Uredba o dopuni Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2010. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 107/09 i 91/10),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANjE KAMATE ZA STAMBENE KREDITE I DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANjE U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 2/10, 4/10, 50/10, 72/10, 76/10 i 94/10), u članu 6. stav 1. posle reči: „i to 75%” dodaje se reč: „od”.

Član 2.

Sredstva koja su preneta Nacionalnoj Korporaciji u skladu sa Uredbom o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamatne stope za stambene kredite i dugoročno stambeno kreditiranje u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, br. 2/10, 4/10, 50/10, 72/10, 76/10 i 94/10), a koja su odobrena po osnovu zahteva korisnika kredita u 2010. godini, preneće se tim licima u 2011. godini.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar