Uredba o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u matičnim knjigama za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, u vezi sa čl. 7. i 13. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, br. 97/08 i 104/09 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u matičnim knjigama za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se poseban način obrade podataka sadržanih u matičnim knjigama rođenih, matičnim knjigama venčanih i matičnim knjigama umrlih koje se vode za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, radi vođenja pouzdanih evidencija o ličnom stanju građana i efikasnijeg ostvarivanja i zaštite prava i sloboda građana za vreme važenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Član 2.

Poseban način obrade podataka sadržanih u matičnim knjigama iz člana 1. ove uredbe sastoji se u fotografisanju, skeniranju ili fotokopiranju tih podataka.

Poslove obrade iz stava 1. ovog člana obavljaju gradske uprave gradova iz člana 6. stav 3. Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik RS”, broj 20/09), koje izvršavaju poverene poslove vođenja matičnih knjiga za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Obradi podataka iz stava 1. ovog člana mogu da prisustvuju predstavnici Tima za dijalog sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini i organa Evropske unije i Ujedinjenih nacija.

Za obavljanje poslova iz stava 2. ovog člana sredstva se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Član 3.

Fotografisane, skenirane ili fotokopirane podatke sadržane u matičnim knjigama iz člana 1. ove uredbe nadležni organi iz člana 2. stav 2. ove uredbe dostavljaju Timu za dijalog sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Član 4.

Redosled obrade iz člana 2. stav 1. ove uredbe i dostavljanja fotografisanih, skeniranih ili fotokopiranih podataka sadržanih u matičnim knjigama iz člana 1. ove uredbe Timu za dijalog sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini, određuje se aktom Vlade, na predlog Tima za dijalog sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Član 5.

Podaci iz matičnih knjiga iz člana 1. ove uredbe koriste se u skladu sa dogovorom Tima za dijalog sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini i nadležnih organa Evropske unije i Ujedinjenih nacija.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8578/2011

U Beogradu, 14. novembra 2011. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

Ostavite komentar