Uredba o premiji za proizvodnju merkantilnog semena uljane tikve za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O PREMIJI ZA PROIZVODNjU MERKANTILNOG SEMENA ULjANE TIKVE ZA 2004. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način korišćenja premije za proizvodnju merkantilog semena uljane tikve za 2004. godinu (u daljem tekstu: premija).

Član 2.

Preduzeća, preduzetnici, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke organizacije, poljoprivredna gazdinstva sa svojstvom pravnog lica i zemljoradnici koji se bave proizvodnjom merkantilnog semena uljane tikve (u daljem tekstu: korisnici premije) imaju pravo na premiju u iznosu od 8,00 dinara po kilogramu predatog suvog merkantilnog semena uljane tikve.

Premiju iz stava 1. ovog člana korisnici premije ostvaruju preko proizvođača merkantilnog semena uljane tikve u Republici Srbiji (u daljem tekstu: uljare).

Član 3.

Zahtev za korišćenje premije iz člana 2. ove uredbe uljara podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 31. oktobra 2004. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana uljara podnosi:

1) zapisnik republičke poljoprivredne ispekcije o zasejanim površinama pod merkantilnim semenom uljane tikve – ako sama proizvodi merkantilno seme uljane tikve,

2) zaključene ugovore sa zemljoradnicima sa površinom na kojoj je zasejano merkantilno seme uljane tikve, koji sadrži cenu, rok i način isplate, spisak zemljoradnika sa adresom, brojem telefona, jedinstvenim matičnim brojem, nazivom katastarske opštine, brojem katastarskih parcela na kojima je zasejano merkantilno seme uljane tikve i broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata premije,

3) potvrdu o primljenim količinama suvog merkantilnog semena uljane tikve,

4) ugovore sa preduzećima, preduzetnicima, zemljoradničkim zadrugama i poljoprivrednim gazdinstvima sa svojstvom pravnog lica (u daljem takstu: organizatori proizvodnje uljane tikve) i podatke iz stava 2. tač. 2) i 3) ovog člana – ako uljara ugovori sa tim subjektima proizvodnju merkantilnog semena uljane tikve.

Član 4.

Uljare su dužne da sredstva ostvarena po osnovu premije isplate korisnicima premije u roku od 3 dana od dana isplate tih sredstava.

Član 5.

Novčanom kaznom od 150.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) ne postupi u skladu sa članom 2. stav 2. ove uredbe;

2) u roku iz člana 4. ove uredbe ostvarena sredstva ne doznači korisniku premije.

Novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 80.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik.

Član 6

Novčanom kaznom od 8.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj zemljoradnik ako ne postupi u skladu sa članom 2. stav 2. ove uredbe.

Član 7

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe obavlja Ministarstvo.

Član 8

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-6286/2004-001

U Beogradu, 16. septembra 2004. godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik,

Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar