Uredba o utvrđivanju Metodologije za izračunavanje stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave

Na osnovu člana 8. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA IZRAČUNAVANJE STEPENA RAZVIJENOSTI

REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Metodologija za izračunavanje stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o utvrđivanju Metodologije za izračunavanje stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 68/11).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

METODOLOGIJA

ZA IZRAČUNAVANJE STEPENA RAZVIJENOSTI

REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

1. Predmet

Ovom metodologijom se izračunava stepen razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, koju čine osnovni pokazatelji, granične vrednosti pokazatelja i ostali elementi neophodni za utvrđivanje stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

2. Stepen razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave

Stepen razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave izračunava se primenom pokazatelja razvijenosti regiona i indeksa razvijenosti jedinica lokalne samouprave, u skladu sa ovom metodologijom, na osnovu podataka organa nadležnih za poslove statistike i finansija. Stepen razvijenosti regiona izračunava se primenom republičkog proseka bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika.

Stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave izračunava se primenom indeksa razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

3. Indeks razvijenosti jedinica lokalne samouprave – pokazatelji

Indeks razvijenosti jedinica lokalne samouprave izračunava se na osnovu pokazatelja:

stope nezaposlenosti,

dohotka po stanovniku,

izvornih prihoda po stanovniku,

stepena obrazovanja,

stope pada ili rasta stanovništva.

Stopa nezaposlenosti se izračunava kao odnos broja nezaposlenih lica i zbira broja zaposlenih i nezaposlenih lica na području jedinice lokalne samouprave.

Dohodak po stanovniku se izračunava kao odnos ukupnog iznosa oporezivog prihoda koji je ostvaren u kalendarskoj godini (u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana) po prebivalištu primaoca prihoda i broja stanovnika na području jedinice lokalne samouprave.

Izvorni prihodi jedinice lokalne samouprave po stanovniku izračunavaju se kao odnos ostvarenih izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave (u skladu sa zakonom kojim se uređuje finansiranje lokalne samouprave) i broja stanovnika koji žive na području jedinice lokalne samouprave.

Stepen obrazovanja se izračunava kao učešće radno sposobnog stanovništva sa završenom srednjom, višom i visokom školskom spremom u ukupnom radno sposobnom stanovništvu na području jedinice lokalne samouprave na osnovu poslednjeg popisa stanovništva.

Stopa pada ili rasta stanovništva se izračunava kao odnos broja stanovnika u posmatranoj godini i popisa iz 2002. godine na nivou jedinice lokalne samouprave.

Kao korektivni pokazatelj koristi se gustina naseljenosti radno-sposobnog stanovništva/km2 na osnovu poslednjeg popisa stanovništva.

Za pokazatelje iz stava 1. tač. 1), 4), 5) ovog odeljka i korektivni pokazatelj koriste se podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Za pokazatelje iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog odeljka koriste se podaci ministarstva nadležnog za poslove finansija i poreske uprave.

4. Izračunavanje indeksa razvijenosti

Pokazatelji iz odeljka 3. ove metodologije imaju sledeća učešća u ukupnoj vrednosti indeksa razvijenosti:

stopa nezaposlenosti – 30%,

dohodak po stanovniku – 25%,

izvorni prihod po stanovniku – 10%,

stepen obrazovanja – 15%,

stopa pada ili rasta stanovništva – 20%.

Za izračunavanje pokazatelja iz odeljka 3. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ove metodologije koriste se podaci iz poslednje tri godine koje prethode godini u kojoj se vrši izračunavanje.

Vrednost indeksa razvijenosti izračunava se kao ponderisani prosek odstupanja vrednosti pokazatelja od republičkog proseka.

Indeks razvijenosti jedinica lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti koriguje se korektivnim pokazateljom čija je vrednost manja od 30 radno-sposobnih stanovnika/km2 sa -10 indeksnih poena.

Vrednost indeksa razvijenosti izračunava se na dve decimale.

5. Razvrstavanje jedinica lokalne samouprave

Vrednosti indeksa razvijenosti jedinica lokalne samouprave iz odeljka 4. ove metodologije koriste se za razvrstavanje jedinica lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj.

6. Informisanje

Vrednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja objavljuju se na internet stranici ministarstva nadležnog za regionalni razvoj u roku od osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar