Uredba o utvrđivanju programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2011. godinu

Na osnovu člana 14. stav 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08-dr. zakon i 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu (,,Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA IZVOĐENjA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA

2011. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2011. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Vrsta i obim radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta (komasacija, dobrovoljno grupisanje zemljišnih parcela i poseda, uređenje poljskih puteva, odvodnjavanje, navodnjavanje, privođenje kulturi poljoprivrednog zemljišta, poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta, melioracije livada i pašnjaka, protiverozione mere i radovi na poljoprivrednom zemljištu, kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, identifikacija i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, studijsko-istraživački radovi, drugi radovi i poslovi), predračun radova i učešće podsticajnih sredstava, korisnici podsticajnih sredstava, dinamika izvođenja radova i ulaganja sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu s tim programom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu, novembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

P R O G R A M

IZVOĐENjA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENjU I KORIŠĆENjU POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA ZA 2011. GODINU

I.

Na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji autonomnih pokrajina, u 2011. godini izvršiće se sledeći radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta:

1. Nova investiciona i druga ulaganja:

1) uređenje poljoprivrednog zemljišta:

(1) uređenje zemljišne teritorije putem komasacije:

– investicioni radovi na površini od 700 ha,

– geodetsko-tehnički radovi u postupku komasacije i troškovi rada opštinskih komisija za sprovođenje komasacija koje nisu okončane u proteklih 15-20 godina,

(2) uređenje (revitalizacija) poljskih puteva u dužini od 730 km,

(3) dobrovoljno grupisanje zemljišnih parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta na površini od 350 ha,

(4) izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za odvodnjavanje na ekonomijama srednjih i viših poljoprivrednih škola, poljoprivrednih fakulteta, instituta u oblasti poljoprivrede, poljoprivrednih stručnih službi (u daljem tekstu: Služba), kazneno-vaspitnih i socijalnih ustanova, crkava i verskih zajednica i zadužbina na površini od 200 ha, odnosno na površini od 110 ha kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica,

(5) izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za navodnjavanje kod korisnika iz podtačke (4) na površini od 150 ha, odnosno na površini od 500 ha na posedima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica i udruženja vodokorisnika,

(6) privođenje kulturi poljoprivrednog zemljišta kod korisnika iz podtačke (4) na površini od 100 ha, odnosno na površini od 600 ha kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica, odnosno na površini od 250 ha kod pravnih i fizičkih lica zakupaca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za organsku proizvodnju,

(7) poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta (kalcizacija, fosfatizacija, kalizacija, humizacija, gipsovanje i sl. sa podrivanjem podoraničnog sloja zemljišta) kod korisnika iz podtačke (4) na površini od 300 ha, odnosno na posedima 9.500 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica,

(8) melioracije livada i pašnjaka na površini od 1500 ha;

2) zaštita poljoprivrednog zemljišta:

(1) protiverozione mere i radovi na poljoprivrednom zemljištu (koje ne uključuju sredstva za eksproprijaciju zemljišta),

(2) kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta na posedima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica sa 66.903 uzoraka, odnosno za pravna i fizička lica koji su zakupci poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini sa 5.218 uzoraka;

3) korišćenje obradivog poljoprivrednog zemljišta:

(1) identifikacija i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

4) studijsko-istraživački radovi i projekti u oblasti poljoprivrednog zemljišta:

(1) od značaja za Republiku Srbiju,

(2) od značaja za jedinice lokalne samouprave;

5) drugi radovi i poslovi, odnosno aktivnosti:

(1) ostalo (učešće u troškovima seminara, objavljivanje konkursa, savetovanja, simpozijuma, štampanja publikacija i sl. koja tretiraju pitanja realizacije zemljišne politike);

6) povraćaj sredstava po zaključcima Vlade.

2. Završetak započetih, nezavršenih ili isplata dela neisplaćenih radova po odobrenim programima – projektima i potpisanim ugovorima iz 2010. godine, i to:

1) za uređenje poljske putne mreže u dužini od 6,338 km na teritoriji šest mesnih zajednica u opštini Veliko Gradište;

2) za uređenje poljske putne mreže u dužini od 42 km na teritoriji 14 mesnih zajednica u opštini Žitorađa;

3) za izgradnju sistema za navodnjavanje na površini od 7 ha na imanju Srpskog pravoslavnog manastira ,,Uspenje Presvete Bogorodice” iz Sukova;

4) za izgradnju sistema za navodnjavanje na površini od 35 ha imanja Poljoprivredne škole sa domom učenika ,,Sonja Marinković” iz Požarevca;

5) realizacija drugog turnusa – četvrte faze studijsko-istraživačkog projekta od značaja za Republiku Srbiju: „Kontrola plodnosti i utvrđivanje sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištima Srbije” sa 504 uzoraka na površini od 504.000 ha (osnovni deo), kao i 150 uzoraka (dopunski deo);

6) realizacija druge faze studijsko-istraživačkog projekta od lokalnog značaja: „Melioracije kiselih zemljišta na području opštine Ljubovija u cilju proizvodnje visokovredne hrane” i

7) realizacija druge faze studijsko – istraživačkog projekta od lokalnog značaja: ,,Uvođenje konzervacijskih sistema obrade zemljišta u proizvodnju osnovnih ratarskih useva na području opštine Loznica”.

3. Isplata neisplaćenog dela podsticajnih sredstava za dato obradivo poljoprivredno zemljište staračkih domaćinstava u zakup registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima (fizičkim licima) u 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. i 2010. godini.

II.

Radovi na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta izvršiće se u obimu iz Glave I. ovog programa, prema dinamici priliva podsticajnih sredstava predviđenih i obezbeđenih za te namene.

Predračunska vrednost po namenama ulaganja za realizaciju novih i završetak započetih programa – projekata iz prethodne godine, za poljoprivredno zemljište staračkih domaćinstava dato u zakup iz 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. i 2010. godine na području AP Vojvodine i centralnog dela Republike Srbije, kao i učešće podsticajnih sredstava u 2011. godini, dati su u Tabeli 1.

Tabela 1.

Namene ulaganja Nova ulaganja u 2011. godini Završetak započetih programa -projekata (neizmireni deo) Svega sredstva budžetaRepublike Srbije (dinara) Učešće u ukupnom (%) Predračunska vrednost ulaganja (dinara) Sredstva budžetaRepublike Srbije (dinara) Predračunska vrednost ulaganja (dinara) Sredstva budžetaRepublike Srbije (dinara) 1 2 3 4 5 6=3+5 7 I. Uređenje poljoprivrednogZemljišta 2.087.846.000,00 1.597.100.000,00 57.944.000,00 25.129.000,00 1.599.079.000,00 71,06 1. Komasacija poljoprivrednog zemljišta 284.846.000,00 200.000.000,00 – – 176.850.000,00 7,86 – investicioni radovi 198.000.000,00 143.550.000,00 – – 120.400.000,00 – – geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada opštinskih komisija za komasaciju 86.846.000,00 56.450.000,00 – – 56.450.000,00 – 2. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 693.000.000,00 450.000.000,00 32.119.000,00 20.681.000,00 470.681.000,00 20,92 3. Dobrovoljno grupisanje parcela i poseda – poljoprivrednog zemljišta između fizičkih lica i fizičkih i pravnih lica 28.000.000,00 23.800.000,00 – – 23.800.000,00 1,06 4. Izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za odvodnjavanje 77.000.000,00 50.000.000,00 – – 50.000.000,00 2,22 -škole, ustanove i dr.-fizička lica 50.000.000,0027.000.000,00 32.500.000,0017.500.000,00 — — 32.500.000,0017.500.000,00 5. Izgradnja, rekonstrukcija ili modernizacija sistema za navodnjavanje 375.000.000,00 346.875.000,00 25.825.000,00 4.448.000,00 351.323.000,00 15,61 -škole, ustanove i dr.-fizička lica i udruženja vodokorisnika- fizička lica i udruženja vodokorisnika 75.000.000,00250.000.000,0050.000.000,00 46.875.000,00250.000.000,00 50.000.000,00 25.825.000,00- 4.448.000,00- 51.323.000,00250.000.000,0050.000.000,00 6. Privođenje kulturi poljoprivrednog zemljišta 196.000.000,00 131.875.000,00 – – 131.875.000,00 5,86 -škole, ustanove i dr.-fizička lica-pravna i fizička lica 25.000.000,00121.000.000,0050.000.000,00 15.000.000,0066.875.000,0050.000.000,00 – – 15.000.000,0066.875.000,0050.000.000,00 7. Poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta 304.000.000,00 294.550.000,00 – – 294.550.000,00 13,09 -škole, ustanove i dr.-fizička licaa) kalcizacija zemljištab)fosfatizacija zemljišta 27.000.000,00277.000.000,00167.000.000,00110.000.000,00 17.550.000,00277.000.000,00167.000.000,00110.000.000,00 – – 17.550.000,00277.000.000,00167.000.000,00110.000.000,00 8. Melioracije livada i pašnjaka 130.000.000,00 100.000.000,00 – – 100.000.000,00 4,44 II.Zaštita poljoprivrednog zemljišta 225.150.000,00 182.150.000,00 – – 182.150.000,00 8,10 2. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 132.150.000,00 132.150.000,00 – – 132.150.000,00 5,87 -registrovana gazdinstva (fizička lica)-zakupci državnog poljoprivrednog zemljišta 117.750.000,0014.400.000,00 117.750.000,0014.400.000,00 – – 117.750.000,0014.400.000,00 III. Korišćenje obradivog poljoprivrednog zemljišta 77.000.000,00 50.000.000,00 125.660.000,00 125.660.000,00 175.660.000,00 7,81 1.Identifikacija i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 77.000.000,00 50.000.000,00 – – 50.000.000,00 2,22 2. Davanje u petogodišnji zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta 125.660.000,00 125.660.000,00 125.660.000,00 5,58 IV.Studijsko-istraživački radovi i projekti u oblasti poljoprivrednog zemljišta 141.295.000,00 125.000.000,00 51.620.000,00 7.464.500,00 132.464.500,00 5,87 a) od značaja za Republiku Srbiju: 59.000.000,00 59.000.000,00 44.620.000,00 5.590.000,00 64.590.000,00 2,87 b) od značaja za jedinice lokalne samouprave 82.295.000,00 66.000.000,00 7.000.000,00 1.874.500,00 67.874.500,00 3,00 V. Drugi radovi i poslovi, odnosno aktivnosti – 6.115.000,00 – – 6.115.000,00 0,27 VI Povraćaj sredstava u skladu sa Zaključkom Vlade 155.000.000,00 155.000.000,00 6,89 UKUPNO (I.-VI.) 2.531.291.000,00 2.115.365.000,00 235.224.000,00 158.253.500,00 2.250.468.500,00 100,00

III.

Korisnici podsticajnih sredstava za finansiranje izvođenja radova, odnosno različitih namena ulaganja na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta su:

1) jedinice lokalne samouprave (opštine, gradovi i grad Beograd), i to, za:

(1) uređenje poljoprivrednog zemljišta putem komasacije (investicioni radovi, geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada komisija za sprovođenje komasacije),

(2) uređenje (revitalizaciju) poljskih puteva,

(3) odvodnjavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta,

(4) dobrovoljno grupisanje parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta,

(5) protiverozione mere i radove na poljoprivrednom zemljištu,

(6) identifikaciju i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i

(7) izvođenje istraživačkih radova i projekata od posebnog značaja za jedinice lokalne samouprave;

2) Službe, i to, za:

(1) navodnjavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica i udruženja vodokorisnika;

(2) privođenje kulturi poljoprivrednog zemljišta kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava:

– za konvencionalnu proizvodnju kod fizičkih lica,

– za organsku proizvodnju kod pravnih i fizičkih lica zakupaca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,

(3) poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica:

– za kalcizaciju i fosfatizaciju,

(4) melioraciju livada i pašnjaka kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – pravnih i fizičkih lica, kod utrina i pašnjaka koji su vraćeni selu na korišćenje po osnovu zakona i kod zakupaca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,

(5) kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta:

– kod registrovanih poljoprivrednih gazdinstava – fizičkih lica,

– kod pravnih i fizičkih lica zakupaca poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

3) centri za organsku poljoprivrednu proizvodnju i ustanove, i to, za:

(1) privođenje kulturi poljoprivrednog zemljišta u cilju proizvodnje organskih proizvoda kod pravnih i fizičkih lica zakupaca, odnosno korisnika poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

4) naučnoistraživačke organizacije i ustanove (fakulteti i instituti) za izvođenje studijsko-istraživačkih radova i projekata od značaja za Republiku Srbiju;

5) ustanove koje imaju sopstvene ekonomije (srednje i više poljoprivredne škole, poljoprivredni fakulteti, instituti u oblasti poljoprivrede, Službe, kazneno-vaspitne i socijalne ustanove, crkve i verske zajednice i zadužbine), i to, za:

(1) izgradnju, rekonstrukciju ili modernizaciju sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje,

(2) pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište,

(3) poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta (kalcizacija, humizacija, fosfatizacija, kalizacija, gipsovanje i sl. sa podrivanjem podoraničnog sloja zemljišta).

IV.

Sredstva za realizaciju radova predviđenih ovim programom obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije i dodatnih prihoda organa u iznosu i procentu koji su iskazani u Tabeli 2.

Tabela 2.

Izvori finansijskih sredstava Iznos(dinara) %učešća 1. Izdaci iz dodatnih prihoda organa 2.240.468.500,00 99,55 2. Budžet Republike Srbije 10.000.000,00 0,45 UKUPNO: 2.250.468.500,00 100,00

V.

Visina učešća podsticajnih sredstava za finansiranje izvođenja radova, odnosno različitih namena ulaganja na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta utvrđuje se u zavisnosti od namene ulaganja i područja na kome će se vršiti ulaganja, prema procenjenoj, odnosno odobrenoj predračunskoj vrednosti ulaganja i iskazana je (u procentima do) u Tabeli 3.

Tabela 3.

Namena ulaganja Za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi(% učešća) do Za ostala područja(% učešća) do 1 2 3 1. Uređenje zemljišne teritorije putem komasacija: – investicioni radovi 75 70 – geodetsko-tehnički radovi i troškovi rada opštinskih komisija za komasaciju 70 60 2. Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva 70 60 3. Dobrovoljno grupisanje parcela i poseda poljoprivrednog zemljišta 90 80 4. Odvodnjavanje 70 60 5. Navodnjavanje -za škole ustanove idr.-za fizička lica i udruženja vodokorisnika (vodozahvat i primarna mreža)- za fizička lica i udruženja vodokorisnika (oprema za navodnjavanje) 65100subvencije kamate 60100subvencije kamate 6. Privođenje kulturi poljoprivrednog zemljišta -za škole, ustanove i dr.-za fizička lica-za pravna i fizička lica 6560100 5550100 7. Poboljšanje kvaliteta obradivog poljoprivrednog zemljišta -za škole, ustanove i dr.-za fizička lica 7090 6080 8. Melioracije livada i pašnjaka – za jedinice lokalne samouprave, odnosno mesne zajednice (sela)- za fizička lica- za pravna lica 1008060 1007050 9. Protiverozione mere i radovi na poljoprivrednom zemljištu 70 60 10. Kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta 100 100 11. Identifikacija i obeležavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 70 60 12. Realizacija studijsko-istraživačkih projekata od značaja za Republiku Srbiju 100 100 13. Realizacija istraživačkih i aplikativnih projekata od lokalnog značaja 85 75 14. Drugi poslovi i aktivnosti 100 100

Područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi su područja kod kojih zbog prirodnih, socijalnih ili zakonskih ograničenja ne postoje uslovi za intenzivan razvoj poljoprivredne proizvodnje u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (,,Službeni glasnik RS”, br. 3/10, 6/10 i 13/10).

VI.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, osim za namene koje se u celini finansiraju iz dodatnih prihoda organa – navodnjavanja (vodozahvat i primarna mreža), kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta, melioracija livada i pašnjaka za mesne zajednice, privođenje kulturi za određena pravna i fizička lica, realizacija studijsko-istraživačkih projekata od značaja za Republiku Srbiju i drugih poslova i aktivnosti), korisnici sredstava ostvaruju ako su obezbedili učešće sopstvenih sredstava, odnosno drugih izvora za realizaciju programa – projekata i ako imaju urađen program – projekat za izvođenje radova na poljoprivrednom zemljištu, sačinjen predmer i predračun radova prema tehničkoj strukturi ulaganja, odnosno specifikaciju troškova, kao i planirani početak i predviđeni rok završetka ulaganja.

VII.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za navodnjavanje imaju fizička lica i udruženja vodokorisnika koja podnesu zahtev preko Službe.

Bespovratna sredstva mogu ostvariti za izgradnju vodozahvata i primarnu mrežu, dok će se za opremu za navodnjavanje subvencionisati kamata preko banaka.

Fizička lica i udruženja vodokorisnika prijavljuju se Službi koja sprovodi javnu nabavku za izbor projektanta, nadzornog organa i izvođača radova i za svoje usluge dobija 150.000,00 dinara fiksno (ukoliko dođe do realizacije projekata) i 15.000,00 dinara po zahtevu.

VIII.

Kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta (prve do pete katastarske klase, odnosno na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi uključujući i šestu i sedmu katastarsku klasu) vrši Služba.

Troškovi kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta iznose do 1.760,00 dinara, po uzorku, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Troškovi kontrole plodnosti i unošenja mineralnih đubriva i pesticida za pravna i fizička lica koja su zakupci poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini su 1.760,00 dinara po uzorku i 1.000,00 dinara po zakupcu za unos podataka o mineralnim đubrivima i pesticidima.

Pravo na besplatnu kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta ima fizičko lice koje je vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koje podnese zahtev Službi.

IX.

Kalcizaciju kiselog obradivog poljoprivrednog zemljišta (prve do pete katastarske klase, odnosno na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi uključujući šestu i sedmu katastarsku klasu) vrši Služba.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, odnosno upotrebu krečnog materijala za kalcizaciju zemljišta ima fizičko lice, koje je vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i na čijem zemljištu je kontrolom plodnosti utvrđena pH vrednost do pet i koje Službi podnese zahtev za kalcizaciju zemljišta.

Materijal za kalcizaciju zemljišta mora da ima sertifikat o kvalitetu mlevenog krečnjaka sa minimalnim sadržajem kalcijum – karbonata od 90% i granulacijom 80% do 0,2 mm i 20% do 0,50 mm. Materijal za kalcizaciju mora biti registrovan kao đubrivo.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) priznaje račun za isporučeni materijal franko utovareno u vozilo korisnika u iznosu navedenom u računu, a najviše do 3.950,00 dinara po toni, sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos sredstava koje korisnik može da dobije je 60.000,00 dinara.

Služba podnosi Ministarstvu pripremljen i obrađen zahtev sa programom kalcizacije i drugom dokumentacijom, koji sadrži:

1) ukupnu količinu materijala za kalcizaciju sa iznosom potrebnih sredstava koji uključuje i porez na dodatu vrednost;

2) troškove transporta krečnog materijala za kalcizaciju od mesta utovora do mesta istovara – franko utovareno u vozilo korisnika, koji uključuju porez na dodatu vrednost;

3) iznos troškova rada Službe, obračunat po jednom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu za 2011. godinu po ceni od 2.000,00 dinara koja uključuje porez na dodatu vrednost. Sredstva za troškove rada Službe obuhvataju: prikupljanje i objedinjavanje podataka pojedinačnih zahteva, izradu Programa kalcizacije zemljišta, pripremu i zaključenje ugovora i prenos sredstava sa računa Službe na račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno isporučioca materijala, odnosno prevoznika.

Fosfatizaciju obradivog poljoprivrednog zemljišta (prve do pete katastarske klase, odnosno na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi uključujući šestu i sedmu katastarsku klasu) vrši Služba.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, odnosno upotrebu fosfornog đubriva ima fizičko lice, koje je vlasnik, odnosno korisnik obradivog poljoprivrednog zemljišta, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i na čijem zemljištu je kontrolom plodnosti utvrđen sadržaj fosfora do 10 mg/100g i koje podnese Službi zahtev za fosfatizaciju zemljišta.

Materijal za fosfatizaciju mora da bude registrovan kao đubrivo.

Ministarstvo priznaje račun za isporučeni materijal franko utovareno u vozilo korisnika u iznosu navedenom u računu, a najviše do 75.000,00 dinara po toni sa uračunatim porezom na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos sredstava koji korisnik može dobiti je 75.000,00 dinara.

Pripremljen i obrađen zahtev sa programom fosfatizacije i drugom dokumentacijom Služba podnosi Ministarstvu, koji sadrži:

1) ukupnu količinu materijala za fosfatizaciju sa iznosom potrebnih sredstava koji uključuje i porez na dodatu vrednost;

2) troškove transporta materijala za fosfatizaciju od mesta utovora do mesta istovara – franko utovareno u vozilo korisnika koji uključuju porez na dodatu vrednost;

3) iznos troškova rada Službe, obračunat po jednom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu za 2011. godinu po ceni od 2.000,00 dinara koja uključuje porez na dodatu vrednost. Sredstva za troškove rada Službe obuhvataju: prikupljanje i objedinjavanje podataka pojedinačnih zahteva, izradu Programa fosfatizacije zemljišta, pripremu i zaključenje ugovora i prenos sredstava sa računa Službe na račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno isporučioca materijala, odnosno prevoznika.

X.

Povraćaj sredstava po osnovu Zaključka Vlade 05 Broj 320-4774/2010-1 od 2. jula 2010. godine i Zaključka Vlade 05 Broj 320-4970/2010-1 od 15. jula 2010. godine fizičkim i pravnim licima koja su zakupci poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a u jedinicama lokalne samouprave koje su proglasile stanje elementarne nepogode usled pojave vodoleža i na kome je utvrđeno postojanje vodoleža u površini od najmanje 30%.

XI.

Raspodelu i dinamiku korišćenja podsticajnih sredstava vrši Ministarstvo na osnovu sprovedenog konkursa, a u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena izvođenja radova.

Konkursom će se utvrditi potrebna dokumentacija, kao i kriterijumi za ocenu ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava.

XII.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Ostavite komentar