Uredba o metodologiji za određivanje cene skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladištima u javnoj svojini

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o robnim rezervama („Službeni glasnik RS”, br. 104/13 i 145/14-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O METODOLOGIJI ZA ODREĐIVANJE CENE SKLADIŠTENJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE U SKLADIŠTIMA U JAVNOJ SVOJINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Metodologija za određivanje cene skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladištima u javnoj svojini, koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo .

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-12793/2016

U Beogradu, 13. januara 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

METODOLOGIJA

ZA ODREĐIVANJE CENE SKLADIŠTENJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE U SKLADIŠTIMA U JAVNOJ SVOJINI

I. PREDMET METODOLOGIJE

Metodologijom za određivanje cene usluge skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladištima (u daljem tekstu: rezervoari) u javnoj svojini koje koriste energetski subjekti i Republička direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) određuju se: elementi za obračun i način obračuna cene.

II. POJMOVI I DEFINICIJE

Pojedini izrazi koji se koriste u ovoj metodologiji imaju sledeća značenja:

skladište je tehničko – tehnološka celina koja služi za skladištenje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, na koju je moguće alocirati sve opravdane troškove poslovanja;

obračunski period je vremenski period u trajanju od 1 (jedne) kalendarske godine;

operativni troškovi su troškovi nastali po osnovu pružanja usluge skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte;

zajednički operativni troškovi su operativni troškovi koji su zajednički za pružanje usluge skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte i za ostale aktivnosti, odnosno operativni troškovi nastali radi omogućavanja funkcionisanja energetskog subjekta koji pored energetske delatnosti skladištenja nafte i derivata nafte obavlja i drugu energetsku delatnost čija je cena regulisana ili koji pored tih energetskih delatnosti obavlja i druge energetske, odnosno druge delatnosti koje se ne smatraju energetskim delatnostima, a koji se ne mogu direktno alocirati na pojedinačne delatnosti;

troškovi amortizacije su troškovi amortizacije sredstava (nekretnina, postrojenja, opreme i nematerijalnih ulaganja) koja su angažovana za potrebe pružanja usluge skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte;

uložena sredstva su iznos nematerijalnih ulaganja, (osim goodwil), nekretnina, postrojenja i opreme koja su angažovana za potrebe pružanja usluge skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte.

Ostali pojmovi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju značenja kao u zakonu kojim se uređuje oblast energetike.

III. CENA SKLADIŠTENJA

Elementi za obračun

Cena skladištenja je iznos u visini opravdanih troškova poslovanja nastalih pružanjem usluge skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, uključujući i odgovarajući prinos na uložena sredstva.

Opravdani troškovi poslovanja sadrže:

operativne troškove i zajedničke operativne troškove i obuhvataju: troškove materijala, troškove zarada i ostale lične rashode, troškove proizvodnih usluga, nematerijalne troškove, deo rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih koje se isplaćuju u periodu od jedne kalendarske godine;

troškove amortizacije,

troškove održavanja, izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije objekata, rukovanja skladištima, osiguranja, zaštite životne sredine, zaštite od požara i fizičko – tehničkog obezbeđenja;

druge troškove kojima se obezbeđuje održivo poslovanje u okviru pružanja usluge skladištenja nafte, derivata nafte i biogoriva.

Osnov za određivanje visine troškova iz stava 1. ovog člana je godišnji program ili plan poslovanja, koga energetski subjekti koji koriste rezervoare u javnoj svojini i Direkcija, dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo), najkasnije do 1. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Cena skladištenja se obračunava u zavisnosti od lokacije skladišta.

Za obračun jedinične cene skladištenja sirove nafte, primenjuje se merna jedinica tona (t).

Za obračun jedinične cene skladištenja derivata nafte, primenjuje se merna jedinica metar kubni (m3).

Obračun cene skladištenja vrši se tako da se:

pokrivaju opravdani troškovi poslovanja, nastali pružanjem usluge skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte;

obezbedi odgovarajući prinos na uložena sredstva;

obezbedi primena načela ekonomičnosti i principi energetske efikasnosti;

spreči međusobno subvencionisanje između različitih delatnosti koje obavljaju energetski subjekti koji koriste rezervoare u javnoj svojini i Direkcija, i između više korisnika skladišta.

Način obračuna cene skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

Obračun cene skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte, po toni sirove nafte ili po litru derivata nafte, na mesečnom nivou, vrši se primenom sledeće formule:

C = (To + Us * P) * 1/12 * 1/Ku * ½ * (1 + Ku/Kmaks)

C – cena skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u obračunskom periodu, po jedinici mere sirove nafte ili derivata nafte, na mesečnom nivou (u dinarima);

To – opravdani troškovi u obračunskom periodu (u dinarima);

US – uložena sredstva koja su angažovana za potrebe pružanja usluge skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte (u dinarima);

P – prinos na uložena sredstva u obračunskom periodu koji iznosi 14,5%;

Ku – ugovorena količina nafte ili derivata nafte u obračunskom periodu (u t ili m3);

Kmaks – potrebna količina nafte ili derivata nafte za maksimalnu zapunjenost rezervoara na jednoj lokaciji (u t ili m3)

Energetski subjekti koji koriste rezervoare u javnoj svojini su dužni da zajedničke operativne troškove raspoređuju na delatnost pružanja usluge skladištenja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte na osnovu pravila za raspoređivanje zajedničkih bilansnih pozicija, koja će se primenjivati pri izradi računovodstvenih internih obračuna po delatnostima, koje utvrđuje u svom opštem aktu o računovodstvu i računovodstvenim politikama

U slučaju da se za obračunski period utvrde odstupanja bilansnih pozicija koje su

iskazane u godišnjem programu poslovanja u odnosu na usvojene finansijske izveštaje:

razlika više plaćenog iznosa smatraće se akontacijom za tekuću godinu;

razlika manje plaćenog iznosa priznaće se u narednom obračunskom periodu i biće isplaćena u tekućoj godini.

Energetski subjekt koji koristi rezervoare u javnoj svojini i Direkcija, su dužni da na svaka tri meseca u toku kalendarske godine, obaveste Upravu za rezerve energenata, o raspoloživim skladišnim kapacitetima čije je stavljanje u funkciju prethodno planirano u godišnjem programu ili planu poslovanja energetskog subjekta i Direkcije.

Ostavite komentar