Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima

Na osnovu člana 44. stav 4. Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJ”, br. 60/98, 5/99 – ispravka, 44/99, 74/99, 4/00 – ispravka i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 – dr. zakon, 101/05 – dr. zakon i 18/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RASPODELI STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA

Član 1.

U Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Službeni glasnik RS”, br. 73/13 i 94/14), u članu 4. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Način dodele neraspodeljenih dozvola iz st. 1. i 2. ovog člana i dozvola iz člana 30. stav 11. ove uredbe propisuje nadležni organ.”

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

Član 2.

U članu 13. stav 7. briše se.

Dosadašnji st. 8, 9. i 10. postaju st. 7, 8. i 9.

Član 3.

U članu 30. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„U slučaju nekritičnih dozvola, prevozniku koji ima utvrđen plan raspodele može se istovremeno dodeliti broj dozvola koji je jednak većoj od dve vrednosti, i to: vrednosti 20% dozvola iz plana raspodele ili vrednosti dobijene primenom stava 5. tač. 1) – 6) ovog člana. Prevozniku koji je preuzeo utvrđeni plan raspodele ili nema utvrđeni plan raspodele može se istovremeno dodeliti broj dozvola u skladu sa stavom 5. tač. 1) – 6) ovog člana. ”

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 7. i 8.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 9. reči: „4. i 5.” zamenjuju se rečima: „4, 5. i 6.”.

Dosadašnji st. 9, 10, 11. i 12. brišu se, a dosadašnji st. 13, 14. i 15. postaju st. 10, 11. i 12.

Ova uredba stupa na snagu 11. septembra 2014. godine.

Broj

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar