Uredba o utvrđivanju lokacija meteoroloških i hidroloških stanica državnih mreža i zaštitnih zona u okolini tih stanica, kao i vrste ograničenja koja se mogu uvesti u zaštitnim zonama

Na osnovu člana 21. stav 4. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU LOKACIJA METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH STANICA DRŽAVNIH MREŽA I ZAŠTITNIH ZONA U OKOLINI TIH STANICA, KAO I VRSTE OGRANIČENJA KOJA SE MOGU UVESTI U ZAŠTITNIM ZONAMA

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se lokacije meteoroloških i hidroloških stanica u sastavu državnih mreža, zaštitne zone u okolini tih stanica, kao i vrste ograničenja koja se mogu uvesti u zaštitnim zonama i uslovi za uvođenje tih ograničenja.

Član 2.

Pojedini izrazi koji su upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

vodni objekti jesu građevinski i drugi objekti koji zajedno sa uređajima koji im pripadaju čine tehničku, odnosno tehnološku celinu, a služe za obavljanje vodne delatnosti;

državni hidrološki osmatrački sistem jeste skup mreža hidroloških stanica na kojima se sprovode propisani programi hidroloških merenja i osmatranja;

zaštitna zona u okolini meteorološke i hidrološke stanice jeste prostor u okolini stanice u kojem se uvode ograničenja koja se odnose na izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata koji mogu narušiti prirodne atmosferske, odnosno hidrološke procese;

meta podaci jesu osnovni podaci o lokaciji, merilima koja su u upotrebi i programima rada meteorološke, odnosno hidrološke stanice (koordinate, nadmorska visina, tip merila, sliv, itd), kao i podaci o zaštitnim zonama u okolini stanica u kojima se uvode ograničenja i podaci o državnom organu, odnosno pravnom licu u čijoj se nadležnosti nalazi stanica;

meteorološko merenje i osmatranje jeste instrumentalno merenje i/ili određivanje vrednosti jednog ili više meteoroloških elemenata i pojava;

meteorološki krug jeste prostor u okviru meteorološke stanice na kome su u određenom rasporedu postavljena meteorološka merila u skladu sa propisanim programom merenja i osmatranja;

mreža meteoroloških stanica jeste skup meteoroloških stanica na kojima se sprovodi isti program meteoroloških merenja i osmatranja;

mreža hidroloških stanica jeste skup hidoroloških stanica na kojima se sprovodi isti program hidroloških merenja i osmatranja;

program rada meteorološke stanice jeste program sistematskih meteoroloških merenja i osmatranja, evidentiranja i kontrole podataka, kao i izveštavanja koji je propisan za određenu vrstu mreže meteoroloških stanica kao što su mreže: meteoroloških opservatorija, prizemnih sinoptičkih stanica, visinskih sinoptičkih (radiosondažnih) stanica, aerodromskih (vazduhoplovnih) meteoroloških stanica, glavnih i običnih klimatoloških stanica, klimatoloških stanica za posebne namene, padavinskih stanica, glavnih i običnih agrometeoroloških stanica, fenoloških stanica, meteoroloških radarskih centara, glavnih i običnih stanica za Sunčevo zračenje, stanica za atmosferski ozon (GAW stanice) u skladu sa tehničkim regulatornim dokumentima Svetske meteorološke organizacije;

program rada hidrološke stanice jeste program sistematskih hidroloških merenja i osmatranja, evidentiranja i kontrole podataka, kao i izveštavanja koji je propisan za određenu vrstu mreže hidroloških stanica kao što su mreže: hidroloških reonskih stanica, glavnih hidroloških stanica površinskih voda, hidroloških stanica površinskih i podzemnih voda prvog reda i hidroloških stanica površinskih i podzemnih voda drugog reda u skladu sa tehničkim regulatornim dokumentima Svetske meteorološke organizacije;

hidrološka stanicapovršinskih voda jeste vodni objekat za monitoring kvantitativnih i kvalitativnih parametara površinskih voda;

hidrološka stanica podzemnih voda jeste vodni objekat koji podrazumeva jedno ili više mernih mesta postavljenih u odgovarajućoj vodonosnoj sredini na kojoj se mere nivo, temperatura, proticaj i/ili uzimaju uzorci za kontrolu kvaliteta podzemnih voda;

hidrološko merenje i osmatranje jeste instrumentalno merenje i/ili određivanje jednog ili više hidroloških elemenata.

II. UTVRĐIVANJE LOKACIJA METEOROLOŠKIH I HIDROLOŠKIH STANICA U SASTAVU DRŽAVNIH MREŽA, ZAŠTITNIH ZONA U OKOLINI TIH STANICA, KAO I VRSTA OGRANIČENJA KOJA SE MOGU UVESTI U ZAŠTITNIM ZONAMA I USLOVA ZA UVOĐENJE TIH OGRANIČENJA

1. Meteorološke stanice

a) Lokacije meteoroloških stanica

Član 3.

Lokacije meteoroloških stanica u sastavu državnih mreža meteoroloških stanica Republike Srbije navedene su u Prilogu 1.

Broj meteoroloških stanica u sastavu državnih mreža meteoroloških stanica iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u skladu sa Zakonom o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti i propisima donetim na osnovu njega.

Spisak lokacija meteoroloških stanica u sastavu državnih mreža meteoroloških stanica koji je dat u Prilogu 1. (u daljem tekstu: Prilog 1.), odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Spisak lokacija meteoroloških stanica iz stava 3. ovog člana sadrži: naziv, geografske koordinate, nadmorsku visinu, vrstu stanice prema programu merenja i osmatranja, naziv organa državne uprave ili pravnog lica nadležnog za meteorološku stanicu.

b) Zaštitne zone u okolini meteoroloških stanica

Član 4.

U okolini meteoroloških stanica utvrđuju se zaštitne zone u prečniku od:

1) 300 m od meteoroloških stanica u sastavu državnih mreža meteoroloških opservatorija, sinoptičkih stanica, radiosondažnih stanica, glavnih klimatoloških stanica i klimatoloških stanica za posebne namene, glavnih agrometeoroloških stanica i stanica za Sunčevo zračenje;

2) 2 km od radarskog centra u sastavu državne mreže meteoroloških radarskih centara.

v) Ograničenja koja se mogu uvesti u zaštitnim zonama u okolini meteoroloških stanica i uslovi za uvođenje ograničenja

Član 5 .

Ograničenja u zaštitnim zonama u okolini meteoroloških stanica iz člana 4. ove uredbe odnose se na:

visinu objekta koji se podiže u okruženju prizemne sinoptičke stanice koji ne može biti veći od jednog desetog dela njegovog rastojanja od meteorološkog kruga (objekat visine 6 m može da bude podignut na udaljenosti od 60 m od meteorološkog kruga);

veštačke izvore toplote ili ravne reflektujuće površine koji mogu biti izvor toplote (betonske ili asfaltne površine, parkinzi za motorna vozila) mogu se podići na udaljenosti od meteorološkog kruga od 100 m ili više;

visinu objekta koji se podiže u okolini visinske sinoptičke (radiosondažne) stanice koja ne može da bude veća od jednog sedmog dela njegovog rastojanja od lokacije visinske sinoptičke (radiosondažne) stanice (objekat visine 10 m može da bude podignut na udaljenosti od 70 m od lokacije visinske sinoptičke stanice);

visinu objekta koji se podiže u okruženju stanice za zračenje koja ne može da da bude tolika da svojom senkom prekriva meteorološki krug, kada je položaj Sunca pod uglom od 5 stepeni ili više u odnosu na površinu tla, što je jednako jednom desetom delu njegovog rastojanja od meteorološkog kruga;

visinu objekta koji se podiže u okolini radarskog centra u krugu poluprečnika od 2 km koja ne može da prelazi visinu baze polusfere zračenja radara;

zabranu postavljanja vetrogeneratora u okolini radarskog centra, u zoni poluprečnika 10 km od lokacije radarske antene, osim u brdovito-planinskim terenima gde se vetrogenerator može postaviti i na udaljenosti manjoj od 10 km od radarske antene kada se najviša tačka vetrogeneratora nalazi ispod baze polusfere zračenja radara, uz obaveznu izradu studije uticaja na radarska osmatranja i pribavljanje saglasnosti Republičkog hidrometeorološkog zavoda (u daljem tekstu: Zavod).

Izrada studije iz tačke 6. stav 1. ovog člana i pribavljanje saglasnosti Zavoda neophodni su i za postavljanje vetrogeneratora u prstenu od 10 km do 30 km.

Ograničenja u zaštitnim zonama iz st. 1. i 2. ovog člana odnose se na planiranje izgradnje novih i/ili rekonstrukcije postojećih objekata, odnosno planiranje izvođenja drugih radova koji mogu bitno narušiti prirodne atmosferske procese i pojave, u meri u kojoj izmereni i osmotreni meteorološki podaci odstupaju od međunarodnih standarda u pogledu tačnosti i međunarodne uporedivosti.

Pri izdavanju saglasnosti iz st. 1. i 2. ovog člana pribavlja se mišljenje od nadležnog organa, čija se stanica nalazi u sastavu državnih mreža meteoroloških i hidroloških stanica.

2. Hidrološke stanice

a) Lokacije hidroloških stanica

Član 6.

Lokacije hidroloških stanica u sastavu državnih mreža hidroloških stanica Republike Srbije navedene su u Prilogu 2.

Broj hidroloških stanica u sastavu državnih mreža hidroloških stanica iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u skladu sa Zakonom o meteorološkoj i hidrološkoj delatnosti i propisima donetim na osnovu njega.

Spisak lokacija hidroloških stanica u sastavu državnih mreža hidroloških stanica koji je dat je u Prilogu 2. (u daljem tekstu: Prilog 2.), odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Spisak lokacija hidroloških stanica iz stava 3. ovog člana sadrži: naziv, geografske koordinate, nadmorsku visinu, vrstu stanice prema programu merenja i osmatranja, naziv organa državne uprave ili pravnog lica nadležnog za hidrološku stanicu.

b) Zaštitne zone u okolini hidroloških stanica

Član 7.

Zaštitna zona u okolini hidrološke stanice površinskih voda obuhvata korito reke uzvodno i nizvodno od hidrološke stanice u dužini koja odgovara desetostrukoj širini reke pri velikim vodama u profilu hidrološke stanice.

Zaštitna zona u okolini hidrološke stanice podzemnih voda obuhvata prostor u kome se dešavaju prirodni hidrološki procesi koji se registruju i mere na toj stanici.

v) Ograničenja koja se mogu uvesti u zaštitnim zonama

u okolini hidroloških stanica i uslovi za uvođenje ograničenja

Član 8.

Ograničenja u zaštitnim zonama u okolini hidroloških stanica odnose se na preduzimanje mera radi sprečavanja nastupanja štetnih posledica na rad hidroloških stanica i to pri:

planiranju izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata;

izvođenju radova koji mogu narušiti prirodne hidrološke procese i pojave;

izvođenju radova koji mogu da utiču na izmenu režima tečenja vode, transport nanosa i leda ili mogu da ugroze opremu i instalacije na hidrološkoj stanici;

izvođenju radova kojima se mogu oštetiti oprema hidrološke stanice i narušiti prirodni atmosferski, odnosno hidrološki procesi i time bitno uticati na kvalitet, pouzdanost i međunarodnu uporedivost hidroloških podataka.

3. Meta podaci o lokacijama u sastavu državnih mreža meteoroloških i hidroloških stanica

Član 9.

Meta podaci iz Priloga 1. i Priloga 2. ove uredbe unose se u registar državnih mreža meteoroloških i hidroloških stanica koji vodi Zavod, u skladu sa zakonom kojim se uređuje meteorološka i hidrološka delatnost.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK Prilog 1.

1) Spisak



(Zaplanjska) |43o10’ |21o56’ |240 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Torda |45o43’ |20o28’ |85 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Torlak |45o30’ |20o36’ |80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |RHMZ | | |Tornjoš |45o53’ |19o50’ |110 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Trgovište |42o22’ |22o05’ |600 |  |  |  |  |  |+ |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Trećak |43o16’ |21o02’ |850 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Trešnjevica |43o52’ |21o20’ |120 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Trnavci |43o26’ |21o08’ |305 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Trstena |42o41’ |21o47’ |1030 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Trstenik |43o38’ |21o01’ |170 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |+ |  |  |  |  |RHMZ | | |Tulare |42o49’ |21o26’ |520 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Tutin |42o59’ |20o21’ |850 |  |  |  |  |  |+ |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Ćuprija |43o56’ |21o23’ |123 |  |+ |  |  |+ |+ |  |+ | + | |+ |  |  |+ |  |RHMZ | | |Ub |44o28’ |20o04’ |90 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Ugrinovci |44o52’ |20o12’ |80 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Užice-Aerodrom |43o54’ |19o24’ |902 |  |+ |  |+ |+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |SMATSA | | |Uzdin |45o13’ |20o37’ |80 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Umka |44o40’ |20o18’ |140 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Umčari |44o35’ |20o44’ |140 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Uroševac |42o23’ |21o10’ |580 |  |+ |  |  |+ |+ |  |+ |  |+ |+ |  |  |  |  |RHMZ | | |Usije |44o42’ |21o36’ |80 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Ušće |43o28’ |20o38’ |335 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Ušće

(Obrenovačko) |44o38’ |20o00’ |70 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Farkaždin |45o11’ |20o28’ |80 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Futog |45o15’ |19o42’ |80 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Hajdučica |45o15’ |20o58’ |75 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Hetin |45o50’ |20o48’ |80 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Horgoš |46o10’ |19o59’ |95 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Hrastovača |44o43’ |21o13’ |70 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Hrtkovci |44o53’ |19o46’ |80 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Cerak |44o45’ |20o26’ |180 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Cerovica |43o15’ |21o11’ |620 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Crvenka |45o40’ |19o27’ |80 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Crepaja |45o01’ |20o39’ |80 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Crkovnica |43o06’ |22o01’ |410 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Crna Bara-Potiska |45o40’ |20o15’ |80 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Crnajka |44o17’ |22o09’ |180 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Crni Vrh |44o07’ |21o57’ |820 |  |+ |  |  |+ |+ |  |+ |  |+ |+ |  |  |+ |  |RHMZ | | |Crnotince |42o21’ |21o43’ |395 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Crnča |44o18’ |19o17’ |400 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Culine |44o18’ |19o10’ |170 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Čaglavica |42o22’ |21o05’ |650 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Čalma |45o05’ |19o31’ |130 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Čamurlija |43o22’ |21o50’ |260 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Čantavir |45o54’ |19o45’ |100 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Čačak |43o54’ |20o21’ |242 |  | |  |  |+ |+ |  |+ |  |  |+ |  |  |  |  |RHMZ | | |Čenta |45o05’ |20o21’ |75 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Čitluk |43o39’ |22o02’ |500 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Čiflik |43o13’ |22o24’ |335 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Čortanovci |45o09’ |20o01’ |140 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Čumić |44o08’ |20o49’ |365 |  |  |  |  |  |+ |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Šabac |44o46’ |19o41’ |80 |  |  |  |  |  |+ |  |+ |  |+ |+ |  |  |  |  |RHMZ | | |Šajkaš |45o17’ |20o06’ |80 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Šarbane |44o30’ |20o09’ |130 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Šarbanovac

(Negotinski) |43o42’ |21o53’ |500 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Šarkamen |44o15’ |22o21’ |200 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Šetonje |44o17’ |21o29’ |170 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Šid |45o07’ |19o15’ |105 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Šipikovo |44o02’ |22o30’ |280 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Široka Planina |42o19’ |22o03’ |1160 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Šljivovica |43o49’ |19o38’ |900 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Šošići |43o18’ |20o58’ |1000 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Štave |43o10’ |20o58’ |850 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Štavica |44o11’ |20o20’ |225 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Štitar |44o48’ |19o36’ |80 |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |  |  |  |RHMZ | | |Štrpce |42o14’ |21o02’ |860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |+ |  |  |  |  |RHMZ | | |Meteorološki radarski centar

Beograd |44o46’ |20o25’ |230 | | | | | | | | | | | |+ | | | |RHMZ | | |Meteorološki radarski centar

Jastrebac |43o23’ |21o26’ |1474 | | | | | | | | | | | |+ | | | |RHMZ | | |Meteorološki radarski centar

Bajša |45o47’ |19o36’ |105 | | | | | | | | | | | |+ | | | |MUP – SVS | | |Meteorološki radarski centar

Bukulja |44o17’ |20o32’ |695 | | | | | | | | | | | |+ | | | |MUP – SVS | | |Meteorološki radarski centar

Bešnjaja |43o59’ |21o03’ |559 | | | | | | | | | | | |+ | | | |MUP – SVS | | |Meteorološki radarski centar

Valjevo |44o22’ |19o55’ |387 | | | | | | | | | | | |+ | | | |MUP – SVS | | |Meteorološki radarski centar

Klina |42o38’ |20o30’ |502 | | | | | | | | | | | | | | | |MUP – SVS | | |Meteorološki radarski centar

Kruševac |43o37’ |21o15’ |406 | | | | | | | | | | | |+ | | | |MUP – SVS | | |Meteorološki radarski centar

Kukavica |42o47’ |21o57’ |1438 | | | | | | | | | | | |+ | | | |MUP – SVS | | |Meteorološki radarski centar

Niš |43o24’ |21o57’ |813 | | | | | | | | | | | |+ | | | |MUP – SVS | | |Meteorološki radarski centar

Petrovac |44o19’ |21o20’ |280 | | | | | | | | | | | |+ | | | |MUP – SVS | | |Meteorološki radarski centar

Priština |42o43’ |21o16’ |1055 | | | | | | | | | | | | | | | |MUP – SVS | | |Meteorološki radarski centar

Samoš |45o11’ |20o46’ |105 | | | | | | | | | | | |+ | | | |MUP – SVS | | |Meteorološki radarski centar

Sjenica |43o15’ |19o58’ |1244 | | | | | | | | | | | |+ | | | |MUP – SVS | | |Meteorološki radarski centar

Crni Vrh |44o07’ |21o58’ |1027 | | | | | | | | | | | |+ | | | |MUP – SVS | | |Meteorološki radarski centar

Užice |43o53’ |19o50’ |832 | | | | | | | | | | | |+ | | | |MUP – SVS | | |Meteorološki radarski centar

Fruška Gora |45o09’ |19o48’ |507 | | | | | | | | | | | |+ | | | |MUP – SVS | |

2) Pregled skraćenica

MUP – SVS Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije

RHMZ – Republički hidrometeorološki zavod

SEPA – Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Agencija za zaštitu životne sredine

SMATSA – Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA

PRILOG 2.

1) Spisak

Redni broj |Naziv hidrološkestanice |Vodotok

i šifra

vodnog tela

ili

naziv i broj vodnog tela |Koordinate položaja h.s |Kota nule |Vrsta stanice | | | | | |x |y | |Reonska h.s |Površinske vode |Podzemne vode |Nadležnost | | | | | | | | |Glavna h.s |H.s prvog reda |H.s drugog reda |Glavna h.s |H.s p rvog reda |H.s drugog reda | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 | |1. |Novi Sad | | | | |+ | | | | | | |RHMZ | |2. |Valjevo | | | | |+ | | | | | | |RHMZ | |3. |Požarevac | | | | |+ | | | | | | |RHMZ | |4. |Kraljevo | | | | |+ | | | | | | |RHMZ | |5. |Niš | | | | |+ | | | | | | |RHMZ | |6. |Bezdan |Dunav –

D10 |5081087 |7334237 |80.64 | |+ | | | | | |RHMZ | |7. |Apatin |Dunav –

D10 |5061128 |7342181 |78.84 | | | |+ | | | |RHMZ | |8. |Bogojevo |Dunav –

D9 |5044644 |7350386 |77.46 | | |+ | | | | |RHMZ | |9. |Bačka Palanka |Dunav –

D9 |5011246 |7373352 |73.97 | | | |+ | | | |RHMZ | |10. |Novi Sad |Dunav –

D8 |5012925 |7410579 |71.73 | |+ | | | | | |RHMZ | |11. |Slankamen |Dunav –

D7 |5000360 |7441895 |69.68 | | | |+ | | | |RHMZ | |12. |Zemun |Dunav –

D6 |4967339 |7453963 |67.87 | | | |+ | | | |RHMZ | |13. |Pančevo |Dunav –

D5 |4967735 |7471726 |67.33 | | | |+ | | | |RHMZ | |14. |Smederevo |Dunav –

D5 |4946916 |7494142 |65.36 | | |+ | | | | |RHMZ | |15. |Banatska Palanka |Dunav –

D4 |4964700 |7527250 |62.85 | | | |+ | | | |RHMZ | |16. |Veliko Gradište |Dunav –

D3 |4958325 |7541475 |62.17 | | | |+ | | | |RHMZ | |17. |Golubac |Dunav –

D3 |4945725 |7550475 |62.87 | | | |+ | | | |RHMZ | |18. |Donji Milanovac |Dunav –

D3 |4925350 |7592350 |62.24 | | | |+ | | | |RHMZ | |19. |Brza Palanka |Dunav –

D2 |4925625 |7615950 |37.01 | | | |+ | | | |RHMZ | |20. |Prahovo |Dunav –

D1 |4907025 |7626700 |29.00 | | | |+ | | | |RHMZ | |21. |Novi Kneževac * |Tisa –

TIS_2 |5100900 |7429900 |73.57 | |+ | | | | | |RHMZ | |22. |Senta * |Tisa –

TIS_2 |5087875 |7430275 |72.80 | | | |+ | | | |RHMZ | |23. |Padej ustava |Tisa –

TIS_2 |5074500 |7434300 |72.62 | | | |+ | | | |RHMZ | |24. |Novi Bečej |Tisa –

TIS_2 |5049450 |7432900 |71.87 | | | |+ | | | |RHMZ | |25. |Novi Bečej brana g.v. |Tisa –

TIS_2 |5048325 |7431725 |71.00 | | | |+ | | | |RHMZ | |26. |Novi Bečej brana d.v. |Tisa –

TIS_1 |5048300 |7431700 |71.00 | | | |+ | | | |RHMZ | |27. |Titel |Tisa –

TIS_1 |5006175 |7446350 |69.70 | | | |+ | | | |RHMZ | |28. |Vrbica |Zlatica –

ZLA |5095200 |7449875 |76.00 | | | |+ | | | |RHMZ | |29. |Padej ustava |Zlatica –

ZLA |5074500 |7434300 |72.62 | | | |+ | | | |RHMZ | |30. |Feketić |Krivaja –

KRIVJ_1 |5058625 |7399525 |83.06 | | | |+ | | | |RHMZ | |31. |Riđica |Plazović-

PLAZ |5095550 |7353000 |93.02 | | | |+ | | | |RHMZ | |32. |Hetin |Stari Begej –

STBEG |5056500 |7484725 |76.69 | | |+ | | | | |RHMZ | |33. |Srpski Itebej g.v. |Plovni Begej –

PLBEG |5048400 |7481350 |76.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |34. |Srpski Itebej d.v. |Plovni Begej –

PLBEG |5048400 |7481350 |76.00 | | | |+ | | | |RHMZ | |35. |Klek |Begej-

PLBEG |5033075 |7458100 |74.00 | | | |+ | | | |RHMZ | |36. |Jamena |Sava –

SA_3 |4972196 |7349028 |72.44 | | |+ | | | | |RHMZ | |37. |Sremska Mitrovica ** |Sava –

SA_2 |4981125 |7390175 |72.22 | |+ | | | | | |RHMZ | |38. |Šabac ** |Sava –

SA_2 |4959150 |7397450 |72.61 | | |+ | | | | |RHMZ | |39. |Beljin |Sava –

SA_1 |4943500 |7416300 |69.99 | | | |+ | | | |RHMZ | |40. |Beograd |Sava –

SA_1 |4963650 |7456875 |68.28 | | | |+ | | | |RHMZ | |41. |Bajina Bašta |Drina –

DR_3 |4871100 |7383450 |211.47 | | |+ | | | | |RHMZ | |42. |Radalj |Drina –

DR_1 |4921075 |7352975 |129.47 | | |+ | | | | |RHMZ | |43. |Brodarevo |Lim –

LIM_4 |4788425 |7396450 |489.24 | | |+ | | | | |RHMZ | |44. |Prijepolje |Lim –

LIM_4 |4805150 |7390050 |443.37 | |+ | | | | | |RHMZ | |45. |Priboj |Lim –

LIM_2 |4827375 |7381225 |380.79 | | |+ | | | | |RHMZ | |46. |Prijepolje |Mileševka –

MIL_1 |4806000 |7391250 |448.21 | | |+ | | | | |RHMZ | |47. |Bistrica |Bistrica –

LIM_3 |4814300 |7393300 |490.73 | | |+ | | | | |RHMZ | |48. |Čedovo |Vapa –

VAP |4796150 |7420650 |985.72 | | |+ | | | | |RHMZ | |49. |Zavlaka |Jadar –

JAD_3 |4924250 |7380125 |153.65 | | |+ | | | | |RHMZ | |50. |Lešnica |Jadar –

JAD_1 |4944575 |7363525 |103.47 | | |+ | | | | |RHMZ | |51. |Batrovci |Bosut –

BOS |4991475 |7352600 |75.40 | | |+ | | | | |RHMZ | |52. |Morović |Studva –

BOS |4986290 |7359858 |74.35 | | |+ | | | | |RHMZ | |53. |Valjevo |Kolubara –

KOL_6 |4903325 |7411575 |179.65 | | |+ | | | | |RHMZ | |54. |Slovac |Kolubara –

KOL_4 |4910975 |7427150 |121.59 | | |+ | | | | |RHMZ | |55. |Beli Brod |Kolubara –

KOL_3 |4914330 |7436750 |99.32 | |+ | | | | | |RHMZ | |56. |Draževac |Kolubara –

KOL_1 |4939050 |7438150 |71.24 | | |+ | | | | |RHMZ | |57. |Obrenovac |Kolubara –

KOL_1 |4945675 |7438375 |69.83 | | | |+ | | | |RHMZ | |58. |Rakovica |Topčiderska –

TOPC_1 |4956450 |7456650 |83.22 | | |+ | | | | |RHMZ | |59. |Sedlare |Jablanica –

JAB_1 |4902025 |7407700 |220.04 | | |+ | | | | |RHMZ | |60. |Belo Polje |Obnica –

OB_1 |4903675 |7409775 |193.86 | | |+ | | | | |RHMZ | |61. |Degurić |Gradac –

GRAD |4900625 |7411350 |201.44 | | |+ | | | | |RHMZ | |62. |Mionica |Ribnica –

RIB_2 |4901450 |7427600 |167.24 | | |+ | | | | |RHMZ | |63. |Bogovađa |Ljig –

LJIG_1 |4909850 |7437125 |109.43 | | |+ | | | | |RHMZ | |64. |Zeoke |Peštan –

PEST_1  |4919300 |7448750 |108.02 | | |+ | | | | |RHMZ | |65. |Koceljeva |Tamnava –

TAMN_2 |4925925 |7406175 |120.31 | | |+ | | | | |RHMZ | |66. |Ćemanov most |Tamnava –

TAMN_2 |4929325 |7429575 |84.03 | | |+ | | | | |RHMZ | |67. |Ub |Ub –

UB_1 |4924100 |7426500 |90.01 | | |+ | | | | |RHMZ | |68. |Jaša Tomić |Tamiš –

TAM_2 |5031950 |7489150 |73.46 | | |+ | | | | |RHMZ | |69. |Sečanj |Tamiš –

TAM_2 |5023750 |7482450 |71.55 | | | |+ | | | |RHMZ | |70. |Pančevo |Tamiš –

TAM_1 |4969650 |7471750 |67.33 | | | |+ | | | |RHMZ | |71. |Varvarin |Velika Morava –

VMOR_3 |4842275 |7530500 |126.13 | | |+ | | | | |RHMZ | |72. |Ćuprija |Velika Morava –

VMOR_3 |4865950 |7530100 |112.49 | | | |+ | | | |RHMZ | |73. |Bagrdan |Velika Morava –

VMOR_3 |4880375 |7516250 |100.94 | |+ | | | | | |RHMZ | |74. |Žabarski most |Velika Morava –

VMOR_2 |4910750 |7510225 |87.37 | | | |+ | | | |RHMZ | |75. |Ljubičevski most |Velika Morava –

VMOR_2 |4937900 |7510950 |73.42 | |+ | | | | | |RHMZ | |76. |Ćićevac |Jovanovačka –

JOV_2 |4843650 |7536175 |137.04 | | | |+ | | | |RHMZ | |77. |Paraćin |Crnica –

CRN_1 |4857175 |7532875 |125.16 | | |+ | | | | |RHMZ | |78. |Ćuprija |Ravanica –

RAV_1 |4865070 |7530850 |117.80 | | |+ | | | | |RHMZ | |79. |Majur |Lugomir –

LUG_1 |4866650 |7522915 |123.29 | | |+ | | | | |RHMZ | |80. |Jagodina |Belica –

BEL_1 |4869725 |7521375 |115.34 | | |+ | | | | |RHMZ | |81. |Batočina |Lepenica –

LEP |4889075 |7507250 |104.51 | | |+ | | | | |RHMZ | |82. |Manastir Manasija |Resava –

RES_2 |4884100 |7538125 |194.91 | | |+ | | | | |RHMZ | |83. |Svilajnac |Resava –

RES_1 |4898150 |7516250 |97.20 | | |+ | | | | |RHMZ | |84. |Donja Šatornja |Jasenica –

JAS_3 |4894125 |7468650 |262.95 | | |+ | | | | |RHMZ | |85. |Smed. Palanka |Jasenica –

JAS_2 |4911300 |7496025 |101.82 | | |+ | | | | |RHMZ | |86. |Smed. Palanka |Kubršnica –

KUBR_1 |4912650 |7497175 |100.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |87. |Vranjski Priboj |Južna Morava –

JMOR_6 |4717825 |7583625 |349.98 | | |+ | | | | |RHMZ | |88. |Vladičin Han |Južna Morava –

JMOR_6 |4729750 |7587325 |321.71 | | |+ | | | | |RHMZ | |89. |Grdelica |Južna Morava –

JMOR_5 |4750175 |7587225 |251.63 | |+ | | | | | |RHMZ | |90. |Korvingrad |Južna Morava –

JMOR_3 |4786425 |7568475 |188.09 | | |+ | | | | |RHMZ | |91. |Aleksinac |Južna Morava –

JMOR_2 |4820575 |7557850 |157.63 | | |+ | | | | |RHMZ | |92. |Mojsinje |Južna Morava –

JMOR_1 |4831925 |7539600 |136.28 | | |+ | | | | |RHMZ | |93. |Vranjska Banja |Banjska –

BANJJM_1 |4711950 |7582875 |407.75 | | |+ | | | | |RHMZ | |94. |Tupalovce |Kozarska –

KOZ_1 |4752825 |7588300 |275.85 | | |+ | | | | |RHMZ | |95. |Svođe |Vlasina –

VL_3 |4759700 |7603600 |305.07 | | |+ | | | | |RHMZ | |96. |Vlasotince |Vlasina –

VL_1 |4758750 |7592600 |254.39 | | |+ | | | | |RHMZ | |97. |Svođe |Lužnica –

LUZVL_1 |4760775 |7603725 |310.22 | | |+ | | | | |RHMZ | |98. |Leskovac |Veternica –

VET_1 |4761375 |7577500 |224.18 | | |+ | | | | |RHMZ | |99. |Sijerinska Banja |Jablanica –

BANJ_JBL |4737075 |7549650 |420.83 | | |+ | | | | |RHMZ | |100. |Pečenjevce |Jablanica –

JBL_JM_1 |4773525 |7575750 |205.82 | | |+ | | | | |RHMZ | |101. |Pukovac |Pusta –

PUS_1 |4780550 |7570150 |195.23 | | |+ | | | | |RHMZ | |102. |Donja Selova |Toplica –

TOP_3 |4785125 |7510225 |445.44 | | |+ | | | | |RHMZ | |103. |Magovo |Toplica –

TOP_4 |4789125 |7504725 |523.15 | | |+ | | | | |RHMZ | |104. |Pepeljevac |Toplica –

TOP_2 |4778175 |7525050 |329.90 | | |+ | | | | |RHMZ | |105. |Prokuplje |Toplica –

TOP_2 |4787425 |7548050 |234.95 | | |+ | | | | |RHMZ | |106. |Doljevac |Toplica –

TOP_1 |4784575 |7567925 |190.41 | | |+ | | | | |RHMZ | |107. |Merćez |Lukovska –

LUKTOP |4788050 |7505325 |518.35 | | |+ | | | | |RHMZ | |108. |Visoka |Kosanica –

KOSAN |4771300 |7525450 |376.38 | | |+ | | | | |RHMZ | |109. |Dimitrovgrad |Nišava –

NIS_3 |4764500 |7644200 |440.40 | | |+ | | | | |RHMZ | |110. |Pirot |Nišava –

NIS_3 |4780650 |7629600 |364.27 | | |+ | | | | |RHMZ | |111. |Bela Palanka |Nišava –

NIS_3 |4788450 |7607500 |283.15 | | |+ | | | | |RHMZ | |112. |Niš |Nišava –

NIS_1 |4798350 |7573575 |187.88 | | |+ | | | | |RHMZ | |113. |Mrtvine |Gaberska –

GAB |4762975 |7644925 |452.86 | | |+ | | | | |RHMZ | |114. |Strazimirovci |Jerma –

JER_3 |4739750 |7618750 |802.23 | | |+ | | | | |RHMZ | |115. |Trnski Odorovci |Jerma –

JER_2 |4755050 |7633200 |552.58 | | |+ | | | | |RHMZ | |116. |Staničenje |Temska –

TEM |4786375 |7623525 |335.44 | | |+ | | | | |RHMZ | |117. |Radikine Bare |Kutinska –

KUT |4790925 |7581525 |232.12 | | |+ | | | | |RHMZ | |118. |Brajćevci |Visočica –

VIS_3 |4777000 |7652525 |747.07 | | |+ | | | | |RHMZ | |119. |Visočka Ržana |Dojkinačka –

DOJK_1 |4780825 |7647875 |690.65 | | |+ | | | | |RHMZ | |120. |Gornja Toponica |Toponička –

TPN_2 |4806875 |7565850 |179.53 | | |+ | | | | |RHMZ | |121. |Žučkovac |Moravica –

SOKMOR_3 |4835650 |7564975 |260.98 | | |+ | | | | |RHMZ | |122. |Kratovska stena |Zapadna Morava –

ZMOR_3 |4858975 |7429650 |290.44 | | |+ | | | | |RHMZ | |123. |Čačak |Zapadna Morava –

ZMOR_2 |4861650 |7448500 |234.04 | | |+ | | | | |RHMZ | |124. |Miločaj |Zapadna Morava –

ZMOR_2 |4848000 |7470400 |194.27 | | |+ | | | | |RHMZ | |125. |Trstenik |Zapadna Morava –

ZMOR_1 |4830900 |7500250 |160.63 | | | |+ | | | |RHMZ | |126. |Jasika |Zapadna Morava –

ZMOR_1 |4829350 |7524250 |138.56 | | |+ | | | | |RHMZ | |127. |Šengolj |Đetinja –

DJ_2 |4851975 |7420850 |310.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |128. |Kosjerić |Skrapež –

SKR_2 |4873375 |7412650 |403.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |129. |Požega |Skrapež –

SKR_1 |4855350 |7423275 |303.26 | | |+ | | | | |RHMZ | |130. |Gradina |Moravica –

MOR_3 |4836200 |7428100 |377.63 | | |+ | | | | |RHMZ | |131. |Arilje |Moravica –

MOR_2 |4846750 |7428450 |326.69 | | |+ | | | | |RHMZ | |132. |Rokci |Nošnica –

NOS_1 |4820800 |7436900 |535.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |133. |Bedina varoš |Lučka –

LUC |4825000 |7440475 |480.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |134. |Kruščica |Veliki Rzav –

VRZ_2 |4840250 |7414450 |518.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |135. |Radobuđa |Veliki Rzav –

VRZ_2 |4844550 |7423850 |360.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |136. |Kruščica |Mali Rzav –

MRZ_2 |4839100 |7418250 |637.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |137. |Guča |Bjelica –

BJEL_1 |4848850 |7438375 |329.19 | | |+ | | | | |RHMZ | |138. |Prijevor |Kamenica –

KAM |4864350 |7440200 |273.28 | | |+ | | | | |RHMZ | |139. |Gornja Gorevnica |Čemernica –

CEM_2 |4869900 |7442250 |300.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |140. |Preljina |Čemernica –

CEM_1 |4862850 |7452600 |230.81 | | |+ | | | | |RHMZ | |141. |Brđani |Dičina –

DIC |4869825 |7452175 |259.34 | | |+ | | | | |RHMZ | |142. |Batrage |Ibar –

IB_6 |4754625 |7451700 |815.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |143. |Prelez |Ibar –

IB_4 |4751100 |7481100 |542.61 | | |+ | | | | |RHMZ | |144. |Leposavić |Ibar –

IB_3 |4772650 |7484075 |445.32 | | |+ | | | | |RHMZ | |145. |Raška |Ibar –

IB_3 |4794750 |7469150 |392.54 | |+ | | | | | |RHMZ | |146. |Ušće |Ibar –

IB_2 |4813475 |7469800 |329.89 | | |+ | | | | |RHMZ | |147. |Lopatnica lakat*** |Ibar –

IB_2 |4835200 |7465250 |224.68 | |+ | | | | | |RHMZ | |148. |Kraljevo*** |Ibar –

IB_1 |4842200 |7474750 |192.76 | | | |+ | | | |RHMZ | |149. |Novi Pazar |Raška –

RSK_2 |4777400 |7461275 |488.29 | | |+ | | | | |RHMZ | |150. |Raška |Raška –

RSK_1 |4793350 |7469400 |396.44 | | |+ | | | | |RHMZ | |151. |Požega |Ljudska –

LJUD |4779300 |7453425 |540.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |152. |Biljanovac |Jošanica –

JOSIB_1 |4806225 |7474125 |397.89 | | |+ | | | | |RHMZ | |153. |Devići |Studenica –

STU_2 |4809125 |7450050 |750.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |154. |Mlanča |Studenica –

STU_2 |4816400 |7452600 |625.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |155. |Ušće |Studenica –

STU_1 |4812700 |7467850 |352.32 | | |+ | | | | |RHMZ | |156. |Bogutovac |Lopatnica –

LOP |4834250 |7464125 |231.10 | | |+ | | | | |RHMZ | |157. |Ribnica |Ribnica –

RIBN |4835950 |7475550 |220.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |158. |Guberevac |Gruža –

GRU_1 |4856700 |7482250 |217.43 | | |+ | | | | |RHMZ | |159. |Brus |Rasina –

RAS_3 |4804875 |7502700 |417.93 | | |+ | | | | |RHMZ | |160. |Ravni |Rasina –

RAS_3 |4802050 |7514650 |283.17 | | |+ | | | | |RHMZ | |161. |Bivolje |Rasina –

RAS_1 |4827250 |7528175 |141.96 | | |+ | | | | |RHMZ | |162. |Žagubica |Mlava –

ML_7 |4894420 |7563100 |307.07 | | |+ | | | | |RHMZ | |163. |Gornjak |Mlava –

ML_4 |4902850 |7543650 |161.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |164. |Veliko selo |Mlava –

ML_3 |4927875 |7524200 |92.55 | | |+ | | | | |RHMZ | |165. |Bratinac |Mlava –

ML_ST |4944800 |7519875 |73.88 | | | |+ | | | |RHMZ | |166. |Kula |Vitovnica –

VIT_2 |4929750 |7530500 |106.28 | | |+ | | | | |RHMZ | |167. |Novi Bečej ustava |DTD –

CAN_BP-NB |5049300 |7433650 |71.87 | | | |+ | | | |RHMZ | |168. |Kajtasovo g.v. |DTD –

CAN_BP-NB |4970750 |7521800 |62.85 | | | |+ | | | |RHMZ | |169. |Kajtasovo d.v. |DTD –

CAN_BP-NB |4970750 |7521850 |62.85 | | | |+ | | | |RHMZ | |170. |Kusić |Nera –

NER_2 |4969700 |7538775 |91.00 | | |+ | | | | |RHMZ | |171. |Vračev Gaj |Nera –

NER_2 |4969313 |7529550 |73.00 | | | |+ | | | |RHMZ | |172. |Markovićevo |Brzava –

BRZ |5020175 |7502800 |76.90 | | |+ | | | | |RHMZ | |173. |Konak |Brzava –

BRZ |5018100 |7493600 |75.23 | | | |+ | | | |RHMZ | |174. |Vatin |Moravica –

MORBAN |5009800 |7520300 |75.88 | | |+ | | | | |RHMZ | |175. |Vršac |Mesić –

MES_1 |4998300 |7522425 |82.12 | | | |+ | | | |RHMZ | |176. |Kuštilj |Karaš –

KAR |4987650 |7530400 |81.70 | | |+ | | | | |RHMZ | |177. |Dobričevo |Karaš –

KAR |4983350 |7528100 |76.34 | | |+ | | | | |RHMZ | |178. |Kučevo |Pek –

PEK_3 |4926575 |7552175 |147.22 | | |+ | | | | |RHMZ | |179. |Kusiće |Pek –

PEK_2 |4952550 |7542850 |76.16 | | |+ | | | | |RHMZ | |180. |Crnajka |Crnajka –

CRNAJ_1 |4904600 |7591875 |175.79 | | |+ | | | | |RHMZ | |181. |Crnajka |Šaška –

SAS_1 |4907750 |7590750 |137.97 | | |+ | | | | |RHMZ | |182. |Bogovina |Crni Timok –

CTIM_3 |4859650 |7576550 |221.57 | | |+ | | | | |RHMZ | |183. |Gamzigrad |Crni Timok –

CTIM_2 |4865100 |7594650 |152.20 | | |+ | | | | |RHMZ | |184. |Zlot |Zlotska –

ZLOT |4873600 |7579925 |252.50 | | |+ | | | | |RHMZ | |185. |Knjaževac |Beli Timok –

BTIM_3 |4826500 |7602150 |208.71 | | |+ | | | | |RHMZ | |186. |Vratarnica |Beli Timok –

BTIM_2 |4849725 |7605550 |149.76 | | |+ | | | | |RHMZ | |187. |Zaječar |Beli Timok –

BTIM_1 |4861650 |7604350 |124.41 | | |+ | | | | |RHMZ | |188. |Čokonjar |Veliki Timok –

TIM_3 |4875025 |7609200 |97.05 | | |+ | | | | |RHMZ | |189. |Rgošte |Svrljiški Timok –

STIM_1 |4823125 |7599100 |225.96 | | |+ | | | | |RHMZ | |190. |Grlište |Grliška –

GRL_1 |4852900 |7600625 |158.96 | | |+ | | | | |RHMZ | |191. |Donja Kamenica |Trgoviški Timok –

TTIM |4816900 |7607950 |270.17 | | |+ | | | | |RHMZ | |192. |Ribarce |Dragovištica  |4698275 |7626150 |660.82 | | |+ | | | | |RHMZ | |193. |Bosiljgrad |Ljubatska  |4707050 |7619600 |749.26 | | |+ | | | | |RHMZ | |194. |Ribarce |Brankovačka  |4698025 |7625350 |668.33 | | |+ | | | | |RHMZ | |195. |Barbace |Pčinja  |4690800 |7578400 |496.89 | | |+ | | | | |RHMZ | |196. |Sombor-GMS (S-1) |Severozapadna Bačka -prva izdan – 8 |5070857 |7356016 |86.96 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |197. |Sombor (S-1/1) |Severozapadna Bačka -prva izdan – 8 |5070855 |7356018 |87.06 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |198. |Sombor (S-1/2) |Severozapadna Bačka -prva izdan – 8 |5070855 |7356019 |86.99 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |199. |Sombor (S-1/3) |Severozapadna Bačka -prva izdan – 8 |5070854 |7356021 |87.04 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |200. |Sombor (S-1/D) |Severozapadna Bačka -prva izdan – 8 |5070858 |7356014 |86.79 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |201. |Aleksa Šantić

(AS-1) |Telečka -prva izdan – 9 |5087934 |7372000 |119.55 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |202. |Aleksa Šantić

(AS-1/1) |Telečka -prva izdan – 9 |5087935 |7371995 |119.57 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |203. |Aleksa Šantić

(AS-1/D) |Telečka -prva izdan – 9 |5087933 |7372002 |119.41 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |204. |Aleksa Šantić

(AS-1/d) |Telečka -prva izdan – 9 |5087934 |7372000 |119.51 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |205. |Subotica-Mikićevo (M-1) |Telečka -prva izdan – 9 |5096101 |7395257 |109.95 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |206. |Subotica-Mikićevo (M-1/1) |Telečka -prva izdan – 9 |5096103 |7395257 |110.03 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |207. |Subotica-Mikićevo (M-1/2) |Telečka -prva izdan – 9 |5096105 |7395258 |110.04 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |208. |Subotica-Mikićevo (M-1/3) |Telečka -prva izdan – 9 |5096107 |7395258 |110.04 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |209. |Njegoševo (NJ-1) |Telečka -prva izdan – 9 |5070163 |7403334 |103.97 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |210. |Njegoševo (NJ-1/1) |Telečka -prva izdan – 9 |5070162 |7403334 |103.95 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |211. |Njegoševo (NJ-1/D) |Telečka -prva izdan – 9 |5070163 |7403338 |104.00 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |212. |Sterijino (ST-1) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5073350 |7424170 |88.97 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |213. |Sterijino (ST-1/1) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5073348 |7424170 |89.09 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |214. |Sterijino (ST-1/D) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5073352 |7424170 |89.03 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |215. |Vrbas-farma (VR-1) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5049186 |7396395 |86.49 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |216. |Vrbas-farma

(VR-1/1) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5049185 |7396397 |86.54 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |217. |Vrbas-farma

(VR-1/2) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5049184 |7396399 |86.62 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |218. |Vrbas-farma

(VR-1/D) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5049187 |7396393 |86.54 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |219. |Kanjiža (TKA-1/D) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5098500 |7427850 |78.32 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |220. |Kanjiža (TKA-2/D) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5100575 |7426075 |83.36 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |221. |Kanjiža (TKA-3) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5098550 |7428000 |78.34 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |222. |Kanjiža (TKA-4) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5099550 |7427550 |78.38 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |223. |Kanjiža (TKA-5) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5099025 |7427150 |78.14 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |224. |Kanjiža (TKA-6) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5099875 |7426600 |77.9 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |225. |Burza (TVR-2/D) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5060200 |7427200 |75.12 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |226. |Burza (TVR-4) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5060125 |7428625 |76.71 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |227. |Burza (TVR-5) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5060125 |7428275 |76.28 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |228. |Burza (TVR-6) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5060175 |7426075 |75.66 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |229. |Burza (TVR-1/D) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5060150 |7429025 |78.31 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |230. |Novi Kneževac

(TK-1/1) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5105225 |7427025 |78.78 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |231. |Novi Kneževac

(TK-1/D) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5105213 |7426965 |78.8 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |232. |Novi Kneževac

(TK-2/1) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5104825 |7428425 |78.46 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |233. |Novi Kneževac

(TK-2/D) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5104775 |7428550 |78.78 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |234. |Novi Kneževac

(TK-3/D) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5104275 |7430300 |78.08 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |235. |Novi Kneževac

(TK-4) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5105125 |7427300 |78.49 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |236. |Novi Kneževac

(TK-5) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5105000 |7427600 |77.87 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |237. |Novi Kneževac

(TK-6) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5104375 |7429400 |78.22 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |238. |B.Aranđelovo (BA-1) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5103107 |7440321 |80.07 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |239. |B.Aranđelovo

(BA-1/1) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5103106 |7440319 |80.09 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |240. |B. Aranđelovo

(BA-1/D) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5103110 |7440324 |80.06 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |241. |B.Aranđelovo

(BA-1/d) |GornjaTisa -prva izdan – 10 |5103108 |7440322 |80.11 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |242. |Kikinda (Kinđa)

(K-1) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5078281 |7456745 |79.78 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |243. |Kikinda (K-1/1) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5078279 |7456744 |79.70 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |244. |Kikinda (K-1/2) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5078278 |7456742 |79.84 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |245. |Kikinda (K-1/D) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5078282 |7456747 |79.88 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |246. |N.Crnja-maš.radion. (NC-1) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5057411 |7467955 |77.16 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |247. |N.Crnja-maš.radion. (NC-1/1) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5057409 |7467955 |77.17 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |248. |N.Crnja-maš.radion. (NC-1/2) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5057407 |7467956 |77.18 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |249. |Padej (TP-1/1) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5072450 |7434675 |77.8 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |250. |Padej (TP-1/D) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5072449 |7434668 |77.81 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |251. |Padej (TP-2) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5072352 |7435263 |77.18 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |252. |Padej (TP-3) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5072250 |7437225 |77.56 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |253. |Padej (TP-4) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5072425 |7434875 |77.75 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |254. |Padej (TP-5) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5072600 |7435800 |77.32 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |255. |Padej (TP-6) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5072503 |7436371 |76.79 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |256. |Burza (TV-1) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5054875 |7430650 |77.66 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |257. |Burza (TV-2/D) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5054525 |7432925 |75.73 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |258. |Burza (TV-3/D) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5054275 |7434850 |76.14 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |259. |Burza (TV-4) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5054650 |7432200 |75.81 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |260. |Burza (TV-6) |Severni Banat -prva izdan – 11 |5054250 |7435750 |80.64 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |261. |Nadalj (NA-1) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5041695 |7416060 |81.62 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |262. |Nadalj (NA-1/1) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5041695 |7416058 |81.59 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |263. |Nadalj (NA-1/2) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5041694 |7416056 |81.59 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |264. |Nadalj (NA-1/D) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5041695 |7416062 |81.67 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |265. |Bač (B-1) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5031605 |7361298 |82.09 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |266. |Bač (B-1/1) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5031603 |7361297 |82.08 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |267. |Bač (B-1/2) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5031601 |7361297 |82.04 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |268. |Bač (B-1/3) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5031599 |7361296 |82.08 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |269. |Novi Sad -GMS (RŠ-1) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5020357 |7408616 |85.25 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |270. |Novi Sad (RŠ-1/1) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5020359 |7408612 |85.54 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |271. |Novi Sad (RŠ-2) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5020270 |7408660 |82.29 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |272. |Novi Sad (RŠ-3) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5020445 |7408582 |83.81 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |273. |Čurug (325) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5036929 |7425715 |81.43 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |274. |Gospođinci (333) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5029754 |7420610 |81.6 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |275. |Temerin (335) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5030232 |7412242 |80.33 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |276. |Bački Jarak (362) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5025444 |7409532 |81.28 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |277. |Ratkovo (314) |Srednja Bačka -prva izdan – 12 |5034989 |7369649 |85.39 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |278. |Zrenjanin (GMS) (ZR-1) |Donja Tisa -prva izdan – 13 |5028447 |7451606 |81.04 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |279. |Zrenjanin (ZR-1/1) |Donja Tisa -prva izdan – 13 |5028449 |7451606 |80.94 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |280. |Zrenjanin (ZR-1/D) |Donja Tisa -prva izdan – 13 |5028441 |7451606 |81.00 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |281. |Zrenjanin (ZR-1/d) |Donja Tisa -prva izdan – 13 |5028443 |7451606 |80.98 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |282. |Zrenjanin (ZR-1/d-1) |Donja Tisa -prva izdan – 13 |5028445 |7451606 |81.06 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |283. |Krajišnik-fbr.

(KR-1/1) |Srednji Banat -prva izdan – 14 |5033949 |7478273 |79.14 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |284. |Krajišnik (KR-1/2) |Srednji Banat -prva izdan – 14 |5033949 |7478271 |79.06 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |285. |Krajišnik (KR-1/D) |Srednji Banat -prva izdan – 14 |5033949 |7478275 |79.10 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |286. |Debeljača-PIK

(DB-1) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4993137 |7469151 |81.07 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |287. |Debeljača (DB-1/1) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4993141 |7469153 |81.08 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |288. |Debeljača (DB-1/2) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4993143 |7469154 |81.07 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |289. |Debeljača (DB-1/D) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4993137 |7469151 |81.09 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |290. |Kovin-Polj.škola

(KO-1) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4957744 |7499146 |78.53 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |291. |Kovin (KO-1/1) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4957741 |7499147 |78.61 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |292. |Kovin (KO-1/D) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4957745 |7499142 |78.63 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |293. |Kovin (KO-1/d) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4957744 |7499144 |78.62 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |294. |Pločica (CB44) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4946883 |7485700 |71.15 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |295. |Dubovac (LP1012) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4961434 |7520184 |75.26 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |296. |Crvenački rit (LP927) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4957354 |7503262 |69.15 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |297. |Dubovac (P8) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4961692 |7507348 |94.79 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |298. |Kovin (PD15) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4958787 |7501575 |86.72 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |299. |Ivanovo (PD25) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4956910 |7473665 |69.66 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |300. |Starčevo (PP721) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4962987 |7474082 |70.97 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |301. |Kovin (PP930) |Jugozapadni Banat -prva izdan – 15 |4958464 |7501688 |71.41 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |302. |Gudurica (GU-1) |Vršačke planine – 19 |5003075 |7534700 |112.32 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |303. |Kusić (KU-1) |Vršačke planine – 19 |4970250 |7538800 |96.26 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |304. |Lokve-kombinat (LK-1) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |5001819 |7501974 |76.50 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |305. |Lokve (LK-1/1) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |5001820 |7501973 |76.54 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |306. |Lokve (LK-1/2) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |5001821 |7501971 |76.50 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |307. |Lokve (LK-1/3) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |5001823 |7501970 |76.60 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |308. |B.Karlovac (GMS)

(BK-1) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |4989543 |7503330 |93.82 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |309. |B.Karlovac (BK-1/1) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |4989542 |7503329 |93.87 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |310. |B.Karlovac (BK-1/2) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |4989540 |7503329 |93.82 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |311. |B.Karlovac (BK-1/D) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |4989545 |7503331 |93.70 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |312. |B. Karlovac (BK-2) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |4990089 |7503380 |89.62 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |313. |B. Karlovac (BK-2/1) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |4990090 |7503378 |89.70 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |314. |B. Karlovac (BK-3) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |4989054 |7503224 |96.02 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |315. |Sečanj (TD-3) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |5026038 |7478834 |79.22 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |316. |Sečanj (TL-3/D) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |5020750 |7480099 |79.62 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |317. |Sečanj (TL-1) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |5023225 |7479525 |78.92 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |318. |Sečanj (TL-2) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |5022700 |7479750 |78.67 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |319. |Sečanj (TL-5) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |5020775 |7480100 |79.60 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |320. |Vračev Gaj (NVG-2) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |4972615 |7530857 |81.42 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |321. |Vračev Gaj (NVG-3) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |4969728 |7530875 |77.24 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |322. |Dužine (199) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |5016175 |7500625 |78.20 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |323. |Vatin (V-1) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |5009800 |7520050 |81.50 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |324. |Jermenovci (J-1) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |5004575 |7503900 |79.26 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |325. |Straža (ST-1) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |4981350 |7524450 |107.56 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |326. |Češko Selo (ČS-1) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |4978200 |7529800 |110.98 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |327. |Crvena Crkva

(CC-1) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |4973075 |7529425 |80.63 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |328. |Banatska Palanka

(BP-1) |Jugoistočni Banat -prva izdan – 20 |4966875 |7526650 |93.43 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |329. |Kolubara-ušće (230A) |Beograd -desnaobala Save – 23 |4946772 |7440255 |74.09 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |330. |Obrenovac-alaska koliba (232A) |Beograd -desnaobala Save – 23 |4947296 |7439958 |74.27 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |331. |Žabrežje-nasip (233A) |Beograd -desnaobala Save – 23 |4948630 |7438875 |75.72 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |332. |Žabrežje-Savska 22 (234A) |Beograd -desnaobala Save – 23 |4949005 |7437450 |74.85 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |333. |Zabrežje-B.Markovica169 (235A) |Beograd -desnaobala Save – 23 |4948220 |7437200 |75.04 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |334. |Ušće (262) |Beograd -desnaobala Save – 23 |4943753 |7420882 |80.25 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |335. |Dren (263) |Beograd -desnaobala Save – 23 |4941645 |7424178 |81.61 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |336. |Borča-dubok (163) |Pančevački rit – 29 |4970273 |7458430 |73.79 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |337. |Borča (164) |Pančevački rit – 29 |4970274 |7458425 |72.52 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |338. |Čuvarnica-dubok (165) |Pančevački rit – 29 |4967896 |7457613 |71.76 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |339. |Čuvarnica (166) |Pančevački rit – 29 |4967895 |7457605 |71.88 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |340. |Negotin (N-1) |Negotin Kladovo -aluvion – 31 |4900450 |7623100 |- | | | | |+ |  |  |RHMZ | |341. |Negotin (N-2) |Negotin Kladovo -aluvion – 31 |4900450 |7623100 |- | | | | |+ |  |  |RHMZ | |342. |Negotin (N-3) |Negotin Kladovo -aluvion – 31 |4900450 |7623100 |- | | | | |+ |  |  |RHMZ | |343. |Negotin (N-4) |Negotin Kladovo -aluvion – 31 |4900450 |7623100 |- | | | | |+ |  |  |RHMZ | |344. |Ciglana (601) |Kličevac – 39 |4955386 |7534969 |70.79 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |345. |Vlaški Gaj (602) |Kličevac – 39 |4954924 |7535197 |69.36 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |346. |Carine (603) |Kličevac – 39 |4954427 |7536025 |70.99 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |347. |Kumane (604) |Kličevac – 39 |4954033 |7536942 |72.72 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |348. |Bradarac (297) |Kostolac – 40 |4950075 |7517325 |73.78 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |349. |Bratinac (303) |Kostolac – 40 |4944637 |7519608 |78.76 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |350. |Bratinac-selo (304) |Kostolac – 40 |4944635 |7520459 |88.16 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |351. |Veliko Selo (319) |Kostolac – 40 |4928087 |7523968 |96.55 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |352. |Vrelo Mlave

(133-66) |Kučaj i Beljanica – 48 |4894410 |7563125 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |353. |Osipaonica selo (901A) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4933941 |7505427 |78.37 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |354. |Osipaonica-vodna zajed. (904A) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4936914 |7509794 |79.81 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |355. |Markovački most (935A) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4897641 |7512317 |101.84 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |356. |Osipaonica-polje (974) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4934636 |7506681 |78.72 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |357. |Šalinac (PL-111) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4950675 |7502500 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |358. |Šalinac (PL-112) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4950150 |7501550 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |359. |Šalinac (PL-113) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4949225 |7501050 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |360. |Šalinac (PL-114) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4948900 |7499600 |69.19 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |361. |Šalinac (PL-115) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4948050 |7498725 |70.29 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |362. |Dubravica-Lipe (PL-121) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4946425 |7503725 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |363. |Dubravica-Lipe

(PL-122) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4946125 |7502600 |73.54 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |364. |Dubravica-Lipe

(PL-123) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4945250 |7501200 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |365. |Dubravica-Lipe

(PL-124) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4944400 |7499300 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |366. |Lozovik-Vlaški Do (PL-132) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4924425 |7411150 |85.32 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |367. |Lozovik-Vlaški Do (PL-133) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4924675 |7509600 |86.24 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |368. |Lozovik-Vlaški Do

(PL-134) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4925384 |7507202 |87.36 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |369. |Lozovik-Vlaški Do (PL-135) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4924588 |7504815 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |370. |V.Plana-Žabari

(PL-141) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4907150 |7509400 |96.85 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |371. |V.Plana-Žabari

(PL-142) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4907150 |7508725 |96.06 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |372. |V.Plana-Žabari

(PL-143) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4907075 |7507025 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |373. |Markovac-Svilajnac (PL-151) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4897700 |7512650 |97.42 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |374. |Markovac-Svilajnac (PL-152) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4897622 |7512454 |97.68 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |375. |Markovac-Svilajnac (PL-153) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4897593 |7512260 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |376. |Markovac-Svilajnac (PL-154) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4897450 |7511950 |101.32 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |377. |Markovac-Svilajnac (PL-155) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4897172 |7511483 |100.94 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |378. |Markovac-Svilajnac (PL-156) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4897034 |7511186 |100.95 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |379. |Markovac-Svilajnac (PL-157) |Velika Morava aluvion -leva obala – 63 |4896832 |7510787 |100.92 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |380. |Ljubičevo-ergela (908A) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4938752 |7511669 |78.18 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |381. |Ljubičevo-petlja (909A) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4939200 |7512475 |78.06 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |382. |Požarevac šećerana (910A) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4939725 |7513050 |77.75 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |383. |D.Livadica (929A) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4911009 |7512157 |93.26 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |384. |Striža-nova (951A) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4853803 |7532498 |126.8 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |385. |Čepure (952A) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4853978 |7529740 |125.46 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |386. |Brežane (966) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4944990 |7505988 |75.31 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |387. |Ljubičevski most (973) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4937900 |7510950 |80.45 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |388. |Svilajnac (977) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4898787 |7517439 |106.92 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |389. |Požarevac (P-1) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4943425 |7513625 |78.8 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |390. |Požarevac (P-2) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4943425 |7513625 |78.79 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |391. |Požarevac (P-3) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4943425 |7513625 |78.79 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |392. |Dubravica-Lipe

(PD-121) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4947800 |7505600 |75.96 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |393. |Dubravica-Lipe

(PD-122) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4948075 |7505700 |76.24 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |394. |Dubravica-Lipe

(PD-123) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4948375 |7505775 |75.47 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |395. |Drubavica-Lipe

(PD-124) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4949075 |7506200 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |396. |Dubravica-Lipe

(PL-125) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4949676 |7507737 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |397. |Lozovik-Vlaški Do (PD-131) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4926575 |7513300 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |398. |Lozovik-Vlaški Do (PD-132) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4926650 |7514600 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |399. |Lozovik-Vlaški Do (PD-133) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4926325 |7515550 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |400. |Lozovik-Vlaški Do (PD-134) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4925925 |7516825 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |401. |V.Plana-Žabari

(PD-141) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4910675 |7510400 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |402. |V.Plana-Žabari

(PD-143) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4911255 |7513028 |92.23 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |403. |V.Plana-Žabari

(PD-144) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4911675 |7514400 |92.25 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |404. |V.Plana-Žabari

(PD-145) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4912435 |7516716 |89.75 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |405. |Markovac-Svilajnac (PD-151) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4899311 |7513617 |99.9 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |406. |Markovac-Svilajnac (PD-152) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4898242 |7514255 |100.53 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |407. |Markovac-Svilajnac (PD-153) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4897825 |7514500 |99.94 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |408. |Markovac-Svilajnac (PD-154) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4896200 |7515550 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |409. |Markovac-Svilajnac (PD-155) |Velika Morava aluvion -desna obala – 64 |4895050 |7515550 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |410. |Varvarin-Ćićevac (PL-194) |Levač – 65 |4839925 |7530600 |145.77 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |411. |Varvarin-Ćićevac (PL-195) |Levač – 65 |4839826 |7529626 |145.72 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |412. |Potočac-selo (954A) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4852652 |7526760 |125.23 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |413. |Varvarin-most (958A) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4842300 |7530750 |131.16 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |414. |Ćuprija-park (982) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4865900 |7530175 |118.92 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |415. |Meteorološka stan.-Ćuprija (983) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4866283 |7531001 |123.18 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |416. |Jovac (985) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4863411 |7527842 |117.86 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |417. |Potočac-polje (986) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4853583 |7527701 |123.44 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |418. |Paraćin-Vrapče (988) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4855870 |7533760 |130.78 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |419. |Bukovče-Glogovac

(PD-161) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4876200 |7524125 |112.93 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |420. |Bukovče-Glogovac

(PD-162) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4876850 |7524825 |113.76 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |421. |Bukovče-Glogovac

(PD-163) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4876850 |7525825 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |422. |Bukovče-Glogovac

(PD-164) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4876675 |7526450 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |423. |Dvorica-V.Livadice (PD-171) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4861300 |7529050 |120.42 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |424. |Dvorica-V.Livadice (PD-172) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4861650 |7529800 |120.43 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |425. |Dvorica-V.Livadice (PD-175) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4861675 |7531250 |123.43 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |426. |Obrež-Ratare

(PD-181) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4850200 |7530475 |129.01 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |427. |Obrež-Ratare

(PD-182) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4850725 |7531425 |128.59 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |428. |Obrež-Ratare

(PD-183) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4850725 |7533400 |130.7 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |429. |Obrež-Ratare

(PD-184) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4850875 |7534425 |140.28 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |430. |Varvarin-Ćićevac (PD-191) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4841125 |7533350 |129.66 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |431. |Varvarin-Ćićevac (PD-192) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4841325 |7533425 |133.25 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |432. |Varvarin-Ćićevac (PD-193) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4840225 |7534875 |134.43 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |433. |Varvarin-Ćićevac (PD-194) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4840325 |7535450 |135.92 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |434. |Bukovče-Glogovac

(PL-161) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4875775 |7524000 |112.52 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |435. |Bukovča-Glogovac

(PL-162) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4875450 |7523525 |112.73 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |436. |Bukovče-Glogovac

(PL-163) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4875275 |7522425 |112.01 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |437. |Bukovče-Glogovac

(PL-164) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4875127 |7521294 |111.21 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |438. |Bukovče-Glogovac

(PL-165) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4874175 |7519475 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |439. |Dvorice-V.Livadice (PL-171) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4860391 |7527387 |121.29 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |440. |Dvorice-V.Livadice

(PL-172) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4860633 |7526555 |121.53 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |441. |Dvorice-V.Livadice

(PL-173) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4860800 |7525991 |122.8 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |442. |Obrež-Ratare

(PL-181) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4848825 |7529550 |127.07 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |443. |Obrež-Ratare

(PL-182) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4848750 |7529075 |127.44 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |444. |Obrež-Ratare

(PL-183) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4848700 |7527475 |141.38 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |445. |Obrež-Ratare

(PL-184) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4848575 |7527100 |144.48 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |446. |Varvarin-Ćićevac (PL-191) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4840550 |7532725 |132.15 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |447. |Varvarin-Ćićevac (PL-192) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4840550 |7532350 |133.13 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |448. |Varvarin-Ćićevac (PL-193) |Velika Morava neogen -jug – 66 |4840232 |7531881 |143.23 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |449. |Donja Vrežina (218) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4798400 |7577500 |210.05 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |450. |Bobovište selo

(nasip) (500) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4823543 |7553172 |158.07 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |451. |Bobovište (plantaža) (501) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4823385 |7553850 |158.98 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |452. |Bobovište (502) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4823092 |7554582 |159.45 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |453. |Žitkovac-ciglana (504) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4819990 |7557351 |163.48 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |454. |Žitkovac-RO Moravica (505) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4820316 |7557876 |163.28 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |455. |Brzi Brod-Nišava (506) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4797321 |7578547 |199.91 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |456. |Brzi Brod-selo (507) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4796295 |7578775 |203.19 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |457. |Medoševac-selo (509) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4798222 |7570526 |188.53 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |458. |Medoševac-betonjerka (510) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4797621 |7570375 |188.33 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |459. |Popovac-selo (511) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4799143 |7567014 |181.31 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |460. |Popovac-F.K.Budućnost (512) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4798841 |7566793 |181.14 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |461. |Novo Selo-stara škola (513) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4797710 |7566412 |181.37 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |462. |Mramor (514) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4796795 |7564375 |181.69 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |463. |Doljevac (533) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4784623 |7567948 |195.68 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |464. |Doljevac-klanica (534) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4784739 |7567757 |195.67 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |465. |Doljevac-put za Orljane (535) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4785070 |7567947 |191.59 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |466. |Šarlinac-viseći most (537) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4783489 |7565481 |197.86 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |467. |Šarlinac (538) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4784069 |7565614 |199.17 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |468. |Žitorađa (540) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4783695 |7558258 |212.72 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |469. |Glašince (541) |Južna Morava neogen-sever – 83 |4784283 |7558501 |213.99 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |470. |Klisura-selo (515) |Leskovac -neogen – 85 |4786390 |7568570 |192.81 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |471. |Čečina-selo (516) |Leskovac -neogen – 85 |4783643 |7570898 |194.46 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |472. |Doljevačka petlja (517) |Leskovac -neogen – 85 |4783615 |7570030 |194.98 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |473. |Pusta reka-Doljevac (518) |Leskovac -neogen – 85 |4783497 |7568847 |195.2 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |474. |Doljevac-selo (519) |Leskovac -neogen – 85 |4783492 |7568199 |198.94 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |475. |Turekovac-Jablanica (520) |Leskovac -neogen – 85 |4760406 |7571867 |235.33 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |476. |Turekovac-Dom zdravlja (521) |Leskovac -neogen – 85 |4759831 |7572661 |238.07 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |477. |Turekovac-raskrsnica (522) |Leskovac -neogen – 85 |4759091 |7573202 |237.34 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |478. |Pukovac-selo (523) |Leskovac -neogen – 85 |4780693 |7569984 |198.07 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |479. |Badinac (527) |Leskovac -neogen – 85 |4759047 |7583214 |235.32 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |480. |ZIP Zaječar (530) |Leskovac -neogen – 85 |4759104 |7585519 |234.94 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |481. |Leskovac (L-1) |Leskovac -neogen – 85 |4759875 |7577962 |- | | | | |+ |  |  |RHMZ | |482. |Leskovac (L-2) |Leskovac -neogen – 85 |4759875 |7577962 |- | | | | |+ |  |  |RHMZ | |483. |Leskovac (L-3) |Leskovac -neogen – 85 |4759875 |7577962 |- | | | | |+ |  |  |RHMZ | |484. |Leskovac (L-4) |Leskovac -neogen – 85 |4759875 |7577962 |- | | | | |+ |  |  |RHMZ | |485. |Gornja Jajina (379) |Leskovac -neogen – 85 |4755002 |7576021 |241.5 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |486. |Brza (386) |Leskovac -neogen – 85 |4746159 |7572094 |293.44 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |487. |Todorovce (388) |Leskovac -neogen – 85 |4748282 |7570686 |267.21 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |488. |Gorina (390) |Leskovac -neogen – 85 |4745454 |7569888 |283.61 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |489. |Leskovac-KPD (524) |Leskovac -neogen – 85 |4758809 |7577669 |232.34 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |490. |Leskovac-KPD (525) |Leskovac -neogen – 85 |4758902 |7578203 |232.15 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |491. |Leskovac-KPD-Rudare (526) |Leskovac -neogen – 85 |4758926 |7578586 |232.12 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |492. |Tobolac-s.Trstenik (201) |Rasina – 89 |4823867 |7510341 |189.26 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |493. |Jasika (vodomer) (195) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4829338 |7524262 |143.78 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |494. |Stopanja-nasip (198) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4828003 |7511618 |151.7 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |495. |Stopanja (199) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4827325 |7511650 |151.17 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |496. |Stopanja-selo (200) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4826288 |7512257 |158.66 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |497. |Selište (202) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4828452 |7513069 |150.76 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |498. |Selište-skela (203) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4829254 |7512663 |153.96 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |499. |Selište-Velika Drenova (204) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4830575 |7511854 |159.79 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |500. |V.Drenova-dom zdravlja (205) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4831246 |7511042 |159.04 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |501. |Ibar-Kraljevo (206) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4842157 |7479605 |189.23 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |502. |Sirča (viseći most)

(208) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4843666 |7477900 |201.37 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |503. |Sirča-selo (209) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4844480 |7477942 |189.62 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |504. |Adrani

(miločajski most) (210) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4847939 |7470725 |200.65 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |505. |Miločaj

(miločajski most) (212) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4848075 |7470685 |200.48 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |506. |Mršinci (214) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4853842 |7460143 |217.07 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |507. |Kukići-Slatina (žel.stan.) (216) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4853372 |7458483 |227.98 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |508. |Stančići (217) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4858820 |7455447 |225.27 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |509. |Stančići-selo (218) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4859594 |7455452 |227.61 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |510. |Stančići-osnovna škola (219) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4860228 |7455726 |227.56 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |511. |Kruševac (K-1) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4829075 |7524275 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |512. |Kruševac (K-2) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4829075 |7524275 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |513. |Kruševac (K-3) |Zapadna Morava -aluvion – 108 |4829075 |7524275 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |514. |Drenovac (11A) |Mačva-OVK – 116 |4968950 |7398750 |78.65 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |515. |Uzvece-selo (18A) |Mačva-OVK – 116 |4971150 |7390600 |82.32 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |516. |Majur (28A) |Mačva-OVK –116 |4960275 |7394500 |80.91 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |517. |Petlovača (33) |Mačva-OVK- 116 |4955364 |7378789 |89.68 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |518. |Lozničko polje (43) |Mačva-OVK – 116 |4935267 |7359961 |119.24 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |519. |Šabac-Agencija JRB (49) |Mačva-OVK – 116 |4959000 |7397525 |79.99 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |520. |Bogatić (B-1) |Mačva-OVK – 116 |4967093 |7380247 |- | | | | |+ |  |  |RHMZ | |521. |Bogatić (B-2) |Mačva-OVK – 116 |4967093 |7380247 |- | | | | |+ |  |  |RHMZ | |522. |Bogatić (B-3) |Mačva-OVK – 116 |4967093 |7380247 |- | | | | |+ |  |  |RHMZ | |523. |Bogatić (B-4) |Mačva-OVK – 116 |4967093 |7380247 |- | | | | |+ |  |  |RHMZ | |524. |Ravnje (P-1) |Mačva-OVK – 116 |4978777 |7374813 |81.81 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |525. |Belotić (jezerac)

(P-12) |Mačva-OVK – 116 |4963875 |7385950 |- | | | | |  |  |+ |RHMZ | |526. |Štitar (P-13) |Mačva-OVK – 116 |4962461 |7389463 |81.91 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |527. |Slepčević (P-16) |Mačva-OVK – 116 |4958425 |7387850 |- | | | | |  |  |+ |RHMZ | |528. |Mišar – Sava

(P-17) |Mačva-OVK – 116 |4955175 |7399550 |83.41 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |529. |Duvanište (P-18) |Mačva-OVK – 116 |4956100 |7383375 |- | | | | |  |  |+ |RHMZ | |530. |Bogosavac (ulaz u selo) (P-19) |Mačva-OVK – 116 |4954525 |7390150 |- | | | | |  |  |+ |RHMZ | |531. |G. Zasavica (P-2) |Mačva-OVK – 116 |4979700 |7382150 |80.73 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |532. |Prnjavor (P-20) |Mačva-OVK – 116 |4952479 |7373942 |- | | | | |  |  |+ |RHMZ | |533. |Lipolist (P-21) |Mačva-OVK – 116 |4952950 |7383975 |- | | | | |  |  |+ |RHMZ | |534. |Noćajski Salaš

(P-3) |Mačva-OVK – 116 |4980300 |7390525 |79.7 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |535. |Čevrtnija (P-4) |Mačva-OVK – 116 |4975925 |7396075 |- | | | | |  |  |+ |RHMZ | |536. |Radenković (P-5) |Mačva-OVK – 116 |4973862 |7377834 |82.81 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |537. |Crna Bara (P-6) |Mačva-OVK – 116 |4971934 |7373822 |82.52 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |538. |Banovo Polje (P-7) |Mačva-OVK – 116 |4969316 |7379004 |83.47 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |539. |Glušci (P-8) |Mačva-OVK – 116 |4972588 |7385838 |81.34 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |540. |Uzveće (P-9) |Mačva-OVK – 116 |4971805 |7391163 |- | | | | |  |  |+ |RHMZ | |541. |Drenovac-poljana (P-10) |Mačva-OVK – 116 |4972050 |7398300 |- | | | | |  |  |+ |RHMZ | |542. |G. Zasavica (Pd-711) |Mačva-OVK – 116 |4982789 |7385713 |81.23 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |543. |G. Zasavica (Pd-712) |Mačva-OVK – 116 |4982243 |7385600 |78.38 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |544. |Noćaj (Pd-713) |Mačva-OVK – 116 |4978100 |7386350 |80.86 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |545. |Noćaj (Pd-714) |Mačva-OVK – 116 |4977250 |7384950 |80.13 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |546. |Glušci (Pd-715) |Mačva-OVK – 116 |4970825 |7384100 |82.47 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |547. |Bogatić (Pd-716) |Mačva-OVK – 116 |4967638 |7383213 |83.26 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |548. |Klenje (Pd-717) |Mačva-OVK – 116 |4962055 |7375783 |87.83 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |549. |Badovinci (Pd-718) |Mačva-OVK – 116 |4960386 |7374221 |89.32 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |550. |Drenovac (Pd-722) |Mačva-OVK – 116 |4968600 |7397150 |78.70 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |551. |Pričinović

(Pd-723) |Mačva-OVK – 116 |4968650 |7394225 |80.98 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |552. |Pričinović

(Pd-724) |Mačva-OVK – 116 |4968650 |7391550 |80.88 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |553. |Metković (Pd-725) |Mačva-OVK – 116 |4968988 |7387663 |81.21 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |554. |Bogatić (Pd-726) |Mačva-OVK – 116 |4964900 |7383625 |83.70 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |555. |Obrenovac-Beopetrol (236A) |Kolubara -neogen – 119 |4945892 |7437706 |75.05 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |556. |Obrenovac-vodomer (238A) |Kolubara -neogen – 119 |4945523 |7438644 |75.12 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |557. |Barič-stara ž.stanica (240A) |Kolubara -neogen – 119 |4945471 |7440589 |76.95 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |558. |Mislođin (241A) |Kolubara -neogen – 119 |4944618 |7438686 |76.88 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |559. |Brgule (247A) |Kolubara -neogen – 119 |4932681 |7437208 |83.74 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |560. |Ćemanov most (251A) |Kolubara -neogen – 119 |4929422 |7429644 |88.58 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |561. |Ćemanov most-Jabuka (252A) |Kolubara -neogen – 119 |4929175 |7429625 |88.30 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |562. |Zvizdar (829A) |Kolubara -neogen – 119 |4922100 |7422500 |102.89 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |563. |Gunjevac-peskara (831A) |Kolubara -neogen – 119 |4923404 |7425320 |99.64 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |564. |Beli-Brod (GHS) (834A) |Kolubara -neogen – 119 |4914330 |7436670 |106.37 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |565. |Bogovađa (830A) |Valjevo – 121 |4909767 |7437071 |116.05 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |566. |Bogovađa (838A) |Valjevo – 121 |4909860 |7437195 |116.28 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |567. |Divci-Suvo polje (839A) |Valjevo – 121 |4906019 |7423605 |139.38 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |568. |Divci (840A) |Valjevo – 121 |4906095 |7423295 |139.65 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |569. |Valjevo-GMS (841A) |Valjevo – 121 |4903993 |7413620 |167.97 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |570. |Valjevo-polj.škola (842A) |Valjevo – 121 |4904153 |7413879 |167.41 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |571. |Vrelo Petnica

(117-475) |Lelić-karst – 122 |4900595 |7415415 |- | | | | |  |+ |  |RHMZ | |572. |Badovinci (46) |Lozničko Polje – 124 |4961780 |7373046 |88.54 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |573. |Crnobarski Salaš (P-11) |Lozničko Polje – 124 |4966823 |7372657 |87.67 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |574. |Badovinci (P-15) |Lozničko Polje – 124 |4958874 |7371126 |91.31 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |575. |Straža (P-22) |Lozničko Polje – 124 |4944034 |7363358 |- | | | | |  |  |+ |RHMZ | |576. |Lipnički šor

(P-23) |Lozničko Polje – 124 |4939121 |7361979 |- | | | | |  |  |+ |RHMZ | |577. |Loznica – polje

(P-24) |Lozničko Polje – 124 |4934386 |7359428 |- | | | | |  |  |+ |RHMZ | |578. |Šišinovača

(Pd-7110) |Lozničko Polje – 124 |4956361 |7370069 |96.12 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |579. |Purevine (Pd-7111) |Lozničko Polje – 124 |4955804 |7368886 |98.69 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |580. |Gornje polje

(Pd-719) |Lozničko Polje – 124 |4956553 |7370640 |94.87 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |581. |Laćarak-GMS (L-1) |Zapadni Srem -pliocen – 151 |4985982 |7386521 |81.65 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |582. |Laćarak (L-1/1) |Zapadni Srem -pliocen – 151 |4985984 |7386521 |81.68 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |583. |Laćarak (L-1/2) |Zapadni Srem -pliocen – 151 |4985986 |7386521 |81.75 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |584. |Laćarak (L-1/D) |Zapadni Srem -pliocen – 151 |4985978 |7386521 |81.56 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |585. |Laćarak (L-1/d) |Zapadni Srem -pliocen – 151 |4985978 |7386525 |81.7 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |586. |Šid-ant.radio Šid (Š-1) |Zapadni Srem -pliocen – 151 |5000519 |7360147 |101.22 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |587. |Šid (Š-1/D) |Zapadni Srem -pliocen – 151 |5000515 |7360144 |101.06 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |588. |Šid (Š-1/d) |Zapadni Srem -pliocen – 151 |5000516 |7360145 |101.08 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |589. |Šid (Š-1/d-1) |Zapadni Srem -pliocen – 151 |5000518 |7360146 |101.10 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |590. |Sremska Mitrovica (67) |Zapadni Srem -pliocen – 151 |4984550 |7395075 |85.74 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |591. |Sremska Mitrovica (85) |Zapadni Srem -pliocen – 151 |4979825 |7395300 |81.57 | | | | |  |  |+ |RHMZ | |592. |Maradik (MA-1) |Istočni Srem -pliocen – 152 |4996104 |7422143 |164.85 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |593. |Maradik (MA-1/D) |Istočni Srem -pliocen – 152 |4996102 |7422144 |164.86 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |594. |Nikinci-Ekonomija (NI-1) |Istočni Srem -pliocen – 152 |4967567 |7408625 |80.45 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |595. |Nikinci (NI-1/1) |Istočni Srem -pliocen – 152 |4967566 |7408623 |80.47 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |596. |Nikinci (NI-1/2) |Istočni Srem -pliocen – 152 |4967564 |7408622 |80.49 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |597. |Nikinci (NI-1/D) |Istočni Srem -pliocen – 152 |4967569 |7408626 |80.47 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |598. |Obrež (137) |Istočni Srem -pliocen – 152 |4955300 |7418825 |78.99 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |599. |Hrtkovci (142) |Istočni Srem -pliocen – 152 |4971275 |7403275 |80.80 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |600. |Prhovo (145) |Istočni Srem -pliocen – 152 |4971425 |7421445 |77.67 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |601. |Krnješevci (146) |Istočni Srem -pliocen – 152 |4971647 |7432150 |76.10 | | | | |  |+ |  |RHMZ | |

2) Pregled skraćenica

– H.s, h.s – hidrološka stanica

3) Napomene

– *, **, *** hidrološke stanice koje u paru ostvaruju program rada glavne hidrološke stanice;

– Koordinate položaja stanice su date u Državnom koordinatnom sistemu u Gauss-Kriger-ovoj projekciji u zoni 7, u metrima;

– Kote nule vodomera su date u metrima nad Jadranskim morem;

– Na lokacijama pod rednim brojem 38, 73, 75, 89 i 150, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Agencija za zaštitu životne sredine sprovodi program monitoringa statusa voda koji se utvrđuje posebnim propisom

Ostavite komentar