Uredba o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom

Na osnovu člana 362. stav 1. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE SNABDEVANJA KRAJNJEG KUPCA TOPLOTNOM ENERGIJOM

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Metodologija za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom, koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo (u daljem tekstu: Metodologija).

Član 2.

Energetski subjekti koji obavljaju delatnost snabdevanja toplotnom energijom utvrdiće cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom na osnovu Metodologije najkasnije do 1. oktobra 2015. godine.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 10. jula 2015. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

Ostavite komentar