Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija

Na osnovu člana 142. stav 13. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 58/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O PRENOSU KAPITALA BEZ NAKNADE ZAPOSLENIMA KOD

IZDAVAČA MEDIJA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje prenos kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija za koje nije objavljen javni poziv za prodaju kapitala do 1. jula 2015. godine, odnosno čiji kapital u postupku privatizacije nije prodat do 31. oktobra 2015. godine, a prodaja kapitala je obustavljena (u daljem tekstu: izdavač medija).

Član 2.

Prenos kapitala iz člana 1. ove uredbe vrši se u vidu prenosa akcija zaposlenim bez naknade (u daljem tekstu: besplatne akcije).

Odredbe ove uredbe koje se odnose na prenos besplatnih akcija shodno se primenjuju i na prenos udela.

Član 3.

Pravo na prenos besplatnih akcija imaju svi zaposleni kod izdavača medija. Zaposlenima u smislu stava 1. ovog člana smatraju se državljani Republike Srbije koji su:

1) zaposleni ili su ranije bili zaposleni kod izdavača medija;

2) zaposleni u kontrolnom, odnosno zavisnom preduzeću, ako je izdavač medija zavisno, odnosno kontrolno preduzeće.

Licem koje je ranije bilo zaposleno kod izdavača medija, u smislu stava 2. ovog člana, smatra se i penzioner.

Član 4.

Zaposleni imaju pravo na prenos besplatnih akcija za svaku punu godinu provedenu u radnom odnosu kod tog izdavača medija.

Pravo na prenos besplatnih akcija može se ostvariti najviše za 35 godina provedenih u radnom odnosu kod tog izdavača medija.

Član 5.

Pravo na prenos besplatnih akcija ne ostvaruje lice koje je pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu ostvarilo u skladu sa zakonom kojim seuređuje pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu.

Član 6.

Vrednost kapitala koji se prenosi bez naknade, utvrđuje se na osnovu procenjene fer tržišne vrednosti kapitala sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine.

Član 7.

Ukoliko do 1. jula 2015. godine ne bude objavljen javni poziv za prodaju kapitala izdavača medija, odnosno ukoliko do 31. oktobra 2015. godine kapital izdavača medija ne bude prodat, Agencija za privatizaciju donosi odluku o obustavi postupka privatizacije medija prodajom kapitala i nastavku postupka privatizacije medija prenosom kapitala zaposlenima bez naknade i odmah je dostavlja izdavaču medija.

Član 8.

Izdavač medija je dužan da najkasnije u roku koji odredi Agencija za privatizaciju, u odluci iz člana 7. ove uredbe, donese odluku o izdavanjubesplatnih akcija i javnim pozivom obavesti zaposlene o tome.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o datumu, vremenu i mestu upisa akcija, broju akcija, nominalnoj vrednosti akcija, kao i druge podatke u skladu sa odlukom o izdavanju akcija.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli izdavača medija, u „Službenom glasniku Republike Srbije” i jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije.

Rok za upis besplatnih akcija je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

Izdavač medija dostavlja Agenciji za privatizaciju podatke o licima upisanim za besplatne akcije u elektronskoj formi,_odnosno izjavu da zaposleni nisu prihvatili prenos besplatnih akcija, u roku od pet dana od isteka roka iz stava 4. ovog člana.

Agencija za privatizaciju donosi rešenje o prenosu besplatnih akcija u roku od 15 dana, od dana dostavljanja podataka iz stava 5. ovog člana, koje služi kao osnov za upis u registre nadležnih organa.

Besplatne akcije se prenose na ime, srazmerno punim godinama provedenim u radnom odnosu kod tog izdavača medija.

Akcije koje preostanu posle prenosa zaposlenima, prenose se Akcionarskom fondu.

Član 9.

Agencija za privatizaciju donosi odluku o obustavi postupkaprivatizacije u slučaju da:

1) izdavač medija ne postupi u skladu sa članom 8. ove uredbe,

2) nijedno od lica upisanih za besplatne akcije po javnom pozivu iz člana 8. ove uredbe ne ostvaruju pravo na prenos besplatnih akcija u skladu sačlanom 5. ove uredbe,

3) zaposleni u izdavaču medija ne prihvate prenos besplatnih akcija.

Agencija za privatizaciju obaveštava izdavača medija i osnivača izdavača medija o odluci iz stava 1. ovog člana.

Izdavač medija najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanjaobaveštenja iz stava 2. ovog člana podnosi Agenciji za privredne registre zahtevza brisanje medija iz Registra medija.

Osnivač izdavača medija donosi odluku o prestanku postojanja medija i o promeni delatnosti izdavača ili ukidanju izdavača.

Član 10.

Za izdavača medija čiji je kapital, nakon raskida ugovora o prodajikapitala, prenet na Agenciju za privatizaciju ili Akcionarski fond, podonošenju odluke iz člana 9. ove uredbe, Agencija za privatizaciju podnosipredlog za pokretanje postupka likvidacije odnosno stečaja.

Član 11.

Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija („Službeni glasnik RS”, broj 30/15) prestaje da važi danom stupanja na snagu ove uredbe.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7817/2015

U Beogradu, 23. jula 2015. godine

VLADA

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar