Uredba o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticanja regionalnog razvoja

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 42. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENjA REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA

Predmet

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju sadržina, način i postupak vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Registar).

Definicije

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) Registar jeste jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka o preduzetim merama i podsticajima koji su od značaja za regionalni razvoj;

2) obveznici unosa podataka u Registar (u daljem tekstu: OUPR) jesu ministarstva nadležna za regionalni razvoj, Nacionalni investicioni plan, infrastrukturu, poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, finansije, Fond za razvoj Republike Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza i Kancelarija za evropske integracije;

3) ovlašćeno lice za unos i korišćenje podataka Registra jeste lice iz sastava OUPR ovlašćeno za unos i korišćenje podataka iz Registra;

4) mere regionalnog razvoja jesu akti Vlade za sprovođenje politike regionalnog razvoja;

5) podsticaj regionalnom razvoju jeste konkretno ulaganje ili programsko usmeravanje ulaganja sa republičkog nivoa za realizaciju projekata od posebnog značaja za regionalni razvoj;

6) razvojni projekat jeste projekat izgradnje ili obnove komunalne, ekonomske, ekološke, energetske, socijalne i druge infrastrukture, izgradnje i jačanja institucija i kadrovskih i ljudskih resursa, razvoja privrednih društava i preduzetništva, podsticanje naučnoistraživačkog rada, kao i drugi projekti koji doprinose sveobuhvatnom društveno-ekonomskom i regionalnom razvoju;

7) davalac podsticaja jeste Republika Srbija preko nadležnih organa državne uprave i organizacija, međunarodni subjekt i drugi pravni subjekt koji dodeljuje podsticajna sredstva ili upravlja podacima o merama i podsticajima regionalnog razvoja;

8) korisnik podsticaja jeste jedinica lokalne samouprave, regionalna razvojna agencija, institucija i organizacija na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou, privredni subjekt, fond na regionalnom i lokalnom nivou, institucije iz oblasti obrazovanja, istraživanja, udruženje, klaster, poslovni inkubator i drugo pravno i fizičko lice koje koristi neki od oblika podsticaja.

Način vođenja Registra

Član 3.

Registar vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), preko Registratora, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj, zakonom kojim se uređuje pravni položaj Agencije i ovom uredbom.

U obavljanju poslova iz stava 1. ovog člana, Agencija se stara o obezbeđivanju uslova za ažurno vođenje Registra, logičkoj kontroli podataka unetih u Registar, dostupnosti određenih informacija iz Registra putem internet stranice Agencije, povezivanju Registra sa informacionim sistemima i bazama podataka od značaja za vođenje Registra i preduzima druge radnje radi nesmetanog funkcionisanje Registra, u skladu sa ovom uredbom i propisima kojima se uređuje položaj Agencije.

Sadržina Registra

Član 4.

Registar sadrži sledeće grupe podataka o merama i podsticajima regionalnog razvoja, i to o:

vrsti mere i razvojnog dokumenta koji se odnosi na podsticanje regionalnog razvoja;

nameni odnosno obliku podsticaja;

davaocima odnosno realizatorima mera i podsticaja;

korisnicima podsticaja;

finansijskim podacima: obliku podsticaja, načinu finansiranja, visini sredstava i vremenu trajanja podsticaja;

teritorijalnom usmeravanju podsticaja.

Svaka grupa podataka iz stava 1. ovog člana može biti razvrstana na nekoliko podgrupa.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, Registar može da sadrži i podatke iz drugih registara Agencije, kao i podatke iz baza podataka od značaja za Registar, koje vode drugi nadležni organi državne uprave i organizacije.

Podaci o merama i podsticajima

Član 5.

Podaci iz člana 4. stav 1. ove uredbe unose se u Registar po grupama, odnosno podgrupama, u standardizovanom formatu, u skladu sa odgovarajućim šifrarnikom i uputstvom koje izrađuje Agencija i koji se objavljuju na internet strani Agencije.

Podaci o merama i podsticajima regionalnog razvoja unose se u Registar na Obrascu 1 – Podaci o merama i podsticajima regionalnog razvoja, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Sastavni delovi Registra

Član 6.

Obavezni elementi Registra su aplikacija Registra, mapa Registra i korisničko uputstvo za rad sa aplikacijom Registra.

Aplikacija registra je namenski računarski program koji služi za formiranje i korišćenje baze podataka Registra od strane Agencije i drugih korisnika Registra.

Mapa Registra je grafički, brojčani i tekstualni prikaz podataka Registra koji se formiraju na osnovu zadatog upita u bazu podataka Registra.

Korisničko uputstvo za rad sa aplikacijom Registra  sadrži  postupke korišćenja softverskog programa koji omogućava unos, promene i pregled podataka koji se unose u Registar.

Javno dostupni podaci iz Registra objavljuju se na internet stranici Agencije, preko mape Registra i drugih vidova javno objavljenih izveštaja iz Registra.

Unos podataka u Registar

Član 7.

OUPR vrši unos ili promenu podataka u Registru samo iz svoje nadležnosti ili delokruga rada, korišćenjem aplikacije za vođenje Registra iz člana 6. stav 2. ove uredbe.

Ovlašćeno lice OUPR koje neposredno unosi podatke u Registar dobija svoje jedinstveno korisničko ime i lozinku sa kojom se prijavljuje za rad u aplikaciji za vođenje Registra.

Agencija je dužna da OUPR omogući nesmetan i stalan pristup aplikaciji za vođenje Registra.

Svaki podsticaj prilikom upisa u Registar dobija svoju identifikacionu oznaku koja je jedinstvena i nepromenjiva u svim fazama trajanja podsticaja.

Za sadržaj, odnosno potpunost podataka, njihovu tačnost i blagovremenost unosa u Registar, odgovorni su OUPR, svako u granicama svojih ovlašćenja, odnosno svoje nadležnosti.

Pored podataka dobijenih od OUPR, Agencija za potrebe vođenja Registra pribavlja podatke od značaja za Registar i od drugih državnih organa i organizacija.

Promena i usaglašavanje podataka u Registru

Član 8.

OUPR je dužan da nastale promene svojih podataka unese u Registar najkasnije u roku od 24 sata od momenta nastale promene u izvornoj bazi podataka.

Agencija u postupku logičke kontrole podataka obaveštava OUPR o nedostacima podataka radi njihovog daljeg usaglašavanja.

Svaki unos, odnosno promena podatka u Registru ostaju trajno zapisani u skladu sa profesionalnim pravilima i standardima za vođenje i upravljanje elektronskim bazama podataka.

Prelazne i završne odredbe

Član 9.

Registar će početi sa radom 1. februara 2011. godine.

Član 10.

OUPR su dužni da podatke koji se odnose na podsticanje regionalnog razvoja iz 2008, 2009. i 2010. godine dostave Agenciji u elektronskoj formi, u skladu sa korisničkim uputstvom, u roku od 120 dana od dana početka rada Registra.

Član 11.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove regionalnog razvoja.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu

VLADA

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar