne delatnosti;

17) broj rešenja o sticanju prava na penziju;

18) državljanstvo.

U matičnu evidenciju unose se i podaci o povredi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti osiguranika.

2) Članovi porodice osiguranika

Član

Članovi porodice osiguranika kojima se obezbeđuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja jesu članovi uže porodice osiguranika, odnosno članovi šire porodice osiguranika, u skladu sa Zakonom.

Za članove porodice osiguranika, pored podataka o osiguraniku, unose se i sledeći podaci:

1) prezime, ime jednog roditelja i ime;

2) lični broj osiguranog lica;

3) jedinstveni matični broj građana;

4) pol;

5) dan, mesec i godina rođenja;

6) srodstvo sa osiguranikom;

7) adresa prebivališta;

8) zanimanje;

9) državljanstvo.

3) Obveznici plaćanja doprinosa za obavezno

zdravstveno osiguranje

Član

Za obveznike plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u matičnu evidenciju unose se sledeći podaci:

1) naziv i sedište obveznika plaćanja doprinosa upisani u nadležni registar, kao i matični broj iz registra jedinica razvrstavanja, a za obveznike koji nemaju svojstvo pravnog lica ime i prezime, odnosno naziv i adresa;

2) registarski broj obveznika plaćanja doprinosa koji se sastoji od oznake Republičkog zavoda, odnosno filijale, opštine, tekućeg rednog broja registra i kontrolnog broja;

3) poreski identifikacioni broj, odnosno matični broj za fizičko lice koje je poslodavac;

4) šifra delatnosti, odnosno šifra podgrupe delatnosti prema propisanoj klasifikaciji delatnosti.

4) Korišćenje prava iz obaveznog

zdravstvenog osiguranja

Član

Podaci o korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja predstavljaju službenu tajnu, vode se odvojeno od drugih podataka, a te podatke može unositi odnosno njima rukovati za to posebno ovlašćeno službeno lice matične filijale, odnosno Republičkog zavoda.

Član

U matičnu evidenciju unose se i podaci propisani zakonom kojim se uređuje evidencija u oblasti zdravstva a koji se odnose na osigurana lica.

U matičnu evidenciju unose se i podaci o korišćenju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a naročito o:

1) vrsti prava iz zdravstvenog osiguranja koja se obezbeđuju osiguranom licu (pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad osiguranika, pravo na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite);

2) pruženim zdravstvenim uslugama;

3) novčanim naknadama;

4) medicinsko-tehničkim pomagalima i implantatima;

5) lekovima izdatim na recept;

6) godišnjem iznosu plaćenih participacija;

7) izabranom lekaru osiguranog lica;

8) ostvarivanju prava pred lekarskim komisijama;

9) ostvarivanju prava u vezi sa profesionalnom bolešću ili povredom na radu osiguranika;

10) upućivanju na invalidsku komisiju u skladu sa Zakonom.

U matičnu evidenciju unose se i podaci o davaocu zdravstvenih usluga sa kojim je filijala, odnosno Republički zavod zaključio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

III. PRIJAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE, PRIJAVA PROMENE

U OSIGURANjU I PRIJAVA ODJAVE SA OSIGURANjA

Član

U matičnu evidenciju unose se podaci o osiguraniku, odnosno članu porodice osiguranika i obvezniku plaćanja doprinosa iz čl. 5-8. ove uredbe, koje podnosilac prijave navede u Obrascu M – Prijava, promena i odjava zdravstvenog osiguranja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član

U matičnu evidenciju unose se podaci o obvezniku plaćanja doprinosa iz člana 8. ove uredbe, koje podnosilac prijave navede u Obrascu M iz člana 11. ove uredbe i Obrascu OPD – Prijava, promena i odjava poslovanja obveznika plaćanja doprinosa, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

IV. VERODOSTOJNOST I TAJNOST PODATAKA

Član

U prijave podataka za matičnu evidenciju iz čl. 11. i 12. ove uredbe podaci se unose samo na osnovu javnih isprava i evidencija propisanih zakonom i propisima donetim za sprovođenje zakona.

Član

Podaci uneti u matičnu evidenciju, na način utvrđen Zakonom, mogu se naknadno menjati u sledećim slučajevima:

1) ako nadležni organ naknadno, u propisanom postupku, utvrdi promenu podataka;

2) ako su podaci o osiguraniku, stažu zdravstvenog osiguranja, zaradama, naknadama zarada, ugovorenim naknadama, osnovicama osiguranja i stopi odnosno visini uplaćenih doprinosa, kao i drugi podaci koji se vode u matičnoj evidenciji, uneti u matičnu evidenciju na osnovu lažnih isprava;

3) ako se naknadno, proverom podataka ili na drugi način, utvrdi da su u matičnu evidenciju uneti netačni ili nepotpuni podaci.

Promena podataka unetih u matičnu evidenciju vrši se na osnovu odgovarajuće prijave promene podataka iz člana 11. ove uredbe, po postupku utvrđenom Zakonom.

Član

Podaci iz matične evidencije koji se odnose na pojedino osigurano lice, odnosno na korišćenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, jesu lični podaci i predstavljaju službenu tajnu, odnosno ne mogu se iznositi i objavljivati u javnosti.

Podaci sadržani u matičnoj evidenciji mogu se koristiti za statistička istraživanja u skladu sa zakonom.

Član

Zaštita podataka sadržanih u matičnoj evidenciji obezbeđuje se u skladu sa zakonom.

V. JEDINSTVENI KODEKS ŠIFARA

Član

Podaci iz čl. 4-10. ove uredbe unose se i označavaju u matičnoj evidenciji šiframa propisanim Jedinstvenim kodeksom šifara, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za unos i označavanje podataka za koje nije propisana šifra u Jedinstvenom kodeksu šifara, koriste se šifre propisane drugim propisima, međunarodnim kodeksima šifara za pojedine vrste podataka, odnosno opštim aktima Republičkog zavoda, na način uređen ovom uredbom.

Član

Unos i označavanje podataka iz člana 17. stav 2. ove uredbe vrši se korišćenjem:

1) šifara propisanih Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja – za označavanje klasifikacije delatnosti obveznika uplate doprinosa;

2) šifre iz Međunarodne klasifikacije bolesti-revizija 10 – za označavanje bolesti osiguranog lica;

3) šifre iz Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja – za označavanje lekova koje osigurano lice koristi i koji se obezbeđuju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

4) šifre iz Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja – za označavanje medicinsko-tehničkih pomagala i medicinskih sredstava koje osigurano lice koristi na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Član

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-426/2007

U Beogradu, 18. januara 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIKVojislav Koštunica

JEDINSTVENI KODEKS ŠIFARA

ZA UNOŠENjE PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU

OSIGURANIKA I OSIGURANIH LICA

REPUBLIČKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Jedinstveni kodeks šifara za unošenje podataka u matičnu evidenciju osiguranika i osiguranih lica Republičkog zavoda za zdrastveno osiguranje sadrži šifre podataka za sledeća obeležja:

Pol

Osnov osiguranja

Srodstvo sa osiguranikom

Školska sprema

Filijala Republičkog zavoda

Ispostava filijale Republičkog zavoda

Upravni okrug

Opština

Država

Delatnost

Oblik organizovanja privrednih subjekata

Oblik svojine

Zdravstvene ustanove sa kojima je zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga

Vrste ustanova

Dijagnoze

Lekovi

Medicinsko – tehnička pomagala

Osnov sprečenosti za rad

Osnov oslobađanja od participacije

Redni broj Naziv obeležja Podatak Šifra 1 2 3 4 1 Pol – muški- ženski 1 2 2 Osnov osiguranja Zaposlena lica i članovi porodice: – Lica u radnom odnosu, odnosno zaposlena u privrednom društvu, drugom pravnom licu, državnom organu, organu jedinice lokalne samouprave i autonomne pokrajine i članovi porodice (član 17. tačka 1) i član 24. stav 1. ZZO); 1010 – Lica zaposlena kod fizičkog lica i članovi porodice (član 17. tačka 1) i član 24. stav 1. ZZO); 1011 – Civilna lica na službi u Vojsci i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama i članovi porodice (član 17. tačka 2) i član 24. stav 1. ZZO); 1012 – Izabrana, imenovana ili postavljena lica, ako za obavljanje funkcije ostvaruju zaradu, odnosno platu ili naknadu zarade i članovi porodice (član 17. tačka 3) i član 24. stav 1. ZZO); 1013 – Državljani Republike Srbije koji su na teritoriji Republike zaposleni kod stranih ili međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih ili diplomatskih predstavništava ili su zaposleni kod stranih pravnih ili fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno i članovi porodice (član 17. tačka 6) i član 24. stav 1. ZZO) ; 1014 – Lica u radnom odnosu, odnosno zaposleni i upućeni na rad u inostranstvo,odnosno zaposleni u privrednom društvu ili drugom pravnom licu koje obavlja delatnosti ili usluge u inostranstvu, ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje, ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno i članovi porodice (član 17. tačka 7) i član 24. stav 1. ZZO); 1015 – Državljani Republike Srbije zaposleni u inostranstvu kod stranog poslodavca koji nemaju zdravstveno osiguranje stranog nosioca zdravstvenog osiguranja ili koji nisu obavezno osigurani prema propisima strane države, odnosno ako prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima te države, za sebe ili članove svoje porodice, ne mogu ostvariti ili koristiti van teritorije te države i članovi porodice (član 17. tačka 9) i član 24. stav 1. ZZO); 1016 – Lica koja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad, obavljaju poslove van prostorija poslodavca i članovi porodice (član 17. tačka 4) i član 24. stav 1. ZZO ); 1017

– Zaposleni roditelj, usvojitelj, hranitelj, odnosno staratelj koji odsustvuje sa rada dok dete ne navrši tri godine života, dok miruju prava i obaveze po osnovu rada, u skladu sa propisima o radu i članovi porodice (član 17. tačka 8) i član 24. stav 1. ZZO ); 1018 – Lica koja obavljaju poslove kućnog pomoćnog osoblja i članovi porodice (član 17. tačka 5) i član 24. stav 1. ZZO ); 1019 – Državljani Republike Srbije zaposleni u domaćinstvima državljana Republike Srbije u radnom odnosu u inostranstvu kod organizacije čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i članovi porodice (član 17. tačka 11) i član 24. stav 1. ZZO ); 1020 Nezaposlena lica i članovi porodice: – Lica koja po prestanku radnog odnosa ostvaruju pravo na naknadu zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti i članovi porodice (član 17. tačka 15) i član 24. stav 1. ZZO ); 1110 – Lica koja imaju pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, prema propisima o zapošljavanju i članovi porodice (član 17. tačka 12) i član 24. stav 1. ZZO); 1111 Korisnici penzije i drugih prava na novčane naknade i članovi porodice: – Korisnici penzije fonda PIO zaposlenih i članovi porodice (član 17. tačka 22) i član 24. stav 1. ZZO ); 1210 – Korisnici penzije Fonda PIO samostalnih delatnosti i članovi porodice (član 17. tačka 22) i član 24. stav 1. ZZO); 1211 – Korisnici penzije Fonda PIO poljoprivrednika i članovi porodice (član 17. tačka 22) i član 24. stav 1. ZZO ); 1212 – Državljani Republike Srbije koji primaju penziju ili invalidninu isključivo od inostranog nosioca osiguranja dok borave ili imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno koji primaju penziju od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju ili ako prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima države isplatioca penzije, za sebe ili članove porodice, ne mogu koristiti ili ostvariti van teritorije te države i članovi porodice (član 17. tačka 23) i član 24. stav 1. ZZO ); 1213 Samostalna delatnost i članovi porodice: – Lica koja su osnivači, članovi, odnosno akcionari privrednih društava (ortačka društva, komanditna društva, društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva i druge pravne forme privrednih društava, odnosno preduzeća), koji u njima nisu zasnovali radni odnos ali obavljaju određene poslove i članovi porodice (član 17. tačka 17) i član 24. stav 1. ZZO) ; 1310

– Preduzetnici koji su registrovani za obavljanje zakonom dozvoljene delatnosti u vidu zanimanja radi samostalnog obavljanja delatnosti i članovi porodice (član 17. tačka 18) i član 24. stav 1. ZZO); 1311 – Preduzetnici koji obavljaju delatnost slobodne profesije, kao i samostalni umetnici i članovi porodice (član 17. tačka 18) i član 24. stav 1. ZZO); 1312 – Sportisti, koji u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport obavljaju sportsku delatnost kao samostalnu delatnost i članovi porodice (član 17. tačka 19) i član 24. stav 1. ZZO); 1313 – Sveštenici i verski službenici koji te poslove obavljaju kao samostalnu delatnost i članovi porodice (član 17. tačka 20) i član 24. stav 1. ZZO); 1314 Poljoprivrednici: – Poljoprivrednici stariji od 18 godina života, koji obavljaju poljoprivrednu delatnost kao jedino ili osnovno zanimanje, u skladu sa zakonom i članovi porodice (član 17. tačka 21) i član 24. stav 1. ZZO); 1410 – Lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu na osnovu ugovora o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta (član 17. stav 3. ZZO ); 1411 Lica osigurana za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti: – Učenici i studenti koji se, u skladu sa zakonom, nalaze na obaveznom proizvodnom radu, profesionalnoj praksi ili praktičnoj nastavi (član 28. tačka 1) ZZO); 1510 – Lica koja , u skladu sa zakonom, obavljaju određene poslove za koje ne primaju zaradu, odnosno ugovorenu naknadu ( na osnovu ugovora o volonterskom radu) (član 28. tačka 2) ZZO); 1511 – Lica koja, u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske odnosno studenske zadruge do navršenih 26 godina života, ako su na školovanju (član 28. tačka 3) ZZO); 1512 – Lica koja se nalaze na dodatnom obrazovanju i obuci po uputu organizacije nadležne za zapošljavanje (član 28. tačka 4) ZZO); 1513 – Lica koja učestvuju u organizovanim javnim radovima od opšteg značaja (član 28. tačka 5) ZZO); 1514 – Lica koja učestvuju u akcijama spasavanja ili u zaštiti i spasavanju prilikom elementarnih nepogoda i drugih nesreća (član 28. tačka 6) ZZO); 1515

– Lica angažovana u vatrogasnim službama za gašenje požara i na obuci za gašenje požara (član 28. tačka 7) ZZO); 1516 -Lica koja se nalaze na osposobljavanju i obučavanju za odbranu i druge vidove obuke za potrebe odbrane zemlje (član 28. tačka 8) ZZO); 1517 – Lica koja su angažovana na obezbeđivanju javnih skupova, kulturnih i sportskih događaja i drugih javnih okupljanja građana (član 28. tačka 9) ZZO); 1518 – Lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora dok rade u privrednoj jedinici zavoda za izdržavanje kazne zatvora i na drugom mestu rada (član 28. tačka 10) ZZO); 1519 Lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu i članovi porodice: – Lica koja obavljaju privremene i povremene poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad ( lica koja nisu u radnom odnosu, zaposleni koji rade nepuno radno vreme – do punog radnog vremena i korisnici starosne penzije) i članovi porodice (član 17. tačka 13) i član 24. stav 1. ZZO); 1610 – Lica koja u skladu sa zakonom obavljaju privremene i povremene poslove preko omladinske, odnosno studentske zadruge a imaju navršenih 26 godina života, odnosno bez obzira na godine života, ako nisu na školovanju i članovi porodice (član 17. tačka 14) i stav 24. stav 1. ZZO); 1611 – Lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, po osnovu autorskog ugovora, po osnovu ugovora o porodičnom smeštaju prema propisima o socijalnoj zaštiti, kao i po osnovu drugih ugovora kod kojih se za izvršen posao ostvaruje naknada i članovi porodice (član 17. tačka 16) i član 24. stav 1. ZZO); 1612 Strani državljani: – Strani državljani i lica bez državljanstva koja su, na teritoriji Republike Srbije, zaposleni kod stranih pravnih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno i članovi porodice (član 17. tačka 10) i član 24. stav 1. ZZO); 1710 – Strani državljani i lica bez državljanstva koja su, na teritoriji Republike Srbije, zaposleni kod stranih fizičkih lica, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno i članovi porodice (član 17. tačka 10) i član 24. stav 1. ZZO); 1711 – Strani državljani i lica bez državljanstva koja su, na teritoriji Republike Srbije, zaposleni kod međunarodnih organizacija i ustanova i stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, ako je takvo osiguranje predviđeno međunarodnim ugovorom i članovi porodice (član 17. tačka 10) i član 24. stav 1. ZZO); 1712

– Strani državljani koji na teritoriji Republike Srbije rade kod domaćih organizacija, odnosno privatnih poslodavaca na osnovu posebnih ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazuma o međunarodnoj tehničkoj saradnji (član 17. tačka 24) ZZO); 1713 – Strani državljani za vreme školovanja ili stručnog usavršavanja na teritoriji Republike Srbije (član 17. tačka 25) ZZO); 1714 Osiguranici u smislu zakona: – Deca do navršenih 15 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina u skladu sa zakonom (član 22. tačka 1) ZZO); 1810 – Žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja (član 22. tačka 2) ZZO); 1811 – Lica starija od 65 godina života (član 22. tačka 3) ZZO); 1812 – Osobe sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijena lica (član 22. tačka 4) ZZO); 1813 – Nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa podzakonskim aktom kojim je uređen mesečni iznos prihoda kao cenzus za sticanje svojstva osiguranog lica i članovi uže porodice, a koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu (član 22. tačka 9) i član 24. stav 2. ZZO); 1814 – Materijalno neobezbeđena lica koja primaju materijalno obezbeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti i zaštiti boraca, vojnih i civilnih invalida rata kao i članovi uže porodice, a koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu (član 22. tačka 7) i član 24. stav 2. ZZO); 1815 – Korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti i članovi uže porodice, a koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu (član 22. tačka 8) i član 24. stav 2. ZZO); 1816 – Korisnici pomoći-članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka (član 22. tačka 10) ZZO); 1817 – Lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, obolela odnosno povređena lica u vezi sa pružanjem hitne medicinske pomoći, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa (član 22. tačka 5) ZZO); 1818

– Monasi i monahinje (član 22. tačka 6) ZZO); 1819 – Lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište U Republici Srbiji i članovi uže porodice, a koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu (član 22. tačka 11) i član 24. stav 2. ZZO); 1820 Osiguranici po posebnim propisima i članovi uže porodice: – Lice kome je nadležan republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjavaju uslov u pogledu mesečnog prihoda utvrđenog u skladu sa Zakonom i ako imaju boravište na teritoriji Republike Srbije, kao i članovi uže porodice, a koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu (član 22. stav 4. i član 24. stav 3. ZZO); 1910 – Raseljena lica sa Kosova i Metohije i članovi uže porodice; 1911 – Raseljena lica sa Kosova i Metohije, koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu po propisima o zapošljavanju i članovi uže porodice (Zaključak Vlade Republike Srbije 05 broj 02/4586/2003-001 od 17. jula 2003 godine); 1912 – Vojni i civilni invalidi i članovi uže porodice (Zakon o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca („Službeni list SRJ”, br. 24/98, 29/98 i 25/00 i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05) i Zakon o pravima civilnih invalida rata („Službeni glasnik RS”, broj 52/96)); 1913 Osiguranici i članovi uže porodice po međunarodnim ugovorima: – Državljani, odnosno osiguranici zemalja sa kojima je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju i članovi uže porodice (član 29. ZZO); 2010 Lica koja se uključuju u obavezno zdravstveno osiguranje i članovi uže porodice: – Lice koje se uključuje u obavezno zdravstveno osiguranje i članovi uže porodice (član 23. i član 24. stav 2. ZZO). 2110 3 Srodstvo Dete (deca rođena u braku ili van braka, usvojena, pastorčad i deca uzeta na izdržavanje) 1 Supružnik (supružnik ili vanbračni partner) 2 Roditelj (majka, otac, očuh, maćeha, usvojilac) 3

Deda ili baba (deda ili baba osiguranika ) 4 Unučad (unučad osiguranika) 5 Braća ili sestre (braća ili sestre osiguranika ) 6 4 Školska sprema NKV 1 PKV 2 KV 3 SSS 4 VKV 5 VŠS 6 VSS 7 mr. 8 dr. 9 5 Filijala Filijala Subotica 1 Filijala Zrenjanin 2 Filijala Kikinda 3 Filijala Pančevo 4 Filijala Sombor 5 Filijala Novi Sad 6 Filijala Sremska Mitrovica 7 Filijala Šabac 8 Filijala Valjevo 9 Filijala Smederevo 10 Filijala Požarevac 11 Filijala Kragujevac 12 Filijala Jagodina 13 Filijala Bor 14 Filijala Zaječar 15 Filijala Užice 16 Filijala Čačak 17 Filijala Kraljevo 18 Filijala Kruševac 19 Filijala Niš 20

Filijala Prokuplje 21 Filijala Pirot 22 Filijala Leskovac 23 Filijala Vranje 24 Filijala Priština 25 Filijala Peć 26 Filijala Prizren 27 Filijala Kosovska Mitrovica 28 Filijala Gnjilane 29 Filijala Beograd 30 6. Ispostava Ispostava – Bačka Topola 1 Ispostava – Mali Iđoš 2 Ispostava – Žitište 3 Ispostava – Nova Crnja 4 Ispostava – Novi Bečej 5 Ispostava – Sečanj 6 Ispostava – Ada 7 Ispostava – Kanjiža 8 Ispostava – Novi Kneževac 9 Ispostava – Senta 10 Ispostava – Čoka 11 Ispostava – Alibunar 12 Ispostava – Bela Crkva 13 Ispostava – Vršac 14 Ispostava – Kovačica 15 Ispostava – Kovin 16 Ispostava – Opovo 17 Ispostava – Plandište 18 Ispostava – Apatin 19 Ispostava – Kula 20 Ispostava – Odžaci 21 Ispostava – Bač 22 Ispostava – Bačka Palanka 23 Ispostava – Bački Petrovac 24 Ispostava – Beočin 25

Ispostava – Bečej 26 Ispostava – Vrbas 27 Ispostava – Žabalj 28 Ispostava – Srbobran 29 Ispostava – Petrovaradin 30 Ispostava – Temerin 31 Ispostava – Titel 32 Ispostava – Inđija 33 Ispostava – Irig 34 Ispostava – Pećinci 35 Ispostava – Ruma 36 Ispostava – Stara Pazova 37 Ispostava – Šid 38 Ispostava – Bogatić 39 Ispostava – Vladimirci 40 Ispostava – Koceljeva 41 Ispostava – Krupanj 42 Ispostava – Loznica 43 Ispostava – Ljubovija 44 Ispostava – Mali Zvornik 45 Ispostava – Lajkovac 46 Ispostava – Ljig 47 Ispostava – Mionica 48 Ispostava – Osečina 49 Ispostava – Ub 50 Ispostava – Velika Plana 51 Ispostava – Smederevska Palanka 52 Ispostava – Veliko Gradište 53 Ispostava – Golubac 54 Ispostava – Žabari 55 Ispostava – Žagubica 56 Ispostava – Kučevo 57 Ispostava – Malo Crniće 58 Ispostava – Petrovac 59 Ispostava – Aranđelovac 60

Ispostava – Batočina 61 Ispostava – Knić 62 Ispostava – Lapovo 63 Ispostava – Rača 64 Ispostava – Topola 65 Ispostava – Despotovac 66 Ispostava – Paraćin 67 Ispostava – Rekovac 68 Ispostava – Svilajnac 69 Ispostava – Ćuprija 70 Ispostava – Kladovo 71 Ispostava – Majdanpek 72 Ispostava – Negotin 73 Ispostava – Boljevac 74 Ispostava – Knjaževac 75 Ispostava – Arilje 76 Ispostava – Bajina Bašta 77 Ispostava – Kosjerić 78 Ispostava – Nova Varoš 79 Ispostava – Požega 80 Ispostava – Priboj 81 Ispostava – Prijepolje 82 Ispostava – Sjenica 83 Ispostava – Čajetina 84 Ispostava – Gornji Milanovac 85 Ispostava – Ivanjica 86 Ispostava – Lučani 87 Ispostava – Vrnjačka Banja 88 Ispostava – Novi Pazar 89 Ispostava – Raška 90 Ispostava – Tutin 91 Ispostava – Aleksandrovac 92 Ispostava – Brus 93 Ispostava – Varvarin 94 Ispostava – Trstenik 95

Ispostava – Ćićevac 96 Ispostava – Aleksinac 97 Ispostava – Gadžin Han 98 Ispostava – Doljevac 99 Ispostava – Merošina 100 Ispostava – Svrljig 101 Ispostava – Ražanj 102 Ispostava – Soko Banja 103 Ispostava – Blace 104 Ispostava – Žitorađa 105 Ispostava – Kuršumlija 106 Ispostava – Babušnica 107 Ispostava – Bela Palanka 108 Ispostava – Dimitrovgrad 109 Ispostava – Bojnik 110 Ispostava – Vlasotince 111 Ispostava – Lebane 112 Ispostava – Medveđa 113 Ispostava – Crna Trava 114 Ispostava – Bosilegrad 115 Ispostava – Bujanovac 116 Ispostava – Vladičin Han 117 Ispostava – Preševo 118 Ispostava – Surdulica 119 Ispostava – Trgovište 120 Ispostava – Glogovac 121 Ispostava – Kačanik 122 Ispostava – Kosovo Polje (Ugljare) 123 Ispostava – Lipljan 124 Ispostava – Obilić (Prilužje) 125 Ispostava – Podujevo 126 Ispostava – Uroševac 127 Ispostava – Štimlje 128 Ispostava – Štrpce 129 Ispostava – Dečani 130

Ispostava – Đakovica 131 Ispostava – Istok 132 Ispostava – Klina 133 Ispostava – Dragaš 134 Ispostava – Gora 135 Ispostava – Opolje 136 Ispostava – Orahovac (Gračanica) 137 Ispostava – Suva Reka 138 Ispostava – Vučitrn (Prilužje) 139 Ispostava – Zvečan 140 Ispostava – Zubin Potok 141 Ispostava – Leposavić 142 Ispostava – Srbica 143 Ispostava – Vitina (Donja Budriga) 144 Ispostava – Kosovska Kamenica 145 Ispostava – Novo Brdo (Šilovo) 146 Ispostava – Barajevo 147 Ispostava – Voždovac 148 Ispostava – Vračar 149 Ispostava – Grocka 150 Ispostava – Zvezdara 151 Ispostava – Zemun 152 Ispostava – Lazarevac 153 Ispostava – Mladenovac 154 Ispostava – Novi Beograd 155 Ispostava – Obrenovac 156 Ispostava – Palilula 157 Ispostava – Rakovica 158 Ispostava – Savski Venac 159 Ispostava – Sopot 160 Ispostava – Stari Grad 161 Ispostava – Čukarica 162 Istureni šalter Vučje 163 Istureni šalter Grdelica 164 Istureni šalter Brestovac 165 Istureni šalter Ušće 166

7 Okrug Severno-bački upravni okrug 1 Srednje-banatski upravni okrug 2 Severno-banatski upravni okrug 3 Južno-banatski upravni okrug 4 Zapadno-bački upravni okrug 5 Južno-bački upravni okrug 6 Sremski upravni okrug 7 Mačvanski upravni okrug 8 Kolubarski upravni okrug 9 Podunavski upravni okrug 10 Braničevski upravni okrug 11 Šumadijski upravni okrug 12 Pomoravski upravni okrug 13 Borski upravni okrug 14 Zaječarski upravni okrug 15 Zlatiborski upravni okrug 16 Moravički upravni okrug 17 Raški upravni okrug 18 Rasinski upravni okrug 19 Nišavski upravni okrug 20 Toplički upravni okrug 21 Pirotski upravni okrug 22 Jablanički upravni okrug 23 Pčinjski upravni okrug 24 Kosovski upravni okrug 25 Pećki upravni okrug 26 Prizrenski upravni okrug 27 Kosovsko-mitrovački upravni okrug 28 Kosovsko-pomoravski upravni okrug 29 Grad Beograd 30 8 Opština Aleksandrovac 1 Aleksinac 2 Aranđelovac 3 Arilje 4 Babušnica 5 Bajina Bašta 6 Batočina 7 Bela Palanka 8 Beograd-Barajevo 9 Beograd-Voždovac 10 Beograd-Vračar 11 Beograd-Grocka 12 Beograd-Zvezdara 13 Beograd-Surčin 14 Beograd-Zemun 15 Beograd-Lazarevac 16 Beograd-Mladenovac 17 Beograd-Novi Beograd 18 Beograd-Obrenovac 19 Beograd-Palilula 20 Beograd-Rakovica 21 Beograd-Savski Venac 22 Beograd-Sopot 23 Beograd-Stari Grad 24 Beograd-Čukarica 25 Blace 26 Bogatić 27 Bojnik 28 Boljevac 29 Bor 30 Bosilegrad 31 Brus 32 Bujanovac 33 Valjevo 34 Varvarin 35 Velika Plana 36 Veliko Gradište 37 Vladimirci 38 Vladičin Han 39 Vlasotince 40 Vranje 41 Vrnjačka Banja 42 Gadžin Han 43 Golubac 44 Gornji Milanovac 45 Despotovac 46 Dimitrovgrad 47 Doljevac 48 Žabari 49 Žagubica 50 Žitorađa 51 Zaječar 52 Ivanjica 53 Kladovo 54 Knić 55 Knjaževac 56 Kosjerić 57 Koceljeva 58 Grad Kragujevac 59 Kraljevo 60 Krupanj 61 Kruševac 62 Kuršumlija 63 Kučevo 64 Lajkovac 65 Lebane 66 Leskovac 67 Loznica 68 Lučani 69 Ljig 70 Ljubovija 71 Majdanpek 72 Mali Zvornik 73 Malo Crniće 74 Medveđa 75 Merošina 76 Mionica 77 Negotin 78 Niš-Pantelej 79 Niš-Crveni Krst 80 Niš-Palilula 81 Niš-Mediana 82 Niš 83 Niš-Niška Banja 84 Nova Varoš 85 Novi Pazar 86 Osečina 87 Paraćin 88 Petrovac 89 Pirot 90 Požarevac 91 Požega 92 Preševo 93 Priboj 94 Prijepolje 95 Prokuplje 96 Ražanj 97 Rača 98 Raška 99 Rekovac 100 Jagodina 101 Svilajnac 102 Svrljig 103 Sjenica 104 Smederevo 105 Smederevska Palanka 106 Sokobanja 107 Surdulica 108 Užice 109 Topola 110 Trgovište 111 Trstenik 112 Tutin 113 Ćićevac 114 Ćuprija 115 Ub 116 Crna Trava 117 Čajetina 118 Čačak 119 Šabac 120 Lapovo 121 Ada 122 Alibunar 123 Apatin 124 Bač 125 Bačka Palanka 126 Bačka Topola 127 Bački Petrovac 128 Bela Crkva 129 Beočin 130 Bečej 131 Vršac 132 Žabalj 133 Žitište 134 Zrenjanin 135 Inđija 136 Irig 137 Kanjiža 138 Kikinda 139 Kovačica 140 Kovin 141 Kula 142 Mali Iđoš 143 Nova Crnja 144 Novi Bečej 145 Novi Kneževac 146 Grad Novi Sad 147 Opovo 148 Odžaci 149 Pančevo 150 Pećinci 151 Plandište 152 Ruma 153 Senta 154 Sečanj 155 Sombor 156 Srbobran 157 Sremska Mitrovica 158 Sremski Karlovci 159 Stara Pazova 160 Subotica 161 Temerin 162 Titel 163 Vrbas 164 Čoka 165 Šid 166 Glogovac 167 Kačanik 168 Kosovo Polje 169 Lipljan 170 Obilić 171 Podujevo 172 Grad Priština 173 Uroševac 174 Štimlje 175 Štrpce 176 Dečani 177 Đakovica 178 Istok 179 Klina 180 Peć 181 Gora 182 Orahovac 183 Prizren 184 Suva Reka 185 Vučitrn 186 Zvečan 187 Zubin Potok 188 Kosovska Mitrovica 189 Leposavić 190 Srbica 191 9. Države EVROPA Albanija 101 Andora 128 Austrija 102 Belgija 103 Belorusija 140 Bosna i Hercegovina 151 Crna Gora 105 Češka Republika 148 Danska 106 Estonija 141 Finska 107 Francuska 108 Grčka 109 Gruzija 142 Holandija 110 Hrvatska 152 Irska 111 Island 112 Italija 113 Jermenija 143 Lihtenštajn 129 Letonija 144 Litvanija 145 Luksemburg 114 Mađarska 115 Makedonija 153 Malta 130 Moldavija 146 Monako 131 Norveška 117 Poljska 118 Portugalija 119 Rumunija 120 Ruska Federacija 147 San Marino 132 Slovačka Republika 149 Slovenija 154 Nemačka 121 Španija 123 Švajcarska 124 Švedska 125 Velika Britanija 126 Ukrajina 150 AZIJA Azerbejdžan 250 Indija 205 Irak 207 Iran 208 Izrael 209 Japan 210 Kazahstan 251 Kina 214 Kipar 215 Koreja – Južna 233 Koreja – Severna 234 Kuvajt 235 Singapur 239 Tadžikistan 252 Turska 226 AFRIKA Alžir 301 Južnoafrička Republika 310 Libijska Džamahirija 353 Maroko 318 Nigerija 327 Tunis 330 Egipat 331 Zambija 339 SEVERNA AMERIKA Kanada 401 Kvebek 407 SAD SREDNjA AMERIKA Kuba 507 Meksiko 508 Panama 510 Portoriko 522 Salvador 511 JUŽNA AMERIKA Argentina 601 Bolivija 602 Brazil 603 Čile 604 Kolumbija 606 Peru 608 Urugvaj 609 Venecuela 610 OKEANIJA Australija 701 Novi Zeland 702 Vanuatu 712 10 Delatnost Koriste se šifre iz međunarodne NACE klasifikacije 11 Oblik Ortačko društvo 10 organizovanja Komanditno društvo 11 Akcionarsko društvo 12 Jednočlano akcionarsko društvo 13 Društvo sa ograničenom odgovornošću 14 Jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću 15 Društveno preduzeće 16 Javno preduzeće 17 Preduzetnik 18 Poslovno udruženje 19 Zemljoradnička zadruga 21 Stambena zadruga 22 Potrošačka zadruga 23 Zanatska zadruga 24 Zdravstvena zadruga 25 Omladinska, studentska i učenička zadruga 26 Druga zadruga 29 Banka 31 Druga finansijska organizacija 32 Berza 33 Berzanski posrednik 34 Akcionarsko društvo za osiguranje 36 Društvo za uzajamno osiguranje 37 Agencija za poslovno pružanje drugih usluga u osiguranju 38 Državni organ 71 Pravosudni organ 72 Organ jedinice lokalne samouprave 73 Politička organizacija 81 Društvena organizacija 82 Udruženje građana 83 Ustanova 85 Ostali oblici 90 Samostalna radnja 65 Ortačka radnja 66 Radnje čiji su osnivači u radnom odnosu ili penzioneri 67 Privremeno upisane radnje 69 12 Oblik svojine Društvena 1 Privatna 2 Zadružna 3 Državna 4 13 Zdravstvene ustanove sa kojima je zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga Za šifre ovih ustanova koristi se matični broj pravnog subjekta 14 Vrsta (tip) ustanove Dom zdravlja 01 Dom zdravlja sa stacionarom 02 Dom zdravlja sa apotekom 03 Dom zdravlja sa apotekom i stacionarom 04 Zdravstveni centar 05 Zdravstveni centar sa apotekom 06 ZU za zdravstvenu zaštitu radnika 07 ZU za zdravstvenu zaštitu studenata 08 Zavodi za hitnu medicinsku pomoć 09 ZU za kardiovaskularne bolesti 10 ZU za maligna oboljenja 11 ZU za psihijatriju 12 ZU za plućne bolesti 13 ZU za ortopediju i traumatologiju 14 ZU za reumatologiju 15 ZU za ginekologiju 16 ZU za decu 17 ZU za specijalnu patologiju govora, sluha i vida 18 ZU koje obavljaju stomatološku zdravstvenu zaštitu 19 Kliničko-bolnički centri 20 Klinički centri 21 Opšte bolnice 22 Zavodi i instituti za javno zdravlje 23 Zdravstvene ustanove bez postelja 24 Zavodi i instituti za transfuziju krvi 25 Zdravstvene ustanove za imunologiju i virusologiju 26 Specijalizovane bolnice za rehabilitaciju 27 Apoteke-privatna praksa 28 Apoteke-zdravstvene ustanove 29 Ostale ZU iz Plana mreže zdravstvenih ustanova 30 ZU koje nisu u Planu mreže zdravstvenih ustanova 31 Pravna lica koja obavljaju optičarsku i ortopedsku delatnost 32 ZU iz Crne Gore 33 Ustanove socijalnog staranja 34 15 Dijagnoze Koriste se šifre iz Međunarodne klasifikacije bolesti-revizija 10 (MKB 10) 16 Lekovi Koriste se šifre iz Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja 17 PomagalaDeo pomagalaTip pomagala Koriste se šifre iz Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja 18 Osnov sprečenosti Bolest ili povreda van rada 1 Profesionalna bolest ili povreda na radu 2 Bolest ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće 3 Mere obavezne izolacije 4 Nega bolesnog člana uže porodice mlađeg od tri godine 5 Nega bolesnog člana uže porodice starijeg od tri godine 6 Dobrovoljno davanje tkiva i organa 7 Pratilac bolesnog lica 8 19 Osnovoslobađanja premaPravilniku osadržaju i Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje u punom iznosu:- Mere iz člana 20. tačka 1) Pravilnika; 532 obimu prava na zdravstvenu – Pregledi i lečenje iz člana 20. tačka 2) Pravilnika; 512 zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 1/07) – Pregledi, lečenje i medicinska rehabilitacija iz člana 20. tač. 3) i 4) Pravilnika; 511 – Pregledi i lečenje iz člana 20. tač. 5) i 6) Pravilnika; 531 – Pregledi i lečenje iz člana 20. tačka 7) Pravilnika; 521 – Pregledi, lečenje i rehabilitacija iz člana 20. tačka 8) Pravilnika; 538 – Pružanje hitne pomoći i hitan prevoz iz člana 20. tačka 9) Pravilnika; 539 – Medicinsko-tehnička pomagala, implantati i sredstva iz člana 20. tačka 10) Pravilnika. 533 Osigurana lica kojima se obezbeđuje zdravstvena zaštita u punom iznosu bez plaćanja participacije:- Ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata (člana 22. tačka 1) Pravilnika); 513 – Slepa lica i trajno nepokretna lica, kao i lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, u skladu sa Zakonom ( član 22. tačka 2) Pravilnika); 515 – Dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali deset i više puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate (član 22. tačka 3) Pravilnika); 522 – Dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali manje od deset puta, osim za lekove sa Liste lekova, kao i za medicinsko-tehnička pomagala i implantate (član 22. tačka 4) Pravilnika); 540 Osiguranici i osigurana lica kojima se, pod uslovima propisanim Zakonom, obezbeđuje zdravstvena zaštita u punom iznosu bez plaćanja participacije :- Deca do navršenih 15 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina života (člana 23. stav 1. tačka 1) Pravilnika); 231 – Žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci posle porođaja (člana 23. stav 1. tačka 2) Pravilnika); 232 – Lica starija od 65 godina života (člana 23. stav 1. tačka 3) Pravilnika); 233 – Osobe sa invaliditetom i mentalno nedovoljno razvijena lica (člana 23. stav 1. tačka 4) Pravilnika); 234 – Lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi, hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, obolela odnosno povređena lica u vezi sa pružanjem hitne medicinske pomoći, kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa (člana 23. stav 1. tačka 5) Pravilnika); 235 – Monasi i monahinje (člana 23. stav 1. tačka 6) Pravilnika); 236 – Materijalno neobezbeđena lica koja primaju materijalno obezbeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata (člana 23. stav 1. tačka 7) Pravilnika); 237 – Korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice po propisima o socijalnoj zaštiti (član 23. stav 1. tačka 8) Pravilnika); 238 – Nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa Zakonom (člana 23. tačka 9) Pravilnika); 239 – Korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka (člana 23. stav 1. tačka 10) Pravilnika); 240 – Lica romske nacionalnosti koji zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici ( člana 23. stav 1. tačka 11) Pravilnika); 241 – Lica kojima je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjavaju uslov u pogledu mesečnog prihoda utvrđenog u skladu sa Zakonom i ako imaju boravište na teritoriji Republike (člana 23.stav1.tačka 12) Pravilnika); 242 – Članovi uže porodice osiguranika iz stava 1. tač. 7) – 9), 11), i 12) Pravilnika kojima se obezbeđuje ostvarivanje zdravstvene zaštite iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u punom iznosu bez plaćanja participacije, pod uslovima propisanim Zakonom (član 23. stav 2. Pravilnika); 243

Ostavite komentar