Uredba o metodologiji za razvrstavanje jedinica razvrstavanja prema klasifikaciji delatnosti

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O METODOLOGIJI ZA RAZVRSTAVANjE JEDINICA RAZVRSTAVANjA PREMA KLASIFIKACIJI DELATNOSTI

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se metodologija za razvrstavanje jedinica razvrstavanja po delatnostima.

Razvrstavanje jedinica razvrstavanja i njihovih organizacionih delova, odnosno ogranaka u sektore, oblasti, grane i grupe predviđene u Klasifikaciji delatnosti, vrši se prema kriterijumima utvrđenim ovom uredbom.

Član 2.

Razvrstavanja po delatnostima vrši se na osnovu registracione prijave, odnosno prijave za upis, koju jedinica razvrstavanja podnosi nadležnom organu u skladu sa zakonom.

Za razvrstavanje po delatnostima uz registracionu prijavu, odnosno prijavu za upis, dostavlja se i dozvola nadležnog organa za obavljanje delatnosti, kada je to propisano zakonom.

Član 3.

Prijave za razvrstavanje po delatnostima, u skladu sa zakonom, podnose: privredna društva, zadruge, banke, društva za osiguranje, brokersko-dilerska društva, davaoci finansijskog lizinga, druge pravne forme privrednih subjekata, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva, ustanove, javna preduzeća, državni organi, organi autonomnih pokrajina, organi jedinica lokalne samouprave, političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja, ogranci i predstavništva stranih pravnih lica i druge organizacije koje obavljaju delatnost.

Član 4.

Podaci za razvrstavanje po delatnostima podnose se u registracionoj prijavi Agenciji za privredne registre ili organu koji vodi drugi poseban registar.

Uz registracionu prijavu privredno društvo daje podatke o delatnostima ogranaka, a drugi oblici organizovanja o delatnostima organizacionih i drugih jedinica u svom sastavu.

Član 5.

Podatke za razvrstavanje po delatnostima podnosi:

1) jedinica razvrstavanja koja nastane osnivanjem ili organizovanjem;

2) jedinica razvrstavanja koja je nastala: spajanjem preuzimanjem (pripajanjem) privrednog subjekta; osnivanjem novog privrednog subjekta nastalog spajanjem postojećih privrednih subjekata; osnivanjem novog privrednog subjekta nastalog podelom postojećeg privrednog subjekta i udruženje nastalo spajanjem ili podelom udruženja.

Član 6.

Razvrstavanje po delatnostima vrši se određivanjem šifre i naziva grupe iz Klasifikacije delatnosti, kojoj pripada delatnost koju obavlja jedinica razvrstavanja.

Utvrđivanjem grupe delatnosti određuje se sektor, oblast i grana delatnosti jedinice razvrstavanja.

U četvorocifrenoj šifri grupe delatnosti, prve dve cifre označavaju oblast, a prve tri cifre zajedno – granu delatnosti kojoj odgovarajuća grupa pripada.

Član 7.

Privredna društva i njihovi ogranci, odnosno druge jedinice razvrstavanja i njihovi organizacioni delovi razvrstavaju se prema delatnostima koje obavljaju.

Ako privredno društvo, odnosno druga jedinica razvrstavanja obavlja više delatnosti, razvrstava se u delatnost koja najviše doprinosi ukupnoj dodatoj vrednosti jedinice razvrstavanja (pretežna delatnost).

Ako jedinica razvrstavanja ne raspolaže podacima o dodatoj vrednosti, razvrstava se u delatnost u kojoj je isplaćen najveći deo bruto zarada zaposlenih.

Delatnost novoosnovane jedinice razvrstavanja utvrđuje se na osnovu podataka o predmetu poslovanja sadržanih u aktu o osnivanju.

Član 8.

Pretežna delatnost privrednog društva koje se bavi proizvodnjom ili pružanjem usluga jeste delatnost koja najviše doprinosi ukupnoj dodatoj vrednosti privrednog društva u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pretežna delatnost privrednog društva koje delatnost obavlja u ograncima utvrđuje se na osnovu delatnosti tih delova. Delatnost ogranka privrednog društva određuje se prema vrsti proizvoda koje proizvodi, odnosno vrsti usluga koje obavlja, nezavisno od delatnosti privrednog društva.

Član 9.

Pretežna delatnost zadruge koja se bavi proizvodnjom robe, prometom robe i obavljanjem usluga jeste delatnost koja najviše doprinosi ukupnoj dodatoj vrednosti zadruge u prethodnoj kalendarskoj godini.

Član 10.

Pretežna delatnost ustanove utvrđuje se na osnovu akta o osnivanju.

Ako je aktom o osnivanju predviđeno da ustanova obavlja više delatnosti, pretežna delatnost se utvrđuje na osnovu delatnosti u kojoj je ostvarena najveća bruto zarada u prethodnoj kalendarskoj godini.

Član 11.

Pretežna delatnost udruženja nastalog slobodnim udruživanjem više fizičkih ili pravnih lica jeste jedna od delatnosti klasifikovana u oblast „94 − Delatnosti udruženja”, u zavisnosti od ciljeva i interesa radi kojih je udruženje osnovano.

Član 12.

Ogranak privrednog društva, odnosno organizacioni deo druge jedinice razvrstavanja, razvrstava se prema vrsti proizvoda koju proizvodi ili vrsti usluge koju vrši, nezavisno od delatnosti privrednog društva, odnosno druge jedinice razvrstavanja u čijem se sastavu nalazi.

Član 13.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o razvrstavanju jedinica razvrstavanja prema Klasifikaciji delatnosti („Službeni list SRJ”, br. 45/96, 58/96, 17/98 i 63/98).

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5479/2010

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

Ostavite komentar